Beslissingen van woensdag 26 april 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van woensdag 26 april 2023

 

Beslissingen van woensdag 26 april 2023

Geplaatst op 02 05 2023

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 26 april 2023:

1. De Raad gaat akkoord met inhoud van het concept-landsbesluit ter instelling van de Commissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE-Commissie) die, onder eindverantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), belast wordt met de implementatie van het Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed in Curaçao.

Dit conform het verzoek d.d. 24 april 2023 van de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en het schrijven d.d. 24 januari 2023 van de Secretaris-Generaal UNESCO Curaçao. De Raad gaat tevens akkoord met aanbieding van het concept-landsbesluit aan de Gouverneur ter ondertekening.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.


2. Met betrekking tot het advies d.d. 02 februari 2023 van de sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer en het verzoek d.d. 24 april 2023 van de minister van Justitie inzake het machtigingsverzoek v.w.b. het aangaan van een overeenkomst abonnemenstkosten en preventief onderhoud met Critical Communication Caribbean (C3) t.b.v. de UO Korps Politie Curaçao (KPC), gaat de Raad akkoord met de volgende punten:

  1. De verzochte machtiging, met toepassing van artikel 10, vijfde lid, van de Landsverordening financieel beheer, door het Ministerie van Justitie in verband met het aangaan van een overeenkomst abonnementskosten en preventief onderhoud voor een periode van twee jaar met Critical Communication Caribbean (C3) ten behoeve van de Uitvoeringsorganisatie Korps Politie Curaçao (KPC), met dien verstande dat de verantwoordelijke ambtenaren door de minister van Justitie op grond van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht worden aangesproken;
  2. Inhoud van de concept-overeenkomst “Radio Communication System Agreement” met C3 ten behoeve van de KPC;
  3. Om de Korpschef van de KPC te machtigen namens de openbare rechtspersoon Curaçao de in punt 2 bedoelde concept-overeenkomst te ondertekenen.

De Raad gaat tevens akkoord met aanbieding van het concept-landsbesluit aan de Gouverneur ter ondertekening.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Justitie.


3. Met betrekking tot het verzoek d.d. 21 april 2023 van de minister van Financiën houdende een aantal beslispunten inzake het Rapport Schuldenproblematiek Curaçao van de Commissie Schuldenproblematiek Curaçao, gaat de Raad akkoord met de volgende punten:

  1. Het opstellen van een meerjarige investeringsagenda;
  2. Het adopteren van een schuldquotanorm van 55% met een bandbreedte van 15%. Hierbij hoort het opstellen van een schulddefinitie die de renderende leningen, zoals die van de Curaçao Medical Centre (CMC) en de Giro Settlement Holding, uitsluit;
  3. Het uitwerken en adopteren van een schuldaflossingsnorm waarbij extra belastinginkomsten naar schuldaflossing gaan. Hierbij hoort het bepalen van een baseline voor de belastinginkomsten en het instellen van een reserve voor schuldaflossing die niet voor andere doeleinden kan worden ingezet;
  4. Het instellen van een project Management Bureau. Hierbij hoort het mandaat om medewerkers bij de ministeries die verantwoordelijkheid dragen voor het meerjarig investeringsagenda functioneel aan te sturen;
  5. Het instellen van een Financieel Stabiliteitsfonds (FSF). Hierbij hoort de uitwerking van afspraken over financiering en inzet van het Fonds.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Financiën.