Editie no. 42 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Bo opinion

Landscourant

Volúmen 2019
18 Oktober 2019
Edishon number 42
 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 17de oktober 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curaçao, die de oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is de heer H. VILLA VELEZ, wonende in Colombia, zonder bekende woon- of verblijfplaats, OPGEROEPEN, om op donderdag, 24 oktober 2019, des voormiddags om 08.30 uur, beschikbaar te zijn om door het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curaçao via videoverbinding als getuige te wor-den gehoord, in de zaak tussen de vennootschap naar Nederlands recht MOVIR N.V., gevestigd in Nieuwegein, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan het Julianaplein no. 22, ten kantore van de advocaat mr. R.F. van den Heuvel en de heer PAUL JOSEPH-MARIE MARTIN DE WINDT,wonende op Curaçao, een en ander als in bedoeld exploit omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,


 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 17de oktober 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curaçao, die de oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is de heer J.R. MAGGIORA, wonende in Argentinië, zonder bekende woon- of verblijfplaats, OPGEROEPEN, om op donderdag, 24 oktober 2019, des voormiddags om 11.00 uur, beschikbaar te zijn om door het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curaçao via videoverbinding als getuige te wor-den gehoord, in de zaak tussen de vennootschap naar Nederlands recht MOVIR N.V., gevestigd in Nieuwegein, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan het Julianaplein no. 22, ten kantore van de advocaat mr. R.F. van den Heuvel en de heer PAUL JOSEPH-MARIE MARTIN DE WINDT,wonende op Curaçao, een en ander als in bedoeld exploit omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,


 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de vijftiende oktober 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curacao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curacao, ten verzoeke van NOTARISKANTOOR MOERDIJK & PALM, gevestigd en kantoorhoudende op Curacao aan de Rooi Catootjeweg no.1, aan mevrouw SORAYA CATHARINA DE MEI, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, BETEKEND een schrijven gedateerd 9 oktober 2019, betreffende een schrijven gericht aan Stichting Particulier Fonds Soli Deo en Industecht B.V., een en ander zoals in voormeld schrijven nader omschreven;

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de vijftiende oktober 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curacao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curacao, ten verzoeke van de openbare rechtspersoon HET LAND CURAҪAO, zetelend te Willemstad, Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de Pietermaai no. 23, ten kantore van de advocaten mrs. A.C. van Hoof en B.L.J. Zending, aan de heer R.N. MODESTE, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, BETEKEND een schrijven namens requirante, gedateerd 5 september 2019, met bijlage, betreffende een vechtpartij dat heeft plaatsgevonden op 4 mei 2014 in het Gevangeniswezen en Huis van Bewaring Curaçao Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou aan de Kaya Shers 182, een en ander zoals in voormeld schrijven nader omschreven;

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de vijftiende oktober 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaçao, ten verzoeke van NILO EFRAIM FRANCISCO SNEPER, wonende in Nederland en ATENAIDE EMELDA SNEPER, wonende op Curacao, ten deze handelende voor zich in privé en als schriftelijk gevolgmachtigde van GARISBALDY EDGARDO SNEPER, wonende in Nederland en WILFRED PEDRO RUFINO SNEPER, wonende op Curacao, allen te dezer zake domicilie kiezende op Curacao, aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder, aan RYAN GRANT SAMBOE, erfgenaam van wijlen GEORGETTE MAYRA SAMBOE, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, BETEKEND, de grosse van het notariele-akte, gedateerd 20 mei 2008, verleden ten overstaan van Mr. Hady Thaddeus Gerardus Simon, notaris ter standplaats Curacao,

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


 • Aankondiging

  VERKORTE BALANS VAN DE
  CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

  In het licht van de dalende trend in de bruto officiële reserves en de importdekking heeft de Bank besloten het monetaire beleid te verkrappen door vanaf medio augustus 2019 via tweewekelijkse veilingen weer Certificates of Deposit (CD) in zowel guldens (NAf.) als Amerikaanse dollars (US$) aan te bieden aan de commerciële banken. Hierdoor steeg het uitstaande bedrag aan CD’s in augustus 2019 met NAf.37,9 miljoen. Daarnaast heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 18,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.8,9 miljoen af door een daling van de basis waarover deze wordt berekend.

  De basisgeldhoeveelheid nam met NAf.1,3 miljoen af door een daling van de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.4,1 miljoen), gematigd door een stijging van de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.2,8 miljoen). De daling van de rekening-couranttegoeden was vooral het resultaat van de netto aankoop van deviezen, de overmaking van dollartegoeden naar het buitenland en de aankoop van CD’s door de commerciële banken bij de Bank. Deze daling werd echter gematigd door de afname van de verplichte reserves en overmakingen van N.V. Pensioen ESC, de overheden van Curaçao en Sint Maarten en een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling van hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken.

  De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” nam af met NAf.7,9 miljoen wat voornamelijk het gevolg was van transacties van de commerciële banken in Bonaire ten laste van hun rekeningen bij de Bank. De toename van de deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de Bank in verband met aflossingen en rentebetalingen op obligaties uitgegeven door Sint Maarten hebben de daling van de post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” gematigd.

  De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.73,6 miljoen verslechterd door een afname van de deposito’s van zowel de overheid van Curaçao (NAf.63,0 miljoen) als de overheid van Sint Maarten (NAf.10,6 miljoen). De daling van de deposito’s van de overheid van Curaçao was het gevolg van onder andere overmakingen ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken. Ook heeft de overheid van Curaçao betalingen verricht aan crediteuren in verband met de afbouw van het nieuwe hospitaal. Echter, de overmaking van geïnde licentierechten (license fee) over de maand juli 2019 door de Bank heeft deze daling gematigd. De daling van de deposito’s van de overheid van Sint Maarten kan worden toegeschreven aan overmakingen ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken in verband met de wederopbouw van het land en de aflossingen en rentebetalingen aan de Nederlandse Staat.

  Voorts is de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” met NAf.5,2 miljoen gestegen door gelden ontvangen door het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) van het Nederlandse Agentschap van de Generale Thesaurie in verband met een overgenomen annuïteitenlening in het kader van de schuldsanering die in de portefeuille van het APC zit. De overmakingen door een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken heeft de stijging verzacht.

  Aan de activazijde van de balans daalde de post “Deviezen” met NAf.50,3 miljoen als gevolg van de netto aankoop van deviezen en de overmaking van dollartegoeden naar het buitenland door de commerciële banken en de transacties van de commerciële banken in Bonaire. De daling werd gematigd door ontvangen gelden uit het buitenland van N.V. Pensioen ESC en de overmaking door het Nederlandse Agentschap van een annuïteit.

  Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.75,9 miljoen gestegen door de hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind juli 2019. De goudprijs is sterk gestegen in 2019 wat verband houdt met de toenemende spanningen in het Midden Oosten, de aanhoudende handelsvete tussen de Verenigde Staten en China en mogelijke verdere renteverlagingen door de Federal Reserve. De toename van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de stijging van de marktwaarde van goud.

  Willemstad, 2 oktober 2019
  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten


   

   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 9 oktober 2019 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, toegevoegd aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolg gevend aan de beschikking van 7 oktober 2019 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, MICHAEL MARCELINO EGBERT PIETER, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, IN VRIJWARING OPGEROEPEN: om op maandag 13 januari 2020 des voormiddag om 09:00 ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis aan het Wilhelminaplein # 4 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde in de door de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting FUNDASHON KORPORASHON PA DESAROYO DI KÒRSOU (KORPODEKO) ingestelde vordering van antwoord te dienen dan wel om uitstel te vragen.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.


 • Aankondiging

  AANKONDIGING

  Bij expliot d.d. vijftiende oktober, waarvan een afschrift is gelaten aan de de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in het Eerste Aanleg op Curaçao, heb ik, ROLANDO ANTONIO SENCHI, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan te Koraal Partier no. 100, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg zittingsplaats Curaçao, van de 27 SEPTEMBER 2019, RAND LOGIC GAMING N.V., zonder bekende adres op Curaçao, OPGEROEPEN voor terechtzitting van MAANDAG, 13 JANUARI 2020, OM 9.30 UUR de door DE STICHTING BELANGENBEHARTIGING GEDUPEERDEN ONLINE KANSSPELEN tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.


   

 • Aankondiging

  AANKONDIGING

  De heer Julius Stephanus Balentien, wonende te Curaҫao, heeft zich per verzoekschrift d.d. 19 maart 2019, gewend tot Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao, met het verzoek om toestemming te verlenen zijn geslachtsnaam “Balentien” te veranderen in “Balentien Cano”.
  Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een bezwaarschrift aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao tegen dit verzoek om geslachtsnaamsverandering verzetten.

  Willemstad, 14 oktober 2019
  de Secretaris-Generaal, a.i.
  van het Ministerie van Justitie, mevr. Mr. D.M.C. Lai- Promes


 • Aankondiging

  AANKONDIGING

  Mevrouw Rochelle Ashana Lauris Mauris, wonende te Curaҫao, heeft zich per verzoekschrift d.d. 3 juni 2019, gewend tot Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao, met het verzoek om toestemming te verlenen haar geslachtsnaam en van haar minderjarige kind Jahzara Rochelly Jennisa “Mauris” te veranderen in “Rozier”.
  Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een bezwaarschrift aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao tegen dit verzoek om geslachtsnaamsverandering verzetten.

  Willemstad, 14 oktober 2019
  de Secretaris-Generaal, a.i.
  van het Ministerie van Justitie, mevr. Mr. D.M.C. Lai- Promes


 • Aankondiging

  MEDEDELING VAN DE VOORGENOMEN OMZETTING VAN

  Blue Property Investments N.V.
  KvK nummer 103827 (de “Vennootschap”)

  Mr. M.J.O. Moerdijk, notaris te Curaçao, deelt bij deze mee dat hij van het bestuur van de Vennootschap heeft vernomen dat de Vennootschap het voornemen heeft zich om te zetten in een vennootschap naar het recht van Portugal, zulks overeenkomstig artikel 2:304 BW.


 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 17de oktober 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curaçao, die de oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is de heer J. LONDONO, wonende in Colombia, zonder bekende woon- of verblijfplaats, OPGEROEPEN, om op donderdag, 24 oktober 2019, des voormiddags om 09.45 uur, beschikbaar te zijn om door het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, ten Raadhuize aan het Wilhel-minaplein no. 4 op Curaçao via videoverbinding als getuige te worden gehoord, in de zaak tussen de vennootschap naar Nederlands recht MOVIR N.V., geves-tigd in Nieuwegein, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan het Julianaplein no. 22, ten kantore van de advocaat mr. R.F. van den Heuvel en de heer PAUL JOSEPH-MARIE MARTIN DE WINDT,wonende op Curaçao, een en ander als in bedoeld exploit omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,


 • Aankondiging

  AANKONDIGING FUSIE

  Ten kantore van het handelsregister te Curacao, alsmede ten kantore van:
  – Teleorman N.V., KvK-nummer 123987 (de Verkrijgende Vennootschap); en
  – Teleorman III N.V., KvK-nummer 140507 (de Verdwijnende Vennootschap),
  beide naamloze vennootschap statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, met adres Schouwburgweg 5, is ter inzage gelegd een voorstel tot fusie met steeds de daarbij vereiste stukken als bedoeld in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.


 • Aankondiging

  BEKENDMAKING

  Blijkens beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao van 26 september 2019 is tot vereffenaar van de onbeheerde nalatenschappen van Dharamdas Hemandes Daryanani, overleden op 30 december 1981 in Curaçao en Kishinibai Dharamdas Daryanani, overleden op 16 april 2000 in Curaçao laatst wonende in Curaçao, benoemd de in Curaçao gevestigde stichting Stichting Afwikkeling Nalatenschappen, hierna te noemen “de vereffenaar”.

  De vereffenaar roept een ieder op, die meent rechten in hoedanigheid van schuldeiser te kunnen doen gelden op de genoemde nalatenschappen, zich schriftelijk te melden door indiening van zijn vordering per brief aan de vereffenaar onder vermelding van Registratienummer CUR201900755 en wel uiterlijk op 26 november 2019.

  Tevens roept de vereffenaar een ieder op, die meent rechten als erfgenaam te kunnen doen gelden op genoemde nalatenschappen, zich schriftelijk te melden bij de vereffenaar op onderstaand adres, eveneens uiterlijk op 26 november 2019.

  De vereffenaar
  Stichting Afwikkeling Nalatenschappen
  Van Eyck van Voorthuyzenweg 18
  Curaçao
  tel.: 599 9 4610277
  Email: stichtingsan@gmail.com


   

 • Aankondiging

  PRO-DEO

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 2 oktober 2019 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, toegevoegd aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolg gevend aan de beschikking van 25 september 2019 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, OPGEROEPEN: RIGNALD ALBERTO MARCHA, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, om op dinsdag 21 januari 2020 des voormiddag om 09:00 uur ter terechtzitting voor de E.A. Rechter te verschijnen ten Raadhuis aan het Wilhelminaplein # 4 op Curaçao, teneinde op de door ANGELLA LAOE tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.


 • Aankondiging

  Aankondiging

  Het bestuur van Blacksun N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 54810 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Penstraat 35, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Luxemburg, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de negende oktober 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 27ste september 2019, DENNIS DE RUIJTER, handelend als eensmanszaak genaamd JAN DE RUYTER, gevestigd te Nederland, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van maandag, 13 januari 2020, des voormiddags om 9.30 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door de besloten vennootschap ESPERAMOS BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende in Curacao, gem. Mr. M.F. Bonapart, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de negende oktober 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 27ste september 2019, K3 FOUNDATION INC, gevestigd te 942 Windemere Dr NW (Salem), 1300 SW 5th Ave Ste 3400, Portland, Origan, 97201, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van maandag, 13 januari 2020, des voormiddags om 9.30 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door STEPHEN STEWART, wonende te Spanje, gem. Mr. E.M Pennings, tegen haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de negende oktober 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 27ste september 2019, MACFININ LTD, een op de Britse Maagdeneilanden, zonder bekend adres binnen noch buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van maandag, 13 januari 2020, des voormiddags om 9.30 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door de naamloze vennootschap C.C. M. CONSTRUCTION & MAINTENANCE N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Curacao, gem. Mrs. X.C.G. Bakhuis en M.H. Römer, tegen haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de negende oktober 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 27ste september. 2019, MICHEL GERARDUS ANTONIUS VELINGS, zonder bekend adres binnen noch buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van maandag, 13 januari 2020, des voormiddags om 9.30 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door de STICHTING PARTICULIER FONDS MUIJRES FAMILY TRUST, gevestigd in Curacao, gem. Mr. G. de Hoogd, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


   

 • Echtscheiding

  PRO-DEO

  E C H T S C H E I D I N G

  Bij beschikking van Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 1 oktober 2019 is tussen MARIOLINDA IGNASIA SCHOB, wonende in Curaçao, domicilie kiezende aan de Schottegatweg (O) nst 98 Unit B, ten kantore van de advokaat Mr. M.A. Becher, aan ELLSWORTH PEDRO KROONSTADT, wonende in Curacao, partijen op 25 augustus 2005 te Curaçao in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, de echtscheiding is uitgesproken.

  Curacao, 15 oktober 2019.

  De gemachtigde,
  Mr. M.A. Becher


  .

   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Angaro N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Chemical Investments and Holdings (N.A.) N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Mizuho Finance (Curaçao) N.V. in liquidatie

  In de op 9 oktober 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  Liquidatie
  Stichting Particulier Fonds Almahu (in liquidatie)

  Op 16 mei 2019 heeft het bestuur / de Raad van Toezicht unaniem besloten om Stichting Particulier Fonds Almahu (‘de SPF’) te ontbinden. De Vereffenaar heeft terstond bij diens aantreden geconstateerd dat er geen, aan hem bekende, baten aanwezig zijn, waarmee derhalve de vereffening beëindigd is en de SPF is opgehouden te bestaan. De slotverantwoording is opgesteld en ter kennisneming van eenieder neergelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Liquidatie
  Stichting Particulier Fonds Laripa (in liquidatie)

  Op 16 mei 2019 heeft het bestuur / de Raad van Toezicht unaniem besloten om Stichting Particulier Fonds Laripa (‘de SPF’) te ontbinden. De Vereffenaar heeft terstond bij diens aantreden geconstateerd dat er geen, aan hem bekende, baten aanwezig zijn, waarmee derhalve de vereffening beëindigd is en de SPF is opgehouden te bestaan. De slotverantwoording is opgesteld en ter kennisneming van eenieder neergelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Noro Foundation
  in liquidatie

  Op 1 oktober 2019 heeft het bestuur van bovengenoemde stichting besloten over te gaan tot ontbinding en vereffening van de stichting per 4 oktober 2019. De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld, dat geen aan hem bekende baten aanwezig waren.
  Ingevolge Artikel 2:31 lid 7 BW eindigt de vereffening en houdt de rechtspersoon op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar zal een slotverantwoording opstellen en deze ter inzage leggen ten kantore van de rechtspersoon en het handelsregister.

  De liquidator.


 • Liquidatie

  Stichting Pensioenfonds KGB
  (in liquidatie)

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van Stichting Pensioenfonds KGB is besloten om de vennootschap per 3 juni 2019 te ontbinden onder benoeming van de heer K. Berend woonachtig te Sint Michielsweg 13 Curaçao als vereffenaar en bewaarder van de boeken en bescheiden.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 leden 6 en 7 BW de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  Kuramoto B.V., in liquidatie
  (hierna te noemen “de vennootschap”)

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Kuramoto B.V. is besloten de vennootschap per 28 december 2018 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de vennootschap.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Drs. R.K. Zoethout Accountancy N.V. in liquidatie

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap gehouden op 30 september 2019, is besloten tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap per deze datum over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW, heeft de Vereffenaar van de besloten vennootschap Drs. R.K. Zoethout Accountancy N.V. haar Plan van Uitkering en slotverklaring ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ter kantore van het Handelsregister als ten kantore van de vennootschap.

  De vereffenaar