Vragen?

Deel deze pagina

Informatie over de humanitaire hub op Curaçao

(English version below)

Hoe gebruik maken van de Humanitaire Hub

De Regering van Curaçao heeft regels opgesteld om de ontvangst en opslag van de hulp aan de Venezolaanse bevolking goed te laten verlopen. Dat is nodig om een mogelijke overvloed aan vliegtuigen en schepen uit verschillende landen en van verschillende organisaties goed te kunnen faciliteren. De producten die getransporteerd worden, kunnen op Curaçao worden opgeslagen, totdat ze naar Venezuela kunnen worden vervoerd op een veilige en verzekerde manier.

Belangrijke punten om rekening mee te houden

 • Alle partijen die via de hub van Curaçao hulpgoederen willen doorvoeren naar Venezuela, dienen zich bekend te maken bij de overheid van Curaçao. Gebruik hiervoor het mail adres op deze pagina
 • Alle immigratie- en douane procedures blijven onverkort van kracht
 • De verantwoordelijkheid voor het organiseren en uitvoeren van het transport en de opslag van hulpgoederen ligt te allen tijde bij de donor organisatie
 • Alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van de hub op Curaçao zijn voor rekening van de donor
 • De humanitaire hulpverlening kan alleen plaatsvinden met de inzet van civiele middelen ( dus zonder militairen en/of militaire middelen)
 • De hulpgoederen mogen pas naar Venezuela worden vervoerd als dit op een veilige en verzekerde manier kan

Contactadressen

Contactadres voor overheden (GO) en internationale organisaties (NGO)

CUR-HUB team
e-mail: cur-hub@gobiernu.cw
telefoon: +5999 672 3600 (tijdens kantooruren)

Contactadres voor lokale initiatieven:

Zodra de humanitaire hulpverlening naar Venezuela daadwerkelijk plaats kan gaan vinden, komt op deze pagina informatie te staan over de organisaties op Curaçao die inzameling van hulpgoederen organiseren.

Contactadres voor perscontacten:

Corinne Leysner
e-mail: Corinne.leysner@gobiernu.cw
telefoon: +5999 4630519 (tijdens kantooruren) of +5999 6668793

Boodschap voor de inwoners en bedrijven van Curaçao

Vooralsnog is het niet raadzaam om lokaal goederen in te zamelen voor opslag in de hub. Te zijner tijd zal mede via deze website worden bekendgemaakt welke lokale instanties zorgdragen voor lokale inzamelingsacties.


English version

How to use the Humanitarian Hub

The Government of Curaçao has drawn up rules to ensure the reception and storage of aid to the Venezuelan population. This is necessary in order to properly facilitate a possible abundance of aircraft and ships from different countries and from different organizations. The products that are transported can be stored on Curaçao until they can be transported to Venezuela in a safe and secure way.

Important points to take into account

 • All parties wishing to transfer relief goods to Venezuela via the hub of Curaçao, should make themselves known to the government of Curaçao. Use the mail address on this page.
 • All immigration and customs procedures remain in full force
 • The responsibility for organizing and carrying out the transport and storage of relief goods is always at the donor organization
 • All costs arising from the use of the hub on Curaçao are carried by the donor
 • Humanitarian aid can only take place with the use of civilian means (i.e. without military personnel and / or military equipment)
 • The relief goods may only be transported to Venezuela if this can be done in a safe and secure manner

Contact addresses

Contact address for governments (GO) and international organizations (NGO)

CUR-HUB team
e-mail: cur-hub@gobiernu.cw
telephone: +5999 672 3600 (during office hours)

Contact address for local initiatives:

As soon as the humanitarian aid to Venezuela can actually take place, this page will contain information about the organizations in Curaçao that organize the collection of relief goods.

Contact address for press contacts:

Corinne Leysner
e-mail: corinne.leysner@gobiernu.cw
telephone: +5999 4630519 (during office hours) or +5999 6668793

Message for the inhabitants and companies of Curaçao

For the time being it is not advisable to collect goods locally for storage in the hub. In due course, it will be announced via this website which local authorities are responsible for local collection campaigns.