Beslissingen van woensdag 24 mei 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van woensdag 24 mei 2023

 

Beslissingen van woensdag 24 mei 2023

Geplaatst op 26 05 2023

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 24 mei 2023:

1. De Raad gaat akkoord met inhoud van het concept-landbesluit bevattende een aangepaste lijst met namen van de toezichthouders per 01 januari 2023 werkzaam bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten.De Raad gaat tevens akkoord met aanbieding van het concept-landsbesluit aan de Gouverneur ter ondertekening.

Dit conform het voorstel d.d. 22 mei 2023 van de minister van Financiën en het verzoek d.d. 17 februari 2023 van de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Financiën.


2. Met betrekking tot het verzoek d.d. 17 mei 2023 van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur inzake de machtiging voor het ondertekenen van een Memorandum of Understanding voor de samenwerking op gebied van foodsecurity in het Caribisch deel van het Koninkrijk, stemt de Raad in met de volgende punten:

    1. Akkoord met de inhoud van de “Memorandum of Understanding” (MoU) voor de samenwerking op het gebied van Foodsecurity in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden;
    2. Akkoord om de minister van Algemene Zaken (AZ) te machtigen namens de openbare rechtspersoon Curaçao om de MoU te ondertekenen;

Dit conform het verzoek d.d. 22 mei 2023 van de minister van GMN en het advies d.d. 22 mei 2023 van de sectordirecteur Landbouw, Milieu en Natuur (LMN). De Raad gaat tevens akkoord met aanbieding van het concept-landbesluit aan de Gouverneur ter ondertekening.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.


3. De Raad gaat akkoord met de concept-instructie aan de Gevolmachtigde Minister ten behoeve van de vergadering van de Rijksministerraad d.d. 26 mei 2023 om het nader rapport inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Grondwet met memorie van toelichting te aanvaarden. Dit conform het advies van de Directeur Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.


4. Met betrekking tot het verzoek d.d. 22 mei 2023 van de minister van Financiën betreffende de financiële managementrapportage over de maand maart 2023 inclusief de uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal 2023, stemt de Raad in met de volgende punten:

  1. Akkoord met de financiële managementrapportage over de maand maart 2023 alsmede de uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal 2023;
  2. Akkoord met aanbieding van de financiële managementrapportage over de maand maart 2023 alsmede de uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal 2023 aan de Gouverneur en de Staten;
  3. Akkoord met de aanbieding van de financiële managementrapportage over de maand maart 2023 alsmede de uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal 2023 voor advies aan het College financieel toezicht.

Dit conform het advies d.d. 22 mei 2023 van de sectordirecteur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer en het verzoek d.d. 22 mei 2023 van de minister van Financiën.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Financiën.


5. De Raad gaat akkoord met de concept-instructie aan de Gevolmachtigde Minister ten behoeve van de vergadering van de Rijksministerraad d.d. 26 mei 2023 om in te stemmen met de inzending van de koninkrijksreactie op het eindrapport van het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing aan het CPT alsook de verzending van bedoeld eindrapport en de reactie daarop aan de Tweede Kamer.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.