Editie no. 51 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2019
20 December 2019
Editie no. 51
 • LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Beresford Investment NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van  ELFDE   DECEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 27 november 2019, 1. ALEXANDER DARON SILVERMAN, zonder bekende woon-of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, waarschijnlijk kantoorhoudende in de Verenigde Staten van America, 200 East,65th street # 32, New York, NY 10021, email: alexs@andalex.com ,2. ANDREW DAVID SILVERMAN, zonder bekende woon-of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, waarschijnlijk kantoorhoudende in de Verenigde Staten van America, 200 East,65th street # 32, New York, NY 10021, tel: +16467093355, email: andrews@andalex.com, en 3. de besloten vennootschap SE CURACAO B.V., voorheen gevestigd in het Holiday Beach aan de Pater Euwensweg te Curacao, zonder bekende vestigingplaats in Curaçao of daarbuiten O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van maandag, 9 maart 2020, des voormiddags om 09.00 uur, ten stadhuize aan het Wilhelminaplein No. 4, teneinde de door MR. BARBARA M. NAGELMAKERS QQ. in haar hoedanigheid als curator in het faillissement van de besloten vennootschappen DEN HOLIDAY CURACAO B.V. en CURACAO REAL ESTATE B.V.,te dezer zake domicilie kiezende in Curacao aan de Perseusweg # 12, tegen haar ingestelde vordering te antwoorden.

   

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.

   

 • Aankondiging

  Gevolg gevend aan artikel 2:304 BW wordt bekend gemaakt dat de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Pacicor N.V. het voornemen heeft zich om te zetten in een rechtspersoon naar het recht van Spanje en tegelijkertijd haar zetel en kantoor zal vestigen in Spanje.

  mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de  10de december  2019, waarvan afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbare Ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder  voor burgerlijke zaken bij het Gerecht op Curaçao, ten verzoeke van de natuurlijk persoon mevrouw  ELLEN  PATARO, staatsburger van de Verenigde Staten van Amerika, woonachtig te Florida USA, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Mahaaiweg no.  7a, ten kantore van de advocaten  mr. J.C. Maris en mr. K. Frielink, aan de natuurlijke persoon  MARIO  GIUSEPPE  PATARO  SCHETTINI,  staatsburger van de Republiek Panama, zonder bekende woon of verblijfplaats,  BETEKEND  een verzoekschrift, met daarop de door  de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, gestelde beschikking van de  6de december 2019,  alsmede de door mij, deurwaarder, uit kracht van voormelde beschikking opgemaakte beslagexploiten van de 6de en 9de december 2019, houdende CONSERVATOIRE-BESLAGEN, een en ander als in bedoelde exploiten omschreven.

   De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN,

 • Aankondiging

  OPHEFFING FAILLISSEMENT

  Bij beschikking van 22 oktober 2019 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao wegens gebrek aan baten de opheffing bevolen van het faillissement van:

  STIP N.V.
  gevestigd te Curaçao

   

   

  Th. Aardenburg – curator
  Soliana Bonapart & Aardenburg
  Pietermaai 23
  tel: 461 3833 / 461 3662
  fax: 465 2890
  e-mail: aardenburgt@sba-advocaten.com

 • Aankondiging

  AANKONDIGING

  De heer Marlon Enrique Polo Reales en mevrouw Vanessa Perez Escorce, wonende te Curaҫao, hebben zich per verzoekschrift d.d. 9 mei 2016, gewend tot Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao, met het verzoek om toestemming te verlenen de geslachtsnaam van hun minderjarige kind Jeshia Cesilia “Polo Reales” te veranderen in  “Polo Perez”.

  Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een bezwaarschrift aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao tegen dit verzoek om geslachtsnaamsverandering verzetten.

   Willemstad.  17 oktober 2019
  de Secretaris-Generaal, a.i.
  van het Ministerie van Justitie,
  mevr. Mr. D.M.C. Lai- Promes

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 17de december 2019, waarvan  afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie van Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8, ten verzoeke van de naamloze vennootschap “GIROBANK  N.V.”,  gevestigd op Curacao,  en Mr. I.W.R.NAALDIJK,  wonende op Curacao, aan STICHTING PARTICULIER FONDS DE REGENBOOG,  zonder bekende vestigingsadres en zonder bestuurder, betekend een copie ener notariele akte van 20 juni 2012 en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 10 december 2019, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akte te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaak aan de Kaya Nereide no. 65(West Groot Sint Joris 65), op vrijdag, 24 januari 2020, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt  verkocht.

   De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging

  MEDEDELING

  STICHTING PARTICULIER FONDS THUISHAVEN

  Het bestuur van STICHTING PARTICULIER FONDS THUISHAVEN (de “SPF”), gevestigd te Schout Bij Nacht Doormanweg 40, Damacor Office Bldg 2nd Floor, KvK nummer 131245, geeft te kennen dat zij voornemens is de SPF opgericht naar Curaçaos recht om te zetten naar een Stichting naar het recht van Liechtenstein. De behandeling van het machtigingsverzoek daarvoor zal op 16 januari 2020 om 15:15 uur voor het Gerecht in eerste aanleg met zittingsplaats Curaçao aan het Wilhelminaplein 4, Curaçao plaatsvinden.

 • Aankondiging

  MEDEDELING

  STICHTING PARTICULIER FONDS HOUGOUMONT

  Het bestuur van STICHTING PARTICULIER FONDS HOUGOUMONT (de “SPF”), gevestigd te Schout Bij Nacht Doormanweg 40, Damacor Office Bldg 2nd Floor, KvK nummer 113389, geeft te kennen dat zij voornemens is de SPF opgericht naar het recht van de voormalige Nederlandse Antillen om te zetten naar een Stichting naar het recht van Liechtenstein. De behandeling van het machtigingsverzoek daarvoor zal op 16 januari 2020 om 15:00 uur voor het Gerecht in eerste aanleg met zittingsplaats Curaçao aan het Wilhelminaplein 4, Curaçao plaatsvinden.

 • Aankondiging

  Gedurende de maand oktober 2019 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 18.00% gehandhaafd. Hierdoor bleef het bedrag van de verplichte reserves nagenoeg ongewijzigd. Op de tweewekelijkse veilingen van “Certificates of Deposit” (CD’s) heeft de Bank een lager bedrag aan CD’s geveild, waardoor het uitstaande bedrag met NAf.37,9 miljoen[1] afnam.

  De basisgeldhoeveelheid[2] nam met NAf.123,5 miljoen toe door een stijging van zowel de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.117,3 miljoen) als de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.6,2 miljoen). De groei van de rekening-couranttegoeden was vooral het resultaat van de overmaking van dollartegoeden vanuit het buitenland en de netto terugbetaling van CD’s. Ook overmakingen door een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling, een pensioenfonds en de overheid van Sint Maarten van hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken hebben bijgedragen aan de stijging van de rekening-couranttegoeden. Bovendien heeft de overheid van Sint Maarten gelden overgemaakt van haar rekening bij de Bank ten gunste van de rekening van de Princess Juliana International Airport bij een commerciële bank in verband met liquiditeitssteun.

  De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” steeg met NAf.41,7 miljoen wat voornamelijk het gevolg was van een toename van de deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in verband met de betaling van rente en aflossing op obligaties uitgegeven door Curaçao en Sint Maarten die in handen zijn van de Nederlandse Staat. Ook de transacties van enkele commerciële banken in Bonaire ten gunste van hun rekeningen bij de Bank droegen bij aan de stijging van deze post.

  De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.36,2 miljoen verslechterd door een afname van de deposito’s van zowel de overheid van Curaçao (NAf.13,9 miljoen) als de overheid van Sint Maarten (NAf.22,3 miljoen). De daling van de deposito’s van de overheid van Curaçao was het gevolg van onder andere overmakingen ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken en rentebetalingen op uitgegeven obligaties. Echter, de overmaking van geïnde licentierechten (license fee) over de maand september 2019 door de Bank heeft deze daling gematigd. De daling van de deposito’s van de overheid van Sint Maarten kan worden toegeschreven aan overmakingen ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken, de betaling van rente en aflossing op uitgegeven obligaties en de overmaking aan de Princess Juliana International Airport.

  Aan de activazijde van de balans steeg de post “Deviezen” met NAf.89,8 miljoen wat voornamelijk het gevolg was van de overmaking van dollartegoeden uit het buitenland door de commerciële banken. Bovendien hebben transacties van de commerciële banken in Bonaire en overmakingen door een pensioenfonds vanuit het buitenland bijgedragen aan de stijging van de post “Deviezen”.

  Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.19,3 miljoen gestegen door de hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind september 2019. De toename van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de stijging van de marktwaarde van goud.

  Willemstad, 12 december 2019

  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

  [1] Waarvan NAf.20,0 miljoen aan NAf-CD’s en NAf.17,9 miljoen aan US$-CD’s.

  [2] Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van ZEVENTIENDE DECEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 2 december 2019,de naamloze vennootschap naar het recht van Curacao WIJNMAKERIJ CURACAO N.V., zonder bekende vestiging adres-of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten  O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van MAANDAG, 27 januari 2020, des voormiddags om 09.00 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein No. 4, teneinde op de door de Stichting KORPORASHON PA DESAROYO DI KORSOU(KORPODEKO), gevestigd en kantoorhoudende in Curacao, te dezer zake domicilie kiezende in Curacao aan de L.B Smithplein # 3, ten kantore van HBN LAW & TAX, gemachtigden de advokaten Mrs. N.E. Soon en M. Janssen, tegen haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 18de december 2019, waarvan  afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie van Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8, ten verzoeke van de naamloze vennootschap “RBC ROYAL BANK  N.V.”,  gevestigd op Curacao,  en Mr. I.W.R.NAALDIJK,  wonende op Curacao, aan OTHNIEL EZEQUIEL SULBARAN en NADIA BAHBOUH,  beide zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of daarbuiten, betekend een copie ener hypotheekakte van 7 maart 2014 en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 11 december 2019, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akte te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaak aan de Kaya Amador Nita no. 30, op vrijdag, 31 januari 2020, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt  verkocht.

   

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de  zestiende december 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de  9de december 2019, NASLY  PATRICIA  ARDILA  QUINTERO, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch  buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van  donderdag, 26 maart 2020, des voormiddags om 10.00 uur, ten  Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door LAMARRE  MORENCY, wonende in Curacao, tegen haar ingestelde vordering  te  antwoorden.

   

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de  zestiende december 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de  9de december 2019, RAYSON  ROBERTICO  THOMAS, thans zonder bekende woon-of verblijfplaats binnen noch buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van  donderdag, 12 maart 2020, des voormiddags om 10.45 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door AYRON  RUFINO  PIETERS en NATHANAËL  EZECHIEL  URIAH  VALERIUS, beiden wonende in Curacao, gem. Mr. H.M.M. Alejandra, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

   

 • Aankondiging

  MEDEDELING VAN DE VOORGENOMEN OMZETTING VAN

  Quantum Endowment Fund N.V.
  KvK nummer 6770 (de “Vennootschap”)

  Mr. M.J.O. Moerdijk, notaris te Curaçao, deelt bij deze mee dat hij van het bestuur van de Vennootschap heeft vernomen dat de Vennootschap het voornemen heeft zich om te zetten in een vennootschap naar het recht van Cayman Islands, overeenkomstig artikel 304 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de  dertiende december 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A.  Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curacao, heb ik, JOSE ALBERTO DA SILVA DE SOUSA, deurwaarder bij het Gerecht op Curacao, ten verzoeke van GILBERTICO MICHEL GREGORIO COFFIE, wonende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de chuchubiweg no.17, ten kantore van de advocaat mr. D.M. Wildeman, aan MORAΪMA MARIA BOELDAK, wonende op Curacao te Kaya Narcicius no.134C, BETEKEND,  de grosse van beschikking d.d. 3 december 2019, gewezen door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao.

  De deurwaarder voornoemd,
  J.A. Da Silva De Sousa.

 • Liquidatie

  Vulcan Holding International N.V. (In liquidatie)

  Overeenkomstig het in artikel 2:30 BWNA bepaalde heeft de vereffenaar de activa van de Vennootschap te gelde gemaakt, de verhoudingen tot derden afgewikkeld en de schulden van de Vennootschap betaald. Hetgeen van het vermogen der Vennootschap na voldoening van de vorderingen van de schuldeisers resteert, is aan de aandeelhouders van de Vennootschap uitgekeerd in verhouding tot hun aandelenbezit. De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de Vennootschap liggen voor een periode van 30 dagen na publicatiedatum ter inzage ten kantore van de Vennootschap en het Handelsregister.

                                                                                      De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Vulcan Holding International N.V. (In liquidatie)

  In een algemene vergadering van aandeelhouders van 09 December 2019 werd besloten de vennootschap per 09 December 2019 te ontbinden.

                                                                                      De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  3e publicatie

  ADVERTENTIE

   

  Franke Ned N.V. in liquidatie:

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn en hierbij de liquidatie is beëindigd.

  Curaçao, 11 december 2019

  De Vereffenaar
  Femas N.V.
  Landhuis Groot Kwartier
  Groot Kwartierweg 12
  Willemstad, Curaçao

 • Liquidatie

  Trivor International N.V. (in liquidatie)

  Bij het algemene vergadering van aandeelhouders van 18 November 2019 werd besloten de vennootschap per 18 November 2019 te ontbinden.

                                                                                                                  Beheerder van de Vereffenaar.

 • Liquidatie

  [1e en 2e publicatie]

   

  ADVERTENTIE

   

  Fest Antilles B.V. in liquidatie

  In de op 11 December 2019 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap is besloten om tot ontbinding van deze vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

   Curaçao, 12 December 2019

  De Vereffenaar
  Femas N.V.
  Landhuis Groot Kwartier
  Groot Kwartierweg 12
  Willemstad, Curaçao

   

 • Liquidatie

  [1e en 2e publicatie]

  ADVERTENTIE

  PC B.V. in liquidatie

  In de op 11 December 2019 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap is besloten om tot ontbinding van deze vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

   Curaçao, 12 December 2019

  De Vereffenaar
  Femas N.V.
  Landhuis Groot Kwartier
  Groot Kwartierweg 12
  Willemstad, Curaçao

 • Liquidatie

  Liquidatie

  Multi Beheer NV

  Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door het bestuursbesluit van 10 december 2019 per 30 december 2019.
  De rekeningen en verantwoordelijkheid van het plan liggen ter inzage voor een ieder tot 10 januari 2020 ten kantore van:
  Steevensz Beckers
  Landhuis Joonchi II
  Kaya Richard J. Beaujon z/n
  Curaçao

   

   

                                                                                                                          De vereffenaar

 • Liquidatie

  Liquidatie

  Investeringsmaatschappij Curaçao NV

  Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door het bestuursbesluit van 10 december 2019 per 30 december 2019.
  De rekeningen en verantwoordelijkheid van het plan liggen ter inzage voor een ieder tot 10 januari 2020 ten kantore van:
  Steevensz Beckers
  Landhuis Joonchi II
  Kaya Richard J. Beaujon z/n
  Curaçao

   

                                                                                                                          De vereffenaar

 • Liquidatie

  COMLOG N.V. in liq.

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bovengenoemde entiteit d.d. 28 november 2019 is besloten om de entiteit per diezelfde datum te ontbinden.

  REKENING EN VERANTWOORDING

  De vereffenaar heeft de activa van de rechtspersoon te gelde gemaakt, de verhoudingen tot derden afgewikkeld en de schulden van de rechtspersoon betaald. De rekening en verantwoording ligt ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

   

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Itera Group N.V.
  (“de Vennootschap”)

   Krachtens bestuursbesluit, gedateerd 9 december 2019, is de Vennootschap op 9 december 2019 in liquidatie getreden.

   Tot Vereffenaar is Stichting Expire benoemd.

   

 • Liquidatie

  Crivel Investments N.V.
  (“de Vennootschap”)

   Krachtens bestuursbesluit, gedateerd 29 november 2019, is de Vennootschap op 29 november 2019 in liquidatie getreden.

   Tot Vereffenaar is Stichting Expire benoemd.

 • Liquidatie

  Rising Sun Private Foundation (in liquidatie)

  Bij het bestuursbesluit van 11 december 2019 werd besloten de stichting per 11 december 2019 te ontbinden.

                                                                                                                  Beheerder van de Vereffenaar.

   

 • Liquidatie

  Karida Corporation N.V.  (in liquidatie)

  Bij de algemene vergadering van aandeelhouders  van 11 december 2019 werd besloten de vennootschap per 11 december 2019 te ontbinden.

                                                                                                                  Beheerder van de Vereffenaar.

   

 • Liquidatie

  Enid Corporation N.V.  (in liquidatie)

  Bij de algemene vergadering van aandeelhouders van 19 november 2019 werd besloten de vennootschap per 19 november 2019 te ontbinden.

                                                                                                                  Beheerder van de Vereffenaar.

   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Caine N.V. in liquidatie

  In de op 10 december 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  MINUET PRIVATE FOUNDATION (I.L.)
  gevestigd op Curaçao

  Bij besluit van het bestuur van de Stichting is besloten om de Stichting per 16 december 2019 te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft terstond bij haar aantreden vastgesteld dat op voornoemde datum geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31BW lid 6 Curaçao de vereffening derhalve is geëindigd.

  De Vereffenaar.

   

   

 • Liquidatie

  CTM Finance B.V. (i.l.)
  gevestigd te Curaçao

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CTM Finance B.V. d.d. 15 december 2019 werd besloten om de vennootschap per deze datum te ontbinden en algheel te liquideren.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31lid 7 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig. Derhalve is de liquidatie van de vennootschap beëindigd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

   

  BRN Factor N.V. in liquidatie
  (“de Vennootschap”)

  Krachtens besluit van de aandeelhouders van de vennootschap, gedateerd 6 augustus 2019, is de vennootschap op 6 augustus in liquidatie getreden, onder benoeming van Stichting Expire tot vereffenaar.

  Slotverantwoording:

  De vereffenaar deelt mede dat geen aan haar bekende baten meer aanwezig zijn en dat hierbij de liquidatie van de vennootschap is beëindigd, onder benoeming van Stichting Expire tot bewaarder van de boeken en bescheiden van de vennootschap.

 • Liquidatie

  Stichting Particulier Fonds Valentia
  (“de Stichting”)

   Krachtens besluit van het bestuur, gedateerd 16 december 2019, is de Stichting per 16 december 2019 in liquidatie getreden.

   Tot Vereffenaar is Stichting Expire benoemd.

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  First Mediterranean Ventures N.V. in liquidatie

  In de op 12 december 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Coopersville Corporation N.V., liquidated
  (hierna te noemen “de vennootschap”)

   

  Slotverantwoording

  Wat van het vermogen der vennootschap na voldoening van de vorderingen der schuldeisers resteerde, is aan de aandeelhouder uitgekeerd.

  De Vereffenaar van de vennootschap heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 Lid 7 B.W. en heeft haar taak ter zake neergelegd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Pensioen Bernard Gerhard Lampe B.V.,  in liquidatie
  (hierna te noemen “de vennootschap”)

  Op 3 oktober 2019 is door de algemene vergadering van aandeelhouders van Pensioen Bernard Gerhard Lampe N.V. besloten de vennootschap per 9 oktober 2019 te ontbinden.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de vennootschap alhier, gedurende een periode van dertig dagen.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Stichting Pensioenfonds RBTT Bank, in liquidatie

  De vereffenaren van Stichting Pensioenfonds RBTT Bank, in liqudatie, maken hierbij bekend, dat Stichting Pensioenfonds RBTT Bank op 30 april 2019 is ontbonden en dat opgave hiervan is gedaan aan het Handelsregister te Curaçao, conform artikel 2:27 lid 3 BW.

  De ontbindingsbalans ligt ter inzage ten kantore van de stichting en bij het Handelsregister.

  De Vereffenaren.

   

 • Liquidatie

  De vereffenaar van naamloze vennootschap, Core Laboratories Global N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Ara Hill Top Building, Pletterijweg Oost 1, Willemstad, Curaçao (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennooschap op 20 december, 2019, is ontbonden, dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennotschap is opgehouden te bestaan.

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Birbo N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  PELZNICKEL PRIVATE FOUNDATION IN LIQUIDATIE

  OP 3 DECEMBER 2019 IS DOOR HAAR DIRECTIE UNANIEM BESLOTEN OM MET ONMIDDELLIJKE INGANG TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN PELZNICKEL PRIVATE FOUNDATION OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE STICHING.

  ________________________

  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  Landelaan’s (Curaçao) N.V. in liquidatie

  Slotverantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn en dat hiermede de liquidatie van de Vennootschap is beëindigd.

 • Liquidatie

  Liquidatie
  Antillus Holding N.V. in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 18 december 2019 te ontbinden.

  Verklaring inzake 2:31 lid 7 BW
  De vereffenaar heeft bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

 • Liquidatie

  Saule Private Foundation (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 15 december 2019 werd besloten de stichting per 15 december 2019 te ontbinden.

                                                                                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  HANDELSNAAM:   YOGA CENTRUM CURACAO N.V.

  RECHTSVORM:  NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

  STATUTAIRE ZETEL: CURACAO

  DATUM OPRICHTING: 22 JUNI 2011

  ADRES: KAMINDA JOHAN. M. STATIUS VAN EPS 14

  LAND: CURACAO

  BEDRIJSVOERING. 1. De exploitatie van yoga centrum.

  Betreft: ontbinden Yoga Centrum Curacao N.V.

  Registered: 123413

  Notulen van het ontbindingsbesluit van Yoga Centrum Curacao N.V, gezeteld te Kaminda Johan M. Statius van Eps 14 (voorheen Rio Magdalena 14) Curacao.

  In de algemene vergadering van de aandeelhoudster van de te Curacao gevestigde naamloze vennootschap Yoga Centrum Curacao, geregistreerd onder nummer 123413, gehouden op Curacao 16 december 2019, wordt besloten door de aandeelhoudster om de bovengenoemde naamloze vennootschap te ontbinden per 16 december 2019.

  In liquidatie getreden met ingang 16 december 2019.

  Tevens wordt geconstateerd dat de bovengenoemde naamloze vennootschap op het tijdstip van haar ontbinding geen aan de vereffenaar bekande baten aanwezig zijn.

  Datum registratie slotverantwoording 16 december 2019

  Aldus besloten te Curacao, 16 december 2019

  Getekend te Willemstad.op, 16 december 2019

   

  Y.M.Martin, directeur

   

 • Liquidatie

  Thaynes Investments N.V. (in liquidatie)

  Op 30 mei 2018 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van Thaynes Investments N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) besloten de Vennootschap te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar van de Vennootschap, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording/plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap die op 30 mei 2018 werd ontbonden, ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording/plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zal liggen.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  GREUMACH INVESTMENTS N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 18 november 2019 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Jowima Investments N.V. in liquidatie
  (“de Vennootschap”)

  Krachtens aandeelhoudersbesluit, gedateerd 17 mei 2019, is de Vennootschap op 17 mei 2019 in liquidatie getreden.

  Rekening en Verantwoording:

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  Hetgeen, na voldoening van alle schulden van de Vennootschap, resteert van het vermogen van de Vennootschap zal aan de aandeelhouder worden uitgekeerd.

 • Liquidatie

  Shon Bok Asset Management B.V.
  in liquidatie

  Bij een schriftelijk besluit van de aandeelhouder van Shon Bok Asset Management B.V. in liquidatie, werd besloten tot ontbinding van de vennootschap per 16 december 2019.

   

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Atlantic Petroleum Corporation N.V.
  (in liquidatie)

  De vereffenaar van Atlantic Petroleum Corporation N.V. (in liquidatie) (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn en doet, op de wijze als bepaald in artikel 31 lid 7 jo 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, daarvan mededeling.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

   

  LIQUIDATIE

  CB Curaçao Specialty Investments 2011 B.V. in liquidatie

  Bij een schriftelijk besluit van de aandeelhouder van bovengenoemde vennootschap werd besloten tot ontbinding van die vennootschap per 16 december 2019.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Alphaceros N.V.  in liquidatie

  In de op 16 december 2019 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 6 jo. lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de vereffenaar haar slotverantwoording samengesteld en deze ter kennisneming van een ieder neegelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curacao, alsmede ten kantore van de Vennootschap.

  Curaçao, 17 december 2019

  Mastantu N.V.
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  M.P. Koster B.V.
  In liquidatie

  IN DE OP 5 DECEMBER 2019 GEHOUDEN ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 5 DECEMBER 2019 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT GECONSTATEERD DAT ER GEEN BATEN ZIJN. DE SLOTVERKLARING IS TER INZAGE BESCHIKBAAR TEN KANTORE VAN DE VEREFFENAAR EN DE KAMER VAN KOOPHANDEL.

   

  DE VEREFFENAAR
  FEMAS N.V.

 • Liquidatie

  Viaso Holding Company N.V.
  (in liquidatie)

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Agrifeed N.V. is besloten de vennootschap per 30 oktober 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn (art. 2:31 lid 6BW) Het is gebleken dat na voldoening van alle schulden der vennootschap geen baten meer aanwezig zijn.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  TRENTVILLE CORPORATION N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 16 december 2019 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  THCuraçao N.V., in liquidatie
  (hierna te noemen “de vennootschap”)

   

  Bij besluit van de aandeelhoudersvergadering d.d. 12 december 2019 is besloten de vennootschap  per diezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Procorp Tax B.V., in liquidatie
  (hierna te noemen “de vennootschap”)

  Bij besluit van de aandeelhoudersvergadering d.d. 12 december 2019 is besloten de vennootschap  per diezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  BENEVOL REAL ESTATE N.V.
  (in liquidatie per 19 december 2019)

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 18 december 2019 is besloten de Vennootschap te  ontbinden per 19 december 2019 en is Mevrouw Renee Guindi Cohen, wonende in Mexico, benoemd tot vereffenaar die bij haar aantreden heeft geconstateerd dat er geen haar bekende baten zijn.

                                                                                           Namens de Vereffenaar

 • Liquidatie

  Intraction N.V., in liquidatie

  Bij aandeelhoudersbesluit d.d. 12 december 2019 is besloten de vennootschap per 12 december 2019 te ontbinden.

 • Liquidatie

  Venice Foundation.
   (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij bestuursbesluit van Venice Foundation is besloten deze per 13 december 2019 te ontbinden onder benoeming van TripleTrust B.V. tot vereffenaar en bewaarder van de boeken.

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft ten tijde van het ontbindingsbesluit vastgesteld wat, conform het bepaalde in artikel 2:31 van het Burgerlijke Wetboek van Curaçao, de omvang van de rechten en verplichtingen van de Stichting zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Liquidatie
  M.J. Curaçao Holding B.V. in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 13 december 2019 te ontbinden.

  Verklaring inzake 2:31 lid 7 BW
  De vereffenaar heeft bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

 • Liquidatie

  Atwood Private Foundation (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 17 december 2019 werd besloten de stichting per 17 december 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van Curacao: Atwood Private Foundation (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Axel Property Investments N.V. in liquidatie
  (“de Vennootschap”)

  De Vennootschap is op 12 juli 2018 in liquidatie getreden, onder benoeming van Stichting Expire tot Vereffenaar.

  Rekening en Verantwoording:
  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap in liquidatie zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke ter inzage ligt bij het kantoor van de Vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  Hetgeen, na voldoening van alle schulden van de vennootschap, resteert van het vermogen van de vennootschap, zal aan de aandeelhouder worden uitgekeerd.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  CB Europe Specialty Investments B.V.

  Bij een schriftelijk besluit van de aandeelhouder van bovengenoemde vennootschap werd besloten tot ontbinding van die vennootschap per 16 december 2019.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

   

  LIQUIDATIE

  CB Priority Lending 2011 B.V.

  Bij een schriftelijk besluit van de aandeelhouder van bovengenoemde vennootschap werd besloten tot ontbinding van die vennootschap per 16 december 2019.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  CB Mezz Lending 2011 B.V.

  Bij een schriftelijk besluit van de aandeelhouder van bovengenoemde vennootschap werd besloten tot ontbinding van die vennootschap per 16 december 2019.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  Bij schriftelijk besluit van 18 december 2019 heeft de aandeelhouder van Brae Trustee Services STC B.V. in liquidatie (de “Vennootschap”) besloten tot ontbinding van de Vennootschap per dezelfde datum.

  De vereffenaar van de Vennootschap heeft terstond bij zijn aantreden geconstateerd dat er geen aan de vereffenaar bekende baten aanwezig zijn en doet, op de wijze als bepaald in artikel 31 lid 7 jo artikel 31 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, daarvan mededeling.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  Bij schriftelijk besluit van 18 december 2019 heeft de aandeelhouder van Brae Financial Services B.V. in liquidatie (de “Vennootschap”) besloten tot ontbinding van de Vennootschap per dezelfde datum.

  De vereffenaar van de Vennootschap heeft terstond bij zijn aantreden geconstateerd dat er geen aan de vereffenaar bekende baten aanwezig zijn en doet, op de wijze als bepaald in artikel 31 lid 7 jo artikel 31 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, daarvan mededeling.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  Bij schriftelijk besluit van 18 december 2019 heeft de aandeelhouder van Brae Holding B.V. in liquidatie (de “Vennootschap”) besloten tot ontbinding van de Vennootschap per dezelfde datum.

  De vereffenaar van de Vennootschap heeft terstond bij zijn aantreden geconstateerd dat er geen aan de vereffenaar bekende baten aanwezig zijn en doet, op de wijze als bepaald in artikel 31 lid 7 jo artikel 31 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, daarvan mededeling.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Agri Octrooi (Antilles) NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Antipost Curacao NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Baysi Holding NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Bootsieville NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Covance N.V.

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Domiro International NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Eastinvest Holding N.V.

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Hangeri NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  International Electronics Systems NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Les Deux Iles NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Vykama Investment N.V.

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Barasata Holding N.V.

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Cieza Holding NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Maidini Holding NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Textile Technical Services N.V.

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Aluminex NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Arcadia Industrial Propety Holding NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Clapham Corporation NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Cordyline Corporation NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Cosmea Corporation NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Fairhurst Funds NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Gad Investments NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  I.F.T.P. Corporation N.V.

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  IREP NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Kookaburra NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  La Baie Des Chateaux Nv

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Manoprop Germany No. 2 NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Manoprop Germany No. 3 NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Maron Management NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Metalchem NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  MTC Investors N.V.

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Perfect Management no. 1 N.V.

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Petrometal NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Phoena N.V.

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Rombo N.V.

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Smart Investments N.V.

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Soleil Levant Holding N.V.

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Sulman Trading NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Westin Financial NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Yuniprop Holding NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Direct Asset Management NV

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Dolphin Residence Bonaire B.V.

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

   

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Just Import & Export B.V.

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschap:

  Hubble Holding N.V.

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschap wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar