Ofisina di Desaroyo di Produkto Famia i Hubentut - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar

Ofisina di Desaroyo di Produkto Famia i Hubentut


E Ofisina Desaroyo di Produkto ta bou di guia di e hefe di Ofisina di Desaroyo Produkto, alabes kolaboradó kuido di kalidat. E ofisina ta enkargá ku kontinuamente optimalisá i mehorá e proseduranan, maneranan di traha, metodonan i téknikanan ku ta na serviso di ehekushon di e prosesonan di trabou ku tin komo meta realisá e produktonan i servisionan primario. Banda di esei e ofisina ta enkargá ku desaroyo di programanan i proyektonan i monitoria o guia ehekushon di esei.

E ofisina ta suministrá e siguiente produktonan i servisionan riba e terenonan di atenshon menshoná:

  • Maneho di Ofisina: planifikashon i kordinashon, monitoriá
  • Kuido di kalidat: atministrashon i mantenshon di sistemanan di kuido di kalidat, ouditoria i evaluashon, midimentunan, trèntnan di inbestigashon
  • Desaroyo di metódikanan: inventarisashon di desaroyonan riba tereno di materia, distribushon i adaptashon di metodonan téknikanan, instrukshonnan i entrenamentunan
  • Programanan & Projektonan: ehekushon di programanan i proyektonan, ehekushon i vigilansia adelanto, ret di kontaktonan

Kada sektor ta konsistí partinan di organisashon fiho
Primi riba e ‘link’nan pa informashon tokante e partinan di organisashon di Sektor Famia & Hubentut i su produktonan i servisionan.

Maneho di Atministrashon Famia i Hubentut
Ofisina Desaroyo di Produkto
Sentro pa Famia i Hubentut

Lokalidatnan di SOAW: Kas di Bario Brievengat, Kas di Bario Punda, Kas di Bario Otrobanda, Kas di Bario Sta. Maria, Inspekshon di Labor i Seguridat, Sentro pa Famia i Hubentut, Sentro pa Trabou, Ofisina di mediadó.