Regering - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Regering

Op 10 mei 2017 tekenden de partijen PAR, MAN en PIN het regeerakkoord: ‘Ontplooien van Curaçao’s potentieel’, een regeerakkoord met speciale aandacht voor onderwijs, vorming en armoedebestrijding.

Hiermee benadrukten de partijen dat Curaçao een krachtig land is vol mogelijkheden, die in de regeerperiode 2017-2021 optimaal benut zullen worden ten behoeve van het welzijn van de bevolking.

In het regeerprogramma, dat hetzelfde titel heeft meegekregen, wordt een concrete uitwerking gegeven van de prioriteiten die het kabinet zich stelt om de bestaande sociale verdeeldheid en de stagnerende economie het hoofd te bieden. De regering maakt zich sterk voor goed bestuur opdat het vertrouwen gewaarborgd wordt, zodat de economie kan groeien en Curaçao kan beschikken over de benodigde financiële middelen voor al hetgeen de bevolking ter harte gaat en dat belangrijk is voor een evenwichtige gemeenschap.

Op dit moment vormt armoede één van de grootste problemen op Curacao. Bestrijding van armoede in wijken, tegelijk met het behartigen van de belangrijkste projecten om werkgelegenheid en inkomen te creëren en duurzame ontwikkeling te realiseren zijn dan ook de belangrijkste prioriteiten voor dit kabinet. Download het UP hier: https://…

Om de complexe uitdagingen waar ons land mee wordt geconfronteerd het hoofd te bieden en een nieuwe koers in te slaan, is een van de belangrijkste randvoorwaarden: daadwerkelijke samenwerking, zowel binnen de overheid als samenwerking tussen overheid, private en publieke partners, NGO’s en individuen. Samenwerking is noodzakelijk om bepaalde resultaten te bereiken.

Het regeerprogramma is de uitgangspositie van deze regering en is richtinggevend om een inclusieve samenleving met een goed ontwikkelde bevolking te creëren, waar actief burgerschap en duurzame ontwikkeling vanzelfsprekend zijn.

Laatste nieuws

Ministerraad

Van links naar rechts zittend: Mw. Zita Jesus- Leito, Dhr. Eugene Rhuggenaath, Mw. Susanne Camelia-Römer.
Van links naar rechts staand: Dhr. Armin Konket, Dhr. Quincy Girigorie, Mw. Marilyn Alcalá-Wallé, Dhr. Steven Martina, Dhr. Kenneth Gijsbertha en Dhr. Hensley Koeiman.

De Raad van Ministers komt wekelijks op woensdag bijeen in het Hoofdgebouw te Fort Amsterdam om te beraadslagen over stukken terzake het algemeen regeringsbeleid. Tijdens deze vergaderingen worden beslissingen genomen op het gebied van de negen ministeries van de overheid. Deze beslissingen, ook wel bekend als raadsbesluiten worden vervolgens doorgeleid naar de relevante overheidsdiensten voor uitvoering. In sommige gevallen, afhankelijk van de aard van de beslissingen, worden de beslissingen vastgelegd in een landsbesluit die vervolgens aan de Gouverneur wordt aangeboden. Wekelijks vindt er op de donderdag een persconferentie plaats.
De Ministers  krijgen hierbij de mogelijkheid om het volk van Curaçao op de hoogte te houden van de stand van zaken van een actueel onderwerp.

RegeerProgramma

In het regeerprogramma wordt de richting weergegeven van waar de regering Curaçao ziet in de toekomst. Door de regering worden de volgende strategische doelstellingen nagestreefd.

Inclusieve samenleving

Een inclusieve samenleving is een samenleving waar geen sprake is van armoede en sociale uitsluiting, alle mensen zich betrokken voelen en alle mensen toegang hebben tot sociale grondrechten. Alle mensen kunnen zich ontwikkelen, ze kunnen daadwerkelijk meedoen, ongeacht een eventuele beperking, of vanuit andere persoonlijke aspecten. Er is dus aandacht voor diversiteit en verschillende behoeftes.

Actief burgerschap

Actief burgerschap verwijst naar het sociaal gedrag en de zelfredzaamheid van burgers maar ook de manier waarop de overheid met beleid en dienstverlening de bevolking daartoe uitnodigt en daarin ondersteunt. In actief burgerschap zit ook maatschappelijke betrokkenheid verweven. Daarbij staat actief burgerschap voor het daadwerkelijk betrekken van mensen in de locale gemeenschap bij democratische beslissingen  op alle niveaus.

Goed ontwikkelde bevolking

Een goed ontwikkelde bevolking betekent dat alle mensen, zowel kinderen, jongeren en volwassenen de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen door kwalitatief goed onderwijs te kunnen volgen dat rekening houdt met actuele ontwikkelingen, aansluit op de behoeftes van de arbeidsmarkt, en belevingswereld van en individuele verschillen tussen mensen.

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de mogelijkheden tot behoeftevoorziening van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Duurzame ontwikkeling versmelt economische groei met sociale vooruitgang en ecologisch evenwicht.

Om de visie en strategische doelstellingen te realiseren wordt beleid en activiteiten ontplooid op centrale thema’s:

Onderwijs, educatie en vorming

Elke burger heeft het recht en moet de zekerheid hebben zich te kunnen ontwikkelen conform zijn capaciteiten om zo meer kansen op een beter leven te kunnen creëren. Binnen dit thema is er aandacht voor kwalitatief goed onderwijs en educatiesysteem met aandacht voor 21st century skills en lifelong learning.

Economie en werkgelegenheid

Elk mens heeft het recht een leven te leiden waarin voorzien kan worden in basisbehoeftes zoals voeding, huisvesting, veiligheid, sociale acceptatie, erkenning en zelfontplooiing. Daarvoor is duurzame economische ontwikkeling nodig en moet iedereen in staat zijn waardig werk te vinden of te creëren.

Gezondheid en milieu

De bevolking moet toegang hebben tot een integraal en effectief systeem van gezondheidszorg op een adequaat niveau. Er zal vooral geïnvesteerd worden in preventie van ziektes en het verbeteren van de effectiviteit van de gezondheidszorg. Voor wat betreft milieu wordt een visie ontwikkeld om een ecologisch duurzame samenleving na te streven waarbinnen de gemeenschap zoveel mogelijk zijn eigen eten produceert en bewust is van de waarde en beperkingen van natuurlijke hulpbronnen.

Gezin, gemeenschap en veiligheid

De buurt wordt gezien als het voornaamste instrument voor duurzame ontwikkeling van de gemeenschap. De aandacht is daarbij vooral gericht op het reduceren van sociale ongelijkheid met speciale focus op gezinnen die in een sociaaleconomisch moeilijke situatie leven. Deze aanpak draagt ook in belangrijke mate bij aan het verbeteren van orde en veiligheid in de wijken, evenals het bevorderen van de sociale cohesie en eenheid binnen de gemeenschap.

Goed bestuur

Het is noodzakelijk het vertrouwen van de bevolking in de politiek en de ambtelijke overheidsorganisatie weer te herstellen, onder andere door een sfeer te creëren van transparantie, integriteit en goed bestuur en goed beheer van de overheidsfinanciën. Naast het opleiden van het ambtelijk apparaat wordt ingezet op optimalisering door middel van innovatie, onder andere door gebruik te maken van moderne technologieën.

Bewindspersonen

Handige links