Editie no. 40 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Bo opinion

Landscourant

Volúmen 2019
4 Oktober 2019
Edishon number 40
 • Aankondiging

  EXECUTORIALE VERKOPING

  Op donderdag 31 oktober 2019 des morgens omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. A.R. Chatlein, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore te Rooi Catootjeweg 16, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van:
  1. een perceel grond gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao, ter grootte van tweeduizend negenenzeventig vierkante meter (2.079m²), kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie B nummer 2546, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als Frederikstraat 94; en
  2. het een/derde onverdeeld aandeel in een gang tere zijde van voormeld perceel rond, ter grootte van tachtig vierkante meter (80m²), kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie B nummer 1427
  en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

  De veilingvoorwaarden zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemd notaris.
  Deze voorwaarden houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingkosten of van de inzetsom vermeerderd met de veilingkosten.

  Deze veiling zal plaatsvinden bij opbod en vervolgens bij afmijning (afslag) in één zitting.

  Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke biedingen worden gericht aan het adres van voornoemde notaris. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek zonder dat echter de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

  De executant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de veiling aan- of op te houden, danwel op een nader door hem te bepalen tijdstip voort te zetten.

  Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

  Notariskantoor Chatlein
  Rooi Catootjeweg 16
  Curaçao.
  Telefoon : 738 1414
  Fax : 738 1400
  E-mail : notaris@chatlein.com


   

 • Aankondiging

  BEWINDVOERING

  Op verzoek van CORNELIA MUELLER e/v FRANKEL, wonende te Curacao, heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao bij beschikking d.d.
  12 september 2019, een provisioneel bewind ingesteld over mevrouw ELISABETH MARIA ROSA MüLLER e/v WITTL, geboren in München, Duitsland op 26 februari 1934, met benoeming van CORNELIA MUELLER e/v FRANKEL tot provisioneel bewindvoerder.

  De bewindvoerder,
  Cornelia Frankel Mueller


   

 • Aankondiging

  PRO-DEO

  E C H T S C H E I D I N G

  Bij exploit van SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in ZESENTWINTIGSTE SEPTEMBER tweeduizend negentien, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie die het oorspronkelijke voor “Gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van MAIMALIE ELISA MERCERA, wonende in Curacao, gemachtigde de advokaat Mr. D.I.E.I. Lichtenberg aan MOISES ALEXI ANOSE, zonder bekende woon-of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, B E T E K E N D de grosse van een beschikking dd. 10 september 2019, gewezen door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, waarbij de echtscheiding tussen partijen op 3 december 2012 te Santo Domingo, Dominicaanse Republie in algehele gemeenschap van goederen met elkander gehuwd, is uitgesproken.

  Curaçao, 26 september 2019.

  De deurwaarder voornoemd,
  S.C.M. Ersilia.


   

 • Liquidatie

  D&B Investments N.V.
  in liquidatie, gevestigd te Curaçao.

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 13 September 2019 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de vennootschap en het handelsregister is neergelegd.

  Gaarne ontvang ik een bewijsnummer, alsmede uw nota.

  Hoogachtend,
  DESTIN INVESTOR CORP.

  Maria Flávia Junqueira da Cunha
  Directeur


   

 • Liquidatie

  D&R Investments N.V.
  in liquidatie, gevestigd te Curaçao.

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 13 September 2019 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de vennootschap en het handelsregister is neergelegd.

  Gaarne ontvang ik een bewijsnummer, alsmede uw nota.

  Hoogachtend,
  DESTIN INVESTOR CORP.

  Maria Flávia Junqueira da Cunha
  Directeur


   

 • Liquidatie

  KINGDOM MHR N.V., in liquidatie

  In de op 30 april 2019 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KINGDOM MHR N.V., in liquidatie is besloten om met ingang van 30 april 2019 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 17 september 2019 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming aan een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 30 oktober 2019.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  TRANSWORLD WORLD CONSULTING N.V., in liquidatie

  In de op 15 juli 2019 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TRANSWORLD WORLD CONSULTING N.V., in liquidatie is besloten om met ingang van 15 juli 2019 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 13 september 2019 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming aan een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 30 oktober 2019.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  InterCampaign N.V.
  GEVESTIGD TE CURACAO

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten om de vennootschap per 27 September 2019 te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  MILLCREEK PROPERTIES N.V.
  (in liquidatie)

  Millcreek Properties N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao met haar vestigingsadres te Kaya Richard J. Beaujon Z/N, Willemstad, Curaçao en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel & Nijverheid te Curaçao onder nummer 107187 (de “Vennootschap”).

  Besluit van ontbinding
  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 16 september 2019 is besloten om tot ontbinding van de Vennootschap over te gaan. De Molenbeek Curaçao B.V. is benoemd tot vereffenaar van de Vennootschap (de “Vereffenaar”).

  Rekening en verantwoording en plan van uitkering
  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de Vennootschap in liquidatie als bedoeld in artikel 2:31 lid 2 Burgerlijk Wetboek van Curaçao zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel & Nijverheid te Curaçao en ten kantore van de Vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De Vereffenaar


  ,

 • Liquidatie

  Stichting Cavan (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 1 oktober 2019 werd besloten de stichting per 1 oktober 2019 te ontbinden.

  De Vereffenaar


  .

 • Liquidatie

  THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004
  CORPORATE INTERIM MANAGEMENT SERVICES LTD.
  Company N° 1569108
  (the “Company”)
  a BVI Business Company

  ________________________________________________________

  NOTICE OF LIQUIDATOR’S APPOINTMENT
  ________________________________________________________

  NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to section 204(1)(b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that Mrs. Rosa M. Hanst-Fernandes Correia of Janwestraat 29, Willemstad, Curaçao, has been appointed as the voluntary liquidator of the Company pursuant to a resolution of the sole director of the Company dated September 19, 2019 and the resolution of the member(s) of the Company dated September 19, 2019.

  Date this 19th day of September, 2019.


   

 • Liquidatie

  THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004
  Woodside Participations Ltd.
  Company N° 1674294
  (the “Company”)
  a BVI Business Company

  ________________________________________________________

  NOTICE OF LIQUIDATOR’S APPOINTMENT
  ________________________________________________________

  NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to section 204(1)(b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that Mrs. Hedendrika Magdalena Anna Maria Viviane van Emmenes of Beekerweg 1, 6235 CA Ulestraten, Zuid-Limburg, The Netherlands, has been appointed as the voluntary liquidator of the Company pursuant to a resolution of the sole director of the Company dated September 19, 2019 and the resolution of the member(s) of the Company dated September 19, 2019.

  Date this 19th day of September, 2019.


   

 • Liquidatie

  Theo Private Foundation (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 1 oktober 2019 werd besloten de stichting per 1 oktober 2019 te ontbinden.

  De Vereffenaar


  .

 • Liquidatie

  Umega heritage Private Foundation.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij bestuursbesluit van de 31 juli 2019 is besloten de Stichting per dezelfde datum te ontbinden onder benoeming van Liqop N.V. tot administrateur van de vereffenaar en Mr. Ethelwardo V. Elsbeth tot vereffenaar en bewaarder van de boeken.

  Slotverantwoording:
  De Vereffenaar heeft ten tijde van het ontbindingsbesluit vastgesteld wat, conform het bepaalde in artikel 2:31 van het Burgerlijke Wetboek van Curaçao, de omvang van de rechten en verplichtingen van de Stichting zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

  De Vereffenaar