Klachten - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Klachten

Eenieder heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij Voogdijraad over de wijze waarop Voogdijraad of een persoon werkzaam bij Voogdijraad zich in een bepaalde aangelegenheid jegens u heeft gedragen of door de gevolgen van een actie of het nalaten van een nemen van een actie.

Het uiteindelijke doel van het behandelen van een klacht is het vertrouwen van de burger in de Voogdijraad te versterken en voor zover nodig te herstellen.

 

U kunt een klacht schriftelijk indienen via bijgaand klachtenformulier.

Als u uw klacht mondeling wenst in te dienen, dan zal Voogdijraad samen met u de klacht in het klachtenformulier verwerken.  

Uw klacht dient minimaal de volgende gegevens te verstrekken

  • ·         Naam, adres en telefoonnummer van de klager;
  • ·         Datum indiening klacht;
  • ·         Een beschrijving van de gedraging waarop de klacht is gericht, onder vermelding van datum waarop de gedraging heeft plaatsgevonden;
  • ·         De reden waarom de klager zich door de gedraging getroffen voelt;
  • ·         Een aanduiding van de persoon/medewerker van de Voogdijraad die zich aldus heeft gedragen;
  • ·         Ondertekening door klager.

U kunt uw klacht indienen uiterlijk binnen 1 jaar na de dag waarop de gedraging waartegen de klacht is gericht, heeft plaatsgevonden.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van Voogdijraad een schriftelijke bevestiging van uw klacht en onderzoekt de Voogdijraad of de klacht ontvankelijk is. De klacht is alleen ontvankelijk indien:

  • ·         zij is ingediend binnen één jaar na de dag waarop de gedraging waartegen de klacht is gericht, heeft plaatsgevonden;
  • ·         de gedraging waartegen zij is gericht, voldoende duidelijk omschreven is;
  • ·         het geen zaken betreffen waarover het Gerecht in Eerste Aanleg of het Openbaar Ministerie een uitspraak heeft gedaan en waartegen klager in beroep kan of kon gaan.

 

Op een klacht wordt binnen een termijn van zes weken schriftelijk beslist.