Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 2015 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 2015

Publicatienummer: P.B. 2015, no. 21
Categorie: Ministeriële Beschikking
Ministerie: Economische Ontwikkeling
Datum ondertekening: 24-06-2015
Datum inwerktreding: 24-06-2015
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 24ste juni 2015, ter uitvoering van artikel 2 van de Prijzenverordening 1961 (Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 2015)

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum ingetrokken

Betreft

Vindplaats               

Zittingsjaar

26-06-2015

n.v.t.

n.v.t.

Ministeriele regeling met algemene werking

P.B. 2015, no. 21

n.v.t.

 

Artikel 1

 

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

apotheker:                         een apotheker, ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 7 van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening[1];

 

bijlage:                               de als zodanig aangeduide lijst van geneesmiddelen met maximumprijzen, behorende bij deze regeling;

 

geneesmiddel:                   een geneesmiddel dat krachtens de Landsverordening op de geneesmiddelvoorziening (P.B. 1969, 24) als ‘uitsluitend apotheek’ (UA) dan wel ‘uitsluitend recept’ (UR) is ingeschreven in het register van verpakte geneesmiddelen;

 

importeur:                          ieder die geneesmiddelen invoert en krachtens een vergunning, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening aflevert;

 

 

Artikel 2

 

 1. Het is een importeur verboden geneesmiddelen aan te bieden of te verkopen tegen een hogere prijs dan de maximumprijs, genoemd in de bijlage.

 

 1. Het is een apotheker verboden een geneesmiddel aan te bieden of te verkopen tegen een hogere kleinhandelsprijs dan de maximumprijs, genoemd in de bijlage, vermeerderd met een opslag van maximaal:
  1. 25 % voor antidiabetica;
  2. 30% voor anticonceptiva;
  3. 50% voor overige geneesmiddelen.

 

 

Artikel 3

 

 1. Iedere importeur die een geneesmiddel verkoopt, is verplicht een deugdelijke administratie te voeren, waaruit per transactie blijkt aan wie en tegen welke prijs hij het desbetreffende geneesmiddel heeft verkocht en geleverd, alsmede de hoeveelheid, sterkte, verpakkingsgrootte en farmaceutische vorm.

 

 1. De administratie, bedoeld in het eerste lid, wordt gedurende tenminste tien kalenderjaren na het jaar waarop zij betrekking heeft, bewaard.

 

 

Artikel 4

 

De Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012[2] wordt ingetrokken.

 

 

Artikel 5

 

De Beschikking kleinhandelsprijzen geneesmiddelen mei 1985[3] wordt ingetrokken.

 

 

Artikel 6

 

In tabèl 1 bij de Regeling Makutu Básiko Augustus 2012[4] vervalt de volgende regel:

Remedi

Tur marka di antidiabetica

 

10%

25%

 

 

Artikel 7

 

De bijlage ligt ter inzage bij het Ministerie van Economische Ontwikkeling en wordt op verzoek digitaal toegezonden.

 

 

Artikel 8

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening.

 

 

Artikel 9

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 2015.

 

 

 

Willemstad, 24 juni 2015

De Minister van Economische Ontwikkeling,

                                                                                    S.M. PALM

 

 

 

Uitgegeven de 26ste juni 2015

De Minister van Algemene Zaken,

                                                                       I.O.O. ASJES

 

 

 


 

Toelichting behorende bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 2015

 

 

 1. Algemeen

 

De onderhavige regeling is een herziening van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012. Met deze herziening wordt met name beoogd de bijlage bij de regeling van 2012 qua vorm en inhoud aan te passen. Hieronder wordt verder ingegaan op de redenen voor deze aanpassing van de bijlage. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de regeling van maximumprijzen voor de kleinhandel in geneesmiddelen samen te voegen met de regeling van de maximum groothandelsprijzen.

 

Bijlage regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012

De maximumprijzen genoemd in de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012[5] zijn tot stand gekomen door voor ieder geneesmiddel steeds de laagste prijs te nemen van (A) en (B).

(A) is:        de voor de importeurs op 16 december 2011 geldende af-fabrieksprijs (zoals aan de importeurs gegeven door de fabrikanten en omgerekend naar Nederlands-Antilliaans courant voor het geneesmiddel, verminderd met 15%, vermeerderd met een vergoeding van 10% voor vracht- en assurantiekosten en het werkelijke percentage van de invoerrechten, en vermeerderd met een opslag van 20%;

(B) is:        de voor het geneesmiddel door in ieder geval één groothandelaar in Nederland gehanteerde (af-fabrieks)prijs, vermeerderd met een vergoeding van 10% voor vracht- en assurantiekosten, het werkelijke percentage van de invoerrechten, en vermeerderd met een opslag van 20% (omgerekend naar Nederlands-Antilliaans courant). De prijzen van de Nederlandse importeur zijn oorspronkelijk in EUR gesteld en zijn destijds omgerekend naar NAf. met de gemiddelde wisselkoers van het voorafgaande semester.

Doordat destijds het Ministerie van Economische Ontwikkeling niet volledig kon beschikken over de informatie omtrent de werkelijke af-fabrieksprijzen uit (A), is ervoor gekozen om de af-fabrieksprijzen te berekenen vanuit de volledige “SVB-vergoedingenlijst” op basis van de toen geldende aannames. Vervolgens is deze berekende af-fabrieksprijs als basis gehanteerd voor de berekening van de maximumprijs voor de geneesmiddelen. Deze omgerekende SVB-vergoedingenlijst bevat natuurlijk niet alleen de geregistreerde geneesmiddelen, aangezien het om alle door SVB vergoedde geneesmiddelen ging. Daarnaast kwamen de berekende af-fabrieksprijzen vaak achteraf niet overeen met de werkelijke af-fabrieksprijs.

 

Voor berekeningswijze (B) is toentertijd de groothandelslijst van één Nederlandse groothandelaar gebruikt, waarbij alle prijzen van de geneesmiddelen van deze prijslijst zijn omgerekend naar een maximumprijs. Deze lijst met uiteindelijke omgerekende Nederlandse groothandelsprijzen bevat ook veel meer middelen dan de hier geregistreerde geneesmiddelen. De bedoeling was namelijk met de nodige wetsaanpassingen te bewerkstelligen dat ook de in Nederland geregistreerde middelen, die hier ter lande niet zijn geregistreerd hier automatisch verkocht zouden mogen worden.

 

De uitkomst van deze twee berekeningen zijn verwerkt in bijlage I van de regeling van 2012. Deze twee lijsten zijn samengevoegd door het geneesmiddel met de goedkoopste prijs van (A) en (B) te nemen en die in de bijlage te plaatsen. Gezien het groot aantal genoemde middelen in de bijlage zijn ondanks de nodige zorgvuldigheid niet alle namen op consistente wijze vermeld, dan wel zijn door naamverschillen enkele middelen dubbel vermeld.

 

In de afgelopen jaren is de bijlage, mede rekening houdende met het vorenstaande, waar nodig, meerdere malen gewijzigd ter aanpassing van de maximumprijzen van de geneesmiddelen, ter verwijdering, toevoeging van enkele geneesmiddelen en ter wijziging c.q. correctie van de namen van de geneesmiddelen.

 

Revisie

Met deze nieuwe regeling maximumprijzen geneesmiddelen wordt nogmaals de eerdergenoemde kwesties zorgvuldig gecontroleerd en waar nodig herzien. Voorts worden de maximumprijzen voor anticonceptiva, antidiabetica en overige geneesmiddelen voor de kleinhandel in deze regeling opgenomen. In verband met deze revisie is de vorm van de bijlage ook veranderd.

 

Om de revisie te bewerkstelligen is de huidige bijlage volledig doorgelicht. Dit is gedaan door het opstellen van een databestand geneesmiddelen aan de hand van de opstelling van het register van verpakte geneesmiddelen. Hierbij zijn alleen de geneesmiddelen met de registratie status Uitsluitend Apotheek (UA) en Uitsluitend Recept (UR) opgenomen in het bestand. Vervolgens is er aan elke importeur gevraagd om dit bestand voor wat betreft de door hem geregistreerde en ook geïmporteerde geneesmiddelen bij te werken aan de hand van de aangegeven informatiekolommen. Hierbij werd onder andere verzocht om de huidige af-fabrieksprijs in te vullen. Deze data zijn vervolgens onder andere met behulp van de ontvangen facturen gecontroleerd. De maximumprijs is vervolgens bepaald door de af-fabrieksprijs te vermeerderen met de huidige (niet gewijzigde) percentages, namelijk:

–        10% voor vracht- en assurantiekosten;

–        5,5% voor invoerrechten;

–        20% opslag.

Voor de omrekening naar de maximumprijzen in Nederlands Antilliaans Courant is de gemiddelde koers van het afgelopen kwartaal (conform informatie van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten) gebruikt.

 

Na samenvoeging van alle gecontroleerde bestanden is een databestand ontstaan, waarin alleen de geregistreerde en ook daadwerkelijk geïmporteerde UA en UR geneesmiddelen zijn verwerkt. Dit maakt het mogelijk om betere analyses uit te voeren, doordat alle gegevens in een bestand staan.

 

Om de maximumprijzen gedurende het jaar actueel te houden, zal per kwartaal de maximumprijzen worden aangepast aan de hand van de vergaarde gegevens en de gemiddelde koers van het afgelopen kwartaal.

 

 

 

 

 1. Budgettaire gevolgen

 

De introductie van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 2012 is een van de dekkingsmaatregelen om de kosten in de gezondheidszorg te beheersen.

 

Met de introductie van de Regeling Maximumprijzen juli 2012 is een belangrijke eerste slag geslagen voor wat betreft het verlagen van de kosten geneesmiddelen. Echter, naast de maatregelen om de prijscomponent te beheersen, dienen ook maatregelen te worden genomen om de volumecomponent aan te pakken, teneinde een duurzaam effect te bewerkstelligen.

 

De huidige revisie van de maximumprijzen lijst geneesmiddelen heeft op zich geen financiële consequenties voor de Landsbegroting.

Uit de meest recente cijfers van de uitvoeringsinstantie SVB blijkt dat de kosten geneesmiddelen over het jaar 2014 gestegen zijn met NAf. 8.4 miljoen ten opzichte van 2013. SVB geeft aan dat deze verhoging te wijten is aan het volume (geneesmiddelen). Uit de bestaande cijfers blijkt vooralsnog dat het aantal receptregels ten opzicht van 2013 met circa 9.5% zijn toegenomen. Dit hangt volgens SVB samen met de stijging van het aantal BVZ-verzekerden.

 

In juli 2014 heeft de Raad van Ministers besloten tot het nemen van nadere dekkingsmaatregelen. Deze maatregelen hebben betrekking op het fonds van de Basisverzekering Ziektekosten voor het dienstjaar 2014 en de daarop volgende jaren. Hiertoe zijn ook afspraken met de SVB gemaakt omtrent de beheersing van de kosten geneesmiddelen. De verwachting is dat de positieve effecten hiervan zichtbaar zullen worden in de kosten over 2015 en de hierop volgende jaren.

 

 1. Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2, tweede lid

In het verleden waren voor antidiabetica en anticonceptiva zowel de groothandels- als de kleinhandelsprijzen vastgelegd in respectievelijk de Prijzenbeschikking geneesmiddelen augustus 1975[6] en de Prijzenbeschikking anticonceptiva juni 1976[7]. en daarna voor de antidiabetica in de Regeling Makutu Básiko Augustus 2012. Met de inwerkingtreding van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012 zijn de twee eerstgenoemde prijzenbeschikkingen ingetrokken. Hierbij zijn er geen maximum opslagmarges voor de kleinhandel specifiek voor de anticonceptiva vastgesteld. Thans is gekozen om de tot nu toe gehanteerde opslagpercentages van 25% voor antidiabetica en 30% voor anticonceptiva voor de kleinhandel ook in deze regeling te verwerken. Daarnaast is voor de eenvormigheid ook het maximum opslagpercentage voor de kleinhandel van 50 % voor de overige geneesmiddelen, zoals vastgesteld in de Beschikking kleinhandelsprijzen geneesmiddelen mei 1985, in deze regeling opgenomen. De voormelde beschikking wordt bij deze regeling ingetrokken.

 

Artikel 3

Artikel 2, eerste lid van de Prijzenverordening 1961 biedt de bevoegdheid tot het opleggen van een verplichting tot het voeren van een administratie In artikel 3 van deze regeling wordt de verplichting tot voeren van een administratie ingevoerd. Rekeninghoudende met artikel 3 en verder van de Prijzenverordening 1961 kan voorts de nodige gegevens uit deze administratie worden verkregen. Zodoende wordt een nauwkeurig vaststellen van de maximumprijzen bevorderd en kunnen grondige analyses worden verricht.

 

Artikel 7

Naast de inzage mogelijkheid bij het Ministerie van Economische Ontwikkeling zal de bijlage behorende bij deze regeling tevens digitaal beschikbaar zijn op de website van de overheid ‘www.gobiernu.cw’. Tevens kan op verzoek de bijlage digitaal worden toegezonden.

 

                                   

 

                  De Minister van Economische Ontwikkeling,

                                                                                                S.M. PALM

 [1] P.B. 1960, no. 218.

[2] P.B.2012, 28, zoals gewijzigd.

[3] 3527-6/JAZ.

[4] P.B. 2012, 52.

[5] P.B. 2012, no. 28, zoals gewijzigd.

[6] P.B. 1975, no. 152.

[7] P.B. 1976, no. 101.

Naar boven