Interpol - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Justitie

Interpol

Visie:

Het Nationaal Centraal Bureau INTERPOL Curaçao levert een bijdrage aan de ontwikkeling
van beleid ten aanzien van internationaal gerelateerde criminaliteitsbestrijding en –preventie.

Missie:

Om een voortreffelijke dienst te wezen die een ondersteunende, coördinerende, faciliterende en adviseren rol dient te bekleden ten aan zien van alle organisaties, diensten en autoriteiten welk als missie hebben om criminaliteit te bestrijden.

Doelstelling:

Er is een Nationaal Centraal Bureau – INTERPOL Curaçao, welke tot doelstelling heeft om met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving van Curaçao, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de overige relevante internationale verdragen, de doelstellingen van de International Criminal Police Organization – INTERPOL te realiseren door:

a. het bewerkstelligen en het bevorderen van wederzijdse bijstand tussen INTERPOL Curacao en de bij de ICPO-INTERPOL aangesloten landen, aangaande het uitvoeren van activiteiten ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit;

b. het tot stand brengen van multidisciplinaire projectgroepen, die verondersteld kunnen worden bij te dragen aan het effectief bestrijden en voorkomen van criminaliteit.

Taak:

INTERPOL Curacao heeft tot taak:

a. regelmatig onderhouden van contacten met het IPSG op organisatorisch gebied en het uitwisselen van relevante gegevens en inlichtingen met een internationaal crimineel karakter;

b. het fungeren als de officiële instantie door welker tussenkomst, op verzoek van politiële- en justitiële autoriteiten van Curaçao, dan wel die van de andere lidstaten van de ICPO-INTERPOL, de uitwisseling van inlichtingen plaatsvindt;

c. het in het kader van de evaluatie van en de afstemming op het Interpolgebeuren, bijwonen van de Algemene Vergadering van de ICPO-INTERPOL en de daaraan verbonden vergaderingen van hoofden van Nationaal Centraal Bureaus, gericht op aan te nemen resoluties welke met in achtneming van de nationale wet- en regelgeving van Curaçao geïmplementeerd kunnen worden;

d. het opbouwen van deskundigheid op het internationale criminaliteitsveld ter ondersteuning van de justitiële organisaties in Curaçao met vakkennis en assistentieverlening;

e. het coördineren van onderzoeken en het instellen van onderzoeken ter voldoening aan Interpolverzoeken;

f. het uitvoeren van andere werkzaamheden, die in verband staan met de uitvoering van de internationale en interregionale rechtshandhaving.

Organisatie en beheer:

• INTERPOL Curacao is een uitvoeringsorganisatie, buitensectoraal gepositioneerd binnen het Ministerie van Justitie, die een onlosmakkende samenwerking vormt met (politie) organisaties met een publiekrechtelijke taak op het terrein van politie, justitie en/of veiligheid.

• INTERPOL Curacao ondersteunt bovengenoemde organisaties bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit. Interpol verzamelt, analyseert en wisselt onder andere (politie) informatie uit tussen landen en helpt bij internationale politiële samenwerking.

• De werkzaamheden van INTERPOL Curacao zijn onder te verdelen in een coordinerende-, ondersteunende-, zelfstandige- en adviserende rol.

• De Minister van Justitie oefent wat het beheer betreft het bevoegd gezag uit over INTERPOL Curacao en kan ter zake de nodige aanwijzingen geven aan het Hoofd.

• INTERPOL Curacao staat met betrekking tot haar operationele taakuitvoering, althans voor wat betreft haar taken ten dienste van justitie, onder het gezag van de procureur-generaal.

 
National Central Bureau of INTERPOL Curaçao,

Adres: Bastion, Fort Amsterdam z/n, Curaçao

Tel: +5999-4618944

Fax: +5999-4611916