Editie no. 37 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Bo opinion

Landscourant

Volúmen 2019
13 September 2019
Edishon number 37
 • Aankondiging

   

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 9de september 2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie op Curacao, heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8, gevolggevende aan de beschikking van de E.A.Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 3de september 2019, ten verzoeke van RUBEN DARIO BAUTISTA, wonende op Curacao, tegen SORAIDA MATEO VICTORIANO, zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of daarbuiten, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van dinsdag, 10de december 2019, des voormiddags om 09.00 uur ten Stadhuize aan het Wihelminaplein no. 4 op Curacao te verschijnen voor de mondelinge behandeling.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.


   

   

 • Aankondiging

  VERKORTE BALANS VAN DE
  CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN


  Gedurende de maand juli 2019 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 18,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.4,9 miljoen af door een daling van de basis waarover deze wordt berekend.

  De basisgeldhoeveelheid nam met NAf.60,6 miljoen af door een daling van zowel de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.50,6 miljoen) als de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.10,0 miljoen). De daling van de rekening-couranttegoeden was vooral het resultaat van de netto aankoop van deviezen en de opname van dollartegoeden door de commerciële banken bij de Bank. Deze daling werd echter gematigd door de afname van de verplichte reserves en overmakingen van N.V. Pensioen ESC, de overheden van Curaçao en Sint Maarten en een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling van hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken.

  De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” nam af met NAf.17,6 miljoen wat voornamelijk het gevolg was van transacties van de commerciële banken in Bonaire en de Centrale Bank van Aruba ten laste van hun rekeningen bij de Bank. De toename van de deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de Bank in verband met rentebetalingen op obligaties uitgegeven door Curaçao hebben de daling van de post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” gematigd.

  De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.34,4 miljoen verbeterd door een toename van de deposito’s van de overheid van Curaçao (NAf. 43,4 miljoen), die werd gematigd door een daling van de deposito’s van de overheid van Sint Maarten (NAf.9,1 miljoen). De stijging van de deposito’s van de overheid van Curaçao was voornamelijk het gevolg van een overmaking door Nederland van geïnde dividendbelasting in het kader van de voormalige Belastingregeling van het Koninkrijk (BRK). Bovendien heeft de Bank de geïnde licentierechten over de maand juni 2019 overgemaakt naar de overheid van Curaçao. Echter, de overmaking van gelden naar rekeningen bij de commerciële banken en de rentebetalingen op obligaties die in handen zijn van de Nederlandse Staat hebben de stijging van de deposito’s gematigd. De daling van de deposito’s van de overheid van Sint Maarten kan worden toegeschreven aan overmakingen ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken in verband met de wederopbouw van Sint Maarten, waaronder de renovatie van de Princess Juliana International Airport.

  Voorts is de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” met NAf.4,1 miljoen gedaald wat vooral het gevolg was van overmakingen door een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken. De ontvangen gelden door het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) van het Nederlandse Agentschap van de Generale Thesaurie in verband met een overgenomen annuïteitenlening in het kader van de schuldsanering die in de portefeuille van het APC zit heeft de daling enigszins verzacht.

  Aan de activazijde van de balans daalde de post “Deviezen” met NAf.52,5 miljoen als gevolg van de netto aankoop van deviezen en de opname van dollartegoeden door de commerciële banken en de transacties van de commerciële banken in Bonaire en de Centrale Bank van Aruba. Deze daling werd gematigd door ontvangen gelden uit het buitenland van N.V. Pensioen ESC, het Nederlandse Agentschap voor de aflossing van een annuïteitenlening, de Nederlandse Staat in het kader van de BRK en de Wereldbank in verband met de wederopbouw van Sint Maarten.

  Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.14,0 miljoen gestegen door de hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind juni 2019. De toename van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de stijging van de marktwaarde van goud.

  Willemstad, 4 september 2019
  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten


   

   

 • Aankondiging

  E C H T S C H E I D I N G

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 10de september 2019 is tussen PATRICK GIOVANY AUGUST JANSEN , wonende op Curacao, als verzoeker en AYARY DEL CARMEN LATOUCHE DE LARA, wonende in Venezuela, de la cuidad de San Carlos, del estado Cojedes, Urbanizacion Ezequeiel Zamora, Zona 6, Torre B Apto. N-2-3, als verweerster, partijen op 30 augustus 2017 te Cojedes, Venezuela, met elkander gehuwd, echtscheiding is uitgesproken.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.


   

   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  PRO DEO

  Bij exploit d.d. 6de september 2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie op Curacao, heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8, gevolggevende aan de beschikking van de E.A.Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 3de september 2019, ten verzoeke van RIGNALD INGEMAR CHANCE, wonende op Curaao, gemachtigde Mr. S.P.Osepa, kantoorhoudende aan het Pietermaaiplein no. 12 tegen MARISOL GREGORIA ROSA, zonder vaste woon-en verblijfplaats op Curacao of daarbuiten, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van dinsdag, 10de september 2019, des voormiddags om 09.00 uur ten Stadhuize aan het Wihelminaplein no. 4 op Curacao te verschijnen voor de mondelinge behandeling.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.


   

 • Bekendmaking

                                                                      

  CURAÇAO

             Minister
        van Financiën

  AANSCHRIJVING

  Curaçao, 13 september 2019

  Aanschrijving ter uitvoering van artikel 39, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Aanschrijving beschikking aftrekrecht omzetbelasting)

  Op 29 augustus 2019 heeft de Staten van Curaçao de Landsverordening belastingmaatregelen 2019 goedgekeurd. In die landsverordening zijn een aantal belastingverordeningen gewijzigd, waaronder de Landsverordening omzetbelasting 1999 . De Landsverordening belastingmaatregelen 2019 is krachtens het P.B. 2019, no. 55 per 1 september 2019 in werking getreden. Krachtens de wijziging zoals bepaald in artikel XII, tweede lid, van de Landsverordening belastingmaatregelen 2019 zijn de beschikkingen van de Inspecteur, aangaande het aftrekrecht van omzetbelasting, bedoeld in artikel 2a, tweede lid, (oud) van de Landsverordening omzetbelasting 1999, zoals deze golden vóór 1 september 2019, op 1 september 2019 komen te vervallen.
  Ondernemingen die vanaf 1 september 2019 in aanmerking willen komen voor het aftrekrecht van omzetbelasting, zijn verplicht een nieuw schriftelijk verzoek bij de Inspecteur der Belastingen in te dienen, krachtens het nieuwe artikel 2a, tweede lid, van de Landsverordening omzetbelasting 1999, zoals wordt bepaald in artikel II, onderdeel A, van de Landsverordening belastingmaatregelen 2019.

  Vanwege het incident van 22 augustus 2019 is het gebouw van de Inspectie der Belastingen niet toegankelijk en kan de Inspecteur der Belastingen derhalve momenteel geen nieuwe verzoeken respectievelijk beschikkingen aangaande aftrekrecht van omzetbelasting, overeenkomstig (nieuw) artikel 2a, tweede lid, van de Landsverordening omzetbelasting 1999, beoordelen, respectievelijk geven.

  Krachtens artikel 39, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen ben ik bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de belastingverordening mochten voordoen.

  Ik ben de mening toegedaan dat het niet kunnen beoordelen en geven van beschikkingen aangaande het aftrekrecht door de Inspecteur der Belastingen zeer onredelijke gevolgen heeft voor ondernemers die hierop een beroep willen doen.

  Gelet op de vorenstaande keur ik goed dat de beschikkingen van de Inspecteur der Belastingen, die krachtens de Landsverordening belastingmaatregelen 2019 zijn komen te vervallen, tot 31 december 2019 hun rechtskracht behouden. Hiermee kan een onderneming een beroep doen op de 50% aftrek, bedoeld in artikel 2a, tweede lid, van de Landsverordening omzetbelasting 1999.

  Deze aanschrijving treedt in werking met ingang van de datum van publicatie en werkt terug tot en met 1 september 2019.

  Willemstad, 13 september 2019
  De Minister van Financiën
  K.A. Gijsbertha


   

   

 • Liquidatie

  Alighieri Private Foundation
  in liquidatie, gevestigd te Schouwburgweg 3, Gaito,
  Curaçao.

  Bij besluit van de Bestuursleden van de stichting particulier fonds is besloten de stichting per 13 september 2019 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de stichting en het handelsregister is neergelegd.


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Angaro N.V. in liquidatie

  In de op 10 september 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Atlantic Petroleum Corporation N.V.
  in liquidatie

  Bij een schriftelijk besluit van de aandeelhouder van Atlantic Petroleum Corporation N.V. in liquidatie, werd besloten tot ontbinding van de vennootschap per 31 augustus 2019.

  De Vereffenaar


   

   

 • Liquidatie

  FOUR TEAM PRIVATE FOUNDATION geliquideerd.
  Gevestigde op Curacao, hierna “de vennootschap”

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten meer aanwezig zijn.
  Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  De Vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  Jada International Ltd
  Company No. 478953
  (in voluntary liquidation)

  NOTICE is hereby given, in accordance with the BVI Business Companies Act, 2004 that the above named company, is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on September 9th, 2019 and Eldon Solomon of Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands is the voluntary liquidator.

  Dated: September 9th, 2019
  (Sgd) Eldon Solomon
  Voluntary Liquidator


   

 • Liquidatie

  MYST PRIVATE FOUNDATION geliquideerd.
  Gevestigde op Curacao, hierna “de vennootschap”

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten meer aanwezig zijn.
  Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  De Vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  Stichting Neo Management (in liquidatie)

  ONTBINDINGSBESLUIT
  Bij bestuursbesluit van August 26, 2019 werd besloten de Stichting per August 26, 2019 te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING
  VAN STICHTING NEO MANAGEMENT (IN LIQUIDATIE)

  Slotverantwoording met betrekking tot the liquidatie van de stichting, opgericht naar het recht van Curacao: STICHTING NEO MANAGEMENT (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan Pareraweg 45, Curacao;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten (meer) aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 6BWNA de vereffening van de Stichting is beeindigd.

  De Vereffenaar


  .

   

 • Liquidatie

  Tocht Holding N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 15 mei 2019 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.


   

   

 • Liquidatie

  Tortuga XLS Private Foundation
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  In het bestuursbesluit van 17 juli 2019 is besloten om Tortuga XLS Private Foundation op dezelfde dag te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de stichting zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de stichting.

  Plan van Uitkering:
  De stichting zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de begunstigden zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de stichting.


   

   

 • Liquidatie

  VIKINBA PRIVATE FOUNDATION geliquideerd.
  Gevestigde op Curacao, hierna “de vennootschap”

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan haar bekende baten meer aanwezig zijn.
  Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  De Vereffenaar


  .

 • Liquidatie

  Blackrose Capital C.V., gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 30 augustus 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  GALVAFINA N.V. (IN LIQUIDATIE)
  De Vereffenaar van de Naamloze Vennootschap: Galvafina N.V. (in liquidatie) statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) geeft te kennen dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan.

  De vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  OCMA N.V.
  GEVESTIGD OP CURACAO

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten om de vennootschap per 28 Februari 2019 te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  RBSG Holdings N.V. (“de vennootschap”)
  in liquidatie

  SLOTVERANTWOORDING

  Op 30 augustus 2019 heeft de Directie van de vennootschap besloten om de vennootschap te ontbinden per 30 augustus 2019.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aanstelling geconstateerd dat er geen baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  THE COROZO PRIVATE FOUNDATION
  (in liquidatie)

  Hierbij maakt het bestuur van bovengenoemd stichting particulier fonds bekend dat besloten is tot ontbinding van bovengenoemd stichting particulier fonds per 6 september 2019.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  THE MARALD PRIVATE FOUNDATION
  (in liquidatie)

  Hierbij maakt het bestuur van bovengenoemd stichting particulier fonds bekend dat besloten is tot ontbinding van bovengenoemd stichting particulier fonds per 6 september 2019.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de stichting particulier fonds, Private Foundation Dextrus, in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 10 september 2019, is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  International Trading Oil and Commodities N.V
  GEVESTIGD OP CURACAO

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten om de vennootschap per 28 februari 2019 te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  Stichting Blackrose Capital gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 30 augustus 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  Stichting Particulier Fonds Perecom II (“de stichting”)
  in liquidatie

  SLOTVERANTWOORDING

  Op 30 augustus 2019 heeft het bestuur van de stichting besloten om de stichting te ontbinden per 30 augustus 2019.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aanstelling geconstateerd dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Naropa Capital gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 30 augustus 2019 is ontbonden.