Editie no. 33 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Bo opinion

Landscourant

Volúmen 2019
2 Augustus 2019
Edishon number 33
 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de dertiende augustus 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curacao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curacao, ten verzoeke van CLINT LÉON TJON, wonende in Frankrijk, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder aan NICOLE SOEKARNIE TJON-D’AGUIAR, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, de dwangsommen aangezegd, zulks krachtens vonnis d.d. 27 november 2012, gewezen door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN


  .

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 13de augustus 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die de oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap CENTRALE HYPOTHEEKBANK N.V., die voor deze zaak woonplaats kiest op Curacao aan de Kaya Flamboyan no. 14A, ten notariskantoor Simon & Steenbaar, aan de gezamenlijke erfgenamen van wijlen CORNELIA PIETERNELLA VAN VIEGEN, zonder bekende woon- of verblijfplaats op Curacao of elders, AANGEZEGD, dat Dinsdag, 24 september 2019, des voor-middags op of omstreeks 10.00 uur, ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, krachtens hypotheek-akte d.d. 26 oktober 2011, over zal gaan tot de openbare verkoop van het onroerend goed, een en ander als in bedoeld exploit omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 8ste augustus 2019,
  waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die de oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap BANCO DI CARIBE N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, die voor deze zaak woonplaats kiest op Curacao, ten kantore van notaris mr. M.J.O. Moerdijk, kantoorhoudende aan de Rooi Catootjeweg no.1, aan de naamloze vennootschap VASAN REAL ESTATE & HOLDING N.V., zonder be-kende vestigingsplaats hier te lande of elders, AANGEZEGD, dat op donder-dag, 12 september 2019, des voormiddags om 10.00 uur, ten overstaan van notaris mr. M.J.O. Moerdijk, diens waarnemer of opvolger, krachtens akte d.d. 25 november 2008, over zal gaan tot de openbare verkoop van een onroerend goed, een en ander als in bedoeld exploit omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN.


   

 • Aankondiging

  A AN K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 12de augustus 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die het oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de heer MARCO GIBSON en mevrouw KATRIEN MARIA ALBERT KOCKELBERGH, beiden te dezer zake domicilie kiezenden op Curacao aan de Rooi Catootjeweg no. 1, ten kantore van notaris mr. M.J.O. Moerdijk, aan de heer ABDUL HAMID MAJZOUB MAJZOUB, zonder bekende woon- en of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten BETEKEND, een schrijven van requiranten, gedateerd 9 augustus 2019, betref-fende executoriale verkoop van een registergoed in het verkavelingsplan “Coral Estate”, een en ander zoals in voormeld schrijven nader omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,


   

 • Aankondiging

   

  Het bestuur van Carlo Gavazzi International N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 60075 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2e verdieping, Curaçao, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Zwitserland, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.


   

 • Aankondiging

  CONVOCATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF RETAIL HOLDINGS N.V.
  Convocation to the annual general meeting of shareholders (the “AGM”) of Retail Holdings N.V. (the “Company”) established in Willemstad, Curaçao, registered with the trade register under number: 83676 to be held on September 18, 2019 starting at 9:30 a.m. Curaçao time at the offices of IQ-EQ (Curaçao) at Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36, Willemstad, Curaçao. The following items will be discussed and voted on at the AGM:
  Agenda:
  1. To elect Stephen H. Goodman, Antonio Costa, Alex Johnston and Stewart M. Kasen as Directors of the Company, such Directors to serve from the date of this AGM through the date of the annual general meeting of shareholders to occur after this AGM.

  2. To approve and adopt the audited consolidated financial statements with respect to the Company’s fiscal year ended December 31, 2018, as described in the Proxy Statement.

  3. Following the written recommendation of the Board of Directors to ratify and confirm the dividend of $8.00 per Common Share of the Company to shareholders of record June 25, 2019.

  4. To appoint KPMG (Sri Lanka), a member firm of the KPMG network, as the auditors of the Company for the fiscal year ending December 31, 2019.

  All shareholders of the Company are hereby kindly invited to attend the AGM in person or to grant a power of attorney to a third party to attend the meeting and vote on their behalf.
  Willemstad, Curaçao

  Retail Holdings N.V.


   

 • Aankondiging

  Bekendmaking conform artikel 3 Deurwaardersreglement

  Bij Landsbesluit van 12 juni 2019 is de heer Patrick Elogio KIRINDONGO benoemd tot gerechtsdeurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met als standplaats Curaçao. De heer Kirindongo heeft op 7 augustus 2019 ten overstaan van de heer mr. M.J. de Kort, Vice President van het Gemeenschappelijk Hof, de voorgeschreven belofte afgelegd.


   

 • Bekendmaking

  MINISTERIËLE BESCHIKKING

  van de 17de juli 2019

  van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

  Gelezen:

  De brief d.d. 8 juli 2019 van de Sectordirecteur Infrastructuur en Planning;

  Overwegende:

  – dat de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, ingevolge artikel 15 van de Bouw- en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14) bevoegd is om beslissing te nemen op aanvragen voor het verlenen van bouwvergunning;
  – dat de verantwoordelijkheid voor de behandeling van aanvragen inzake bouwvergunningen berust bij Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning, hierna te noemen “UO-ROP”;
  – dat het wenselijk is om aan de Directeur van de Uitvoerende Organisatie Ruimtelijke Ordening en Planning (hierna: “Directeur UO-ROP)” of diens plaatsvervanger mandaat te verlenen om namens de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning bepaalde beslissingen te nemen m.b.t. aanvragen voor een bouwvergunning;

  Gelet op:

  artikel 15 Bouw- en woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14.);

  H e e f t b e s l o t e n:

  Artikel 1

  1. Aan de Directeur van de UO-ROP, de heer ir. Chesley Rach (idnr1952.09.15.05), wordt de bevoegdheid, bedoeld in artikel 15 Bouw- en woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14.) gemandateerd, met inachtneming van de beperkingen die in deze beschikking zijn opgenomen;
  2. Bij de afwezigheid, belet of ontstentenis van de Directeur UO-ROP wordt de gemandateerde bevoegdheid zoals beschreven in het eerste lid deze uitgeoefend door de persoon die als plaatsvervanger is aangewezen;
  3. De bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid houdt in:
  a. de bevoegdheid om te beslissen in uitsluitend die gevallen waarbij sprake is van een positieve beoordeling van de aanvraag en dus geen enkele van de wettelijke weigeringsgronden, als bedoeld in artikel 22 Bouw- en woningverordening 1935 van toepassing zijn;
  b. de bevoegdheid om de bouwvergunning te ondertekenen;
  c. de bevoegdheid om de beslissing op de aanvraag bekend te maken door deze af te geven.

  Artikel 2

  1. Het mandaat houdt niet mede in de bevoegdheid om een bouwvergunning te verlenen ten behoeve van:
  a. de realisatie van grootschalige projecten en complexe bouwaanvragen;
  b. de beleidsgevoelige projecten.
  2. De bevoegdheid om een aanvraag voor een bouwvergunning te weigeren is uitgesloten van het mandaat.

  Artikel 3

  De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning zal aan de Directeur van de UO-ROP nadere instructies geven terzake van de uitvoering van het mandaat, bedoeld in artikel 2.

  Artikel 4

  De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning kan aan de Directeur van de UO-ROP nadere instructies geven terzake van de uitvoering van het mandaat, bedoeld in artikel 1.

  Artikel 5

  Bij de ondertekening van opgemaakte stukken, naar aanleiding van de besluiten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt expliciet vermeld dat de Directeur van de Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning namens de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning handelt.

  Artikel 6

  De Directeur van de UO-ROP rapporteert maandelijks aan de Minister (cc. sector directeur Infrastructuur en Ruimtelijke Planning) door het digitaal aanleveren van een overzicht van de bouwvergunningen die namens de Minister zijn verleend.

  Artikel 7

  Deze beschikking wordt bekendgemaakt in De Curaçaose Courant.

  Artikel 8

  Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na datum van bekendmaking daarvan.

  Artikel 9

  Deze beschikking wordt aangehaald als: Mandaatbeschikking aanvragen bouwvergunning.

  Willemstad, 17 juli 2019
  De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning,
  Mevrouw Z.A.M. Jesus-Leito, MBA

  Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:
  – de Algemene Rekenkamer;
  – de Directeur van de Stichting Overheidsaccountantsbureau;
  – de Secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning;
  – de Sector Directeur van de sectie Infrastructuur en Ruimtelijke Planning;
  – Directeur Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning.


   

  MINISTERIËLE BESCHIKKING

   van de 12de augustus 2019

   van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

   Gelezen:

  de brief d.d. 8 juli 2019 van de Sectordirecteur Infrastructuur en Planning.

  Overwegende:

  – dat de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, hierna te noemen “VVRP” ingevolge artikel 15 van de Bouw- en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14) bevoegd is om beslissing te nemen op aanvragen voor het verlenen van bouwvergunning;

  – dat de verantwoordelijkheid voor de behandeling van aanvragen inzake bouwvergunningen berust bij Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning, hierna te noemen “UO-ROP”;

  – dat het wenselijk is om aan de directeur UO-ROP of diens plaatsvervanger mandaat te verlenen om namens de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning bepaalde beslissingen te nemen m.b.t. aanvragen voor een bouwvergunning;

  Gelet op:

  artikel 15 Bouw- en woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14.).

  H e e f t b e s l o t e n:

   Artikel I

  Artikel 7 van de Ministeriele Beschikking d.d. 17 juli 2019 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning no 2019/0027192 wordt gewijzigd als volgt:

  Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant.

  Artikel II

  Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na datum van bekendmaking daarvan.

  Willemstad, 12 augustus 2019
  De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning,
  Mevrouw Z.A.M. Jesus-Leito, MBA

   

  Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:
  – de Algemene Rekenkamer;
  – de Directeur van de Stichting Overheidsaccountantsbureau;
  – de Secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning;
  – de Sector Directeur van de sectie Infrastructuur en Ruimtelijke Planning;
  – Directeur Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning


   

 • Liquidatie

  THE GINA CORPORATION N.V. in liquidatie

  In de op 31 december 2018 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van The Gina Corporation N.V. in liquidatie is besloten om met ingang van 31 december 2018 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 7 augustus 2019 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 18 september 2019.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Maybrook Corporation N.V. in liquidatie

  In de op 30 juli 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  The Otium Private Foundation in liquidatie

  Per bestuursbesluit van 31 juli 2019 is besloten om tot ontbinding van de stichting over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de stichting in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de stichting en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Toquetoque N.V. in liquidatie

  In de op 31 juli 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Wing Shell Corporation N.V. in liquidatie

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  AZZURO MEDIA CONSULTING B.V. (in Liquidation)

  In de op 9 juli 2019 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AZZURO MEDIA CONSULTING B.V., (in liquidatie) is besloten de Vennootschap te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar van de Vennootschap, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording/plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap die op 9 juli 2019 werd ontbonden, ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording/plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zal liggen.

  _______________________
  Dutch Caribbean Trust B.V.
  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  BEST FUTURE PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 8 augustus 2019 werd besloten de stichting per 8 augustus 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de stichting, opgericht naar het recht van de Curaçao: BEST FUTURE PRIVATE FOUNDATION (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curaçao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 6 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

  De Vereffenaar


  .

 • Liquidatie

  Regianna Holding N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten om deze per 26 juli te ontbinden onder benoeming van Liqop N.V. tot vereffenaar en bewaarder van de boeken.

  Reken en verantwoording:
  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang is van de rechten en verplichtingen van de vennootschap en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke voor alle belanghebbenden ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap.

  Plan van uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  STICHTING SARA CORPORATION (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 31 juli 2019 werd besloten de stichting per 31 juli 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de stichting, opgericht naar het recht van de Curaçao: STICHTING SARA CORPORATION (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curaçao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 6 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

  De Vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  Stichting Liberty Wave (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 29 juli 2019 werd besloten de stichting per 29 juli 2019 te ontbinden.

  De Vereffenaar


  .

 • Liquidatie

  THE EFFECT NETWORK B.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 12 augustus 2019 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Toon van Riel Antillen B.V.
  (“de Vennootschap”)

  Krachtens besluit van de aandeelhouder, gedateerd 17 juli 2019, is de Vennootschap op 17 juli 2019 in liquidatie getreden.

  Tot Vereffenaar is Stichting Expire benoemd.


   

 • Liquidatie

  Toon van Riel Beheer B.V.
  Statutair gevestigd te Waalwijk, Nederland
  (“de Vennootschap”)

  Krachtens besluit van de aandeelhouder van 9 augustus 2019, is de Vennootschap op die datum in liquidatie getreden.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  SPARTACUS N.V. (in liquidatie)

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap, Spartacus N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 31 juli, 2019, is ontbonden, dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan.


   

 • Liquidatie

  EKS INTERNATIONAL HOLDING N.V. (IN LIQUIDATION)
  Op 15 augustus 2019 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van EKS International Holding N.V. (in liquidatie ), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) besloten de Vennootschap te ontbinden per diezelfde datum.

  De vereffenaar


  .

   

 • Liquidatie

  ZwanBit Private Foundation N.V.
  GEVESTIGD OP CURACAO

  Bij besluit van het Bestuur van de stichting particulier fonds is besloten om de stichting particulier fonds per 8 Augustus 2019 te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de stichting particuluier fonds zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  Gudarop C.V., gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 18 juli 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  Hermon C.V., gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 29 juli 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  Moriah C.V., gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 29 juli 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  Shomron C.V., gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 29 juli 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Dante gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 18 juli 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Gilboa gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 29 juli 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Meiron gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 29 juli 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Westgutiz gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 18 juli 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  Stichting Ein-Gedi gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 29 juli 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  Stichting Gudarop gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 18 juli 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  Stichting Hermon gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 29 juli 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  Stichting Onubense gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 18 juli 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  Dangilcort C.V., gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 18 juli 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Snir C.V., gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 29 juli 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Kineret gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 29 juli 2019 is ontbonden

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Zabitan gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 29 juli 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Shomron gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 29 juli 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Snir gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 29 juli 2019 is ontbonden.