Beslissingen van woensdag 23 november 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van woensdag 23 november 2022

 

Beslissingen van woensdag 23 november 2022

Geplaatst op 25 11 2022

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 23 november 2022:

1. De Raad gaat akkoord met het vastleggen van de reeds genomen raadsbeslissing van 27 oktober 2022, waarbij wordt ingestemd dat de voorzitter van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) een schrijven d.d. 28 oktober 2022 wordt aangeboden betreffende het voorstel voor afbouw van de 12.5% inkorting op de arbeidsvoorwaarden en de verzochte berekening van de loontrede 2022, alsmede de 3% lumpsum 2022 en indexering.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.


2. De Raad gaat akkoord met het machtigen van de secretaris-generaal a.i. van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) om namens de openbare rechtspersoon Curaçao de concept-mantelovereenkomst tussen het Ministerie van BPD en CORE N.V. te ondertekenen t.b.v. het verlenen van diensten voor de periode 2022-2024. Dit conform het verzoek d.d. 15 november 2022 van de Minister van BPD met inachtneming van het advies d.d. 12 oktober 2022 van de sectordirecteur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer.

Tevens gaat de Raad akkoord met het aanbieden van het concept-landsbesluit aan de Gouverneur ter ondertekening.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.


3. De Raad gaat akkoord met de conceptinstructie aan de gevolmachtigde minister t.b.v. de Rijksministerraad van 25 november 2022 ten aanzien van de overeenkomst tussen de Staten van Benelux en de Kirgizische Republiek betreffende de terug- en overname van de onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen met uitvoeringsprotocol. Dit conform het verzoek d.d. 16 november 2022 van de Minister van Algemene Zaken (AZ) en het advies d.d. 16 november 2022 van de Directeur Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.


4. De Raad gaat akkoord met de conceptinstructie aan de gevolmachtigde minister t.b.v. de Rijksministerraad van 25 november 2022 ten aanzien van het internationaal verdrag betreffende de aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, dat in London tot stand is gekomen op 3 mei 1996. Dit conform het verzoek d.d. 15 november 2022 van de Minister van Algemene Zaken (AZ) en het advies d.d. 15 november 2022 van de Directeur Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.


5. De Raad gaat akkoord met de conceptinstructie aan de gevolmachtigde minister t.b.v. de Rijksministerraad van 25 november 2022 ten aanzien van de inzet van het Koninkrijk voor de 15de Conferentie van Partijen van de “Convention on Biological Diversity”. Dit conform het verzoek d.d. 16 november 2022 van de Minister van Algemene Zaken (AZ) en het advies d.d. 16 november 2022 van de Directeur Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.


6. De Raad gaat akkoord met de conceptinstructie aan de gevolmachtigde minister t.b.v. de Rijksministerraad van 25 november 2022 inzake de overeenkomst tussen de Staten van Benelux en Belize betreffende de terug- en overname van de onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen met uitvoeringsprotocol. Dit conform het verzoek d.d. 16 november 2022 van de Minister van Algemene Zaken (AZ) en het advies d.d. 16 november 2022 van de Directeur Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.


7. De Raad gaat akkoord met de conceptinstructie aan de gevolmachtigde minister t.b.v. de Rijksministerraad van 25 november 2022 om in te stemmen met het aanbieden van de halfjaarrapportage College financieel toezicht (Cft) januari-juni 2022 aan de Staten-Generaal, de Staten en ministers van Financiën van Sint-Maarten en Curaçao, met dien verstande dat de gevolmachtigde minister een nadere toelichting geeft ten aanzien van de punten zoals uiteengezet in de concept-instructie.

Dit conform het advies d.d. 15 november 2022 van de Directeur Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.


8. De Raad gaat akkoord met het aanbieden van een conceptnota aan de Staten naar aanleiding van het verslag, een vijfde nota van wijziging en een gewijzigd ontwerp (doorlopende tekst van het ontwerp met alle wijzigingen) van de ontwerp-Landsverordening normering topinkomens Curaçao. Dit conform het advies d.d. 18 november 2022 van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.


9. Met betrekking tot het verzoek van de minister van Economische Ontwikkeling (EO) betreffende het aangepaste concept-landsbesluit ter instelling van een stuur- en werkgroep “Programmaorganisatie Offshore Floating Wind”, gaat de Raad akkoord met de volgende punten:

  1. Intrekking van het landsbesluit d.d. 14 november 2022 v.w.b. het instellen van de stuur- en werkgroep;
  2. Inhoud en aanbieding van het herzien concept-landsbesluit ter instelling van de stuur- en werkgroep.

Dit conform het verzoek d.d. 18 november 2022 van de minister van Economische Ontwikkeling (E.O.).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Economische Ontwikkeling.


10. De Raad gaat akkoord met het aanbieden van het concept-landsbesluit (d.t.k.v. de Gouverneur) aan de Raad van Advies voor advies over de algemene maatregelen m.b.t. het aanwijzen van de Monkeypox virus als besmettelijke ziekte. Dit conform het advies d.d. 18 november 2022 van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.


11. De Raad neemt kennis van de door de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur op 18 november 2022 aangeboden Zesde Rapportage Stuurgroep Hervormingen in de Zorgsector over de periode augustus 2022.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.


12. De Raad gaat akkoord met de inhoud en aanbieding van het ontwerp-landsverordening betreffende regels t.a.v. modellen (Modellenlandsverordening), d.t.k.v. de Gouverneur, aan de Staten ter behandeling. Dit conform het verzoek d.d. 3 oktober 2022 en het advies d.d. 30 september 2021 van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, alsook het advies d.d. 2 juni van de Directeur van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Curaçao.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.


13. Met betrekking tot het advies d.d. 21 november 2022 van de directeur van het Bureau Telecommunicatie & Post (BTP) inzake de tariefaanpassing van gereguleerde brandstofproducten voor de maand december 2022, gaat de Raad gaat akkoord met de volgende punten:

  1. Aanpassing van de tarieven voor brandstofproducten met ingang van 29 november 2022 conform de weergegeven Tabel 2 in het advies en de berekening in bijlage 1;
  2. Handhaving van de tariefcomponent ‘waarborging brandstofvoorziening 1a’ voor alle brandstofproducten conform het besluit van de Raad van Ministers d.d. 25 mei 2022;
  3. Handhaving van de tijdelijke verlaging van de tariefcomponent ‘waarborging brandstofvoorziening 1b’ op ‘nihil’ voor alle gereguleerde brandstofproducten;
  4. Publicatie van de nieuwe tarieven (bijlage 2.1 en 2.2.);
  5. Vaststellen van de Ministeriële Regeling (bijlage 3);
  6. Ondertekening en verzending van de brief met bijbehorende bijlagen gericht aan Curoil.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Economische Ontwikkeling.


14. Met betrekking tot het advies d.d. 21 november 2022 van de directeur van het Bureau Telecommunicatie & Post (BTP) inzake de tariefaanpassing van gereguleerde brandstofproducten voor de maand december 2022, gaat de Raad gaat akkoord met de volgende punten:

  1. De brandstofclausules voor december 2022 volgens de berekeningen in bijlage 1 (Tabel 11, rij 2);
  2. Voortzetting van de huidige recovery component over 2019 in het gemiddeld eindgebruikerstarief ter compensatie van ontstane tekorten in 2020, vooruitlopend op de afronding van de consultatie en het besluit door de Raad van Ministers hieromtrent;
  3. Vaststellen van de gemiddelde tarieven voor elektriciteit en water per 01 december 2022, zoals hierboven weergegeven in Tabel A, rij 2;
  4. Publicatie van de nieuwe tarieven (bijlage 2.1 en 2.2.);
  5. Vaststellen van de Ministeriële Regeling (bijlage 3);
  6. Ondertekening en verzending van de brief met bijbehorende bijlagen gericht aan Aqualectra (bijlage 4).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Economische Ontwikkeling.


15. Met betrekking tot het verzoek d.d. 4 november 2022 van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur inzake de aanschaf van drie ambulances voor Fundashon Kuido Ambulans Kòrsou (FKAK), gaat de Raad gaat akkoord met de volgende punten:

  1. De benodigde middelen beschikbaar te stellen zodat FKAK de drie (3) benodigde ambulances kan financieren;
  2. De benodigde middelen beschikbaar te stellen in de vorm van een incidentele bijdrage;
  3. Dat de incidentele bijdrage aan FKAK ten behoeve van de aanschaf van de drie ambulances ten laste te laten komen van begrotingspost “Overig uitbesteed werk”;
  4. Er vindt een begrotingswijziging plaats met toepassing van artikel 47, derde lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 ter aanvulling van de begrotingspost t.b.v. de aanschaf van voornoemde ambulances, met dien verstande dat de begrotingswijziging zal worden meegenomen in de suppletoire begroting;
  5. De minister van GMN zal in samenspraak met de minister van Financiën een medewerker aanwijzen als coördinator van het aanbestedingsproces t.b.v. de aanschaf van de drie ambulances, waarbij de coördinator eventuele risico’s van belangenverstrengeling zal melden bij de minister van Financiën en de minister van GMN inclusief mitigerende maatregelen;
  6. SOAB zal de naleving van de geldende aanbestedingsprocedures vaststellen vóór de formele opdrachtverstrekking.

Dit conform het voorstel d.d. 04 november 2022 van de Minister van GMN en het advies d.d. 28 oktober 2022 van de Sector Directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.