Editie no. 01 - Jaargang 2020 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2020
3 Januari 2020
Editie no. 01
 • Aankondiging

  A AN K O N D I G I N G :

  Bij exploiten van de  ondergetekende deurwaarder van de  23ste  december   2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de  E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die de  oorspronkelijke ex-ploiten voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennoot-schap BANCO  DI  CARIBE  N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de  Rooi Catootjeweg  no.1, ten notariskantoor Moerdijk & Palm, aan DE ERVEN VAN WIJLEN DE HEER GERARD LINEGAR en de heer  DERICK  GERARD  LINEGAR, allen zonder bekende  woon- of  verblijfplaats hier te lande of elders, AANGEZEGD, dat  op  dinsdag, 4  februari 2020, des voormiddags om 10.00 uur, ten overstaan van notaris mr. M.J.O. Moerdijk, diens waarnemer of opvolger, krachtens akte d.d. 31 juli 2012, over zal gaan tot de openbare verkoop van een onroerend goed, een en ander als in bedoelde exploiten omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,

   

 • Aankondiging
  Het bestuur van Oliva International N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 107603 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya Flamboyan 6, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Cyprus, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.
 • Aankondiging

  AANKONDIGING FUSIE

  Missy N.V., statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Landhuis Groot Kwartier, Groot Kwartierweg 12 (de “Verkrijgende Vennootschap”) enerzijds en Nativa Mariposa Morpho S.A., een vennootschap naar het recht van Costa Rica, en aldaar kantoorhoudende te San José, Santa Ana, Lindora Forum II, Building A, 4th floor (de “Verdwijnende Vennootschap”) anderzijds, kondigen aan dat bij het Handelsregister te Curaçao, alsmede ten kantore van de Verkrijgende Vennootschap zijn neergelegd de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 respectievelijk artikel 2:314 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

 • Aankondiging

  FAILLISSEMENT

  Bij vonnis d.d. 30 december 2019 van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap West India Mercantile Company B.V. h.o.d.n. Wimco, gevestigd in Curaçao en kantoor houdende aan Kaminda Saliña / Hoek Grebbelinieweg z/n met KvK-nummer 264, met aanstelling van mr. B.M. Nagelmakers tot curator en benoeming van mr. P.E. de Kort tot rechter-commissaris.

 • Aankondiging

    MINISTERIE VAN JUSTITIE

  AANKONDIGING

  Mevrouw Naidanadira Paulina Felipa, wonende te Curaҫao, heeft zich per verzoekschrift d.d. 28 maart 2019, gewend tot Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao, met het verzoek om toestemming te verlenen haar geslachtsnaam en van haar minderjarige kind Qëyahn Nechemyah  “Kleinmoedig” te veranderen in “Felipa Kleinmoedig”.
  Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een bezwaarschrift aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao tegen dit verzoek om geslachtsnaamsverandering verzetten.

  Willemstad, 06 december 2019
  de Secretaris-Generaal, a.i.van het Ministerie van Justitie,
  mevr. Mr. D.M.C. Lai- Promes

 • Bekendmaking

  REGERING VAN CURAÇAO

   

  TERUGLEVERTARIEVEN  DUURZAAM  OPGEWEKTE  ELEKTRICITEIT  2020

  Sinds 16 november 2011 is het voor particulieren en bedrijven op Curaçao mogelijk om elektriciteit voor eigen gebruik op duurzame wijze op te wekken, in combinatie met een netaansluiting. Op dit moment worden voor teruglevering van elektriciteit aan het net tarieven toegepast die bestaan uit een vergoeding van NAf 0,25 per kWh teruggeleverde elektriciteit in combinatie met een te betalen vaste vergoeding van NAf 8,00, NAf 16,00 of NAf 24,00 per geïnstalleerde kWp per maand.

  Gedurende 2019 zijn door de stijging van de wereldmarktprijzen voor olieproducten de kosten voor het produceren van elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen verder gestegen. Door de continuerende stijging van deze prijzen is er thans sprake van een stijgende tendens van de brandstofclausule als onderdeel van de reguliere eindgebruikerstarieven voor elektriciteit, ondanks dat deze ontwikkeling door het in gebruik hebben van drie windparken wordt beperkt.

  De markt voor PV-installaties is in het afgelopen jaar weer voorzichtig gegroeid. Tegelijkertijd leidt voornoemde stijging van de reguliere eindgebruikerstarieven voor elektriciteit vanwege de daardoor toenemende besparing tot een verbeterde terugverdientijd voor eindgebruikers met eigen duurzame elektriciteitsproductie voor eigen gebruik. Op basis van de jaarlijkse evaluatie conform de ‘Tariefrichtlijn kleinschalige duurzame stroomvoorziening’ is door de Regering van Curaçao daarom besloten om bovengenoemde tarieven ongewijzigd te laten. De vaste maandelijkse vergoedingen verschuldigd ter dekking van de kosten voor het gebruik en het ter beschikking staan van het netwerk, de netwerkaansluiting en het productievermogen, zullen worden gehandhaafd. Ook het tarief voor teruggeleverde elektriciteit zal worden gehandhaafd op NAf 0,25 per kWh, aangezien dit nog steeds in lijn is met de huidige (ontwikkeling van de) brandstofclausule.

  Middels het handhaven van de huidige teruglevertarieven per 1 januari 2020, zoals vermeld in onderstaand overzicht, wordt ervoor gezorgd dat particulieren of bedrijven een redelijke terugverdienperiode kunnen realiseren die thans zelfs onder de gangbare internationale terugverdientijden ligt. Tevens zijn hiermee de inkoopkosten voor het netwerkbedrijf redelijk in lijn met de brandstofclausule als onderdeel van de reguliere eindgebruikerstarieven voor elektriciteit.

  Tariefgroep Teruglevertarief in NAf per kWh HUIDIG Vaste vergoeding per maand in NAf HUIDIG Teruglevertarief in NAf per kWh PER 1 JAN 2020 Vaste vergoeding per maand in NAf PER 1 JAN 2020
  01 Huishoudelijk 0,25 8,00 per kW(p) 0,25 8,00 per  kW(p)
  02 Zakelijk 0,25 16,00 per kW(p) 0,25 16,00 per kW(p)
  22 Industrie standaard 0,25 24,00 per kW(p) 0,25 24,00 per kW(p)
  23 Industrie exportgericht 0,25 8,00 per kW(p) 0,25 8,00 per  kW(p)
  24 Industrie importvervangend 0,25 24,00 per kW(p) 0,25 24,00 per kW(p)
  33 Hospitaal 0,25 8,00 per  kW(p) 0,25 8,00 per  kW(p)

   


   

  GOBIÈRNU DI KÒRSOU

   

  TARIFA-DI-ENTREGA-BEK Dl ELEKTRISIDAT GENERA DURADERO 2020

  For di 16 di novèmber 2011 la posibel pa klienlenan doméstiko i kompanianan na Kòrsou produsí korienle duradero  pa propio konsumo den kombinashon ku konekshon riba ret. Na e  momentu akí ta aplikando pa tarifa-di-entrega-bèk  di korienle na e ret tarifanan ku ta konsistí di un kompensashon di NAf 0,25 kWh tarifa-di-entrega-bèk di koriente den kombinashon ku un kompensashon fiho di NAf 8,00, NAf 16,00 òf NAf 24,00 pa luna pa kada kWp inslalá

  Durante 2019 e preisnan riba merkado mundial di produktonan  petrolero a subi, i komo resultado die  subidanan aki,  e gastunan pa produkshon di koriente a base di kombustibel fósil tambe a subi. Dor di e subida kontínuo die preisnan  di petroleo akí, aktualmente por papia di un tendensia di un subida di e klousula di kombustibel komo parti di e tarifanan regular di koriente pa usuario final pa elektrisidat, apesar ku e desaroyo akí dor di hasi uzo di e di tres Parke di Bientu (Windpark) na Tera Kora ta wòrdu  limitá.

  E merkado pa instalashonnan-PV a konosé un kresementu masha limitá den e ultimo aña. E subida ariba menshoná di e tarifa usuario final regular pa elektrisidat ta kousá debí na e ekonomisashon oumentá. Pa e motibu ei esaki la kondusí na algu di mehorashon di periodo-di-ganashi-bèk pa e usuario final ku propio produkshon duradero pa propio uzo.

  A base die evaluashon anual konforme e “Tariefrichtlijn kleinschalige duurzame stroomvoorziening” Gobièmu di Kòrsou pa e motibu ei a tuma e desishon pa mantené e tarifanan ariba menshoná. E pago mensual fiho pa kubri e gastunan pa uso i poné na disposishon di e ret, e konekshon di ret i e kapasidat di produkshon lo wòrdu mantené. E tarifa pa koriente debolbé tambe lo keda mantené na NAf 0,25 per kWh, komo ku esaki ketu bai ta riba e mesun liña ku e desaroyo aktual di e klousula pa kombustibel.

  Mediante e mantenementu di tarifanan-di-entrega-bèk aktual pa 1 di yanüari 2020, manera menshoná den e skema akibou, lo sòru pa e usuario partikular òf empresanan por realisá un periodo di ganashi rasonabel ku ta ubiká na e  parti abou ku por pasa e periodo-di-ganashi-bèk internashonalmenle. Tambe  ta bin aserka  ku e preisnan di kompra  pa e kompania di ret ta rasonablemenle den liña ku e klousula di kombustibel komo parti di e tarifa di usuario final reglamenlá  pa eleklrisidat.

  Grupo di tarifa Tarifa-di- entrega-bèk na NAf pa kWh AKTUAL

  Kompensashon fiho
  pa luna na NAf
  AKTUAL

  Tarifa-di- entrega-bèk na NAf pa kWh entrante 1 yanüari 
  2020

  Kompensashon fiho
  pa luna na NAf entrante
  1 yanüari 2020

  01 Doméstiko 0,25 8,00 per  kW(p) 0,25 8,00 per  kW(p)
  02 Komersial 0,25 16,00 per  kW(p) 0,25 16,00 per kW(p)
  22 Industria standart 0,25 24,00 per kW(p) 0,25 24,00 per kW(p)
  23 Industria dirigí riba eksportashon 0,25 8,00 per  kW(p) 0,25 8,00 per kW(p)
  24 Industria remplasante di importashon 0,25 24,00 per kW(p) 0,25 24,00 per kW(p)
  33 Hòspital 0,25 8,00 per  kW(p) 0,25 8,00 per kW(p)

   

 • Liquidatie

  O & F Partners N.V. (“vennootschap”)
  in liquidatie

  SLOTVERANTWOORDING

  Op 23 december 2019 heeft het bestuur van de vennootschap besloten om de vennootschap te ontbinden per 23 december 2019.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aanstelling geconstateerd dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  PRECIOUS PROJECTS PRIVATE FOUNDATION
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de stichting is besloten de stichting per 18 december 2019 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van  de rechten en verplichtingen van de stichting zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de stichting.

  Plan van Uitkering:
  De stichting zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de begunstigden zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de stichting.

                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Medicam Private Foundation, in liquidatie
  gevestigd op Curaçao, hierna “de stichting”

  Besluit tot ontbinding:
  Bij bestuursbesluit van de stichting is besloten de stichting per 27 december 2019 te ontbinden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Belgravia Private Foundation, in liquidatie
  gevestigd op Curaçao, hierna “de stichting”

  Besluit tot ontbinding:
  Bij bestuursbesluit van de stichting is besloten de stichting per 27 december 2019 te ontbinden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Stichting Particulier Fonds Rey de Oros, in liquidatie
  gevestigd op Curaçao, hierna “de stichting”

  Besluit tot ontbinding:
  Bij bestuursbesluit van de stichting is besloten de stichting per 27 december 2019 te ontbinden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Stichting Particulier Fonds Rigi, in liquidatie
  gevestigd op Curaçao, hierna “de stichting”

  Besluit tot ontbinding:
  Bij bestuursbesluit van de stichting is besloten de stichting per 24 december 2019 te ontbinden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Bali Private Foundation, in liquidatie
  gevestigd op Curaçao, hierna “de stichting”

  Besluit tot ontbinding:
  Bij bestuursbesluit van de stichting is besloten de stichting per 27 december 2019 te ontbinden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  NORTIASCO N.V. (i.l.)
  (gevestigd te Curaçao)

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap d.d. 20 december 2019 is besloten om de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden en algeheel te liquideren.

  SLOTVERANTWOORDING

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Sutino N.V.
  GEVESTIGD TE CURACAO

  Tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sutino N.V. op 19 december 2019, werd besloten om de vennootschap per deze datum te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING
  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  Goldwin B.V.
   (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten om deze per 23 december 2019 te ontbinden onder benoeming van Andrew D.D. Crichton tot vereffenaar en bewaarder van de boeken.

  Reken en verantwoording:
  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang is van de rechten en verplichtingen van de vennootschap en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke voor alle belanghebbenden ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap.

  Plan van uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Nesi-X B.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten om deze per 23 december 2019 te ontbinden onder benoeming van Stefan Kaindlstorfer tot vereffenaar en bewaarder van de boeken.

  Reken en verantwoording:
  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang is van de rechten en verplichtingen van de vennootschap en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke voor alle belanghebbenden ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap.

  Plan van uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Coludo Investment N.V. (“de vennootschap”)
  in liquidatie

  SLOTVERANTWOORDING
  Op 19 december 2019 heeft de Directie van de vennootschap besloten om de vennootschap te ontbinden per 19 december 2019.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aanstelling geconstateerd dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Matterhorn Investments B.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 2 december 2019 te ontbinden (zie bijgaand kopie notulen).

  Rekening en verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Immobilien & Finanz N.V.
  (“de Vennootschap”)

   Krachtens bestuursbesluit, gedateerd 23 december 2019, is de Vennootschap op 23 december 2019 in liquidatie getreden.

   Tot Vereffenaar is Stichting Expire benoemd.

 • Liquidatie

  IMPEX NEDAM TRADING N.V.
  (de “Vennootschap”)

  Krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders de dato 27 december 2019 is de Vennootschap op 27 december 2019 geliquideerd onder benoeming van Stichting Expire tot Vereffenaar.

   De Vereffenaar deelt mede dat er geen baten zijn en dat daarmee de liquidatie is geëindigd.

   De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  GINKO B.V.
  (de “Vennootschap”)

  Krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders de dato 27 december 2019 is de Vennootschap op 27 december 2019 geliquideerd onder benoeming van Stichting Expire tot Vereffenaar.

   De Vereffenaar deelt mede dat er geen baten zijn en dat daarmee de liquidatie is geëindigd.

   De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  ASSET REFINANCE COMPANY B.V., in liquidatie
  (hierna te noemen “de Vennootschap”)

  Op 20 december 2019 is door de algemene vergadering van aandeelhouders van Asset Refinance Company B.V. besloten de Vennootschap per diezelfde datum te ontbinden.

  De Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering
  De Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de Vennootschap alhier, gedurende een periode van dertig dagen.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  SYNO INVESTMENT HOLDING N.V., geliquideerd

  Op 20 december  2019 is door de algemene vergadering van aandeelhouders van Syno Investment Holding N.V. ( hierna te noemen “de vennootschap”) besloten de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden.

  Slotverantwoording:
  Bij het aantreden van de Vereffenaar van de vennootschap waren er geen baten aanwezig in de vennootschap. De Vereffenaar van het vermogen van de ontbonden vennootschap heeft haar taak ter zake op 20 december 2019 neergelegd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ASSET REFINANCE OPERATION N.V., in liquidatie
  (hierna te noemen “de Vennootschap”)

  Op 20 december 2019 is door de algemene vergadering van aandeelhouders van Asset Refinance Operation N.V. besloten de Vennootschap per diezelfde datum te ontbinden.

  De Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering
  De Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de Vennootschap alhier, gedurende een periode van dertig dagen.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Liquidatie
  BRICKERVILLE CORPORATION N.V. in liquidatie
  Gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Buitengewonde Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 27 december 2019 is besloten de Vennootschap per 27 december 2019 te ontbinden.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Curamyzoo N.V. in liquidatie

  In de op 27 december 2019 gehouden vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap i.l. zijn neergelegd ten kantore van het handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen.

  Curaçao, 27 december 2019.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  STICHTING PARTICULIER FONDS MACHEM

  IN LIQUIDATIE, GEVESTIGD OP CURAçAO

  Besluit tot ontbinding:

  Bij bestuursbesluit van 20 december 2019 is besloten de Stichting Particulier Fonds Machem per 20 december 2019 te ontbinden;

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Stichting Particulier Fonds zijn.  Alle schulden van  bekende schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen andere aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  BANA FIVE PRIVATE FOUNDATION

  IN LIQUIDATIE, GEVESTIGD OP CURAçAO

  Besluit tot ontbinding:

  Bij bestuursbesluit van 23 december 2019 is besloten Bana Five Private Foundation per 23 december 2019 te ontbinden;

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Private Foundation zijn.  Alle schulden van bekende schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen andere aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  STICHTING PARTICULIER FONDS WILMAX

  IN LIQUIDATIE, GEVESTIGD OP CURAçAO

  Besluit tot ontbinding:

  Bij bestuursbesluit van 20 december 2019 is besloten de Stichting Particulier Fonds Wilmax per 20 december 2019 te ontbinden;

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Stichting Particulier Fonds zijn.  Alle schulden van bekende schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen andere aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Ares Overeas Holding N.V. in liquidatie

  In de op 30 december 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  STICHTING PARTICULIER FONDS ONAFHANKELIJKE MEDIA
  In liquidatie

  OP 20 DECEMBER 2019 HEBBEN DE OPRICHTERS BESLOTEN OM PER DE ZELFDE DATUM TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN DE ENTITEIT OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT GECONSTATEERD DAT ER GEEN BATEN ZIJN. DE SLOTVERKLARING IS TER INZAGE BESCHIKBAAR TEN KANTORE VAN DE VEREFFENAAR EN DE KAMER VAN KOOPHANDEL.

  DE VEREFFENAAR
  Femas N.V.

 • Liquidatie

  HOEFNAGELS HOLDING N.V. IN LIQUIDATIE

  DE VEREFFENAAR VAN HOEFNAGELS HOLDING N.V., (IN LIQUIDATIE) INGESCHREVEN BIJ HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER: 83818 (“DE VENNOOTSCHAP”) HEEFT VASTGESTELD DAT AAN HEM GEEN BEKENDE BATEN MEER AANWEZIG ZIJN EN DAT DE VENNOOTSCHAP DERHALVE PER HET MOMENT VAN DEZE MEDEDELING ZAL OPHOUDEN TE BESTAAN.

  DE VEREFFENAAR
  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.

 • Liquidatie

  SIMILOR CORPORATION N.V. IN LIQUIDATIE

  DE VEREFFENAAR VAN SIMILOR CORPORATION N.V., IN LIQUIDATIE DEELT MEDE DAT DE ALGEMENE VERGADERING VAN SIMILOR CORPORATION N.V., INGESCHREVEN BIJ HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 85945 (DE “VENNOOTSCHAP”) HEEFT BESLOTEN DE VENNOOTSCHAP PER 13 DECEMBER 2019 TE ONTBINDEN.

  DE VEREFFENAAR DEELT MEDE DAT DE REKENING EN VERANTWOORDING/PLAN VAN UITKERING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:31 LID 1 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK TER INZAGE IS NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP.

  DE VEREFFENAAR
  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.

 • Liquidatie

  BS Financing B.V. in liquidatie

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  Curaçao, 3 januari 2020

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  SAMRO N.V.
  GEVESTIGD OP CURACAO

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 19 december 2019 te ontbinden

   Rekening en verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

   Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

                                                                                                                                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Stone & Stone Communications N.V. (i.l.)
  gevestigd te curacao

  BEKENDMAKING

  Tijdens een op 31 december 2019 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stone & Stone Communications N.V. werd besloten om de vennootschap per diezelfde datum te liquideren en algeheel te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig. Derhalve is de liquidatie beëindigd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  RAZDELNA INVESTMENT N.V. in liq.

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bovengenoemde entiteit d.d. 20 december 2019 is besloten om de entiteit per diezelfde datum te ontbinden.

  REKENING EN VERANTWOORDING

  De vereffenaar heeft de activa van de rechtspersoon te gelde gemaakt, de verhoudingen tot derden afgewikkeld en de schulden van de rechtspersoon betaald. De rekening en verantwoording ligt ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  THE PITTWATER PRIVATE FOUNDATION in liq.

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bovengenoemde entiteit d.d. 27 december 2019 is besloten om de entiteit per diezelfde datum in liquidatie te zetten.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Assatwa Baltimore Investment Company N.V. in liquidatie

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 30 december 2019, is besloten om voornoemde vennootschap per dezelfde datum te ontbinden.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap liggen voor een periode van 30 dagen na publicatie datum ter inzage ten kantore van de vennootschap en het handelsregister.

  Hetgeen van het vermogen van de vennootschap resteert na voldoening van de vorderingen der schuldeisers, zal aan de aandeelhouders of andere rechthebbenden van de vennootschap worden uitgekeerd in verhouding tot ieders gerechtigheid in de vennootschap, zulks in overeenstemming met de statuten van de vennootschap. Het plan van uitkering ligt voor alle belanghebbenden ter inzage ten kantore van de vennootschap.

  De gevolmachtigde van de Vereffenaar

 • Liquidatie

  Aned Pensioenen N.V., geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de vennootschap”

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geeindigd en is de Vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Jessamine Properties N.V. in liquidatie

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 31 december 2019, is besloten om voornoemde vennootschap per dezelfde datum te ontbinden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Roldar Holding N.V., geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap is besloten de Vennootschap per 27 december 2019 te ontbinden en Yvomante Corporation N.V. tot Vereffenaar te benoemen. De Vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de Vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Jetset Investments N.V., in liquidatie
  gevestigd op Curaçao, hierna “de vennootschap”

  Besluit tot ontbinding:
  In een jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 27 december 2019 is besloten de vennootschap per 27 december 2019 te ontbinden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Drs. F.L.F.N. Russel Pensioen B.V., geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap is besloten de Vennootschap per 23 december 2019 te ontbinden en Yvomante Corporation N.V. tot Vereffenaar te benoemen. De Vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de Vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Sjimmy Investment N.V., geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap is besloten de Vennootschap per 23 december 2019 te ontbinden en Yvomante Corporation N.V. tot Vereffenaar te benoemen. De Vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de Vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  CAPAX MERCANTILE B.V.
  In liquidatie

  IN DE OP 31 DECEMBER 2019 GEHOUDEN BESTUURSVERGADERING IS BESLOTEN OM PER DIEZELFDE DATUM TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN DE ENTITEIT OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT GECONSTATEERD DAT ER GEEN BATEN ZIJN. DE SLOTVERKLARING IS TER INZAGE BESCHIKBAAR TEN KANTORE VAN DE VEREFFENAAR EN DE KAMER VAN KOOPHANDEL.

   

  DE VEREFFENAAR
  Femas N.V.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Beckerton Corporation N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 24 december 2019 is ontbonden.

   

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Top-Tape International N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 31 december 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van Amiata Private Foundation, in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 30 december 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Interact Business Group N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  Curaçao, 2 januari 2020
  De Vereffenaar”

 • Liquidatie

  VINCE PRIVATE FOUNDATION
  (“de Foundation”)

   Krachtens bestuursbesluit, gedateerd 12 december 2019, is de Foundation op 12 december 2019 ontbonden.

   De Vereffenaar deelt mede dat er geen baten zijn en dat hiermee de ontbinding is geëindigd.

   De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Ocean Lane Corporation N.V. (i.l.)
  (gevestigd te Curaçao)

   

  Tijdens een op 31 december 2019 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ocean-Lane Corporation N.V., werd besloten om de vennootschap per deze datum te ontbinden en algeheel te liquideren.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 BW van Curaçao de liquidatie is beëindigd.

  De Vereffenaar

 • Onder curatele stelling

  Bij beschikking van 12 december 2019 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, is MANFRED OSWALD MARUGG,   geboren op 2 Juni 1938 te Curaçao, onder curatele gesteld. Tot curatoren zijn benoemd MARION E. MARUGG en MICHAEL M. MARUGG.