Editie no. 49 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2019
6 December 2019
Editie no. 49
 • A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van VIERDE DECEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 27 november 2019, CRISTOBAL DE JESUS PAEZ LEON, zonder bekende woon-of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van MAANDAG, 9 MAART 2020, des voormiddags om 09.00 uur, ten stadhuize aan het Wilhelminaplein No. 4, teneinde op de door JULIA DE LA COROMOTO MONTILLA DE PAEZ,  te dezer zake domicilie kiezende aan de Dr. Maalweg #  27, ten kantore van Advocatenkantoor Saleh N.V., gemachtigde de advokaat S.M. Saleh tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 28 november 2019 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, ten verzoeke van de rechtspersoon naar het recht van de Amerikaanse staat Delaware CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P., gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, AAN: de stichting particulier fonds ELEMENTO OIL & GAS PRIVATE FOUNDATION, gevestigd op Curaçao, zonder verder bekende woon- of verblijfplaats c.q. vestigingsplaats op Curaçao of elders, BETEKEND een brief van verzoekster gedateerd 28 november 2019, houdende onder meer in: mededeling dat het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao de betrokkene bij vonnis heeft bevolen om een verklaring (als bedoeld in artikel 476a van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao) af te leggen met betrekking tot de door het/de onder de betrokkene ten laste van Alessandro Bazzoni en Francisco Javier D’Agstino Casado gelegde derdenbeslag/en getroffen vorderingen, aan welk bevel geen gevolg is gegeven en de betrokkene derhalve dwangsommen heeft verbeurd tot het bedrag van USD 1.500,000,00 en tevens mededeling dat de betekende brief tevens dient tot stuiting van de verjaringstermijn met betrekking tot de in bedoelde brief omschreven vorderingen, een en ander zoals in voormeld exploot breder omschreven

  De Gerechtsdeurwaarder,
  M.I. Bazur.

 • Aankondiging

  AANKONDIGING

  Mevrouw Jeandaura Angela Louisa de Windt, wonende te Curaҫao, heeft zich per verzoekschrift d.d. 14 maart 2019, gewend tot Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao, met het verzoek om haar toestemming te verlenen om de geslachtsnaam van haar minderjarig kind Jeamoni Meïsa “De Windt” te veranderen in “Louisa de Windt”.

  Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een bezwaarschrift aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao tegen dit verzoek om geslachtsnaamsverandering verzetten.

                                                                                                                                  Willemstad, 14 oktober 2019
  de Secretaris-Generaal, a.i.
  van het Ministerie van Justitie,
  mevr. Mr. D.M.C. Lai-Promes

 • Aankondiging

  EXCELIA INTERNATIONAL N.V.

  Het bestuur van EXCELIA INTERNATIONAL N.V. (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat zij voornemens is de Vennootschap opgericht naar het recht van de voormalige Nederlandse Antillen, statutair gevestigd te Curaçao om te zetten naar een Curaçaose stichting particulier fonds. De behandeling van het machtigingsverzoek daarvoor zal op 12 december 2019 om 11:55 uur voor het gerecht in eerste aanleg met zittingsplaats Curaçao aan het Wilhelminaplein 4, Curaçao plaatsvinden.

 • Aankondiging

  De bestuurders van SvF International N.V. en Aviaservice International N.V. kondigen hierbij aan dat zij voornemens zijn een juridische fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tussen SvF International N.V. (als verkrijgende rechtspersoon) en Aviaservice International N.V. (als verdwijnende rechtspersoon) te bewerkstelligen.
  Het voorstel tot fusie is gedeponeerd ten kantore van het handelsregister te Curaçao, Kaya Junior Salas 1.
  Het voorstel tot fusie, de toelichting daarop en de overige documenten als bedoeld in artikel 314 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn gedeponeerd ten kantore van de vennootschappen te Pietermaai 20 unit 1.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van VIERDE DECEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 27 november 2019, VICTOR MURPHY TAUFFER GIBBS h.o.d.n. V.M.T. ZORGWELZIJN, , zonder bekende woon-of verblijplaats in Curacao of daarbuiten, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van MAANDAG, 9 MAART 2020, des voormiddags om 09.00 uur, ten stadhuize aan het Wilhelminaplein No. 4, op de door teneinde de naamloze vennootschap CURACAO PORTS AUTHORITY N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, domicilie kiezende ten kantore van Murray Attorneys at Law aan de Dr. Henri Fergusonsweg # 6 te Gaito, gemachtigde de advokaat Mr.M.F. Murray, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van VIERDE DECEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 27 november 2019, MARIELLE CORNELIA PETRONELLA JOHANNA VAN HULTEN,  wonende in Nederland met onbekende  woon-of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van MAANDAG, 9 MAART 2020, des voormiddags om 09.00 uur, ten stadhuize aan het Wilhelminaplein No. 4, op de door teneinde INCA PAULETTA DOWLING, wonende in Nederland,  ter dezer zake domicilie kiezende aan de Pietermaai # 20, ten kantore van TRUE LAWYERS gemachtigde de advokaat J.E. Lovert tegen haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.

 • Liquidatie

  PALISANDER HOLDING N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 29 november 2019 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Glossa Travel Services International N.V. in liquidatie

  In de op 28 november 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

  De vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Rigoletto Corporation N.V. in liquidatie
  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.
  De slotverklaring is ter inzage beschikbaar ten kantore van de vereffenaar en de Kamer van Koophandel.

  Curaçao, 2 december 2019
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Impervium B.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.
  De slotverklaring is ter inzage beschikbaar ten kantore van de vereffenaar en de Kamer van Koophandel.

  Curaçao, 2 december 2019
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Sharcha Private Foundation, in liquidatie

  Per bestuursbesluit van 25 november 2019 is besloten om tot ontbinding van de stichting over te gaan.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

   

  De lokale vertegenwoordiger

 • Liquidatie

  FIXINUS HOLDINGS N.V.
  Geliquideerd, statutair gevestigd te Curaçao
  (de “Vennootschap”)

   

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap is besloten de Vennootschap per  20 november 2019 te ontbinden.

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 lid 6 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en heeft de vennootschap opgehouden te bestaan per voornoemde datum.

  De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en heeft deze ter inzage gelegd ten kantore vban het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap.

                                                              De Vereffenaar.

   

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Kriti Oil & Minerals N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap””) geeft te kennen dat de Vennootschap op 27 november, 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van Stichting Administratiekantoor Isais, in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op November 28, 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  TIMBER & LUMBER TRADING N.V.
  (“de Vennootschap”)

   

  Krachtens aandeelhoudersbesluit, gedateerd 3 december 2019, is de Vennootschap op 3 december 2019 geliquideerd onder benoeming van Stichting Expire tot Vereffenaar.

  De Vereffenaar deelt mede dat er geen baten zijn en dat daarmee de liquidatie is geëindigd.

   De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Alasol N.V. in liquidatie

  In de op 3 december 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Oilinvest (Finance) B.V.
  in liquidatie

  De vereffenaar van de op 4 oktober 2019 ontbonden vennootschap Oilinvest (Finance) B.V. – in liquidatie geeft te kennen dat er geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn en doet, op de wijze als bepaald in artikel 2:31 lid 2 Burgerlijk Wetboek, daarvan mededeling.

   

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Marsanco N.V.          

  GEVESTIGD TE CURACAO

  Tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Marsanco N.V. op 2 december 2019, werd besloten om de vennootschap per deze datum te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31lid 6 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  IB Support N.V.        

  GEVESTIGD TE CURACAO

  Tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IB-Support N.V. op 2 december 2019, werd besloten om de vennootschap per deze datum te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 6 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  Aankondiging
  GDG Business Solutions B.V. (in liquidatie)
  (“de vennootschap”)
  Statutair adres Magrietlaan 2 A, willemstad, Curacao

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 31 october 2019 is de vennootschap per deze datum in liquidatie getreden, onder benoeming van de dhr. David S.G. Vos tot vereffenaar.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van Willemstad Fiduciary Owners N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curacao, c/o Schottegatweg Oost 44, Curaçao (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 BW ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao, en dat de vereffening van de Vennootschap is geëindigd en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan.

 • Liquidatie

  Huis en Hof Beleggingen B.V.- in liquidatie

  De vereffenaar van de besloten vennootschap: Huis en Hof Beleggingen B.V. – in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schouwburgweg 1, Curaçao (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 2 december 2019 is ontbonden op grond van artikel 2:31 lid 6 BW.

                                                                          De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Huis en Hof Holding N.V.- in liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap: Huis en Hof Holding N.V. – in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schouwburgweg 1, Curaçao (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 3 december 2019 is ontbonden op grond van artikel 2:31 lid 6 BW.

                                                                          De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  CWM Beleggingen B.V.- in liquidatie

  De vereffenaar van de besloten vennootschap: CWM Beleggingen B.V. – in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schouwburgweg 1, Curaçao (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 4 december 2019 is ontbonden op grond van artikel 2:31 lid 6 BW.

                                                                          De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  LADYBIRD HOLDINGS N.V. (“de vennootschap”)

  in liquidatie

  SLOTVERANTWOORDING

  Op 5 december 2019 heeft de Directie van de vennootschap besloten om de vennootschap te ontbinden per 5 december 2019.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aanstelling geconstateerd dat er geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar