Landsrecherche - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Justitie

Landsrecherche

Taakstelling

De LrC verricht voornamelijk onderzoeken en hiermee aanverwante werkzaamheden tegen ambtenaren en personen die werkzaam zijn bij semi­overheidsinstellingen (t.w. stichtingen en naamloze vennootschappen die namens de overheid belast zijn met een specifieke taak), die zich schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit, waardoor de integriteit van de overheid wordt aangetast. 

Missie

De missie van de LrC is het leveren van een bijdrage aan het waarborgen van een betrouwbare en integere overheid.

Visie

De LrC wordt fundamenteel aangepast van een repressieve naar een combinatie van repressieve en proactieve opsporing. Bijgevolg zal de LrC een integere en flexibele informatie- en proces gestuurde organisatie zijn, waarin de operationele (sub)processen samen bijdragen aan de verwezenlijking van de missie.

Strategie

Op een onpartijdige en onafhankelijke manier onderzoek doen naar strafbare feiten en/ of gedragingen die de integriteit van de wetgevende-, uitvoerende- en rechtsprekende macht ernstig kunnen aantasten

De LrC verwacht deze ambities te realiseren door ondermeer in samen-werking met de externe partners:

– primair zorg te dragen voor het effectief repressief onderzoeken van schendingen van strafrechtelijk vastgestelde waarden en normen;

– een bijdrage te leveren aan initiatieven die leiden tot een verbetering van de beroeps­houding en tot verhoging van het risicobewustzijn bij (semi)overheidsinstanties;

– een bijdrage te leveren aan de waarborging van de integriteit van het bestuur(s)- (apparaat) van Curaçao;

– een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de ondermijning van de Curaçaose rechtstaat 

– een bijdrage te leveren aan initiatieven die leiden tot realisatie van maatregelen van fysieke, logistieke en organisatorische aard teneinde risico’s voor (semi)overheidsinstanties tot een minimum te beperken.

Wat voor soort onderzoeken doet de LrC en wie zijn de onderzoeksubjecten van de LrC?

In opdracht van de Procureur-generaal is de LrC belast met het verrichten van feiten- en/of op- en nasporingsonderzoeken ingeval:

1)     Misdrijven, gepleegd door politieke en bestuurlijke ambtsdragers, rechters, leden van het openbaar ministerie, diensthoofden of directeuren van met een overheidstaak belaste instellingen.

(Noot: het betreft hier in principe alle misdrijven, die al dan niet in (het verlengde van) de uitoefening van de functie worden gepleegd. Ministers en statenleden vallen onder politieke en bestuurlijke ambtsdragers. Overheidsstichtingen en overheidsnv’s zijn met een overheidstaak belast.)

2)     Functie gerelateerde misdrijven gepleegd door de overige ambtenaren of functionarissen van met een overheidstaak belaste instellingen, welke misdrijven materieel of immaterieel voordeel kunnen hebben opgeleverd en de overheid dan wel particulieren enig nadeel kunnen hebben berokkend.

(Noot: Het gaat er hierbij om dat het misdrijf in (het verlengde van) de uitoefening van de functie, dus geen privé-handelen (bijv. verduistering als penningmeester van judo-club), werd gepleegd.’

Voorbeeld: een loketmedewerker vraagt extra geld aan derden om een vergunnings-aanvrage sneller af te handelen (knevelarij).

3)     Ambtenaren of functionarissen van met een overheidstaak belaste instellingen, aan wie wettelijk een opsporingstaak werd toevertrouwd en die een misdrijf in strijd met deze ambtsverplichting plegen.

Voorbeeld: een opsporingsambtenaar van een NV van de overheid die tegen een gift of belofte bewijs met betrekking tot illegale vuilstorting door een derde, wegmaakt (omkoping en vernieling).

4)     Een persoon komt te overlijden of letsel oploopt vermoedelijk als gevolg van het aanwenden van vuurwapengeweld van ambtenaren of functionarissen, aan wie wettelijk een overheidstaak werd toevertrouwd.

Voorbeeld: een toezichthoudende politieambtenaar of bijstand verlenende VKC’er schiet een toeschouwer van een voetbalwedstrijd neer.

5)     Een persoon komt te overlijden of zwaar lichamelijk letsel oploopt vermoedelijk als gevolg van het aanwenden van geweld of enig andere vorm van lichamelijke confrontatie of bemoeienis met ambtenaren of functionarissen, aan wie wettelijk een overheidstaak werd toevertrouwd.

Voorbeeld: Als gevolg van het hardhandig optreden van politieambtenaren of bijstandsverlenende VKC’er tijdens een carnavalsoptocht.

6)     Een persoon, die in een bewaarplaats rechtens van zijn vrijheid beroofd wordt gehouden of anderszins aan de zorg van de overheid werd toevertrouwd, komt te overlijden of zwaar lichamelijk letsel oploopt.

Voorbeeld: een persoon, die dood in het Justitieel Jeugdinrichting Curaçao, Capriles Kliniek, politiecel of cel in de S.D.K.K. wordt aangetroffen.

Op aanwijzing van de Procureur-generaal is de LrC belast met het verrichten van feiten- en/of op- en nasporingsonderzoeken ingeval:

7)     Van andere door politieambtenaren gepleegde misdrijven, waarvoor voorlopige  hechtenis is toegelaten.

Voorbeeld: een politieambtenaar die in zijn privé tijd na een aanrijding de bestuurder mishandelt.

8)     Ambtenaren of functionarissen, aan wie wettelijk een overheidstaak werd toevertrouwd, vuurwapengeweld hebben aangewend, ongeacht of als gevolg hiervan eenvoudig letsel of schade werd toegebracht.

Voorbeeld: een gevangenbewaarder die op een ontvluchtende gedetineerde schiet.

9)     Van misdrijven gepleegd door andere personen waarvoor naar het oordeel van de Procureur-generaal, uit een oogpunt van vertrouwelijkheid, gevoeligheid of objectiviteit, de inzet van de LrC noodzakelijk dan wel gewenst is.

Voorbeeld: een notaris die een valse (notariële) akte opmaakt.

Bijstand door en aan de LrC

Bij het uitvoeren van haar taken kan de LrC bijstand krijgen van haar zusterdiensten (Landsrecherche Aruba en Landsrecherche Sint Maarten en de Rijksrecherche) binnen het Koninkrijk der Nederlanden en van het Team Bestrijding Ondermijning. Uiteraard verleent ook de LrC bijstand aan de zusterdiensten en het Team Bestrijding Ondermijning indien hiernaar gevraagd wordt. Daarnaast werkt de LrC bij de inzet van bepaalde expertise, nauw samen met het Korps Politie Curaçao (KPC) en het Recherche Samenwerkingsteam (RST).

Kan aangifte gedaan worden bij de LrC?

Bij de LrC kan (na het maken van een telefonische afspraak) aangifte worden gedaan voor de feiten die hierboven worden omschreven.  Echter, de LrC zal niet direct aanvangen met een onderzoek. Hiervoor moet de LrC een onderzoeksopdracht van de Procureur-generaal ontvangen. Ook kunnen meldingen van integriteitsschendingen worden gedaan bij de LrC. Deze meldingen zullen zorgvuldig worden getoetst waarna indien er concrete aanwijzingen zijn, de LrC de Procureur-generaal kan verzoeken om een onderzoeksopdracht.

Contactgegevens LrC

De LrC is op werkdagen en wel tijdens kantooruren bereikbaar op:

Adres: Scharlooweg 100

Telefoon: 4650402

Email: info@landsrecherche.cw

Piketdienst:  Buiten kantooruren is de LrC (een piketlandsrechercheur) via de meldkamer van het Korps Politie Curaçao bereikbaar.