Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Welkom

Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn neemt het voortouw om samen met alle burgers, bedrijven en instellingen de sociale ontwikkeling en het welzijn van de inwoners van het land Curaçao te stimuleren in de richting van een duurzame, gezonde, liefdevolle, veilige, constructieve, leefbare, stimulerende en geëmancipeerde leef-, leer-, werk- en woonomgeving. Familie en jeugd, arbeid en sociale ontwikkeling nemen daarbij een centrale plaats in.

Het ministerie streeft daarbij de volgende doelen na:

  • bevorderen van participatie, sociale cohesie en een bemiddelingscultuur in buurten en wijken
  • empowerment van inwoners van Curaçao door het versterken van de toegang tot netwerken
  • bevorderen van de gezonde ontwikkeling van het kind, versterken van de functie van de familie
  • het bieden van integrale (keten) zorg aan families, jeugdigen en kwetsbare groepen in de samenleving
  • bescherming van de rechten van de familie en de jeugd en de kwetsbare groepen in de samenleving waaronder Universele verklaring van de Rechten van de Mens, Handvest van de Verenigde Naties ter bescherming en bevordering van de mensenrechten van bejaarden, Verklaring inzake de Rechten van personen met een beperking, Internationaal verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten en het Verdrag Rechten van het Kind
  • stimuleren van de toegang tot de arbeidsmarkt, goede arbeidsrelaties, en een evenwichtige sociale zekerheid en sociale rechtvaardigheid
  • het behartigen van de belangen van het Land Curaçao op de beleidsterreinen sociale ontwikkeling, familie en jeugd en arbeid in Koninkrijks-, regionaal- en internationaal verband, waaronder het onderhouden van relaties met onder meer de internationale Arbeidsorganisatie (ILO), Organen voor het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Vrouwenverdrag (CEDAW) met het daarbij horende verzorgen van jaarlijkse rapportages en het handhavend toezicht op nakoming van overige verplichtingen inzake internationale verdragen.

De minister

  Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn Rutmilda Larmonie-Cecilia

BEZOEK DE PAGINA VAN DE MINISTER