Dienstverlening Voogdijraad - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Dienstverlening Voogdijraad

Bemiddeling bij omgang tussen ouder en kind
Ouders worden het meestal samen eens over de omgang of een bezoekregeling met hun kinderen. Soms ontstaat echter een conflict hierover tussen de ouders. Voor kinderen is het schadelijk als ouders veel ruzie maken. Als ouders er samen niet uitkomen, dan kunnen zij voor bemiddeling terecht bij de Voogdijraad. De Voogdijraad gaat dan met beide ouders om tafel om een gezamenlijke regeling overeen te komen. Lukt een gezamenlijk overeengekomen regeling niet, dan zal de rechter hierover een uitspraak moeten doen, eventueel na onderzoek door de Voogdijraad.

Kinderbeschermingsonderzoeken

Als er binnen een gezin problemen zijn, kan een gezin hulp hebben ingeschakeld van mensen uit hun sociale netwerk of van professionele instanties. Soms zijn de omstandigheden van een kind en zijn gezin zo zorgelijk dat deze hulp niet (meer) voldoende is. In dat geval kan het CMK aan de Voogdijraad vragen om een onderzoek te doen en kan zij aan de rechter verzoeken om een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. Dit gebeurt indien uit onderzoek blijkt dat er gedwongen hulp nodig is voor het kind. De meest voorkomende maatregel is de ondertoezichtstelling. Hierbij wordt een gezinsvoogd benoemd. Het gezin is dan verplicht deze hulp te accepteren. 

Onderzoek en advisering omtrent gezag en omgangzaken

De Voogdijraad doet onderzoek en adviseert op verzoek van de rechter bij gezag- en  omgang zaken. Dit is onder andere het geval als ouders uit elkaar gaan en het niet eens worden over afspraken over de kinderen. In de wet is vastgelegd dat ouders, wanneer zij uit elkaar gaan, samen het ouderlijk gezag behouden. Ook het recht op contact en omgang tussen ouders en kinderen is in de wet opgenomen. Als ouders er zelf niet in slagen om afspraken te maken over de omgang met de kinderen en hun verblijfplaats, dan moet de rechter hierover een beslissing nemen. De rechter kan de Voogdijraad vragen om de situatie te onderzoeken en hem te adviseren over wat het beste is voor de kinderen. Als de zorgen over een kind groot zijn, kan de Voogdijraad besluiten om ook een beschermingsonderzoek te starten.

Voogdijzaken en tijdelijk voogdij

Alle minderjarigen op Curaçao moeten onder gezag staan. Als het gezag open staat of niet kan worden uitgeoefend, dan dient dit geregeld te worden via de Voogdijraad. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gezag over een kind na overlijden van een ouder of bij een minderjarige moeder. Of wanneer een ouder zich voor een bepaalde periode in het buitenland gaat vestigen, zoals bijvoorbeeld voor een studie of om medische redenen en de minderjarige bij iemand anders achterlaat. Maar ook wanneer uw kind tijdelijk in Nederland, op Aruba, St. Maarten of BES wil gaan wonen. Voor tijdelijk verblijf in Nederland geldt er een specifieke procedure, waarvoor u tijdig een verzoek bij Voogdijraad dient in te dienen. Nadere informatie kunt u bij Voogdijraad verkrijgen. Nadat de Voogdijraad onderzoek heeft gedaan, zal de rechter omtrent het voogdijschap beslissen.

Adoptie

Ouders die een buitenlands kind in hun gezin willen opnemen of stiefouders die kinderen willen adopteren, kunnen zich tot de Voogdijraad wenden. Op verzoek van de adoptiefouder(s) doet de Voogdijraad onderzoek ter verkrijging van inzicht in de geschiktheid van aspirant adoptiefouder(s) en de eventuele partner voor de adoptiekinderen. Het belang van het op te nemen kind staat centraal. Toestemming van biologische ouder(s) is noodzakelijk.  U dient hiervoor contact op te nemen met de Voogdijraad. De Voogdijraad zal dan een onderzoek uitvoeren om te bezien of het gezin geschikt is om een kind te adopteren. De rechter beslist uiteindelijk over de adoptie.

Totstandkoming kinderalimentatie en -inning en tevens betaling kinderalimentatie

Indien u vragen heeft over kinderalimentatie kunt u bij de Voogdijraad terecht. De Voogdijraad kan u adviseren en ondersteunen bij het aanvragen van alimentatie voor uw kinderen. Daarbij zal de Voogdijraad de financiële situatie van de moeder en de vader van de kinderen bekijken en aangeven wat een redelijk bedrag aan alimentatie kan zijn. Uiteindelijk zal de rechter een besluit nemen wat er daadwerkelijk aan alimentatie betaald dient te worden. De Voogdijraad kan in veel gevallen de alimentatie innen bij de persoon die de alimentatie dient te betalen en zorgdragen dat degene die recht heeft op de kinderalimentatie, deze ook ontvangt.

Strafonderzoeken 12-18 jarigen

Als tegen een kind een proces-verbaal wordt opgemaakt vanwege een strafbaar feit of als het kind in verzekering wordt gesteld, stelt het Openbaar Ministerie ons daarvan op de hoogte. De Voogdijraad doet onderzoek om de Officier van Justitie en de rechter over de jongere en zijn (gezins)situatie te informeren. Ook adviseert de Voogdijraad de Officier van Justitie en de rechter vanuit opvoedkundige invalshoek over de eventuele straf en hulpverlening die past bij het strafbare feit. Als de zorgen over het kind groot zijn, kan de Voogdijraad besluiten om ook een beschermingsonderzoek te starten.  

Voor dit strafbare feit kan een jongere een straf of een maatregel of een combinatie hiervan krijgen. Een straf kan zijn een geldboete, een taakstraf of jeugddetentie. Een maatregel kan bijvoorbeeld een PIJ maatregel zijn. Tevens kan een voorwaarde opgelegd worden, waarin wordt opgelegd om mee te werken aan begeleiding door de Jeugdreclassering.