Beslissingen van woensdag 15 maart 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van woensdag 15 maart 2023

 

Beslissingen van woensdag 15 maart 2023

Geplaatst op 17 03 2023

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 8 maart 2023:

1. Met betrekking tot het verzoek d.d. 07 maart 2023 van de minister van Justitie inzake het door Curaçao hosten van de UN-ICAO-PKD-conferentie in de maand november 2023, gaat de Raad akkoord met de volgende punten:

 1. Dat het Land Curaçao de UN-ICAO-PKD-conferentie in de periode van 06 november 2023 tot 10 november 2023 zal hosten;
 2. Dat het ministerie van Justitie en het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) worden opgedragen met de algehele coördinatie betrekking hebbend op het hosten van de conferentie, e.e.a. in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Ontwikkeling (EO) en het Curaçaose Toeristenbureau (CTB);
 3. Dat de kosten voor het Land Curaçao verband houdende met het hosten van de conferentie gezamenlijk worden gedragen door het ministerie van Justitie en het ministerie van VVRP;
 4. Dat de kosten voor het ‘cultural event’ zullen worden gedragen door het CTB;
 5. Dat de kosten voor een borrel zullen worden gedragen door het Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P).

Dit conform het verzoek d.d. 07 maart 2023 van de Minister van Justitie. Aan de minister van Justitie ter coördinatie van het vervolgtraject.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Justitie en het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.


2. De Raad gaat akkoord met de inhoud van het concept-landsbesluit ter instelling van een onderhandelingsteam ter wijziging van het Bestuursakkoord LTP Kustwacht Caribisch Gebied 2019-2028, bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën en het Presidium-lid namens het Land Curaçao.

Dit conform het voorstel d.d. 10 maart 2023 van de minister van Justitie. Voorts gaat de Raad akkoord met aanbieding van het concept-landsbesluit aan de Gouverneur voor ondertekening.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Justitie.


3. Met betrekking tot het op 13 maart 2023 door de Minister van Justitie van een aangeboden conceptbrief met als onderwerp “Heronderhandelen verdeelsleutel LTP”, stemt de Raad in met de volgende punten:

  1. Akkoord met inhoud van de conceptbrief met als onderwerp “Heronderhandelen verdeelsleutel LTP”;
  2. Akkoord met het verzoek aan het Presidium-lid van het Land Curaçao om de brief door te geleiden naar het Presidium van de Kustwacht en, voor zover nodig, dit agendapunt expliciet op te voeren tijdens de geplande presidiumvergadering in juni 2023;

Dit conform het verzoek d.d. 13 maart 2023 van de minister van Justitie. Aan de minister van Justitie ter coördinatie van het vervolgtraject.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Justitie.


4. De Raad gaat akkoord met aanbieding van de concept-Tijdelijke landsverordening sanering belastinginkomsten aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) voor het verkrijgen van spoedadvies.

Dit conform het verzoek d.d. 13 maart 2023 van de minister van Financiën en met inachtneming van het advies d.d. 09 maart 2023 van de sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Financiën.


5. De Raad gaat akkoord met vastlegging van de reeds op stuk genomen RvM-beslissing van 23 februari 2023 om de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) te machtigen namens de openbare rechtspersoon het Land Curaçao een Memorandum of Understanding met de Universidad de Los Andes van Colombia te ondertekenen.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.


6. De Raad gaat akkoord met vastlegging van de reeds op stuk genomen RvM-beslissing van 23 februari 2023 om de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) te machtigen namens de openbare rechtspersoon het Land Curaçao een Memorandum of Understanding met de Universidad Externado van Colombia te ondertekenen.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.


7. De Raad gaat akkoord met vastlegging van de reeds op stuk genomen RvM-beslissing van 23 februari 2023 om de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) te machtigen namens de openbare rechtspersoon het Land Curaçao een Memorandum of Understanding met de Universidad Iberoamérica van Costa Rica (UNIBE) te ondertekenen.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.


8. De Raad gaat akkoord met vastlegging van de reeds op stuk genomen RvM-beslissing van 23 februari 2023 om de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) te machtigen namens de openbare rechtspersoon het Land Curaçao een Memorandum of Understanding met de Universidad Latina van Costa Rica (ULATINA) te ondertekenen.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.


9. De Raad gaat akkoord met vastlegging van de reeds op stuk genomen RvM-beslissing van 23 februari 2023 om de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) te machtigen namens de openbare rechtspersoon het Land Curaçao een Memorandum of Understanding met de University of Central Florida (UCF) te ondertekenen.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.


10. De Raad gaat akkoord met het bekrachtigen van de voorgenomen beslissing op stuk van 03 maart 2023 om de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) middels het landsbesluit no. 23/507 te machtigen namens de openbare rechtspersoon het Land Curaçao het convenant betreffende wijziging van de Bezoldigingsregeling onderwijspersoneel Curaçao 2008 te ondertekenen.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.


11. De Raad gaat akkoord met de voordrachten tot benoeming van de medewerkers van de Uitvoeringsorganisatie Bureau Voogdijraad, de Stichting Slachtofferhulp Curaçao (SSHC), Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) en Stichting Gezinsvoogdij in de nieuwe Uitvoeringsorganisatie Justitiële Zorg zoals vermeld in bijgevoegde lijst van medewerkers.

Dit conform het verzoek d.d. 14 maart 2023 van de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) en het advies d.d. 13 maart 2023 van de Directeur Human Resources en Organisatie (HRO).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.


12. In aansluiting op het raadsbesluit van 01 maart 2023 gaat de Raad akkoord om de opdracht tot het laten uitvoeren van een kostprijs – en doelmatigheidsonderzoek voor het Curaçao Medical Center (CMC) en het Antillean Adventist Hospital (AAH) te gunnen aan KPMG Advisory.

Dit conform het advies d.d. 08 maart 2023 van de sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer en met inachtneming van het verzoek d.d. 14 maart 2023 van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Financiën en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.


13. Met betrekking tot het advies d.d. 14 maart 2023 van de sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer inzake het begrotingswijzigingsverzoek van het ministerie van Financiën t.b.v. de uitbetaling eerste tranche van het voorschotbedrag aan CMC voor de zorgkosten van onverzekerden/ongedocumenteerden over de jaren 2019 tot en met 2022, stemt de Raad in met de volgende punten:

 1. Akkoord met de verzochte begrotingswijziging, met toepassing van artikel 47, derde lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 door het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) ten behoeve van de uitbetaling van de eerste tranche van het voorschotbedrag aan Curaçao Medical Center (CMC) voor de zorgkosten van onverzekerden/ongedocumenteerden over de jaren 2019 tot en met 2022;
 2. Dat door de regering een beleid voor de structurele oplossing inzake de invulling van de zorgplicht aan onverzekerden/ongedocumenteerden wordt opgesteld;
 3. Dat de regering zorg draagt voor de nakoming van de afspraken van het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord Sanering CMC-Entiteiten van 19 oktober 2022 tussen het Land Curaçao en CMC, met dien verstande dat:
  • een formele financierings- en vergoedingsregeling, inclusief maatregelen voor beperking van deze kosten in de toekomst getroffen worden voor de kosten aan ongedocumenteerden en onverzekerde patiënten;
  • de minister van Justitie, in overleg met de ministers van Financiën en van GMN, zorg draagt voor een advies over de vergoeding van de kosten van ongedocumenteerde en onverzekerde patiënten (zowel voor het ziekenhuis als voor de ambulancezorg);
  • door tussenkomst van de Minister van GMN wordt de Taskforce Hervorming Marktordening en Financiering Zorgsector 2022 verzocht om in haar nader op te stellen rapport een structurele regeling op te nemen ter bekostiging van de ziektekosten (waaronder verpleeg- en ambulancekosten) van ongedocumenteerden en onverzekerden;
 4. Dat aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) wordt verzocht te onderzoeken of onomstotelijk vaststaat dat er een zorgplicht bestaat van het Land jegens specifiek de groep onverzekerden/ongedocumenteerden. Indien dit het geval is, wordt WJZ verzocht te onderzoeken in hoeverre deze zorgplicht kan worden opgeheven;
 5. Akkoord met inhoud van de concept-“Overeenkomst inzake voorschottranches aan CMC in het kader van het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord Sanering CMC-Entiteiten” tussen de openbare rechtspersoon Curaçao en CMC;
 6. Akkoord met het machtigen van de minister van GMN om namens de openbare rechtspersoon Curaçao de concept-overeenkomst genoemd in punt 5 met CMC te ondertekenen.

Dit conform het advies d.d. 14 maart 2023 van de sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer en het verzoek d.d. 15 maart 2023 van de minister van Gezondheid, Milieu en Nauur (GMN). De Raad gaat tevens akkoord met aanbieding van het concept-landsbesluit aan de Gouverneur ter ondertekening.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Financiën en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.