Brandweer Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Justitie

Brandweer Curaçao

Foto brandweer mannen

Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de integrale veiligheid en een adequate brandweerzorg. Dit houdt in dat het ministerie zich in de komende periode meer zal gaan toeleggen op de ontwikkeling van maatregelen ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, beperking van brandgevaar, voorkoming van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt. Tevens zal het ministerie een grotere rol gaan spelen bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering daar waar het gaat om voorkomen en beheersen van crises en rampen.

Alhoewel de brandweer bij het publiek voornamelijk bekend staat om het blussen van brand is het belangrijk om te benadrukken dat de brandweer aldus meer doet dan alleen maar  het blussen van branden. De Brandweer is verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden: de veiligheid met betrekking tot brand en technische hulpverlening bij ongevallen alsmede de rampenbestrijding. Deze dienst biedt hulp in situaties waarbij een ernstige verstoring in de openbare orde is ontstaan en waarbij het leven, de gezondheid en welzijn van de burger, dieren en het natuur in gevaar zijn. Vanuit de Brandweer is men ook belast met de voorbereiding en coördinatie van de rampenbestrijdingsorganisatie.

Bij de overgang in land Curaçao kreeg de dienst als de officiële naam van “Uitvoeringsorganisatie Brandweer en Rampenbestrijding”.

Dagelijkse werkzaamheden
Alhoewel de brandweer bij het publiek voornamelijk bekend staat om het blussen van brand is het belangrijk om te benadrukken dat de brandweer veel meer doet dan alleen maar  het blussen van branden. In het hiernavolgende worden de dagelijkse werkzaamheden per afdeling aangegeven.

De Afdeling Stafbureau is belast met ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en beheersinstrumentaria op gebied van Planning, Control en Financiële zaken, P&O, ICT, administratieve en secretariële ondersteuning,  de coördinatie van projecten en programma’s voortvloeiende uit de samenwerkingsovereenkomst met de veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond en met de coördinatie van PR en afdelingoverstijgende voorlichtingsactiviteiten.

De afdeling Preventie is belast met het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid op gebied van preventie waaronder her adviseren inzake vergunningsvoorwaarden en inrichtings-, bestemmings- en andere plannen. De afdeling is tevens belast met brandveiligheidscontrole en het verzorgen van preventievoorlichting.

De afdeling Preparatie en Rampenbestrijding en Opleiding is belast met het ontwikkelen, coördineren van de totstandkoming, mede implementeren en evalueren preparatie beleid, plannen en procedures (zoals rampenplannen, rampenbestrijdingsplannen, opleidingsplannen, oefenplannen en aanvalsplannen). De afdeling organiseert en coördineert brandweertechnische opleidingen, trainingsprogramma en grootschalig oefenen. De afdeling adviseert en ondersteund inzake Multi- en monodiciplinaire aangelegenheden en beheert de rampenbestrijdingsvoorzieningen.

De afdeling Repressie, Onderhoud en Logistiek is belast met het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid op gebied van repressie, onderhoud en logistiek. Hieronder ressorteren de uitruk eenheden en de sectie onderhoud & Logistiek.

  • De Uitrukeenheden zijn belast met de brandbestrijding en de technische hulpverlening. Onder technische hulpverlening vallen o.m. het wegnemen van gevaar (vb olie op de wegdek, omvallende boom, ongeval met gevaarlijke stoffen), het redden/bevrijden van mens en dier bij beknelling tijdens auto- of andere ongelukken. Verder ook redding van mens en dier van een hoogte of juist diepte (rotsen, put etc) dit taak onderdeel wordt touw redding genoemd. Hiertoe worden dagelijks oefeningen uitgevoerd op alle onderdelen van de taakuitvoering. Naast de brandweer technische oefeningen worden brandweerlieden ook belast met dagelijkse onderhoudswerkzaamheden aan de kazernes.
  • De Sectie Technisch onderhoud en logistiek is belast met het onderhoud, aankoop en reparatie van materieel en hulpgereedschappen, bestek en aankoop, magazijn, verbindingen, onderhoud perslucht en bluswatervoorziening.

Brandweer
Adres: Roodeweg 188
Tel: +5999 4629111
Fax: +5999 4623684