Missie
Onze drive is om als overheid toegankelijk, dienstbaar en betrouwbaar te zijn voor de samenleving en de toekomstige generatie, te zorgen voor adequate en professionele dienstverlening aan onze burgers, bedrijven en instellingen en tijd- en kostenbewust met gemeenschapsgeld om te gaan.

Strategie

→Wat:

 • De organisatie- en managementstructuur en sturing van de ministeries veranderen;
 • Ministeriële staven worden omgevormd tot hoogwaardige adviesteams;
 • De rollen van de sleutelspelers (minister, (adjunct) algemeen directeur, directeur en kabinetschef) worden duidelijk onderscheiden;
 • De externe dienstverlening aan de samenwerking krijgt vorm via twee overheidsloketten, zijnde loket Samenleving en Belastingloket;
 • De interne dienstverlening en bedrijfsvoering wordt eenduidig ingeregeld aan de hand van een ketenservice concept;
 • Er wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in de -ontwikkeling van- de mensen;
 • Er komt een Directoraat Topkader Overheid (DTO) dat de werkgeversrol krijgt voor de managementlagen 1 en 2;

→Wie:

 • Verandering van de organisatie- en managementstructuur, de sturing en werkwijze leidt tot meer tijd bij het management van de ministeries voor belangrijke bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken en leidt tot een andere rolinvulling van de ministers, waarbij hun ministeriële verantwoordelijkheid in stand blijft, en ook meer kan worden gericht op het besturen van het land;
 • Verandering van de organisatie- en managementstructuur, de sturing en werkwijze heeft gevolgen voor degenen die nu de functie van secretaris-generaal, beleidsdirecteur, sectordirecteur of directeur vervullen, omdat deze drie functies vervallen;
 • Het opheffen van de beleidsorganisaties en het inrichten van de directie Landsbeleid heeft gevolgen voor beleidsmedewerkers en beleidsdirecteuren i.v.m. het verplaatsen van het beleidswerk naar een directie binnen het ministerie of de directie Landsbeleid;
 • Invoering van het ketenservice concept heeft gevolgen voor de medewerkers van de ministeriële staven en van de Ministeries van Algemene Zaken, van Bestuur, Planning en Dienstverlening en van Financiën
 • Inrichting van de overheidsloketten heeft gevolgen voor de medewerkers bij de Ministeries van Bestuur, Planning en Dienstverlening en van Financiën en andere ministeries waarvan taken worden gebundeld plus die medewerkers beschikbaar stellen aan het overheidsloket Samenleving;
 • Om zorgvuldig om te gaan met de personele gevolgen wordt met de vakbonden een’sociaal beleidskader organisatieverandering’ afgesproken met rechtspositionele waarborgen, bemensingsprocedures en spelregels voor mobiliteit;
 • Degenen die bij een ministerie werken merken indirect de gevolgen van de veranderingen in de top, in de structuur en in de andere vormgeving en toegankelijkheid van de interne dienstverlening/ bedrijfsvoering.

→Wanneer:

Het verandertraject kent een looptijd van 1 oktober 2022 t/m (vooralsnog) 31 december 2025.

→Waar: 

De verandering vindt plaats in alle negen ministeries; de impact verschilt per ministerie. Als start wordt de komende weken in elk ministerie een ‘quick scan’ uitgevoerd om de huidige situatie en de impact van de verbetervoorstellen topstructuur voor de rest van het ministerie in beeld te brengen. Deze quick scan gaat in de eerste fase over de taken en organisatorische indeling van het ministerie.

→Hoe:

Het verandertraject wordt programmatisch aangepakt onder het programma VFO. De programmaorganisatie, dat werkt onder verantwoordelijkheid van de Minister van van Bestuur, Dienstverlening en Planning, die wordt ondersteund door een Ministeriële Stuurgroep met vier ministers, wordt verantwoordelijk voor de implementatie. Er is een programmateam (coördinatie en sturing), een ontwikkelteam (om processen 1x te maken en deze vervolgens 9x te laten gebruiken) en drie implementatieteams die de ministeries hands-on helpen met het doorvoeren van de maatregelen. Ook komen er vier kwartiermakers: voor het directie Landsbeleid, het Directoraat Topkader Overheid en het overheidsloket voor externe dienstverlening en interne dienstverlening/ bedrijfsvoering.

Het rapport ‘Niets doen is geen optie meer!’

Het rapport ‘Niets doen is geen optie meer!’, waarin verbetervoorstellen en aanbevelingen staan, is opgesteld door het projectteam ‘doorlichting ambtelijke topstructuur Curaçao, Management Development-traject topkader en Bestuursdienst.  Het rapport is aangeboden aan de Raad van Ministers door de Minister van Bestuur, Dienstverlening en Planning, door tussenkomst van de Ministeriële Stuurgroep. De Raad heeft het rapport op 12 juli jl. vastgesteld, met dien verstande dat nadere beraadslaging nodig is over de structuur van het Directoraat Topkader Overheid (DTO).

Het rapport is binnenkort hier te lezen.