Editie no. 52 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2019
27 December 2019
Editie no. 52
 • ENKI PROPERTIES N.V.
  (in liquidatie per 24 december 2019)

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van  ENKI PROPERTIES N.V. gehouden op 20 december 2019 is besloten om de Vennootschap per 24 december 2019 te ontbinden en is Edward A. Vergara, wonende te New York, U.S.A.,  benoemd tot Vereffenaar, die het Plan van Uitkering ter inzage van een ieder heeft gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao en ten kantore van de Vennootschap.

  Dutch Antilles Management N.V.,
  Als gemachtigde van de Vereffenaar

   

 • Aankondiging

  Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19 van het “Kiesreglement voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid” maakt ondergetekende bekend, dat het Tijdperk voor de Kandidaatstelling met betrekking tot de verkiezing van drie leden van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao, overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van het Kiesreglement, is vastgesteld op de periode van 1 tot en met 14 februari 2020.

  Voor de vervulling van de periodieke vacatures die zullen ontstaan, zullen kiesgerechtigden één lid voor het Grootbedrijf en twee leden voor het Kleinbedrijf kiezen.

  Gedurende dit tijdperk van veertien dagen voor de Kandidaatstelling, kunnen bij de Kamer op de werkdagen ’s ochtends van 9 tot 12 uur kandidaten worden opgegeven, door indiening van een opgave ondertekend door ten minste vijftien kiezers die bevoegd zijn deel te nemen aan de verkiezing waarvoor de Kandidaatstelling geschiedt, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat deze bereid is een kandidatuur te aanvaarden. Elke opgave mag slechts de naam van één kandidaat bevatten.

  De formulieren voor de opgave van kandidaten en voor de schriftelijke verklaring zoals hierboven bedoeld zijn vanaf heden kosteloos voor kiezers verkrijgbaar bij de Kamer, Kaya Junior Salas no. 1.

  De inlevering van de opgave van kandidaten geschiedt persoonlijk door één van de ondertekenaars.

  De voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao
  W.A. Jonckheer

  Curaçao, 27 december 2019
 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de  23ste december 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbare Ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder  voor burgerlijke zaken bij het Gerecht op Curaçao, ten verzoeke van de naamloze vennootschap BOTICA  SANTA  MARIA  N.V.  en de heer  JOSE  GREGORIO  PORFIRIO  MIDDELHOF, beiden te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder, alsmede te  Salina Galleries D 205A, ten kantore van de advocaat  mr. A.J. de Winter, aan de vennootschap naar het recht van de British Virgin Islands  CHAVELA COMPANY  LTD., gevestigd te Tortola, zonder bekende adres, BETEKEND  een verzoekschrift, met daarop de door  de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curacao, gestelde beschikking van de  17de december 2019,  alsmede een door mij, deurwaarder, uit kracht van voormelde beschikking opgemaakt beslagexploit, van de  20ste december 2019, houdende CONSERVATOIR-BESLAG,  op de aandelen van de vennootschap naar het recht van de British Virgin Islands  CHAVELA  COMPANY  LTD., in het aandelen-kapitaal van de de naamloze vennootschap  PHARMAGOED  N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, aan de  Kaya Angel J. Leañez Loods  1 en 2 Industriepark Seru Lora, een en ander als in bedoeld exploit omschreven.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN,

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de  drieënwintigste  december 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A.  Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curacao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curacao, ten verzoeke van 1. RAISA  DEL CARMEN  MARTINEZ en  2.  ERNESTO  ALFONSO  DELGADO TORRENTS, beiden wonende op  Curacao, te  dezer zake domicilie kiezende  op Curacao aan de Van Eyck van Voorthuyzenweg no. 18, ten kantore van de advocaat mr. S.A.T. Ayubi-Haakmeester, aan ERICK  JOSE  MICHELLE MARTINEZ  MATEO,  zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande of elders, de dwangsommen aangezegd, zulks krachtens vonnis d.d.  20 mei 2019, gewezen door de  E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste  Aanleg van Curacao.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A.  RAMAZAN.

 • Aankondiging

  MEDEDELING VAN DE VOORGENOMEN OMZETTING VAN
  CTC CURAZAO B.V.
  KvK nummer 133999,

  Het bestuur van CTC CURAZAO B.V. (de “BV”), gevestigd te Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2nd Floor, Curaçao, geeft te kennen dat zij voornemens is de BV, opgericht naar het recht van Curaçao, om te zetten in een vennootschap naar het recht van Panama, overeenkomstig artikel 2:304 van het Burgerlijk Wetboek.

  Het Bestuur

   

 • Echtscheiding

  PRO-DEO

  E C H T S C H E I D I N G

  Bij beschikking van Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 3 DECEMBER 2019 is tussen BIANCA FRANCISCA ORCADIO, wonende in Curaçao, verzoekster domicilie kiezende aan de Sta Rosaweg # 25, gemachtigde de advokaat Mr. D.Engels, en RIGNALD FELIZ SABINO BOELIJN, wonende in Curacao, partijen op 29 augustus 2015 te Curaçao in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, de echtscheiding uitgesproken.

  Curacao, 20 december 2019.

   

  De verzoekster,
  B.F.Orcadio.

 • Liquidatie

  CMTC Index Services B.V. (ontbonden)

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  CONSTRUCTA PRIVATE FOUNDATION in liquidatie

  In de op 30 november 2019 gehouden Bestuursbesluit van CONSTRUCTA PRIVATE FOUNDATION, in liquidatie is besloten om met ingang van 30 november 2019 tot ontbinding en algehele liquidatie van de stichting particulier fonds over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 19 december 2019 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming aan een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de stichting particulier fonds tot en met 20 januari 2020.

  DE VEREFFENAAR
 • Liquidatie

  Ninetythree Mutual Fund N.V.
  (“de Vennootschap”)

   Krachtens bestuursbesluit, gedateerd 16 december 2019, is de Vennootschap op 16 december 2019 in liquidatie getreden.

   Tot Vereffenaar is Stichting Expire benoemd.

 • Liquidatie

  Liquidatie

  Optionland Investments N.V., geliquideerd
  Gevestigd op Curaçao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan.

  De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  Vereffenaar

 • Liquidatie

  Olst Investments N.V.
  (“de Vennootschap”)

  Krachtens aandeelhoudersbesluit, gedateerd 5 december 2019, is de Vennootschap op 5 december 2019 geliquideerd onder benoeming van Stichting Expire tot Vereffenaar.

   De Vereffenaar deelt mede dat er geen baten zijn en dat daarmee de liquidatie is geëindigd.

   De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Stichting Ennia Group gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 26 november 2019 is ontbonden.

   

 • Liquidatie

  Sienna C.V., gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 26 november 2019 is ontbonden.

   

 • Liquidatie

  Stichting Dallam Foundation gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 13 november 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Titus Foundation gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 13 november 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  ASSETS PRIVATE FOUNDATION
  (in liquidatie per 20 december 2019)

  Bij besluit van 20 december 2019 van het Bestuur van ASSETS PRIVATE FOUNDATION is besloten de Stichting per 20 december 2019 te ontbinden en is Dutch Antilles Management N.V. benoemd tot vereffenaar die bij zijn aantreden heeft geconstateerd dat er geen hem bekende baten zijn.

                                                                                                     De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  The Natural B.V. in liquidatie

  Slotverantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn en dat hiermede de liquidatie van de Vennootschap is beëindigd.

 • Liquidatie

  Private Foundation IMOF2
  (in liquidatie)

  In een Directie Besluit van de op Curaçao gevestigde Stichting,  Private Foundation IMOF2 is besloten de Stichting per 21 november 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn (art. 2:31 lid 6BW) Het is gebleken dat na voldoening van alle schulden der vennootschap geen baten meer aanwezig zijn.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Lexa Corporation N.V.
   (in liquidatie)

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Lexa Corporation N.V. is besloten de vennootschap per 19 december 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn (art. 2:31 lid 6BW) Het is gebleken dat na voldoening van alle schulden der vennootschap geen baten meer aanwezig zijn.

   De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Dinavest Holdings N.V. in liquidatie

  In de op 20 december 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Nalrade N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De lokale vertegenwoordiger

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Invox B.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar

   

 • Liquidatie

  RLJ CONSTELLATION N.V. (“de vennootschap”)

  in liquidatie

  Bovengenoemde vennootschap is ontbonden door het bestuursbesluit van 23 december 2019 per 23 december 2019.

  De rekeningen en verantwoordelijkheid van het plan liggen ter inzage voor een ieder tot 23 januari 2020 ten kantore van de directie te Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 5, Curacao.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Mokin N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 1 december 2019 te ontbinden (zie bijgaand kopie notulen).

  Rekening en verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  TAROGATO CORPORATION N.V., geliquideerd

  Op 19 december 2019 is het besluit genomen om Tarogato Corporation N.V. (hierna te noemen  “de  vennootschap”) met ingang van 23 december 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording:
  Bij het aantreden van de Vereffenaar van de vennootschap waren er geen baten aanwezig  in de vennootschap. De Vereffenaar van het vermogen van de ontbonden vennootschap heeft haar taak op 23 december 2019 neergelegd.

  De Gevolmachtigde van de Vereffenaar

 • Liquidatie

  HTIL HOLDINGS CORPORATION N.V. (“de vennootschap”)

  in liquidatie

  SLOTVERANTWOORDING

  Op 12 december 2019 heeft de Directie van de vennootschap besloten om de vennootschap te ontbinden per 12 december 2019.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aanstelling geconstateerd dat er geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Ibsen Private Foundation
  (“de Stichting”)

   Krachtens besluit van het bestuur, gedateerd 20 december 2019, is de Stichting per 20 december 2019 in liquidatie getreden.

   Tot Vereffenaar is Stichting Expire benoemd.

 • Liquidatie

  ROZEL PROPERTIES N.V. (in liquidatie)

  Op 10 december 2019 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van Rozel Properties N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) besloten de Vennootschap te ontbinden per diezelfde datum.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  Delphia Enterprises N.V.
  (Geliquideerd)
  KVK-registratienummer: 22718

  De vereffenaar heeft terstond bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  Datum: 23 december 2019

  Vereffenaar: Corporate Assistants and Managers N.V.

 • Liquidatie

  Phantasm B.V.
  (geliquideerd)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders is besloten om de vennootschap per 23 december 2019 te ontbinden onder benoeming van de heer Michael Adam Boutwell tot Vereffenaar.
  Slotverantwoording:
  Ten tijde van het ontbindingsbesluit heeft de Vereffenaar overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen aan de Vereffenaar bekende baten in de vennootschap aanwezig zijn.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Crypto Holding B.V.
  (geliquideerd)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders is besloten om de vennootschap per 23 december 2019 te ontbinden onder benoeming van de heer Willem Adriaan Mink tot Vereffenaar.
  Slotverantwoording:
  Ten tijde van het ontbindingsbesluit heeft de Vereffenaar overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen aan de Vereffenaar bekende baten in de vennootschap aanwezig zijn.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  FLEETWOOD PRIVATE FOUNDATION
  (in liquidatie per 23 december 2019)

   

  Bij besluit van 23 december 2019 van het Bestuur van FLEETWOOD PRIVATE FOUNDATION is besloten de Stichting per 23 december 2019 te ontbinden en is Dutch Antilles Management N.V. benoemd tot vereffenaar die bij zijn aantreden heeft geconstateerd dat er geen hem bekende baten zijn.

                                                                                                     De Vereffenaar

 • Liquidatie

   

  HERO FINANCE B.V.
  In liquidation

  The general shareholders meeting has resolved to dissolve the Company per 23 November 2018.
  The liquidator has determined that there are no more assets and has made the final account available for inspection at the offices of the Trade Register and of the Company.

  The Liquidator

 • Liquidatie

  TULLOW INVESTMENTS B.V.
  In liquidation

  The general shareholders meeting has resolved to dissolve the Company per 23 November 2018.
  The liquidator has determined that there are no more assets and has made the final account available for inspection at the offices of the Trade Register and of the Company.

  The Liquidator

 • Liquidatie

  SPANTECH B.V.
  In liquidation

  The general shareholders meeting has resolved to dissolve the Company per 23 November 2018.
  The liquidator has determined that there are no more assets and has made the final account available for inspection at the offices of the Trade Register and of the Company.

  The Liquidator

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  RCF Management N.V. in liquidatie

  In de op 20 december 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Fundacion Elias Morris Curiel (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 13 december 2019 werd besloten de stichting per 13 december 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar het recht van Curacao: Fundacion Elias Morris Curiel (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  BS Financing B.V. in liquidatie

  In de op 24 december 2019 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap is besloten om tot ontbinding van deze vennootschap over te gaan.

  Curaçao 27 december 2019

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Excellence Resorts N.V. geliquideerd

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 27 december 2019                      te ontbinden.

                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Mallorca Tours N.V. geliquideerd

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 27 december 2019                      te ontbinden.

                      De Vereffenaar