Editie no. 47 - Jaargang 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2022
25 November 2022
Editie no. 47
 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van de ZEVENTIENDE november TWEEDUIZEND TWEEENTWINTIG, heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, van Curaçao, van de 15 november 2022, STEVEN JONATHAN BLANCA, zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curaçao, of in het buitenland, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van maandag, 6 maart 2023, des voormiddag om 09.30 uur, ter Raadhuize ‘KAS DI KORTE’ aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ” Don” Martina # 18, om op de door de naamloze vennootschap AUTOCITY N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, ter deze domicilie kiezende aan de Pietermaai # 23,  ten kantore van Soliana Bonapart & Aardenburg, gemachtigde advocaat Mr. Th. Aardenburg tegen haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia

 • Aankondiging

  For di 1 di desember 2022, Sr. Hendrik van Tol no ta empleá mas na Financial Intelligence Unit Curaçao (e FIU) i konsekuentemente lo e no ta enkargá mas ku supervishon pa loke ta trata kumplimentu ku e ordenansanan “Landsverordening melding ongebruikelijke transacties” (LvMOT) (P.B. 2017, no. 99 (GT)) i “Landsverordening identificatie bij dienstverlening” (LID) (P.B. 2017, no. 92 (GT)) en konekshon ku loke ta trata profeshonalnan i institutonan no finansiero ku ta kai bou di supervishon di e FIU.

  mr. A. M.Ch. Kemna MBA CAMS
  Hefe Financial Intelligence Unit Curaçao

   

 • Aankondiging

  Per 1 december 2022 is de heer Hendrik van Tol niet meer werkzaam bij de Financial Intelligence Unit Curaçao (de FIU) en is dien ten gevolge niet meer belast met het toezicht op de naleving van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) (P.B. 2017, no. 99 (GT)) en Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID) (P.B. 2017, no. 92 (GT)) voor de vrije beroepsbeoefenaren en niet financiële instellingen die onder het toezicht van de FIU vallen.

  mr. A. M.Ch. Kemna MBA CAMS
  Hoofd Financial Intelligence Unit Curaçao

 • Aankondiging

  As of December 1st, 2022, Mr. Hendrik van Tol is no longer employed at the Financial Intelligence Unit Curaçao (the FIU) and as a consequence he is no longer responsible for monitoring compliance with the provisions of the National Ordinance reporting unusual transactions (NORUT) (O.G. 2017, no. 99 (GT)) and the National Ordinance identification when rendering services (NOIS) (O.G. 2017, no. 92 (GT)) by designated non-financial businesses and professions.

  mr. M.Ch. Kemna, LL.M MBA CAMS
  Head Financial Intelligence Unit Curaçao

 • Aankondiging

  Aankondiging

  Gevolg gevend aan artikel 18 paragraaf 2 van de statuten van de naamloze vennootschap Ava Corporation N.V., alsmede artikel 3 van de Landsverordening Zetelverplaatsing derde landen,  wordt bekend gemaakt dat bij besluit van het bestuur de statutaire zetel van de vennootschap verplaatst is naar de Britse Maagdeneilanden en het kantoor gevestigd is in de Britse Maagdeneilanden per 18 november 2022.

  Het besluit is ter kennisgeving neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel & Nijverheid Curaçao.

  TMF Curacao N.V.
  (voormalig bestuurder van de vennootschap)

 • Aankondiging

  VERKIEZINGEN KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID CURAÇAO

  De Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao maakt hierbij bekend dat de Verkiezingscommissie van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao de navolgende namen van de kandidaten geplaatst heeft op de Kandidatenlijsten voor de verkiezing van drie leden van de Kamer in de periodieke vacatures voor het Grootbedrijf en voor het Kleinbedrijf.

  De kandidaten zijn:

  Voor de Verkiezing voor het Grootbedrijf:

  de heer De Souza, O.P.S.

  Voor de Verkiezing voor het Kleinbedrijf:

  de heer Jonckheer, W.A.
  de heer Ottenheim, R.P.

  De Verkiezingscommissie heeft in verband hiermee de navolgende beslissingen genomen:

  • Aangezien het op de door de Verkiezingscommissie vastgestelde Kandidatenlijst geplaatste aantal kandidaten voor de periodieke verkiezing voor het Grootbedrijf één (1) bedraagt en het aantal te vervullen plaatsen één (1) is, verklaart de Verkiezingscommissie de op de kandidatenlijst geplaatste kandidaat voor de periodieke verkiezing voor het Grootbedrijf gekozen.
  • Aangezien het op de door de Verkiezingscommissie vastgestelde Kandidatenlijst geplaatste aantal kandidaten voor de periodieke verkiezing voor het Kleinbedrijf twee (2) bedraagt en het aantal te vervullen plaatsen twee (2) is, verklaart de Verkiezingscommissie de op de kandidatenlijst geplaatste kandidaten voor de periodieke verkiezing voor het Kleinbedrijf gekozen.

  De Secretaris
  w.g. J.H. Jacobs
  Pietermaai, 25 november 2022

 • Aankondiging

  OPHEFFING FAILLISSEMENT

  Bij beschikking van 16 november 2022 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao is het navolgende faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten:

  de naamloze vennootschap Street Mart N.V. h.o.d.n. Panache

  mr. R.Ch. Luttikhuizen
  Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten
  Nijmegenstraat 41
  Tel.: 461-1880
  Fax: 461-1979
  e-mail: luttikhuizen@al-advocaten.comwww.al-advocaten.com

 • Bekendmaking

                                                                                                                                                             No.  2022/038829

   

   

  LANDSBESLUIT

   van 17 november 2022 no. 22/2163

  D e  G o u v e r n e u r  v a n  C u r a ç a o,

  Op voordracht van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning,

  Gezien:

  • Het verzoekschrift d.d. 20 oktober 2022 ontvangen via mail d.d. 24 oktober 2022 van dhr. R. Maas namens de besloten vennootschap genaamd “United Caribbean Airlines B.V.” strekkende tot verlening van de vergunning voor het aanbieden van geregeld luchtvervoer van personen, goederen en/of post met luchtvaartuigen, zoals verleend bij Landbesluit van 19 november 2019, no. 2019/046146;
  • het verzoekschrift d.d. 15 oktober 2022 van United Caribbean Airlines B.V., strekkende tot verlenging van de bestaande vergunning voor geregeld luchtvervoer voornoemd totdat zal zijn beslist op het bovengenoemde verzoek.

  Gelezen:

  • Het advies van de directeur van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit CURCW/22/682 d.d. 15 november 2022;

  Overwegende:

  • dat de bestaande vergunning voor geregeld luchtvervoer voor de termijn van drie (3) jaar is verleend en op 19 november 2022 zal verlopen;
  • dat de vergunning voor vluchtuitvoering (air operator certificate) van vergunninghouder per 13 november 2022 met een jaar is verlengd;
  • dat vergunninghouder bij verzoekschrift d.d. 20 oktober 2022 heeft verzocht de vergunning voor geregeld luchtvervoer te verlenen;
  • dat het verzoekschrift vanaf 4 november 2022 ter inzage ligt voor belanghebbenden bij de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit;
  • dat vanwege de termijn waarbinnen belanghebbenden schriftelijk commentaar kunnen indienen bij de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning de vergunning niet eerder dan na 5 december 2022 kan worden verleend;
  • dat dit tot gevolg zou hebben dat de operatie van vergunninghouder na 19 november 2022 stil zou komen te liggen;
  • dat het Gerecht in Eerste Aanleg bij beslissing van 24 december 2012 (lar 2012/59811) heeft geoordeeld dat in de ongestoorde voortgang van de onderneming van een vergunninghouder op basis van de aan de vergunninghouder al verleende vergunningen (tijdelijk) kan worden voorzien op grond van artikel 19 van de Luchtvaartlandsverordening;
  • dat United Caribbean Airlines B.V. een verzoek hiertoe heeft gedaan;
  • dat de operaties van vergunninghouder in het algemeen maatschappelijk en economisch belang zijn van Curaçao;
  • dat vergunninghouder op voldoende wijze gebruik heeft gemaakt van de bestaande vergunning voor geregeld luchtvervoer;
  • dat niet bij herhaling of in ernstige mate van gebreken bij de uitvoering der vluchten is gebleken;
  • dat er overigens ook geen redenen zijn om de bestaande vergunning voor geregeld luchtvervoer in te trekken;
  • dat er aldus een voldoende algemeen maatschappelijk en economisch te respecteren belang is om de economische vergunning (tijdelijk) te verlengen totdat op het verzoek van “United Caribbean Airlines B.V.” van 24 oktober 2022 tot verlenging van de economische vergunning zal zijn beslist.

  Gelet op:

  • artikel 19, eerste lid van de Luchtvaartlandsverordening (P.B. 2019, no. 4 GT); en
  • artikelen 1, leden 1 en 2, 2 tot en met 4 van de Landsbesluit geregeld en ongeregeld luchtvervoer (P.B. 2005, no. 37);

  H e e f t   g o e d g e v o n d e n:

  Artikel 1

  De vergunning voor geregeld luchtvervoer, verleend bij Landsbesluit van 19 november 2019 (no. 2019/046146) aan “United Caribbean Airlines B.V.”, wordt (tijdelijk) verlengd tot en met 31 december 2022.

  Artikel 2

  Dit Landsbesluit treedt in werking met ingang van 19 november 2022.

  Artikel 3

  Dit Landsbesluit wordt in de Curaçaose Courant bekendgemaakt.

  Afschrift van dit landsbesluit wordt gezonden aan:
  – de Algemene Rekenkamer,
  – de Beleidsdirecteur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer,
  – het Hooft Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit,
  – de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning,
  – de belanghebbende.

  Willemstad, 17 november 2022
  w.g. L.A. George-Wout

  18 november 2022
  w.g. Ch. F. Cooper
  De Minister van Verkeer,
  Vervoer en Ruimtelijke Planning

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Fudasa Investments N.V., statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 1 november 2022 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Noro-America N.V.
  in liquidatie

  Op 26 oktober 2022 heeft het bestuur van bovengenoemde vennootschap besloten over te gaan tot ontbinding en vereffening van de vennootschap per 28 oktober 2022. De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld, dat geen aan hem bekende baten aanwezig waren.

  Ingevolge Artikel 2:31 lid 7 BW eindigt de vereffening en houdt de rechtspersoon op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar zal een slotverantwoording opstellen en deze ter inzage leggen ten kantore van de rechtspersoon en het handelsregister.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Shipping Company KE 02 N.V (in liquidatie) heeft op 31 december 2021 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Aleut Shipping N.V (in liquidatie) heeft op 31 januari 2022 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Oceanix Orion N.V (in liquidatie) heeft op 1 oktober 2020 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Workships Aleutian N.V (in liquidatie) heeft op 1 oktober 2020 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Damsel N.V (in liquidatie) heeft op 1 november 2021 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Largs Shipping N.V (in liquidatie) heeft op 22 oktober 2021 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Seaburn Shipping N.V (in liquidatie) heeft op 22 oktober 2021 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Cong Shipping Company N.V (in liquidatie) heeft op 22 oktober 2021 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Corrib Shipping N.V (in liquidatie) heeft op 22 oktober 2021 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Alma Shipping N.V (in liquidatie) heeft op 31 januari 2020 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Oceanix Omega N.V (in liquidatie) heeft 1 oktober 2020 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Oceanix Polaris N.V (in liquidatie) heeft op 1 oktober 2020 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Narwhal N.V (in liquidatie) heeft op 31 maart 2022 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Roker Shipping N.V (in liquidatie) heeft op 22 oktober 2021 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Soric Finance N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 18 november 2022 te ontbinden (zie bijgaand kopie notulen).

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Liquidatie

  Solid Investment N.V. in liquidatie
  (de “Vennootschap”)
  gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap is besloten de Vennootschap per 11 november 2022 te ontbinden.

  Slot Verantwoording:
  De vereffenaar heeft de rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie neergelegd ten kantore van het Handelsregister. De Vereffening heeft plaats gevonden volgens het plan van uitkering.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Stichting Particulier Fonds Dauwtrappen
  (in liquidatie)

  Bij directiebesluit van de op Curacao opgerichte Stichting Particulier Fonds Dauwtrappen is besloten de Stichting per 10 november 2022 te liquideren.

  Slotverantwoording:

  Overeenkomstig artikel 2:31 lid 7 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de liquidatie geëindigd en is de Stichting opgehouden te bestaan.

   De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  Isju B.V.
  (geliquideerd)

  Bij besluit van de bestuurders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 11 november 2022 is besloten de rechtspersoon per 11 november 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren.

  SLOTVERANTWOORDING

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31 lid 7 boek 2 BW van Curaçao de vereffening van de besloten vennootschap is beëindigd.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Stichting Particulier Fonds Marco Polo (“de SPF”)
  in liquidatie

  SLOTVERANTWOORDING

  Op 25 november 2022 heeft de Bestuurder van Stichting Particulier Fonds Marco Polo besloten om de SPF per 25 november 2022 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aanstelling geconstateerd dat er geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  CVA (CORPORATE VALUE ASSOCIATES N.V. (in liquidatie)

  In de op 25 oktober 2022 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CVA (CORPORATE VALUE ASSOCIATES N.V is besloten om met ingang van 25 oktober 2022 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Als Vereffenaar treedt op het Downtown E-Commerce Company B.V. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 25 oktober 2022 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van eenieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap.

  De Vereffenaar is voornemens om 30 dagen na onderhavige aankondiging over te gaan tot het opmaken van de Slotverantwoording.

  De Vereffenaar

 • Onder curatele stelling

  BESCHIKKING

  Bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curcao stelt Edith Bianca Ritter, geboren op 1 augustus 1940 te Curacao, onder curatele;

  Benoemt tot curator  Garry Bartholomeo Ritter, geboren op 27 september 1972.