Uw mening

FAQ - Situatie Venezuela

Wat betekent dit in de praktijk?

Dit betekent dat op Curaçao een vreemdeling geen beroep kan doen op de clausule in het Vluchtelingenverdrag, want dit verdrag geldt hier niet. Er zijn andere verdragen op het gebied van mensenrechten die wel gelden voor Curaçao, en waar wij dus wel rekening mee moeten houden. Zoals bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens (EVRM) van 1950.