Beslissingen van woensdag 8 maart 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van woensdag 8 maart 2023

 

Beslissingen van woensdag 8 maart 2023

Geplaatst op 10 03 2023

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 8 maart 2023:

1. Met betrekking tot het advies d.d. 28 februari 2023 van de directeur Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) betreffende het geassocieerd lidmaatschap CARICOM, stemt de Raad in met de volgende punten:

    1. Akkoord met het geassocieerd lidmaatschap van Caribbean Community (CARICOM) voor het Land Curaçao;
    2. Dat DBB de verdragsonderhandelingen over het geassocieerd lidmaatschap genoemd in punt 1 oppakt en afrondt;
    3. Dat CARICOM verzocht wordt om een indicatie te geven van de hoogte van de contributie voor 2024 opdat dit bedrag alvast op de begroting voor het dienstjaar 2024 gereserveerd kan worden, met dien verstande dat de Raad te zijner tijd zal besluiten op wiens begroting dit bedrag zal worden geplaatst.

Dit conform het advies d.d. 28 februari 2023 van de directeur Directie Buitenlandse Betrekkingen.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.


2. De Raad gaat akkoord met vastlegging van de reeds op stuk genomen RvM-beslissing d.d. 23 februari 2023 inzake een concept-instructie aan de Gevolmachtigde Minister ten behoeve van de Rijksministerraad d.d. 24 februari 2023, waarbij ingestemd wordt met het voorgesteld besluit m.b.t. het “Instemmen met het sluiten van het verdrag en het aanhangig doen maken van het verdrag met het oog op stilzwijgende goedkeuring om advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk”.

Dit conform de verzoeken d.d. 22 en 27 februari 2023 van de minister van Algemene Zaken (AZ) en het advies d.d. 21 februari 2023 van de directeur Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.


3. Het door de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) aangeboden concept-schrijven d.d. 06 maart 2023 aan de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa met als onderwerp “Request to send an advisory mission from the Council of Europe to Curacao on cyber issues” , wordt voor kennisgeving aangenomen.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.


4. De Raad gaat akkoord met aanbieding van het ontwerp-landsbesluit dat bestaat uit algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Lei Konseho Supremo Elektoral (Landsbesluit profiel leden Electorale Raad), aan de Gouverneur ter ondertekening.

Dit conform het advies van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) en met inachtneming van het verzoek d.d. 08 maart 2023 van de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken en ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.


5. De Raad gaat akkoord met de begrotingsaanschrijving 2024 met daarin aangegeven beleidsuitgangspunten en –doelstellingen inclusief planning. Dit conform het advies d.d. 03 maart 2021 van de sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer en het verzoek d.d. 03 maart 2023 van de minister van Financiën.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Financiën.


6. De Raad gaat akkoord om met verwijzing naar het raadsbesluit van 08 maart 2023, de heer J. F. A. Silvania, minister van Financiën, met ingang van heden tevens te belasten met de leiding van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, met dien verstande dat het Landsbesluit d.d. 16 juni 2021, no. 21/991 conform het concept-landsbesluit aangepast wordt.

Tevens gaat de Raad akkoord met aanbieding van het concept-landsbesluit aan de Gouverneur ter ondertekening.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.