Korps Politie Curaçao (KPC) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Justitie

Korps Politie Curaçao (KPC)

Het Korps Politie Nederlandse Antillen hield op te bestaan als gevolg van de opheffing van de Nederlandse Antillen als land in het jaar 2010. Er moesten toen drie (3) nieuwe politiekorpsen ingericht worden op Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden. In voorbereiding hiervoor, heeft de Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen in het jaar 2008 de opdracht versterkt om te komen tot de verdere professionalisering en inrichting van de Antilliaanse politiekorpsen.

Met verwijzing naar artikel 7 van de “Consensus Rijkswet Politie Curaçao, Sint Maarten en BES” is de taak toebedeeld om een inrichting te voorzien voor een kwalitatief volwaardig en professionele politieorganisatie die de politietaken opsporing, observatie, aanhouding en handhaven van de openbare orde naar behoren uit te voeren. Zo is Korps Politie Curaçao tot stand gekomen.
In artikel 46 van de Rijkswet politie wordt bepaald, dat de Minister van Justitie het bevoegde gezag uitoefent over het politiekorps als het gaat om het algemeen beleid en het beheer. Dus, de Minister van Justitie is belast met de organisatie en instandhouding van de politie.

In de artikelen 16 en 17 van de Rijkswet politie wordt geregeld onder wiens leiding de politie staat bij de uitoefening van haar taken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

  1. De handhaving van de openbare orde, de bescherming van personen en goederen en de hulpverlening. Voor wat betreft deze taken staat de politie onder het gezag en toezicht van de Minister van Justitie;
  2. De strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en taken verrichten ten dienste van de justitie. Voor wat betreft deze taken staat de politie onder het gezag en toezicht van de Procureurgeneraal.

Missie, Visie, Doelstellingen & Kernwaarden

De missie van Korps Politie Curaçao heeft betrekking op de primaire functie en het bestaansrecht van de organisatie; het handhaven van openbare orde. De missie luidt:

“Wij mannen en vrouwen van het Korps Politie Curaçao leveren een effectieve hoogwaardige bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van de samenleving van Curaçao, een samenleving waarin de bevolking in harmonie met elkaar kan leven.”

Uitgaande van de bovengenoemde missie, heeft Korps Politie Curaçao een doelstelling voor de organisatie vastgesteld. Deze doelstelling in drie (3) is te verdelen, namelijk:

  1. het vertrouwen in het politiekorps bij de gemeenschap vergroten;
  2. tevreden burgers die het politiekorps benaderen;
  3. tevreden werknemers die hun werk met plezier uitvoeren en zich ervan bewust zijn, dat hun werk van belang is.

Deze doelstelling is gebaseerd op de kernwaarden betrouwbaarheid, professionaliteit, integriteit en behulpzaamheid.
De visie van het Korps Politie Curaçao is gebaseerd op de missie en doelstellingen. En luit als volgt:
“Wij mannen en vrouwen van het Korps Politie Curaçao vormen een adequate, betrouwbare en betrokken politieorganisatie.”

Informatie & Contact

Voor meer informatie over Korps Politie Curaçao, bezoek www.polis.cw of neem contact op met Bureau Communicatie & Preventie.

E-mail: bureau.communicatie@polis.cw
Tel: +5999 8666150 /-152/ -156/ -158
Adres: Winston Churchillweg z/n