Editie no. 39 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Bo opinion

Landscourant

Volúmen 2019
27 September 2019
Edishon number 39
 • Aankondiging

  Het bestuur van Suderom Overseas N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 53407 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Luxemburg, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.


   

 • Aankondiging

  AANKONDIGING FUSIE

  Caribbean Crown Realty N.V. (de “Verkrijgende Vennootschap”) en Van Rootselaar International N.V. (de “Verdwijnende Vennootschap”), beiden statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Coral Estate Rif Sint Marie Entree gebouw La Puerta, kondigen aan dat bij het Handelsregister te Curaçao, alsmede ten kantore van de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap zijn neergelegd de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 respectievelijk artikel 2:314 lid 2 Burgerlijk Wetboek.


   

 • Aankondiging

  AANKONDIGING

  De heer Edward Eleuterio Romualdo Joseph, wonende te Curaҫao, heeft zich per verzoekschrift d.d. 9 februari 2018, gewend tot Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao, met het verzoek om hem toestemming te verlenen om de geslachtsnaam van Shuwensly Dean “Garnette” te veranderen in “Joseph”.
  Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een bezwaarschrift aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao tegen dit verzoek om geslachtsnaamsverandering verzetten.

  Willemstad, 24 september 2019
  de Secretaris-Generaal, a.i.
  van het Ministerie van Justitie,
  mevr. Mr. D.M.C. Lai-Promes


   

   

 • Aankondiging

  Aankondiging
  Bij beschikking van het Gerecht in eerste Aanleg van Curaçao, zaaknummer: CUR201802204.
  Beschikking d.d. 12 september 2019. Stelt Enriqueta Hendrina Gysbertha, geboren op 30 november 1937 te Curaçao, onder curatele; benoemt tot curatoren Marlon Martin de Porres Martina, geboren op 5 november 1965 te Curaçao en Ludwina Martha Gijsbertha, geboren op 8 februari 1963 te Curaçao.


   

   

 • Aankondiging

  Louisiana Land Investments N.V.
  Notice of the Annual General meeting of Shareholders to be held on Monday October 28, 2019

  To the shareholders Louisiana Land Investments N.V.

  Notice is hereby given that the Annual General Meeting of Shareholders of Louisiana Land Investments N.V., a limited liability company, organized and existing under the laws of Curaçao, having its statutory seat in Curaçao and its principal place of business at Schottegatweg Oost 44, Willemstad, Curaçao and registered with the Curaçao Chamber of Commerce & Industry with number 11112 (hereinafter referred to as the “Company”) will be held at the registered office of the Company, on Tuesday, October 28, 2019, at 10:00 a.m. Curaçao time.

  The agenda of the meeting is available for inspection by the Shareholders at the registered office of the Company.

  Curaçao Corporation Company N.V.
  Managing Director


   

 • Aankondiging

  Mevrouw Sharisca Elvira Richardson, wonende te Curaçao, heeft zich per verzoekschrift d.d. 18 september 2018, gewend tot Hare Excellentie de Gouverneur van Curaçao, met het verzoek om haar toestemming te verlenen om de geslachtsnaam van haar kind Ashanti Sharissa Daniëla “Statie” te veranderen in “Richardson”. Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een bezwaarschrift aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaçao tegen dit verzoek om geslachtsnaamsverandering verzetten.

  Willemstad, 25 september 2019
  de Secretaris-General, a.i.
  van het Ministerie van Justitie,
  mevr. mr. D.M.C. Lai-Promes


   

 • Aankondiging

  PRO-DEO

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 20 september 2019 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, toegevoegd aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolg gevend aan de beschikking van 12 september 2019 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, OPGEROEPEN: SAMUEL JOSE MATHEUS, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, om op dinsdag 7 januari 2020 des voormiddag om 09:00 uur ter terechtzitting voor de E.A. Rechter te verschijnen ten Raadhuis aan het Wilhelminaplein # 4 op Curaçao, teneinde op de door SUMIREE MIGAËL EDUARDO tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.


   

 • Bekendmaking

  Gevolg gevend aan artikel 2:304 BW wordt bekend gemaakt dat de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Pacilantics Holding N.V. het voornemen heeft zich om te zetten in een rechtspersoon naar het recht van Spanje en tegelijkertijd haar zetel en kantoor zal vestigen in Spanje.


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Prestwold Investments N.V. in liquidatie

  In de op 23 september 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Lenti Curaçao B.V. in liquidatie

  In de op 17 september 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  BALA INVESTMENTS N.V.
  (Geliquideerd)
  KVK nr.: 8307

  De vereffenaar heeft terstond bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  JL Vastgoed N.V.
  In ontbinding

  Bij besluit van de algemene vergadering is besloten de Vennootschap per 19 september 2019 te ontbinden. De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en heeft de slotverantwoording ten kantore van het handelsregister en de Vennootschap ter inzage gelegd.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Lunchbox Holdings N.V.
  GEVESTIGD OP CURACAO

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten om de vennootschap per 1 januari 2019 te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  PROMSANT INTERNTATIONAL HOLDING N.V., geliquideerd
  gevestigd op Curaçao

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de Vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  SCANDIA ENTERPRISES N.V.
  (Geliquideerd)
  KVK nr.: 6699

  De vereffenaar heeft terstond bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  WITTE ORCHIDEE PRIVATE FOUNDATION IN LIQUIDATIE

  OP 24 SEPTEMBER 2019 IS DOOR HAAR DIRECTIE UNANIEM BESLOTEN OM MET ONMIDDELLIJKE INGANG TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN WITTE ORCHIDEE PRIVATE FOUNDATION OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE STICHING.

  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.
  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  Curacao Industrial Automation 1913 B.V.
  GEVESTIGD TE CURACAO

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten om de vennootschap per 16 September 2019 te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  Djahe International N.V
  GEVESTIGD OP CURACAO

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten om de vennootschap per 19 september 2019 te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  Profin Corporation N.V.
  GEVESTIGD TE CURACAO

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten om de vennootschap per 25 September 2019 te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  Liquidatie

  Oogartsenpraktijk J.D. Ferwerda N.V. in liquidatie
  (de “Vennootschap”)
  gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap is besloten de Vennootschap per 31 december 2018 te ontbinden.

  Slot Verantwoording:

  De vereffenaar heeft de slotverantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie neergelegd ten kantore van het Handelsregister. De Vereffening heeft plaats gevonden volgens het plan van uitkering.

  De Vereffenaar