Editie no. 46 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2019
15 November 2019
Editie no. 46
 • A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van ZEVENDE NOVEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats in Curaçao, die het oorspronkelijk voor “GEZIEN”heeft getekend, ten verzoeke van AMANDANELL MCKINLEY SHOOK, wonende in Curacao, deze tot aan het uiteinde der executie van na te melden vonnis domicilie kiezende op Curacao aan de Rondeweg # 1, ten woonhuize van de gemachtigde Dennis Emmanuel Albertus Arrindell, A A N ERICK JOSE MICHELE MARTINEZ MATEO, zonder bekende woon-of verblijfadres in Curaçao of daarbuiten, B E T E K E N D de grosse van een vonnis van de E.A. Heer Rechter in Het Gerecht in Eerste Aanleg in Curaçao, van 9de september 2019, met bevel OM BINNEN TWEE DAGEN aan de inhoud daarvan te voldoen.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de 11de november  2019, waarvan afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curacao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeen-schappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Roodeweg no. 159, ten verzoeke van  mevrouw TITIANA  MURANDA  THÉRÈSE  LUBBERS-RACH, wonende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de Perseusweg no.  12, ten kantore van de advocaat mr. B. Nagelmakers en aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder, aan de heer  TOM  NILANKA VERHALLEN,  zonder vaste woon of  verblijfplaats in Curacao, mogelijk verblijvende  in Nederland, Erfdijk 16, 5373KV, Herpen, BETEKEND een verzoekschrift  met daarop de door de E.A. Heer  Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curacao, gestelde beschikking van de 7de november 2019, alsmede een door mij, deurwaarder, uit kracht van  voormelde beschikking opgemaakte beslagexploit, van de 8ste november 2019,  houdende CONSERVATOIR-DERDEN-BESLAG, onder de besloten vennootschap  CROWN  AUTOMOTIVES  B.V., statutair gevestigd op Curacao en kantoorhoudende aan de  Kaya  Tula  no. 44, een en ander als in bedoeld exploit omschreven.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  Het bestuur van Spala Investments N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 57487 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Schout bij Nacht Doormanweg 40, Damacor Office Bldg, 2de verdieping, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Spanje, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.

 • Aankondiging

  AANKONDIGING FUSIE

  Lenassi Holdings Inc., een vennootschap naar het recht van Virginia, Verenigde Staten van Amerika, en aldaar kantoorhoudende te 1101 Savile Lane, McLean, Virginia 22101 (de “Verkrijgende Vennootschap”) enerzijds en Weburn Corporation N.V., Poultney Corporation N.V. en Culverton Corporation N.V. (de “Verdwijnende Vennootschappen”) anderzijds, laatstgenoemde vennootschappen statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya Flamboyan 6, kondigen aan dat bij het Handelsregister te Curaçao, alsmede ten kantore van de Verdwijnende Vennootschappen zijn neergelegd de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 respectievelijk artikel 2:314 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

 • Aankondiging

  AANKONDIGING FUSIE

  Beukenhorst Services N.V. (de “Verkrijgende Vennootschap”) en Earleaf Holding Company N.V., Flame-Tree Holding Company N.,V. en Noro-Financial Holdings N.V. (de “Verdwijnende Vennootschappen”), allen statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Pletterijweg 43, 2de verdieping, kondigen aan dat bij het Handelsregister te Curaçao, alsmede ten kantore van de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschappen zijn neergelegd de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 respectievelijk artikel 2:314 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

 • Aankondiging

  MEDEDELING VAN DE VOORGENOMEN OMZETTING VAN

  Raijacur N.V.
  KvK nummer 9441 (de “Vennootschap”)

  Mr. M.J.O. Moerdijk, notaris te Curaçao, deelt bij deze mee dat hij van het bestuur van de Vennootschap heeft vernomen dat de Vennootschap het voornemen heeft zich om te zetten in een vennootschap naar het recht van Canada, overeenkomstig artikel 304 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

   

 • Aankondiging

  MEDEDELING VAN DE VOORGENOMEN OMZETTING VAN

  Rainicur N.V.
  KvK nummer 9439 (de “Vennootschap”)

  Mr. M.J.O. Moerdijk, notaris te Curaçao, deelt bij deze mee dat hij van het bestuur van de Vennootschap heeft vernomen dat de Vennootschap het voornemen heeft zich om te zetten in een vennootschap naar het recht van Canada, overeenkomstig artikel 304 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Aankondiging

  MEDEDELING VAN DE VOORGENOMEN OMZETTING VAN


  Liframo Investments N.V.
  KvK nummer 6997 (de “Vennootschap”)

  Mr. M.J.O. Moerdijk, notaris te Curaçao, deelt bij deze mee dat hij van het bestuur van de Vennoostchap heeft vernomen dat de Vennootschap het voornemen heeft zich om te zetten in een vennootschap naar het recht van Luxemburg, zulks overeenkomstig artikel 2:304 BW.

 • Aankondiging

  AANKONDIGING FUSIE

  Ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alsmede ten kantore van ieder van Hutson Global N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, met adres Schottegatweg Oost, Curaçao, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao onder nummer 94429 (Verdwijnende Vennootschap) en Cresfin Inc., een vennootschap, statutair gevestigd in Tortola, Britse Maagden Eilanden, met adres Flemming House, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, ingeschreven onder nummer 569105 (Verkrijgende Vennootschap), is ter inzage gelegd een voorstel tot juridische fusie met steeds de daarbij vereiste stukken, als bedoeld in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Aankondiging

  MEDEDELING VAN DE VOORGENOMEN OMZETTING VAN

  Gecko Holdings N.V.
  KvK nummer 104908 (de “Vennootschap”)

  Mr. M.J.O. Moerdijk, notaris te Curaçao, deelt bij deze mee dat hij van het bestuur van de Vennootschap heeft vernomen dat de Vennootschap het voornemen heeft zich om te zetten in een vennootschap naar het recht van Luxemburg, overeenkomstig artikel 304 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

   

 • Liquidatie

  BRN Factor N.V. in liquidatie
  (“de Vennootschap”)

  De Vennootschap is op 6 augustus 2019 in liquidatie getreden, onder benoeming van Stichting Expire tot Vereffenaar.

  REKENING EN VERANTWOORDING
  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap in liquidatie zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke ter inzage ligt bij het kantoor van de Vennootschap.

  PLAN VAN UITKERING
  Hetgeen, na voldoening van alle schulden van de vennootschap, resteert van het vermogen van de vennootschap, zal aan de aandeelhouder worden uitgekeerd.

  SLOTVERANTWOORDING
  De Vereffenaar deelt mede dat geen aan haar bekende baten meer aanwezig zijn en dat hierbij de liquidatie is geëindigd, onder benoeming van Stichting Expire tot Bewaarder van de boeken en bescheiden van de Vennootschap.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  SPF Eureka in liquidatie (de “SPF”)

  In de op 11 november gehouden bestuursvergadering van de SPF is besloten om tot ontbinding van de SPF over te gaan.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  Overeenkomstig artikel 2:31 lid 7 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de SPF opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de SPF.

  Curaçao, 15 november 2019

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Kadeem N.V. (“de vennootschap”)
  in liquidatie

  SLOTVERANTWOORDING

  De rekening en verantwoording alsmede het plan van uitkering was neergelegd bij het Handelsregister te Curacao op 2 augustus 2019, waarvan kennisgeving is verschenen in de Landscourant op 2 augustus 2019.

  Gedurende de verzettermijn van 30 dagen is er geen verzet tegen dit uitkeringsplan aangetekend.

  Vorderingen en schulden zijn afgewikkeld in overeenstemming met het uitkeringsplan.

  De vereffenaar maakt bekend dat er geen baten meer aanwezig zijn in de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  De Zwaan N.V. (“de vennootschap”)
  in liquidatie

  SLOTVERANTWOORDING

  Op 7 november 2019 heeft de Directie van de vennootschap besloten om de vennootschap te ontbinden per 7 november 2019.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aanstelling geconstateerd dat er geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  HOEFNAGELS HOLDING N.V. IN LIQUIDATIE

  DE VEREFFENAAR VAN HOEFNAGELS HOLDING N.V., IN LIQUIDATIE DEELT MEDE DAT DE ALGEMENE VERGADERING VAN HOEFNAGELS HOLDING N.V., INGESCHREVEN BIJ HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 83818 (DE “VENNOOTSCHAP”) HEEFT BESLOTEN DE VENNOOTSCHAP PER 2 OKTOBER 2019 TE ONTBINDEN.

  DE VEREFFENAAR DEELT MEDE DAT DE REKENING EN VERANTWOORDING/PLAN VAN UITKERING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:31 LID 1 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK TER INZAGE IS NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP.

  DE VEREFFENAAR
  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.

 • Liquidatie
  Liquidatie
  Landelaan’s (Curaçao) N.V. in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 12 november 2019 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De rekening en verantwoording is voor een periode van 30 dagen na publicatie van deze advertentie ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister en bij het kantoor der betreffende vennootschap, alhier. 

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

 • Liquidatie

  Liquidatie

  Toelon Holding N.V., geliquideerd

  Gevestigd op Curaçao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan.

  De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  Vereffenaar

 • Liquidatie

  NORDOFIN N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 1 november te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie
  Liquidatie
  Coral Solar Project 1 B.V. in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 28 maart 2019 te ontbinden.

  Verklaring inzake 2:31 lid 7 BW
  De vereffenaar heeft bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

 • Liquidatie
  Liquidatie
  Coral Solar Projects 2 B.V. in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 28 maart 2019 te ontbinden.

  Verklaring inzake 2:31 lid 7 BW
  De vereffenaar heeft bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

 • Liquidatie

  JIB GLOBAL FUND B.V. IN LIQUIDATIE

  IN DE OP CURACAO GEHOUDEN ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 31 OCTOBER 2019 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN JIB GLOBAL FUND B.V., OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 31 LID 6 JO LID 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CURACAO, HEEFT DE VEREFFENAAR GECONSTATEERD DAT ER GEEN AAN HEM BATEN AANWEZIG ZIJN.

  DE VEREFFENAAR
  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.

 • Liquidatie

  LW LATIN AMERICA LOCAL CURRENCY FUND B.V. IN LIQUIDATIE

  IN DE OP CURACAO GEHOUDEN ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 31 OCTOBER 2019 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN LW LATIN AMERICA LOCAL CURRENCY FUND B.V., OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 31 LID 6 JO LID 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CURACAO, HEEFT DE VEREFFENAAR GECONSTATEERD DAT ER GEEN AAN HEM BATEN AANWEZIG ZIJN.

  DE VEREFFENAAR
  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.

 • Liquidatie

  BASE LOGISTICS CURACAO B.V. (in liquidatie)

  Bij een besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap gehouden op 12 november 2019 is besloten de vennootschap te ontbinden per 12 november 2019.

  De vereffenaar heeft geconstateerd dat de vennootschap op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer heeft.

  De Slotverantwoording ligt na heden voor belanghebbenden ter inzage ten kantore van de vennootschap en het Handelsregister.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  SPF Eureka in liquidatie (de “SPF”)

  In de op 11 november gehouden bestuursvergadering van de SPF is besloten om tot ontbinding van de SPF over te gaan.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  Overeenkomstig artikel 2:31 lid 7 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de SPF opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de SPF.

  Curaçao, 15 november 2019

  De Vereffenaar