Beslissingen van woensdag 29 maart 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van woensdag 29 maart 2023

 

Beslissingen van woensdag 29 maart 2023

Geplaatst op 31 03 2023

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 29 maart 2023:

1. De Raad gaat akkoord met de verzochte begrotingswijziging, met toepassing van artikel 47, derde lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 door het ministerie van Financiën voor het aantrekken van een projectmanager die de verbouwing en renovatie van het belastingkantoor aan de Regentesselaan gaat leiden.

Dit conform het advies d.d. 13 maart 2023 van de sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Financiën.


2. Met betrekking tot het voorstel d.d. 15 maart 2023 van de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) betreffende een beheerovereenkomst tussen het Land Curaçao en Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK) inzake het beheer van Landhuis Hel, gaat de Raad akkoord met de volgende beslispunten:

 1. Inhoud van de concept-beheerovereenkomst inzake de restauratie, het beheer, onderhoud en exploitatie van het monumentale pand, bekend als Landhuis Hel, met Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK);
 2. Akkoord om de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) te machtigen om namens de openbare rechtspersoon Curaçao de concept-beheerovereenkomst te ondertekenen.

Dit conform het voorstel d.d. 15 maart 2023 van de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. In het verlengde daarvan gaat de Raad akkoord met aanbieding van het ontwerp-landsbesluit aan de Gouverneur ter ondertekening.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.


3. Met betrekking tot het verzoek d.d. 24 maart 2023 van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) betreffende een plan van aanpak voor de oprichting van de Nationale Cyber Task Force Curaçao, stemt de Raad stemt in met de volgende punten:

  1. De benoeming van een kwartiermaker door de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) voor de oprichting en instelling van de Nationale Cyber Taskforce, waarbij de kwartiermaker onder andere een tijdsplanning moet opstellen en er zorg voor dient te dragen dat binnen een maximale periode van één (1) jaar een voorstel voor een organogram van de Nationale Cyber Taskforce en een tijdsplanning gerealiseerd zal worden;
  2. De ministeriële stuurgroep bestaande uit de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), de minister van Justitie (JUS), de minister van Algemene Zaken (AZ) en de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) zal blijven voortbestaan, met dien verstande dat de kwartiermaker aan de ministeriële stuurgroep dient te rapporteren;
  3. De werkgroep zoals ingesteld bij landsbesluit d.d. 28 juni 2022 wordt opgeheven aangezien zij aan haar taak heeft voldaan;
  4. Er komt een tijdelijke werkorganisatie bestaande uit de secretarissen-generaal van de ministeries van VVRP, AZ, Justitie en BPD aangevuld met vier (4) door de desbetreffende ministers aan te wijzen personen, om de kwartiermaker te ondersteunen totdat de uiteindelijke Nationale Cyber Taskforce is opgericht;
  5. De kwartiermaker zal ook meelopen in de trajecten voor het opstellen van een cyber strategie en de zogenoemde “advisory mission” van de Council of Europe conform het schrijven d.d. 06 maart 2023 van de Minister van VVRP aan de Deputy Secretary General of the Council of Europe;
  6. Het aangepaste concept-landsbesluit strekkende tot het instellen van een klankbordgroep in het verlengde van het raadsbesluit d.d. 25 januari 2023 wordt aan de Gouverneur aangeboden ter ondertekening;
  7. De zogenoemde local points op Curaçao (dhr. D Puriel, mw. E. Martis en mw. I. Pikerie) zoals aangewezen voor de Global Forum of Cyber Expertise (GFCE) blijven voortbestaan en doorfunctioneren in de werkgroepen van de GFCE;
  8. Een ambtelijke dossierhouder wordt aangewezen door en voor de Secretaris-Generaal van het ministerie van VVRP, met dien verstande dat deze dossierhouder ook de kwartiermaker zal ondersteunen;
  9. Het ministerie van VVRP zal als trekker van het traject blijven functioneren.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.


4. De Raad gaat akkoord met de verzochte begrotingswijziging, met toepassing van artikel 47, derde lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 door het Ministerie van Financiën voor de betaling van avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten) voor de Huisartsenpost (HAP) via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Dit conform het advies d.d. 24 maart 2023 van de sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Financiën.


5. Met betrekking tot het advies d.d. 28 maart 2023 van de sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer inzake het beslisdocument aangaande de fiscale componenten brandstofprijzen voor april 2023, gaat de Raad akkoord met de volgende punten:

 1. Met optie 2 inzake de fiscale componenten brandstofprijzen zoals geformuleerd in het advies d.d. 28 maart 2023 van de sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer;
 2. Met inhoud van de aanschrijving tijdelijke mitigatie brandstofprijzen voor de periode van 01 april 2023 tot en met 30 april 2023.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Financiën.