Editie no. 34 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Bo opinion

Landscourant

Volúmen 2019
23 Augustus 2019
Edishon number 34
 • Aankondiging

  FAILLISSEMENT

  Bij beschikking van 25 juni 2019 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao werd in staat van faillissement verklaard:

  de naamloze vennootschap Elysiants N.V.

  met benoeming van mr. U.I.D. Luydens tot Rechter-commissaris en aanstelling van ondergetekende tot curator. Crediteuren kunnen hun vorderingen gestaafd met bewijsstukken bij de curator indienen.

  mr. E.R. van Arkel – curator
  Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten
  Nijmegenstraat 41
  Tel.: 461-1880
  Fax: 461-1979
  e-mail: vanarkel@al-advocaten.com
  www.al-advocaten.com


   

 • Aankondiging

  THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004
  Interim Management Solution Ltd.
  Company N° 1606005
  (the “Company”)
  a BVI Business Company

  ________________________________________________________

  NOTICE OF LIQUIDATOR’S APPOINTMENT
  ________________________________________________________

  NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to section 204(1)(b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that Mrs. Rosa M. Hanst-Fernandes Correia of Janwestraat 29, Willemstad, Curaçao, has been appointed as the voluntary liquidator of the Company pursuant to a resolution of the sole director of the Company dated August 8, 2019 and the resolution of the member(s) of the Company dated August 8, 2019.

  Date this 8th day of August 2019.


   

   

 • Aankondiging

  A AN K O N D I G I N G :

  Bij exploiten van de ondergetekende deurwaarder van de 16de augustus 2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die de oorspronkelijke exploiten voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap ONTWIKKELINGSBANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN N.V., (OBNA), gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, die voor deze zaak woon-plaats kiest op Curaçao, ten kantore van mr. M.F. Hu-A-Ng, notaris ter stand-plaats Curaçao en kantoorhoudende aan de Mercuriusstraat no. 15, aan ALFRED RUDOLF VAN DER VLIES, zonder bekende woon- en verblijf-plaats in Curacao of daarbuiten en de naamloze vennootschap PEANUT PRODUCTS PROCESSORS N.V., zonder bekende vestigingsplaats hier te lande of elders, BETEKEND, de bijzondere veilingvoorwaarden, betreffende de executoriale verkoop van het perceel plaatselijk bekend als Ledaweg no. 55, op Donderdag, 29 augustus 2019, des voormiddags om of omstreeks 10.00 uur, een en ander als in bedoelde exploiten omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,


   

   

 • Aankondiging

   

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 19de augustus 2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie op Curacao, heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8, ten verzoeke van de naamloze vennootschap MADURO & CURIEL’S BANK N.V., gevestigd op Curacao, en Mr. I.W.R.NAALDIJK, wonende op Curacao, aan RICHARD JANSE en SHERIDA JENNY JANSE-OLDENSTAM, beide zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of daarbuiten, betekend een copie van de grosse ener notariele akte van 30 maart 2010 en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 16 augustus 2019, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde grosse van ener notariele akte te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal het onroerend zaak aan de Blue Bay Resort BT-32, op vrijdag, 4 oktober 2019, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar worden verkocht.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de eenentwintigste augustus 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 13de augustus 2019, RENLING INTERNATIONAL N.V., thans zonder bekende vestigingsplaats binnen noch buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van donderdag 12 december 2019, des namiddags om 15.00 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door JOHANNES HENDRIKUS BARTHOLOMEUS NINABER , wonende in Aruba, gem. Mr.W. Smit, tegen haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


   

 • Aankondiging

  PRO-DEO

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de eenentwintigste augustus 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 14de augustus 2019, JAHIR OMAR ISAAC GIRIGORIE, wonende in Amsterdam, Nederland met onbekend adres, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van maandag, 2 december 2019, des voormiddags om 9.30 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door JERSON RUDMAR LAURANT, wonende te Curacao, vertegen-woordigd door zijn moeder mevrouw CYNTHIA ALTAGRACIA LAURANT, gem. Mevr. Mr. N.V.R. Doekhie, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

   

 • Liquidatie

  TOPTECH INTERNATIONAL N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 15 augustus 2019 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  HOTELVIEW N.V. in liquidatie

  In de op 7 augustus 2019 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hotelview N.V. in liquidatie is besloten om met ingang van 7 augustus 2019 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 8 augustus 2019 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 20 september 2019.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  RICHARD N.V. geliquideerd.
  Gevestigde op Curacao, hierna “de vennootschap”

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten meer aanwezig zijn.
  Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  De Vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  Euryte Wireless Holdings N.V. in liquidation
  (hereinafter referred to as the “Company”)

  By decision of the general meeting of shareholders of the Company held on 16 August 2019 it was resolved to dissolve the Company on the same date.

  Statement of account and plan of distribution:

  The statement of account and the plan of distribution are available for all interested parties at the office of the Chamber of Commerce and the office of the Company.

  Liquidator.


   

 • Liquidatie

  Green Eagle Investments N.V.
  (“de Vennootschap”)

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de Vennootschap op 20 augustus 2019 ontbonden, onder benoeming van Stichting Expire tot vereffenaar en bewaarder van de boeken en bescheiden.

  De Vereffenaar deelt mede dat er geen baten zijn en dat hiermee de liquidatie is beëindigd.

  De Vereffenaar


  .

 • Liquidatie

  THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004
  SENSOR TECHNOLOGIES LTD.
  Company N° 149336
  (the “Company”)
  a BVI Business Company

  ________________________________________________________

  NOTICE OF LIQUIDATOR’S APPOINTMENT
  ________________________________________________________

  NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to section 204(1)(b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that Mrs. Rosa M. Hanst-Fernandes Correia of Janwestraat 29, Willemstad, Curaçao, has been appointed as the voluntary liquidator of the Company pursuant to a resolution of the sole director of the Company dated August 16, 2019 and the resolution of the member(s) of the Company dated August 16, 2019.

  Date this 16th day of August, 2019.

  ___________________________________
  Mrs. Rosa M. Hanst-Fernandes Correia
  Liquidator


   

   

 • Liquidatie

  THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004
  TOPSTONE LIMITED
  Company N° 1020628
  (the “Company”)
  a BVI Business Company

  ________________________________________________________

  NOTICE OF LIQUIDATOR’S APPOINTMENT
  ________________________________________________________

  NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to section 204(1)(b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that Mrs. Rosa M. Hanst-Fernandes Correia of Janwestraat 29, Willemstad, Curaçao, has been appointed as the voluntary liquidator of the Company pursuant to a resolution of the sole director of the Company dated August 16, 2019 and the resolution of the member(s) of the Company dated August 16, 2019.

  Date this 16th day of August, 2019.

  ___________________________________
  Mrs. Rosa M. Hanst-Fernandes Correia
  Liquidator


   

   

 • Liquidatie

  X & Y Support B.V., in liquidatie
  (hierna te noemen “de vennootschap”)

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 14 juni 2019 is besloten X & Y Support B.V., per diezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de vennootschap.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  HFH INTERNATIONAL N.V. (in liquidatie)

  Bij een besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap gehouden op 20 augustus 2019 is besloten de vennootschap te ontbinden per 20 augustus 2019.
  De vereffenaar heeft geconstateerd dat de vennootschap op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer heeft.
  De Slotverantwoording ligt na heden voor belanghebbenden ter inzage ten kantore van de vennootschap en het Handelsregister.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  LIRICA LTD N.V. (IN LIQUIDATIE)
  De Vereffenaar van de Naamloze Vennootschap: Lirica Ltd N.V. (in liquidatie) statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) geeft te kennen dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan.

  De vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  LOSANGE CORPORATION N.V. (IN LIQUIDATIE)
  De Vereffenaar van de Naamloze Vennootschap: Losange Corporation N.V. (in liquidatie) statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) geeft te kennen dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan.

  De vereffenaar


   

   

 • Liquidatie

  Plantage i Fruteria Pita N.V. in liquidatie
  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Plantage o Fruteria Pita N.V. dd. 15 augustus 2019 is deze vennootschap ontbonden.
  Bij zijn aantreden heeft de vereffenaar vastgesteld dat er geen baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar


  .

 • Liquidatie

  Stichting Particulier Fonds Pereccoy (“de stichting”)
  in liquidatie

  SLOTVERANTWOORDING

  Op 23 juli 2019 heeft het bestuur van de stichting besloten om de stichting te ontbinden per 23 juli 2019.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aanstelling geconstateerd dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Coinbra International Trading N.V., geliquideerd, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 27 november 2015 in liquidatie is getreden, de Slotverantwoording ingediend is bij de Kamer van Koophandel te Curaçao, dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan per 23 augustus 2019.


   

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Louis Dreyfus Citrus N.V., geliquideerd, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 20 april 2012 in liquidatie is getreden, de Slotverantwoording ingediend is bij de Kamer van Koophandel te Curaçao, dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan per 23 augustus 2019.


   

 • Liquidatie

  Stichting Particulier Fonds Pereczel II (“de stichting”)
  in liquidatie

  SLOTVERANTWOORDING

  Op 23 juli 2019 heeft het bestuur van de stichting besloten om de stichting te ontbinden per 23 juli 2019.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aanstelling geconstateerd dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar