Editie no. 36 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Bo opinion

Landscourant

Volúmen 2019
6 September 2019
Edishon number 36
 • FAILLISSEMENT

  IIG TRADE OPPORTUNITIES FUND N.V.

  Bij vonnis van 3 september 2019 is de naamloze vennootschap IIG TRADE OPPORTUNITIES FUND N.V., gevestigd te Curaçao, in staat van faillissement verklaard. Tot rechter-commissaris is mr. U.I.D. Luydens benoemd. Ondergetekende is tot curator benoemd. Datum en tijdstip van de verificatievergadering zullen nader bekend worden gemaakt. Schuldeisers worden verzocht hun vordering vergezeld van bescheiden bij de curator in te dienen op onderstaand adres.

  Mw. mr. V.P. Maria
  Chuchubiweg 17, Curaçao Telefoon : 8440004
  valerie@vpm-law.com Telefax : 8440044
  Voor info: www.vpm-law.com


 • Aankondiging

  De bestuurders van Aqua-Living Private Foundation en Air-Living Private Foundation kondigen hierbij aan dat zij voornemens zijn een juridische fusie als bedoeld in artikel 2:309 BW tussen Aqua-Living Private Foundation als verdwijnende rechtspersoon en Air-Living Private Foundation als verkrijgende rechtspersoon te bewerkstelligen. Het voorstel tot fusie en de stukken als bedoeld in artikel 2:314 BW zullen gedurende een periode van een maand na deze bekendmaking ter inzage liggen ten kantore van de rechtspersonen te Abraham de Veerstraat 7, Curaçao, alsmede ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Kaya Junior Salas 1, Curaçao.


 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de negenentwintigste augustus 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaçao, ten verzoeke van SOLANGE JUSTINE FRANCISCA ISTATIA, JONATHAN FRANCISCO VAN DER VLIES, NIKOLAAS PIETER VAN DER VLIES, MARGREET ANGELITA VAN DER VLIES, de naamloze vennootschap MISS ANN BOAT-TRIPS AND RENTALS, N.V. en de naamloze vennootschap SECOND CHANCE WATERSPORTS N.V., allen wonende / gevestigd op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezenden op Curaçao aan het L.B. Smithplein no. 3, ten kantore van de advocaten mrs. M.Th. Aanstoot en H.M. Weijand, aan PHILIP SLUITER, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, BETEKEND, de grosse van een vonnis d.d. 23 augustus 2019, gewezen door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN


  .

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de 29ste augustus 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op Curacao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gerecht op Curacao, ten verzoeke van de Stichting Particulier Fonds LEROY, gevestigd op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de Pietermaai no. 23, ten kantore van de advocaten mrs. Th. Aardenburg en E.A.M.J. van den Berg en aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van gerechtsdeurwaarder R.A. Ramazan, aan de naamloze vennootschap MISE EN PLACE N.V., zonder bekende vestigingsplaats hier te lande of elders, BETEKEND een exploit van mij, deurwaarder, van de 29ste augustus 2019, ten verzoeke van requirant gedaan, waarbij uit kracht van de daarbij vermeld vonnis ten laste van de gerequireerde EXECUTORIAAL- DERDEN-BESLAG is gelegd voor de bedragen als in voormeld exploit omschreven onder de naamloze vennootschap MADURO & CURIEL’S BANK N.V., ge- vestigd en kantoorhoudende op Curacao, aan de Plaza Jojo Correa no. 2-4, een en ander als in bedoeld exploit omschreven.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


 • Aankondiging

  FAILLISSEMENT

  ME & UNIFORM-2 B.V.

  Bij vonnis van 28 augustus 2019 is de besloten vennootschap ME & UNIFORM-2 B.V., gevestigd te Curaçao, in staat van faillissement verklaard. Tot rechter-commissaris is mr. P.E. de Kort benoemd. Ondergetekende is tot curator benoemd.

  Mw. mr. V.P. Maria
  Chuchubiweg 17, Curaçao Telefoon : 8440004
  valerie@vpm-law.com Telefax : 8440044
  Voor info: www.vpm-law.com


 • Aankondiging

  AANKONDIGING FUSIE

  De besturen van DVB Bank America N.V. (statutair gevestigd te Curaçao en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao onder nummer 17879) als verkrijgende vennootschap, en DVB Investment Management N.V. (statutair gevestigd te Curaçao en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao onder nummer 29203) als verdwijnende vennootschap, hebben een voorstel tot fusie als bedoeld in artikel 2:312 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld.
  Dit voorstel tot fusie is ten kantore van het Curaçaose handelsregister neergelegd.
  Voorts is dit fusievoorstel tezamen met de in artikel 2:314 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde relevante stukken ter inzage neergelegd ten kantore van voornoemde vennootschappen op het adres Gaitoweg 35 te Curaçao, voor diegenen die daartoe ingevolge de wet gerechtigd zijn.


   

   

 • Aankondiging

  Laguna de Francia N.V. (ontbonden)

  Ontbinding
  De vennootschap is bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders per 31 augustus 2019 ontbonden.

  Slotverantwoording
  De vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


 • Aankondiging

  STICHTING FAMILIEBELANGEN DE ACHTSTE DAG
  (“de Stichting”)

  Bij bestuursbesluit d.d. 30 augustus 2019 is de Stichting op 2 september 2019 ontbonden.
  De vereffening geschiedt door het bestuur. TKC Management N.V. is benoemd tot bewaarder van de boeken en bescheiden.

  De Vereffenaar deelt mede dat er geen baten zijn en dat hiermee de liquidatie is beëindigd.

  De Vereffenaar.


 • Aankondiging

  STICHTING PARTICULIER FONDS DE ACHTSTE DAG
  (“de SPF”)

  Bij bestuursbesluit d.d. 30 augustus 2019 is de SPF op 31 augustus 2019 ontbonden, onder benoeming van Stichting Expire tot vereffenaar en bewaarder van de boeken en bescheiden.

  De Vereffenaar deelt mede dat er geen baten zijn en dat hiermee de liquidatie is beëindigd.

  De Vereffenaar.


   

 • Aankondiging

  Stratus Investments N.V. (ontbonden)

  Ontbinding
  De vennootschap is bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders per 31 augustus 2019 ontbonden.

  Slotverantwoording
  De vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


 • Aankondiging

  RECTIFICATIE

  STICHTING PENSIOENFONDS BELLISIMA
  GEVESTIGD OP CURACAO

  Bij besluit van de Raad van Toezicht is besloten om de Stichting per 31 juli 2019 te ontbinden en om de heer Henricus Leonardus J. Van Der Huls tot Vereffenaar te benoemen.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Stichting zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  DE VEREFFENAAR


 • Aankondiging

  PRO DEO  

  AANKONDIGING

  Bij expliot d.d. achtentwintigste augustus 2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in het Eerste Aanleg op Curaçao, heb ik, ROLANDO ANTONIO SENCHI, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan te Koraal- Partier no. 100, gevolg gevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg zittingsplaats Curaçao, van de 02 AUGUSTUS 2019, GINA PAOLA ACOSTA ALVEAR, zonder bekende woon- verblijfplaats op Curaçao, OPGEROEPEN voor terechtzitting van DONDERDAG, 28 NOVEMBER 2019, OM 10.00 UUR de door LISSANDRO EDWARD MARTHA tegen haar ingestelde vordering te antwoorden.


   

 • Aankondiging

   

  FAILLISSEMENT

  ALL PURPOSE GENERAL CONTRACTORS N.V.

  Bij vonnis van 28 augustus 2019 is de naamloze vennootschap All Purpose General Contractors N.V. , gevestigd te Curaçao, in staat van faillissement verklaard. Tot rechter-commissaris is mr. P.E. de Kort benoemd. Ondergetekende is tot curator benoemd.

  Mw. mr. V.P. Maria
  Chuchubiweg 17, Curaçao  Telefoon : 8440004
  valerie@vpm-law.com  Telefax : 8440044
  Voor info: www.vpm-law.com


 • Aankondiging

  PRO-DEO

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de negenentwintigste augustus 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 22ste augustus 2019, GEORGE MAURICIO PANNEFLEK, zonder bekende woon- en verblijfplaats in en buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van donderdag, 5 december 2019, des voormiddags om 9.00 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door VOOGDIJRAAD CURACAO, gevestigd in Curacao, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


   

 • Bekendmaking

  MINISTERIE VAN
  FINANCIEN
  KABINET VAN DE MINISTER

  Curaçao, 30 augustus 2019

  Aanschrijving van de Minister van Financiën inzake de interpretatie en uitvoering van het Tijdelijk landsbesluit wijziging accijnstarieven (P.B. 2019, no. 51)

  Op 28 augustus 2019 is het Tijdelijk landsbesluit wijziging accijnstarieven (P.B. 2019, no. 51) elektronisch bekendgemaakt in het Publicatieblad. Dit landsbesluit kent twee bestanddelen.

  1.
  In de eerste plaats zijn de tarieven die sedert 1 januari 2008 krachtens het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 20ste december 2007, ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten alsmede van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970, strekkende tot wijziging van het tariefpercentage invoerrechten van reuk- en toiletwaters en van het tarief van accijns van sigaretten (P.B. 2007, no. 111) en het Landsbesluit van de 2de februari 2009, ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten alsmede van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970, strekkende tot wijziging van het tariefpercentage invoerrechten van reuk- en toiletwaters en van het tarief van accijns van sigaretten (P.B. 2009, no. 15) opnieuw wettelijk vastgelegd.
  Sedert 1 januari 2008 gelden de volgende de tarieven:
  a. accijns op het in het binnenland vervaardigde sigaretten NAf 9,55 (artikel III van het P.B. 2019, no. 51, artikel 2 van het P.B 2009, no. 15 en artikel 2 van het P.B. 2007, no. 111);
  b. accijns op in het binnenland in licentie vervaardigde sigaretten van een buitenlands merk NAf 12,55 (artikel III van het P.B. 2019, no. 51, artikel 2 van het P.B 2009, no. 15 en artikel 2 van het P.B. 2007, no. 111);
  c. accijns op in te voeren sigaretten NAf 14.55 (artikel III van het P.B. 2019, no. 51, artikel 2 van het P.B 2009, no. 15 en artikel 2 van het P.B. 2007, no. 111);
  d. het tariefpercentage invoerrechten van reuk- en toiletwaters (goederencode 3303.0030) van 0% (artikel IV van het P.B. 2019, no. 51, artikel 1 van het P.B. 2009, no. 51 en artikel 1 van het P.B. 2007, no. 111).

  Duidelijkheidshalve wordt opgemerkt dat het tarief ten aanzien van de bovengenoemde producten dat sedert 1 januari 2008 geldt, nog steeds het geldend tarief is omdat het landsbesluit uit 2009, te weten het Landsbesluit van de 2de februari 2009, ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten alsmede van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970, strekkende tot wijziging van het tariefpercentage invoerrechten van reuk- en toiletwaters en van het tarief van accijns van sigaretten (P.B. 2009, no. 15) nooit is ingetrokken.

  2.
  Het tweede bestanddeel van het Tijdelijk landsbesluit wijziging accijnstarieven bevat wel een wijziging van accijnstarieven, in het bijzonder ten aanzien van:
  a. accijns op het gedistilleerd van NAf 1150 naar NAf 2.000 (artikel I van het P.B 2019, no. 51);
  b. accijns op bier van NAf 120 naar NAf 240, (artikel II van het P.B. 2019, no. 51);
  c. accijns op in te voeren sigaretten van NAf 14,55 naar NAf 21,85 (artikel III van het P.B. 2019, no. 51).

  Het Tijdelijk landsbesluit wijziging accijnstarieven treedt conform artikel VI van dat landsbesluit in werking per 29 augustus 2019. Aan de tariefswijzigingen krachtens het Tijdelijk landsbesluit wijziging accijnstarieven en zoals hierboven geformuleerd onder bestanddeel II zal per 1 september 2019 uitvoering worden gegeven.
  Deze aanschrijving treedt in werking met ingang van 29 augustus 2019.

  Willemstad, 30 augustus 2019
  De Minister van Financiën,
  K.A. Gijsbertha

  Uitgegeven de 6de september 2019
  De Minister van Algemene Zaken,
  E.P. Rhuggenaath


   

 • Liquidatie

  Rhineview Corporation N.V. geliquideerd.
  Gevestigde op Curacao, hierna “de vennootschap”

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  De Vereffenaar.


 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Radja Construction N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Birbo N.V. in liquidatie

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Cafotrade N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Lonnell Corporation N.V. in liquidatie

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Radja Corporation N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Tudor B.V. in liquidatie

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  BAHAMONTES DREDGING COMPANY N.V. in liquidatie

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de vereffenaar van bovengenoemde vennootschap haar Rekening en Verantwoording ter kennisneming van een ieder ten kantore van het Handelsregister, zomede ten kantore van de vennootschap ter inzage gelegd.

  De vereffenaar,


 • Liquidatie

  Geliquideerd

  STD Group N.V., gevestigd op Curaçao
  Bij Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 28 augustus 2019 is besloten de Vennootschap te ontbinden.
  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Entrustpermal Japan Holdings N.V. (in liquidatie)

  In de op 30 april 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  NAMIDADES B.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 30 augustus 2019 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  ORANGE PRIVATE FOUNDATION IN LIQUIDATIE

  OP 29 AUGUSTUS 2019 IS DOOR HAAR DIRECTIE UNANIEM BESLOTEN OM MET ONMIDDELLIJKE INGANG TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN ORANGE PRIVATE FOUNDATION OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE STICHING.

  __________________________
  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.
  DE VEREFFENAAR


 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap F.B. Texas Holdings N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 2 september 2019, is ontbonden.


 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Linnet Way Company N.V., geliquideerd, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat:
  – de Vennootschap op 31 december 2007 in liquidatie is getreden;
  – de Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering op 4 mei 2012 ter inzage hebben gelegen ten kantore van de vennootschap alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao;
  – de Slotverantwoording ter inzage ingediend is ten kantore van het Handelsregister te Curaçao;
  – hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek BW, door de onderhavige publikatie van dat feit de vereffening geëindigd is en de Vennootschap opgehouden te bestaan per 06 september 2019.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Randlestop Corporation N.V., geliquideerd, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 6 oktober 2016 in liquidatie is getreden, de Slotverantwoording ingediend is bij de Kamer van Koophandel te Curaçao, dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan per 6 september 2019.