Editie no. 43 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Bo opinion

Landscourant

Volúmen 2019
25 Oktober 2019
Edishon number 43
 • Aankondiging


  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van ACHTTIENDE OKTOBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 2 oktober 2019, AAN LINDA CIELO KUNST en RUDY FRANCISCO KUNST, beiden zonder bekende woon-of verblijfadres in Curaçao of daarbuiten, BETEKEND een brief houdende APPOINTEMENT, gedagtekend 27 September 2019 en ondertekend door de griffier met het daarop gestelde bevel van de rechter in eerste aanleg van Curaçao d.d. 2 oktober 2019, waarbij de geëxploiteerden worden aangezegd dat de dag van behandeling van het hoger beroep in de zaak van Rudanie Fiorella Kunst, als appellante, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Van Eyck van Voorthuyzenweg # 16, ten kantore van de advocaat Mr. S.A.T. Ayubi-Haakmeester, tegen hen, als geïntimeerden, is bepaald op dinsdag 4 februari 2020 om 08:35 uur, voor pleidooi in het Gerechtsgebouw op Curaçao ten overstaan van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.


   

 • Aankondiging

  OPHEFFING FAILLISSEMENT

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao van 22 oktober 2019 is het navolgende faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten:

  de naamloze vennootschap Elysiants N.V.

  mr. E.R. van Arkel
  Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten
  Nijmegenstraat 41
  Tel.: 461-1880
  Fax: 461-1979
  e-mail: vanarkel@al-advocaten.com
  www.al-advocaten.com


   

 • Aankondiging


  OPHEFFING FAILLISSEMENT

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao van 22 oktober 2019 is het navolgende faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten:

  de besloten vennootschap Blue Factor B.V.

  mr. E.R. van Arkel
  Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten
  Nijmegenstraat 41
  Tel.: 461-1880
  Fax: 461-1979
  e-mail: vanarkel@al-advocaten.com
  www.al-advocaten.com


 • Aankondiging

  BEKENDMAKING
  PROVIMI INSURANCE N.V.

  in liquidatie.

  De vereffenaar verklaart dat er geen bekende baten meer aanwezig zijn, dat er voldaan is aan alle eisen gesteld door de artikelen 2:24 en verder van het Burgerlijk Wetboek inzake de ontbinding van de vennootschap en dat de vereffening derhalve is geëindigd en de vennootschap heeft opgehouden te bestaan.

  De vereffenaar.


   

   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de drieentwintigste oktober 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaçao, ten verzoeke van DE ERVEN VAN WIJLEN MEVROUW THELMA AURELIA RICARDO, wonende in Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder, aan de heer CHRISTIAAN GUSTAAF ADOLFZOON WINKEL, althans de GEZAMENLIJKE ERFGENAMEN VAN DE HEER CHRISTIAAN GUSTAAF ADOLFZOON WINKEL, zonder bekende woon- of werkelijke verblijfplaats hier te lande of in het buitenland, BETEKEND, de grosse van een vonnis d.d. 14 oktober 2019, gewezen door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste
  Aanleg van Curaçao.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de drieentwintigste oktober 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaçao, ten verzoeke van DE ERVEN VAN WIJLEN MEVROUW THELMA AURELIA RICARDO, wonende in Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder, aan de heer CHRISTIAAN GUSTAAF ADOLFZOON WINKEL, althans de GEZAMENLIJKE ERFGENAMEN VAN DE HEER CHRISTIAAN GUSTAAF ADOLFZOON WINKEL, zonder bekende woon- of werkelijke verblijfplaats hier te lande of in het buitenland, BETEKEND, de grosse van een vonnis d.d. 14 oktober 2019, gewezen door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste
  Aanleg van Curaçao.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Pro deo

  Bij exploit d.d. 18de oktober 2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie op Curacao, heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8, gevolggevende aan de beschikking van de E.A.Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 30ste september 2019, ten verzoeke van DRUCELA CECILIA LUCIA CASTILLO, wonende op Curacao, tegen de heer ELDRIDSON SIMON MARTINA, zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of elders, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van dinsdag, 21ste januari 2020, des voormiddags om 09.00 uur ten Stadhuize aan het Wihelminaplein no. 4 op Curacao te verschijnen voor de mondelinge behandeling.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 23 oktober 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, toegevoegd aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en aldaar kantoorhoudende aan het adres Grebbelinieweg # 84-A, ten verzoeke van: de naamloze vennootschap VAP CONSTRUCTION NV, gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, AAN: de rechtspersoon naar vreemd recht MILTON ESTATE TRADERS CORPORATION, zonder bekende woon of verblijfplaats op Curaçao of elders, BETEKEND: 1. de grosse van een vonnis door de E.A. Rechter in Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, welk vonnis ter terechtzitting van het Gerecht voormeld op 1 juni 2015 in het openbaar is uitgesproken en 2. de grosse van een vonnis door Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, zittingsplaats Curaçao, welk vonnis ter terechtzitting van voormeld Hof op 13 december 2016 in het openbaar is uitgesproken, MET BEVEL: om binnen twee dagen aan de inhoud van voormelde vonnissen te voldoen, een en ander zoals in voormeld exploot verder omschreven, zulks onder aanzegging dat het ter zake van de onderhavige vordering gelegd conservatoir beslag, executoriaal is geworden.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.


 • Aankondiging

  AANKONDIGING FUSIE

  Ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alsmede ten kantore van ieder van Favotwo B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, met adres Schout Bij Nacht Doormanweg 40, Damacor Office Building, Curaçao, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao onder nummer 99105 (Verkrijgende Vennootschap) en Favorim N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, met adres Schout Bij Nacht Doormanweg 40, Damacor Office Building, Curaçao, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao onder nummer 40476 (Verdwijnende Vennootschap), is ter inzage gelegd een voorstel tot juridische fusie met steeds de daarbij vereiste stukken, als bedoeld in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.


 • Aankondiging

  FAILLISSEMENT

  Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao d.d. 22 oktober 2019, is de naamloze vennootschap JOSEFINA N.V., statutair gevestigd in Curaçao te Fleur de Marie 31, in staat van faillissement verklaard met benoeming van Mr. P.E. de Kort tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. R.G. Saleh tot curator.

  Mr. R.G. Saleh
  Spigt Dutch Caribbean N.V.
  Scharlooweg 33
  Tel.: 788 8700
  Fax: 461 8073
  E-mail: reno.saleh@spigtdc.com


 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploiten van de 23ste oktober 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 21ste oktober 2019, de heer MOISES LUGO YZAGUIRRE en de heer MANUEL MEDINA, beiden zonder bekende woon-of verblijfplaats te Curacao, WEDEROM OPGEROEPEN voor de terechtzitting van maandag, 10 februari 2020, des voormiddags om 9.00 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door de naamloze vennootschap SCALTECH INTERNATIONAL LLC, gem. Mr. R.F. van den Heuvel, tegen hen ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


   

 • Echtscheiding

  A A N K O N D I G I N G

  REKTIFICATIE

  PRO DEO

  Bij exploit d.d. 6de september 2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouwe Officier van Justitie op Curaçao, heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8, gevolggevende aan de beschikking van de E.A.Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 3de september 2019, ten verzoeke van de heer RIGNALD INGEMAR CHANCE, wonende op Curacao, GEMACHTIGDE Mr. S.P.Osepa, kantoorhoudende aan het Pietermaaiplein no. 12 tegen mevrouw MARISOL GREGORIA ROSA, zonder vaste woon-en/of verblijfplaats op Curacao of daarbuiten, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van dinsdag, de 10de december 2019, des voormiddags om 09.00 uur ten Stadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curaçao te verschijnen voor de mondelinge behandeling.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva


   

 • Liquidatie

  Kek Investments N.V. in liquidatie

  Op 25 april 2017 is de vennootschap ontbonden. Per d.d. 2 oktober 2019 is Trustmoore (Curaçao) N.V. door het Gerecht in Eerste Aanleg benoemd als vereffenaar.
  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap i.l. zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister Curaçao en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen.

  Curaçao, 24 oktober 2019
  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Atlantic Petroleum Corporation N.V.
  in liquidatie

  De vereffenaar van Atlantic Petroleum Corporation N.V., in liquidatie, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap ter inzage liggen ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zullen liggen.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Kooringal Holdings Curaçao N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Slotverantwoording:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is besloten om de Vennootschap per 16 oktober 2019 te ontbinden.

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn (art. 2:31 lid 6 BW). Het is gebleken dat na voldoening van alle schulden der Vennootschap geen baten meer aanwezig zijn.

  De Gevolmachtigde van de vereffenaar


 • Liquidatie

  Liquidatie
  R & S Financial Services N.V.

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 27 december 2018 te ontbinden.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  N.V. Beleggingsmaatschappij Lobeco, geliquideerd
  Gevestigd op Curacao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan.

  De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  Vereffenaar


 • Liquidatie

  NF Worldwide B.V., in liquidatie

  Rekening en Verantwoording
  De vereffenaar heeft de activa van de vennootschap te gelde gemaakt, de verhoudingen tot derden afgewikkeld en de schulden van de vennootschap betaald. De rekening en verantwoording ligt voor een periode van 30 dagen na publicatie datum ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering
  Hetgeen van het vermogen van de vennootschap resteert na voldoening van de vorderingen der schuldeisers, zal aan de aandeelhouders of andere rechthebbenden van de vennootschap worden uitgekeerd in verhouding tot ieders gerechtigheid in de vennootschap, zulks in overeenstemming met de statuten van de vennootschap. Het plan van uitkering ligt voor een periode van 30 dagen na publicatie datum ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Rothschild & Co Asia N.V., geliquideerd
  Gevestigd op Curacao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan.

  De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  Vereffenaar


 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Impervium B.V. in liquidatie

  In de op 23 oktober 2019 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap is besloten om tot ontbinding van deze vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  Curaçao, 25 oktober 2019
  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  RIGOLETTO CORPORATION N.V. in liquidatie

  In de op 23 oktober 2019 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap is besloten om tot ontbinding van deze vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  Curaçao, 25 oktober 2019
  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Gizeh N.V. in liquidatie

  Op 25 april 2017 is de vennootschap ontbonden. Per d.d. 2 oktober 2019 is Trustmoore (Curaçao) N.V. door het Gerecht in Eerste Aanleg benoemd als vereffenaar.
  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap i.l. zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister Curaçao en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen.

  Curaçao, 24 oktober 2019
  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Golan C.V., gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 14 oktober 2019 is ontbonden.


 • Liquidatie

  Obelisk N.V. in liquidatie

  Op 25 april 2017 is de vennootschap ontbonden. Per d.d. 2 oktober 2019 is Trustmoore (Curaçao) N.V. door het Gerecht in Eerste Aanleg benoemd als vereffenaar.
  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap i.l. zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister Curaçao en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen.

  Curaçao, 24 oktober 2019
  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Sao Paolo Holding N.V. in liquidatie

  Op 25 april 2017 is de vennootschap ontbonden. Per d.d. 2 oktober 2019 is Trustmoore (Curaçao) N.V. door het Gerecht in Eerste Aanleg benoemd als vereffenaar.
  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap i.l. zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister Curaçao en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen.

  Curaçao, 24 oktober 2019
  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Yarcon gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 14 oktober 2019 is ontbonden.


 • Liquidatie

  Stichting Golan gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 14 oktober 2019 is ontbonden.


 • Liquidatie

  De naamloze vennootschap Naviera Centromar N.V. (in liquidatie) met registratienummer 47707 is ontbonden door een ontbindingsbesluit op 25 april 2017. De vereffenaar, Intrans Trading Inc., heeft geconstateerd dat er geen baten aanwezig zijn en heeft de slotverantwoording ter inzage gedeponeerd bij het register van de Kamer van koophandel en Nijverheid van Curaçao aan het adres Kaya Junior Salas 1. De slotverantwoording ligt gedurende een periode van dertig dagen ter inzage op voornoemd adres.