Beslissingen van woensdag 1 november 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van woensdag 1 november 2023

 

Beslissingen van woensdag 1 november 2023

Geplaatst op 03 11 2023

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag 1 november 2023:

1. Advies over openstellen financiële vacatures ‘batch-2’ (Minister van Financiën)

De Raad van Ministers stemt in met de volgende beslissingen:

a. Er worden 44 nieuwe vacatures opengesteld om de financiële afdelingen te versterken. Dit wordt gedaan om de problemen vermeld in de managementbrieven aan te pakken en om financieel beheer te verbeteren. Er zal voor worden gezorgd dat er voldoende geld is toegewezen in de begroting voor 2024 en de komende jaren om deze vacatures te financieren;

b. Deze 44 nieuwe vacatures worden toegevoegd aan de 12 vacatures die al waren goedgekeurd voor elk ministerie en de 42 vacatures die eerder waren goedgekeurd in een raadsbesluit op 12 juli 2023;

c. Interne kandidaten die een vierjarige HBO- of bacheloropleiding hebben afgerond aan een hogeschool of een driejarige bacheloropleiding hebben afgerond aan een universiteit, kunnen solliciteren op een vacature waarin een afgeronde academische opleiding wordt gevraagd.

Dit besluit is genomen op basis van aanbevelingen en het advies van de Sector Directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer. Het voorstel is ingediend door de Minister van Financiën a.i. en is ook beoordeeld door de Directeur a.i. van de Beleidsorganisatie Human Resources en Organisatie (HRO)/Projectleider Team Mobiliteit.


2. Brief over vieringen, vouchers en kerstpakketten 2023 (Minister van Financiën)

De brief van de Minister van Financiën van 19 oktober 2023 over vieringen, vouchers en kerstpakketten voor 2023 die is gestuurd aan de Raad van Ministers, wordt ter kennisgeving aangenomen. De Raad heeft besloten dat als er binnen de ministeries blijkt dat er onvoldoende financiële middelen op de begroting zijn voor deze vieringen na het doen van hun eigen financiële controle, de betreffende minister via de financieel directeur een verzoek kan indienen bij het Ministerie van Financiën. Dit verzoek is bedoeld om de kosten voor vieringen, vouchers of kerstpakketten te dekken vanuit de begrotingspost ‘onvoorzien’.


3. Voorstel om ILO-Verdrag over Arbeidsveiligheid, Gezondheid en Milieu niet medegeldig te verklaren (Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn)

De Raad van Ministers heeft besloten om het ILO-verdrag nr. 155 (Trb. 1981, 243 en Trb. 1982, 100) over het promotioneel kader voor de arbeidsveiligheid, gezondheid en arbeidsmilieu voorlopig niet van toepassing te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op een aanbeveling van de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en is in lijn met de beslissing van de Raad van Ministers op 21 juli 2023.


4. Voorstel om ILO-Verdrag over veiligheid en gezondheid op het werk niet medegeldig te verklaren (Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn)

We hebben besloten om het ILO-verdrag nr. 187 (Trb. 2011, 229 en Trb. 2022, 84) over het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk voorlopig niet van toepassing te verklaren. Dit besluit is in lijn met de aanbeveling van de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en is bekrachtigd door de Raad van Ministers op 21 juli 2023.


5. Voorstel tot medegelding van ILO-Verdragen (Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn)

De Raad van Ministers heeft ingestemd met het medegeldig verklaren van het ILO-verdrag nr. 98 over het recht om zich te organiseren en te onderhandelen en het ILO-verdrag nr. 138 over de minimumleeftijd om te mogen werken. Er zal binnenkort deskundige ondersteuning komen om de lokale wetgeving met betrekking tot deze verdragen te inventariseren en, indien nodig, aanpassingen te doen. Dit is in lijn met het voorstel van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.


6. Ratificatieverzoek voor Uitleveringsverdrag Nederland-Verenigde Arabische Emiraten (Minister van Justitie)

De Raad van Ministers geeft haar goedkeuring voor het beginnen van de bekrachtiging van het Verdrag tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten over uitlevering (Abu Dhabi, 29-08-2021). Dit voorstel is gedaan door de Directie Buitenlandse Betrekkingen, zoals voorgesteld op 18 september 2023 door de Minister van Justitie.


7. Voorstel voor goedkeuring m.b.t. de bekrachtiging van het Verdrag over wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (Minister van Justitie)

De Raad van Ministers geeft haar goedkeuring voor het starten van het proces om een verdrag tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten over wederzijdse rechtshulp in strafzaken te bekrachtigen. Dit proces wordt uitgevoerd door de Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) en volgt het voorstel van 18 september 2023 van de Minister van Justitie.


8. Voorstel voor goedkeuring van het protocol tegen illegale wapenproductie en -handel, als aanvulling op het VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (Minister van Justitie)

De Raad van Ministers gaat akkoord met de volgende punten:

a.  Curaçao zal het Protocol tegen illegale wapenproductie en -handel, als aanvulling op het VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, goedkeuren;
b. KPC/UBW wordt aangewezen als de centrale autoriteit voor dit Protocol;
c. De Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) zal het ratificatieproces voor dit Protocol opstarten.

Dit besluit volgt het voorstel van de Minister van Justitie van 28 augustus 2023.


9. Voorstel voor de ratificatie van VN-protocol tegen illegale wapenproductie (Minister van Justitie)

De Raad van Ministers gaat akkoord met de ratificatie van het VN-protocol tegen illegale wapenproductie, met advies van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ).


10. Kennisgeving dienst- en privéreizen ministers aan de Staten (Minister van Algemene Zaken)

Het schrijven van de Minister van Algemene Zaken (AZ) van 30 oktober 2023 betreffende de kennisgeving van dienst- en privéreizen van ministers, zoals beschreven in de brief van de Secretaris van de Raad van Ministers (RvM) van 23 oktober 2023 aan de Griffier van de Staten, wordt door de Raad van Ministers opgemerkt en geaccepteerd voor verdere kennisgeving.


11. Voorstel d.d. 12 oktober 2023 over belastingherziening 2024 (Minister van Financiën)

De Raad van Ministers gaat akkoord met het voorstel van 12 oktober 2023 over belastingherziening voor 2024. De Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) zal dit voorstel beoordelen en van advies voorzien.


12. Voorstel betreffende goedkeuring Verdrag Malta-Curaçao voor het voorkomen van dubbele belasting (Minister van Financiën)

De Raad heeft ingestemd met de inhoud van het document dat reageert op de opmerkingen van de Staten van Curaçao over het voorstel voor een wet om het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta inzake dubbele belasting goed te keuren. Dit Verdrag beoogt belastingontwijking te voorkomen. Deze overeenkomst werd ondertekend op 18 november 2015 (Verdragsbladen 2015, nummer 196 en 2016, nummer 124). Dit besluit is in lijn met het voorstel van de Minister van Financiën, zoals voorgesteld op 24 oktober 2023, en rekening houdend met een e-mailbericht van de Directeur van de Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) van 1 november 2023.


13. Advies voor vacature Senior Jurist bij Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening)

De Raad van Ministers gaat akkoord met het openstellen van de vacature voor de functie van Senior Jurist bij de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (CBA). Dit verzoek komt van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en is gebaseerd op het advies van de Directeur a.i. van de Beleidsorganisatie Human Resources en Organisatie (HRO)/Projectleider Team Mobiliteit van 9 oktober 2023.