Editie no. 02 - Jaargang 2020 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2020
10 Januari 2020
Editie no. 02
 • SPF IJsselmeer APV, geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  Bij bestuursbesluit van de entiteit is besloten de entiteit per 27 december 2019 te ontbinden en de heer H.A. van Maanen tot Vereffenaar te benoemen en Yvomante Corporation N.V. als vertegenwoordiger van de Vereffenaar te benoemen. De Vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de entiteit opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

   

  Yvomante Corporation N.V.
  Vertegenwoordiger van de Vereffenaar

 • Aankondiging

  VERKORTE BALANS VAN DE
  CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

  In de maand november 2019 heeft de Bank haar monetaire beleid gericht op het verkrappen van de ruimte op de lokale geldmarkt voortgezet door het veilen van “Certificates of Deposit” (CD’s). Als gevolg hiervan nam het bedrag aan uitstaande CD’s met NAf.32,0 miljoen toe. Daarnaast heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 18,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.6,7 miljoen af door een daling van de basis[1] waarover deze wordt berekend.

  De basisgeldhoeveelheid[2] nam met NAf.152,4 miljoen af door een daling van de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.161,8 miljoen), gematigd door een stijging van de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.9,4 miljoen). De daling van de rekening-couranttegoeden was vooral het resultaat van de overmakingen van dollartegoeden naar het buitenland, de netto aankoop van deviezen en de aankoop van CD’s door de commerciële banken bij de Bank. De overmakingen door pensioenfondsen, de overheid van Curaçao en de overheid van Sint Maarten van hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken hebben de daling van de rekening-couranttegoeden gematigd.

  De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” nam met NAf.14,1 miljoen af, wat voornamelijk het gevolg was van transacties van de commerciële banken in Bonaire ten laste van hun rekening bij de Bank. De daling werd verzacht door een toename van de deposito’s van de Centrale Bank van Aruba. Ook de toename van de deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in verband met de betaling van rente op obligaties uitgegeven door Sint Maarten die in handen zijn van de Nederlandse Staat hebben de daling van de post gematigd.

  De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.30,2 miljoen verslechterd door een afname van de deposito’s van zowel de overheid van Curaçao (NAf.23,7 miljoen) als de overheid van Sint Maarten (NAf.6,5 miljoen). De daling van de deposito’s van de overheid van Curaçao was het gevolg van overmakingen ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken. Echter, de overmaking van geïnde licentierechten (license fee) over de maand oktober 2019 door de Bank heeft de daling gematigd. De daling van de deposito’s van de overheid van Sint Maarten kan worden toegeschreven aan overmakingen ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken in verband met onder andere de wederopbouw en de betaling van rente op uitgegeven obligaties.

  Voorts is de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” met NAf.22,5 miljoen gedaald. Deze daling was vooral het gevolg van overmakingen door het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) naar de commerciële banken in verband met een obligatielening aan HNO[3] Transitie en Exploitatie voor de afronding van het nieuwe ziekenhuis van Curaçao.

  Aan de activazijde van de balans daalde de post “Deviezen” met NAf.194,9 miljoen, wat voornamelijk het gevolg was van de overmaking van dollartegoeden naar het buitenland en de netto aankoop van deviezen door de commerciële banken. De overmaking van gelden uit het buitenland door een pensioenfonds en de Centrale Bank van Aruba en de ontvangen gelden van de Wereldbank voor de wederopbouw van Sint Maarten hebben de daling van de deviezen gematigd.

  Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.38,2 miljoen gedaald  door de lagere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind oktober 2019. De afname van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de daling van de marktwaarde van goud.

  Willemstad, 23 december 2019
  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

  [1] Binnenlandse schuld -/- lange-termijndeposito’s.
  [2] Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank.
  [3] Hospital Nobo Otrobanda.

 • Aankondiging

  A AN K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de  ondergetekende deurwaarder van de  3de januari 2020, waarvan afschrift is gelaten aan de  E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die de  oorspronkelijke exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap BANCO  DI  CARIBE  N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de  Rooi Catootjeweg  no.1, ten notariskantoor Moerdijk & Palm, aan  MANUEL  YSIDRO  PEREZ  MARTINEZ,  zonder bekende  woon- of  verblijfplaats hier te lande of elders, AANGEZEGD, dat  op  donderdag,  6  februari 2020, des voormiddags om 10.00 uur, ten overstaan van notaris mr. M.J.O. Moerdijk, diens waarnemer of opvolger, krachtens akte d.d.  22  februari  2000 en  akte  d.d. 2 oktober  2012,  over zal gaan tot de openbare verkoop van een onroerend goed, een en ander als in bedoeld exploit omschreven;

   De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,

 • Bekendmaking

   

   

  PARLAMENTO DI KÒRSOU
  Parliament of Curaçao  •  Parlamento de Curazao  • Staten van Curaçao

   

  De Staten van Curaçao hebben in hun Openbare Vergadering d.d. 19 december 2019 besloten een enquêtecommissie (hierna: de commissie) in te stellen overeenkomstig artikel 1 van de Enquêteregeling (A.B. 2010 no. 87) en artikel 109 van het Reglement van Orde van de Staten van Curaçao (P.B. 2012 no. 50). De commissie is belast met de waarheidsvinding  aangaande de besluitvorming, uitvoering en de controle van de bouw en transitie van het project Hospital Nobo Otrobanda (HNO). Overeenkomstig artikel 110 Reglement van Orde van de Staten van Curaçao is bepaald dat het onderzoek op 19 september 2020 zal zijn afgelopen. De commissie bestaat uit de Statenleden mw. G.G. Seferina, MS  (voorzitter van de commissie, tevens lid voor de PAR-fractie), dhr. W.E.D. Hato (lid voor de MAN-fractie), dhr. ing. C.F. Cooper, Msc (lid voor de MFK-fractie), dhr. M.A. Dos Santos (lid voor de KdNT-fractie), dhr. R.F. Calmes (lid voor de PIN-fractie), mw. drs. M.C. Moses (lid voor de MP-fractie), dhr. J.L. Cordoba (lid voor de PS-fractie), de Griffier van de Staten, dhr. mr. S.R. Cijntje, als griffier van de commissie en dhr. mr. G.S.A. Maduro, BBA, als plaatsvervangend griffier van de commissie.

  De Ondervoorzitter                                                De Griffier
  van de Staten,                                                         van de Staten,
  E.G. Cleopa                                                             S.R. Cijntje

   

   

 • Bekendmaking

  Logo Ministerie

   

   

   

   

   

  Per 1 januari 2020 is het Land Curaçao gestart met een project om de grensveiligheid te optimaliseren. De regeling (P.B. 2019, no. 68)  tot vaststelling van de bedragen gemoeid met de aanschaf en het onderhoud van een systeem betreffende de grensveiligheid geldt sinds 1 januari 2020.

  De geïntensiveerde veiligheidsmaatregelen betreffen verhoogde veiligheid en passagiers faciliterende maatregelen zoals: het wereldwijde grensbewakingssysteem ‘Advanced Passenger Information System (APIS)’ genaamd, meer geautomatiseerde technologie zoals de eGates en andere immigratiebronnen die nodig zijn voor het optimaal functioneren danwel faciliteren van passagiers.

  Om de grensveiligheid nog verder op te krikken, heeft Curaçao APIS aangeschaft. APIS is een elektronische databank waarin luchtvaartmaatschappijen voorafgaand aan de vlucht paspoortinformatie van de passagiers voor justitiële organisaties invoeren. Alleen justitiële partners hebben toegang tot deze databank; en de informatie wordt op een veilige manier, voor veiligheidsdoeleinden gedeeld. De toevoeging van deze databank biedt Curaçao niet alleen de mogelijkheid tot betere controle over wie het land binnenkomt maar ook informatie vooraf over wie er naar Curaçao reizen. Het biedt ook het Korps Politie Curaçao, samen met een netwerk aan andere justitiële organisaties wereldwijd de mogelijkheid om globale veiligheidsdreigingen tegen te gaan.

  Volgens artikel 15, tweede en derde lid, van het Toelatingsbesluit is de gezagvoerder van een luchtvaartuig verplicht zowel bij aankomst als vertrek aan de ontschepingsambtenaar onverwijld een schriftelijke opgave te verstrekken van de naam van de gezagvoerder, het aantal bemanningsleden en het aantal passagiers verdeeld naar bestemming (general declaration). De gezagvoerder en diens luchtvaartmaatschappij zijn tevens verplicht op diens verzoek aan de ontschepingsambtenaar alle inlichtingen te verschaffen betreffende personen die door deze luchtvaartmaatschappij zijn vervoerd van en naar Curaçao. In de praktijk wordt deze informatie afgedrukt in een document en overhandigd aan de ontschepingsambtenaar. Het geheel is omslachtig, niet meer van deze tijd  en niet effectief.

  In aanloop naar de totstandkoming van de wettelijke regeling, die de opgave van passagiers- en bemanningslijsten voorafgaande aan het vertrek van een luchtvaartuig naar Curaçao verplicht stelt, wordt een nieuw uitvoeringsbeleid van het Toelatingsbesluit (APIS-beleid) ingevoerd. Met de invoering van dit APIS-beleid zal de passagier een snellere afhandeling zowel bij aankomst op de luchthaven als bij vertrek moeten ervaren. Dit APIS-beleid houdt in dat luchtvaartmaatschappijen de eerder genoemde gegevens na bekenmaking van het APIS-beleid digitaal kunnen opgeven voorafgaande aan hun vertrek naar Curaçao. Na zijn opgave van de passagiers- en bemanningsgegevens per vlucht (en ontvangst ervan door de ontschepingsambtenaar) vervalt voor de gezagvoerder of de luchtvaartmaatschappij de verplichting om de gegevens, zoals voorgeschreven in het Toelatingsbesluit, bij aankomst schriftelijk te overhandigen.

  De door commerciële en privé luchtvaartmaatschappijen, die voor internationale personen- en goederenverkeer zorgdragen, te verstrekken passagiers- en bemanningslijsten bevatten de gegevens aangegeven in bijlage I van dit APIS-beleid.

  De gegevens van Advanced Passenger information worden verstrekt binnen de tijdruimte omschreven in bijlage II van dit APIS-beleid.

  Dit APIS-beleid treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.


  Bijlage I, behorende bij de bekendmaking van het APIS-beleid

  ADVANCE PASSENGER INFORMATION

  (a) Data relating to the flight (Header Data):

  Flight identification (required)
  Call sign (if applicable)
  Scheduled departure date (required)
  Scheduled departure time (required)
  Scheduled arrival date (required)
  Scheduled arrival time (required)
  Last Place/Port of Call of aircraft (required)
  Place/Port of aircraft initial arrival (required)
  Subsequent Place/Port of Call within the country/regional space (conditional)
  Number of persons on board (conditional)

  (b) Data relating to each individual on board:

  Official travel document number (required)
  Issuing state or organization of the official travel document number (required)
  Official travel document type (required)
  Expiration date of official travel document (required)
  Surname/Given name(s) (required)
  Nationality (required)
  Date of birth (required)
  Gender (required)

  (c) Additional data elements normally found in airline systems:

  Traveler’s status (passenger/in-transit passenger) (required)
  Place/Port of Original embarkation (required)
  Place/Port of clearance (required)
  Place/Port of onward foreign destination

  (d) Additional data elements not normally found in airline systems and which must be collected by or on behalf of the airline:

  Type of other document used for travel (conditional)
  Issuing state or organization of document (conditional)
  Document number (conditional)
  Issue date of the visa (conditional)
  Expiry date of the visa (conditional)
  Country of primary residence (conditional)
  Destination address (where required by arrival country) (conditional)
  Place of birth (conditional)

  (e) Data relating to the Reporting Party

  Reporting party name (required)
  Reporting party address (conditional)
  Reporting party phone number (required)
  Reporting party facsimile number/email (conditional)


  Bijlage II, behorende bij de bekendmaking van het APIS-beleid

  TIMEFRAME
  1. In case of commercial aircraft, no later than 40 minutes prior to departure from the last port of call.
  2. In case of a private aircraft, no later than 40 minutes prior to the departure from the last port of call.
  3. In the event of any changes to the flight header data or data relating to an individual on board, an updated APIS file submission is required of all passengers/crew on the flight at final closeout prior to departure of the aircraft, for both outbound and inbound flights.
  4. In the case of vessels and aircraft a API file is required five (5) minutes immediately following take-off.

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE
  Netincom N.V.  in liquidatie

  In de op 20 september 2019 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 6 jo. lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de vereffenaar haar slotverantwoording samengesteld en deze ter kennisneming van een ieder neegelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curacao, alsmede ten kantore van de Vennootschap.

  Curaçao,  2 januari 2020

  Mastantu N.V.
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Serinke B.V. in liquidatie
  (de “Vennootschap”)

  Krachtens besluit van de aandeelhoudersvergadering d.d. 31 december 2019 is de Vennootschap op 31 december 2019 in liquidatie getreden, onder benoeming van Stichting Expire tot Vereffenaar.

   Rekening en Verantwoording:

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De Stichting zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna een eventueel resterend saldo aan de aandeelhouder zal worden uitgekeerd.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE
  Rabbitlane N.V. in liquidatie

  In de op 30 December 2019 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap is besloten om tot ontbinding van deze vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

   Curaçao, 2 Januari 2020

  De Vereffenaar
  Femas N.V.
  Landhuis Groot Kwartier
  Groot Kwartierweg 12
  Willemstad, Curaçao

 • Liquidatie

  GCB International N.V. (i.l.)
  (gevestigd te Curaçao)

  Tijdens een op 30 december 2019 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van GCB International N.V., werd besloten om de vennootschap per deze datum te ontbinden en algeheel te liquideren.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 BW van Curaçao de liquidatie is beëindigd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Selfridge Incorporated N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 20 december 2019 te ontbinden (zie bijgaand kopie notulen).

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  SELVAGGIO FINE ART N.V.
  (in liquidatie)

   

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 4 december 2019 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

   

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  BREAK THROUGH N.V. (in liquidatie)

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 23 december 2019 is besloten bovengenoemde vennootschap per diezelfde dag te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de vennootschap, opgericht naar het recht van Curaçao, statutair gevestigd te Curaçao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 6 BWNA de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

   

                                                                                      De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  BLUE CANYON HOLDING B.V., geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de vennootschap”

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geeindigd en is de Vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  eTera Private Foundation.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij bestuursbesluit van de 3 mei 2019 is besloten de Stichting per dezelfde datum te ontbinden onder benoeming van Liqop N.V. tot administrateur van de vereffenaar en Mr. John C. Redman tot vereffenaar en bewaarder van de boeken.

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft ten tijde van het ontbindingsbesluit vastgesteld wat, conform het bepaalde in artikel 2:31 van het Burgerlijke Wetboek van Curaçao, de omvang van de rechten en verplichtingen van de stichting zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

   

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Xarxa Group B.V.
   (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten om deze per 27 december 2019 te ontbinden onder benoeming van John C. Redman tot vereffenaar en bewaarder van de boeken.

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft ten tijde van het ontbindingsbesluit vastgesteld wat, conform het bepaalde in artikel 2:31 van het Burgerlijke Wetboek van Curaçao, de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Op 31 december 2019 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van Tevyrope Investments N.V. (in liquidatie ), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) besloten de Vennootschap te ontbinden per dezelfde datum.

   

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  Op 31 december 2019 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van Tevyrope Investments II N.V. (in liquidatie ), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) besloten de Vennootschap te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  CAPAX MERCANTILE B.V.
  In liquidatie

  IN DE OP 31 DECEMBER 2019 GEHOUDEN BESTUURSVERGADERING IS BESLOTEN OM PER DIEZELFDE DATUM TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN DE ENTITEIT OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT GECONSTATEERD DAT ER GEEN BATEN ZIJN. DE SLOTVERKLARING IS TER INZAGE BESCHIKBAAR TEN KANTORE VAN DE VEREFFENAAR EN DE KAMER VAN KOOPHANDEL.

   

  DE VEREFFENAAR
  Femas N.V.

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  VON N.V.  in liquidatie

  In de op 31 december 2019 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is besloten om met ingang van 30 december 2019 tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 6 jo. lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de vereffenaar haar slotverantwoording samengesteld en deze ter kennisneming van een ieder neegelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curacao, alsmede ten kantore van de Vennootschap.

  Curaçao, 3 januari 2020

  Mastantu N.V.
  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Stichting Pensioenfonds C.T.M. (i.l.)
  gevestigd te Curaçao

  Krachtens besluit van het bestuur van de stichting, gedateerd 4 februari 2004, is de stichting per diezelfde datum in liquidatie getreden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De vereffenaar deelt mede dat geen aan haar bekende baten en schulden meer aanwezig zijn en dat hierbij de liquidatie van de vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar

   

   

 • Liquidatie

  NORTIASCO N.V. (i.l.)
  (gevestigd te Curaçao)

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap d.d. 20 december 2019 is besloten om de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden en algeheel te liquideren.

  SLOTVERANTWOORDING

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  DIGITAL MARKETING SERVICES N.V. IN LIQUIDATIE

  DE VEREFFENAAR VAN DIGITAL MARKETING SERVICES N.V., IN LIQUIDATIE DEELT MEDE DAT DE ALGEMENE VERGADERING VAN DIGITAL MARKETING SERVICES N.V., INGESCHREVEN BIJ HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 101512 (DE “VENNOOTSCHAP”) HEEFT BESLOTEN DE VENNOOTSCHAP PER 18 DECEMBER 2019 TE ONTBINDEN.

  DE VEREFFENAAR DEELT MEDE DAT DE REKENING EN VERANTWOORDING/PLAN VAN UITKERING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:31 LID 1 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK TER INZAGE IS NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP.

  DE VEREFFENAAR
  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.

 • Liquidatie

  Stichting Particulier Fonds A-C Holding (in liquidatie)

  Bij schriftelijk besluit van 23 december 2019 heeft het bestuur van Stichting Particulier Fonds  A-C Holding (in liquidatie) (de “SPF”) besloten tot ontbinding van de SPF per 24 december 2019.

  De vereffenaar van de SPF heeft terstond bij zijn aantreden geconstateerd dat er geen aan de vereffenaar bekende baten aanwezig zijn en doet, op de wijze als bepaald in artikel 31 lid 7 jo artikel 31 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, daarvan mededeling.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Fairlift Shipping N.V.
  in liquidatie

  De vereffenaar van de op 23 december 2015 ontbonden vennootschap Fairlift Shipping N.V. – in liquidatie geeft te kennen dat er geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn en doet, op de wijze als bepaald in artikel 2:31 lid 2 Burgerlijk Wetboek, daarvan mededeling.

  De vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Founder Scheepvaart Maatschappij (Curaçao) N.V.
  in liquidatie

  De vereffenaar van de op 6 juni 2017 ontbonden vennootschap Founder Scheepvaart Maatschappij (Curaçao) N.V. – in liquidatie geeft te kennen dat er geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn en doet, op de wijze als bepaald in artikel 2:31 lid 2 Burgerlijk Wetboek, daarvan mededeling.

  De vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Agrifeed  N.V.
   (in liquidatie) 

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Agrifeed N.V. is besloten de vennootschap per 25 november 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn (art. 2:31 lid 6BW) Het is gebleken dat na voldoening van alle schulden der vennootschap geen baten meer aanwezig zijn.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Stichting Particulier Fonds ‘t Hemeltje, geliquideerd

  Op 24 december 2019 is het besluit genomen om Stichting Particulier Fonds ‘t Hemeltje (hierna te noemen  “de  SPF”) met ingang van 24 december 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording:

  Bij het aantreden van de Vereffenaar van de SPF waren er geen baten aanwezig in de SPF. De Vereffenaar van het vermogen van de ontbonden SPF heeft haar taak op 24 december 2019 neergelegd.

   

  De gewezen Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Liquidatie
  Morning Haze N.V., geliquideerd
  Gevestigd op Curaçao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan.

  De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister

   Yvomante Corporation N.V.
  Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  F.M.H. Investments N.V., in liquidatie
  Gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  In de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 24 december 2019 is besloten de vennootschap per die datum te ontbinden.

  Yvomante Corporation N.V.
  Vertegenwoordiger van de Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Wildhorn Investment N.V. in liquidatie

  In de op 30 december 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar

   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Converge Holding N.V. in liquidatie

  In de op 27 december 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Tonkat Private Foundation (IN LIQUIDATION)

  De vereffenaar van Tonkat Private Foundation (in liquidatie), geeft te kennen dat de rekening en verantwoording/plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de stichting die op 29 december 2017 werd ontbonden, ter inzage ligt ten kantore van de stichting, alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording/plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zal liggen.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  T & E Private Foundation (IN LIQUIDATION)

  De vereffenaar van T & E Private Foundation (in liquidatie), geeft te kennen dat de rekening en verantwoording/plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de stichting die op 29 december 2017 werd ontbonden, ter inzage ligt ten kantore van de stichting, alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording/plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zal liggen.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  LION Private Foundation (IN LIQUIDATION)

  De vereffenaar van Lion Private Foundation (in liquidatie), geeft te kennen dat de rekening en verantwoording/plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de stichting die op 29 december 2017 werd ontbonden, ter inzage ligt ten kantore van de stichting, alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording/plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zal liggen.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  June Private Foundation (IN LIQUIDATION)

  De vereffenaar van June Private Foundation (in liquidatie), geeft te kennen dat de rekening en verantwoording/plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de stichting die op 29 december 2017 werd ontbonden, ter inzage ligt ten kantore van de stichting, alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording/plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zal liggen.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  MRG PRIVATE FOUNDATION, in liquidatie
  (hierna te noemen “de SPF”)

  Bij besluit van het bestuur van MRG Private Foundation genomen op 31 december 2019 is besloten de SPF per diezelfde datum te ontbinden.

  De Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering
  De Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de SPF alhier, gedurende een periode van dertig dagen.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Fora Limited N.V.  in liquidatie

  In de op 31 mei 2019 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 6 jo. lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de vereffenaar haar slotverantwoording samengesteld en deze ter kennisneming van een ieder neegelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curacao, alsmede ten kantore van de Vennootschap.

  Curaçao,  8 januari 2020

  Mastantu N.V.
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Quastro N.V.
  in liquidatie

  Bij een schriftelijk besluit van de aandeelhouder van Quastro N.V. in liquidatie, werd besloten tot ontbinding van de vennootschap per 31 december 2019.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Quota Rabbico N.V.
  in liquidatie

  Bij een schriftelijk besluit van de aandeelhouder van Quota Rabbico N.V. in liquidatie, werd besloten tot ontbinding van de vennootschap per 31 december 2019.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Emerging Growth Fund Management C.V.
  in liquidatie

  In verband met de beëindiging van de bovengenoemde commanditaire vennootschap roept de vereffenaar (general partner) schuldeisers op hun vorderingen binnen 2 maanden na deze in te dienen ten kantore van de vennootschap te Johan van Walbeeckplein 11, Curaçao.

  Na betaling van de schulden zullen de resterende middelen toegedeeld worden aan de gewezen vennoten overeenkomstig de bepalingen van de Limited Partnership Agreement.

  Curaçao, 10 januari 2020

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Tigradale N.V. (IN LIQUIDATIE)

  De Vereffenaar van de Naamloze Vennootschap: Tigradale N.V. (in liquidatie) statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) geeft te kennen dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  Ontbinding:

  Bij besluit van de bestuurder, genomen op 31 december 2019is besloten Ulysses Shipping and Trading N.V. te ontbinden 31 december 2019.

  De vereffenaar heeft geconstateerd dat er geen baten en lasten zijn. De slotverklaring is ter inzage beschikbaar ten kantore van de vereffenaar en de Kamer van Koophandel.

  De Vereffenaar,
  Femas N.V.
  Landhuis Groot Kwartier
  Groot Kwartierweg 12
  Willemstad, Curaçao