Team Vergunningen en Registratie van Beroepsbeoefenaren in de Gezondheidszorg - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur

Team Vergunningen en Registratie van Beroepsbeoefenaren in de Gezondheidszorg

Het team Vergunningen en Registratie van Beroepsbeoefenaren in de Gezondheidszorg is verantwoordelijk voor de afhandeling van vergunningen, verlenen van vergunningsadviezen en al hetgeen gemoeid met het registreren van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
Het Team Vergunningen en Registratie van Beroepsbeoefenaren in de Gezondheidszorg ressorteert thans onder de Sector Directeur Gezondheid. De kerntaken van het Team Vergunningen en Registratie van Beroepsbeoefenaren in de Gezondheidszorg kunnen als volgt worden omschreven:

Vergunningen
– Advisering op aanvragen van vergunningen in de gezondheidszorg waaronder vestiging, exploitatie, verhuizing en (ver)bouwen van zorginstellingen zoals o.a. botica´s, ziekenhuizen en bejaarden- en verzorgingshuizen, Geneesmiddelengroothandelsvergunning
– Ontheffingen i.h.k.v. Landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren waaronder: geneeskundigen, tandheelkundigen,
apothekers, vroedvrouwen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, podotherapeuten, podotherapeuten, diëtisten en psychologen – Het verrichten van de intake van vergunningsaanvragen.
– Het in behandeling nemen van vergunningaanvragen door het uitbrengen van advies hieromtrent op basis van vigerende wet- en regelgeving;
– Het (indien noodzakelijk) opvragen van adviezen bij andere organisatieonderdelen ten behoeve van kwalitatieve afhandeling van
vergunningsaanvragen;
– Het opstellen van conceptbeschikkingen/-vergunningen en het doen laten accorderen van deze conceptbeschikkingen/-vergunningen door het bevoegd gezag;
– Informatie voorziening omtrent vergunningverlening(processen) aan publiek; Register beroepsbeoefenaren

 Registratie van beroepsbeoefenaars;

Beheer van het register en het bijhouden van mutaties hieromtrent;

– Informatie voorziening omtrent registratie(processen) aan beroepsbeoefenaars  overige belanghebbenden;
– Het verrichten van onderzoek naar documenten (waaronder ook visering) en/of medisch-ethisch gedrag van (registratieplichten) beroepsbeoefenaars;

Het op basis van vigerende toelatingseisen uitbrengen van advies omtrent toelating van registratie plichtige beroepsbeoefenaren;
– Het opstellen van conceptbeschikkingen/-vergunningen (MB, LB) en het doen laten accorderen van deze conceptbeschikkingen/-vergunningen door het bevoegde gezag;
– Het opmaken van verklaringen van registratie en indien van toepassing het toekennen van unicum-codes.
– Coördineren van het examen commissie tot toelating verloskundigen
– Coördineren van het examen commissie tot toelating tandheelkundigen
– Het voorbereiden van wettelijke eedaflegging van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

De registratie van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg is neergelegd bij het Team Vergunningen en Registratie van Beroepsbeoefenaren in de Gezondheidszorg in afwachting van de opzet en inwerkingtreding van de BIG-wet. In dit kader zijn de visering van diploma’s, het afnemen van eed/belofte bij afgestudeerde zorgverleners van lokale opleiding(en) en de ondertekening van de correspondentie t.a.v. deze taken, separaat gemandateerd aan een functionaris geneeskundige van het Ministerie GMN.