Editie no. 26 - Jaargang 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2022
1 Juli 2022
Editie no. 26
 • Aankondiging
  PRO-DEO
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 10 juni 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, aspirant deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolggevend aan de beschikking van 7 juni 2022 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, TANIA REYES NOVAS, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, OPGEROEPEN om op dinsdag 20 september 2022 des voormiddag om 09:00 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis “Kas di Korte” aan het adres Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina # 18 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde op de door GLENNFORD GREGORY RICHARDSON tegen hem/haar/hen ingestelde vordering te antwoorden.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.

 • Aankondiging
  PRO-DEO
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 10 juni 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, aspirant deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolggevend aan de beschikking van 7 juni 2022 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, HUMPHREY DUDLEY DE WINDT, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, OPGEROEPEN om op dinsdag 20 september 2022 des voormiddag om 09:45 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis “Kas di Korte” aan het adres Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina # 18 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde op de door MARIBEL MARTINEZ VASQUEZ tegen hem/haar/hen ingestelde vordering te antwoorden.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 23ste juni 2022 waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie van Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Dr. M.J.Hugenholtzweg no. 61,  gevolggevende aan de beschikking van de E.A.Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van  Curacao, van  de 22ste juni 2022, aan CRISTOBAL DE JESUS PAEZ LEON, zonder  bekende  woon-of verblijfplaats op Curacao,  O P G E R O E P E N  voor de terechtzitting van maandag, de 17de oktober 2022, des voormiddags om 09.30 uur te Kas di Korte aan de Emancipatie Boulevard F.”Don”Martina no. 18 op Curacao, teneinde de door JULIA DE LA COROMOTO MONTILLA DE PAEZ.  tegen hem  ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging

   

  VERKORTE BALANS VAN DE
  CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

  Gedurende de maand april 2022 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 19,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.21,4 miljoen af door een daling van de basis[1] waarover deze wordt berekend. Het bedrag aan uitstaande Certificates of Deposit (CD’s) steeg met NAf.15,0 miljoen doordat de commerciële banken voor een hoger bedrag hadden ingeschreven op de wekelijkse veilingen van CD’s met een looptijd van twee weken.

  De basisgeldhoeveelheid[2] nam met NAf.45,6 miljoen af door een daling van de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.49,4 miljoen), gematigd door een stijging  van de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.3,8 miljoen). De daling van de rekening-couranttegoeden was vooral het resultaat van de netto aankoop van deviezen en de afname van de dollartegoeden van de commerciële banken bij de Bank, de netto aankoop van CD’s en de overmakingen van PSB Bank N.V. (Postspaarbank) ten gunste van haar rekening bij de Bank. Deze afname werd echter verzacht door overmakingen van Gi-Ro Settlement Holding (GSH N.V.) naar Girobank N.V in verband met de afwikkeling van deze instelling, de overheid van Sint Maarten en een pensioenfonds van hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken en de afname van de verplichte reserves.

  De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” steeg met NAf.13,8 miljoen voornamelijk als gevolg van de toename van de deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) door de betaling van rente op obligaties uitgegeven door Curaçao en Sint Maarten die in handen zijn van de Nederlandse Staat en van de Centrale Bank van Aruba bij de Bank. Een daling van de deposito’s van de commerciële banken in Bonaire en een onder de noodregeling geplaatste internationale financiële instelling heeft de stijging van de post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” echter gematigd.

  De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.23,9 miljoen verslechterd door een daling van de deposito’s van zowel Curaçao (NAf.19,8 miljoen) als Sint Maarten (NAf.4,1 miljoen). De daling van de deposito’s van Curaçao was vooral het gevolg van de betaling van rente aan de Nederlandse Staat, gematigd door de overmaking van geïnde licentierechten (license fee) over de maand maart 2022 door de Bank. De deposito’s van Sint Maarten  daalden voornamelijk als gevolg van de betaling van rente aan de Nederlandse Staat en overmakingen ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken gerelateerd aan de wederopbouw van Sint Maarten. Deze daling werd echter gematigd door ontvangen gelden uit het trustfonds bij de Wereldbank in verband met de wederopbouw.

  Voorts is de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” met NAf.9,9 miljoen gestegen wat vooral het gevolg was van de overmakingen door PSB Bank N.V. ten gunste van haar rekening bij de Bank. Ook de ontvangst van gelden door het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) vanuit het buitenland ten gunste van haar rekening bij de Bank hebben bijgedragen aan de stijging van deze post. De stijging werd echter gematigd door de overmaking van gelden door GSH N.V. naar Girobank N.V.

  Aan de activazijde van de balans daalde de post “Deviezen” met NAf.83,8 miljoen, wat voornamelijk kan worden toegerekend aan de netto aankoop van deviezen, de daling van de dollartegoeden van de commerciële banken bij de Bank en de transacties van de commerciële banken in Bonaire. De overmakingen van gelden uit het buitenland door een pensioenfonds en de Wereldbank, de ontvangst van gelden door het APC en de transacties van de Centrale Bank van Aruba hebben de daling  van de post “Deviezen” echter gematigd.

  Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.23,2 miljoen gedaald door de lagere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind maart 2022. De afname van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de lagere marktwaarde van de goudvoorraad en de herbalancering van de beleggingsportefeuille met als doel het beleggingsrendement van de Bank op termijn te verhogen.

  Willemstad, 23 juni 2022
  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten


  [1] Binnenlandse schuld -/- lange-termijndeposito’s.
  [2] Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank.

 • Aankondiging
  PRO-DEO
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 24 juni 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, ten verzoeke van: SHANELLA SALIMA ROSALIA, wonende op Curaçao, BETEKEND: aan COSME MAURICIO NEPOMUCENO, zonder bekende woon of verblijfplaats op Curaçao of elders, de grosse van een beschikking van de E.A. Rechter in Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao van 21 juni 2022, waarbij tussen partijen, met elkander gehuwd op 24 februari 1991 op Curaçao, de ECHTSCHEIDING is uitgesproken.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  M.I. Bazur.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van   —-28—-    juni 2022 waarvan afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, PATRICK ELOGIO KIRINDONGO, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende te Curaçao en kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72-L, heb ik, op verzoek van de rechtspersoon naar het recht van Duitsland OSI CONVENIENCE HOLDING GMBH, requirante, gevestigd te Gersthofen, Duitsland, requirante, kantoorhoudende te Senefelder Strasse 17a (86368) Gersthofen, Duitsland, te dezer zake domicilie kiezende te Curaçao aan het Julianaplein No. 22, ten kantore van de advocaten mrs. R.B. van Hees en N.G. Blokland, wie als gemachtigden optreden, krachtens een beschikking van de 20ste juni 2022, welke beschikking is gegeven door de Edelachtbare Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, op een daartoe strekkend verzoekschrift van requirante ten laste van de naamloze vennootschap GRINDING HOLDINGS N.V., statutair gevestigd te Curaçao, kantoorhoudende te Landhuis Groot Kwartier aan de Groot Kwartierweg No. 12, de beslagene, BETEKEND aan Dhr. Harold Wilhelmus BALVERS, in diens hoedanigheid van bestuurder van de naamloze vennootschap GRINDING HOLDINGS N.V., zonder bekende woonplaats en/of verblijfplaats op Curaçao of daarbuiten: een zes (6) aantal  processen-verbaal d.d. 22ste juni 2022, opgemaakt door mij deurwaarder, waaruit blijkt dat ten verzoeke van requirant(e) en ten laste van de beslagene, uit kracht van voormelde beschikking conservatoir derdenbeslag is gelegd onder de naamloze vennootschappen: 1. MADURO & CURIEL’S BANK N.V., statutair gevestigd te Curaçao, kantoorhoudende aldaar aan de Plasa Jojo Corea No. 2-4, 2. ORCO BANK N.V., statutair gevestigd te Curaçao, kantoorhoudende aldaar te Landhuis Cerrito aan de Schottegatweg Oost z/n, 3. de rechtspersoon naar het recht van de Kaaimaneilanden FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (CAYMAN) LTD CURAÇAO BRANCH, statutair gevestigd te Curaçao, kantoorhoudende aldaar aan de De Ruyterkade No. 61, 4. de naamloze vennootschappen BANCO DI CARIBE N.V., statutair gevestigd te Curaçao, kantoorhoudende aldaar aan de Schottegatweg Oost No. 205, 5. RBC ROYAL BANK N.V., statutair gevestigd te Curaçao, kantoorhoudende aldaar aan de Kaya Flamboyan No. 1 en 6.  RBC ROYAL BANK INTERNATIONAL N.V., statutair gevestigd te Curaçao, kantoorhoudende aldaar aan de Kaya Flamboyan No. 1, zulks ter verzekering en om betaling te verkrijgen van de in voormeld proces-verbaal vermelde bedragen.

  De deurwaarder voornoemd,
  P.E. Kirindongo

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 29ste  juni 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, die het oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van  de naamloze vennootschap RBC  ROYAL  BANK  N.V., voorheen genaamd  RBTT BANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Mercuriusstraat no. 15, ten kantore van notaris mr. M.F. Hu-A-Ng, aan de heer  PEDRO  HUERTAS SERADILLA, zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande of in het  buitenland, BETEKEND, de bijzondere veilingvoorwaarden, betreffende de executoriale verkoop van de register goederen zoals omschreven in voormeld exploit, welke zal plaatsvinden  op donderdag,7 juli 2022, des voormiddags om of omstreeks  10.00 uur, ten overstaan van mr. M.F. Hu-A-Ng, of diens waarnemer;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN.

 • Echtscheiding
  E C H T S C H E I D I N G

  Bij exploit van de —23– juni 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, PATRICK ELOGIO KIRINDONGO, deurwaarder voor burgerlijke zaken het Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende te Curaçao en kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72-L, ten verzoeke van Lester Seldon VICTORIA, wonende te Curaçao, BETEKEND aan Dilvis del Valle RAMIREZ QUIÑONES, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, de grosse van een beschikking door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, welke beschikking ter terechtzitting van het Gerecht voormeld de 21ste juni 2022 in het openbaar is uitgesproken, waarbij de echtscheiding tussen partijen op de 8ste december 2017 te Mérida, Venezuela, binnen algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, is uitgesproken.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  P.E. Kirindongo.

 • Liquidatie
  Mila  Private Foundation
  (Geliquideerd)

   Slotverantwoording

  De liquidatie heeft plaatsgevonden nadat de vereffenaar bij zijn aantreden heeft geconstateerd dat er geen baten aanwezig zijn.
  Exgress (Antilles) N.V. treedt thans aan als bewaarder can de boeken en bescheiden van de vennootschap

 • Liquidatie

  MINORCA CORPORATION  N.V.
  (in liquidatie per 29 juni 2022)

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MINORCA CORPORATION N.V. gehouden op 29 juni 2022 is besloten om de Vennootschap per 29 juni 2022 te ontbinden en is Edwin R. Geerman  benoemd tot Vereffenaar, die het Plan van Uitkering ter inzage van een ieder heeft gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao en ten kantore van de Vennootschap.

  De Vereffenaar:
  E.R. Geerman

 • Liquidatie
  OCTAGON ENTERPRISES N.V., in liquidatie

  IN DE OP 27 JUNI 2022 GEHOUDEN BUITENGEWOON VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 27 JUNI 2022 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE GAAN.
  DE REKENING EN VERANTWOORDING EN HET PLAN VAN UITKERING ZIJN TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE ENTITEIT TER INZAGE NEERGELEGD GEDURENDE EEN TERMIJN VAN 30 DAGEN VANAF 29 JUNI 2022.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie
  Unlimited Contact Group B.V.
  In liquidatie

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 juni 2022 is besloten de vennootschap te ontbinden.

 • Oproeping
  CALL FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF CORDIAL N.V.

  Notice is hereby given to the shareholders that the General Meeting of Shareholders of Cordial N.V. will be held on 25 July 2022 at Scharlooweg 29, Willemstad, Curaçao at 10:00 a.m. (local time). The following items are on the agenda:
  1.Opening and appointment of president and secretary of the general meeting.
  2. Annual accounts of FY 2021 of the Company:
  i. Presentation of financial results by management.
  ii. Approval of the annual accounts of FY 2021.
  iii. Discharge of management in relation to FY2021.
  3. Acknowledgment of the withdrawal of Intertrust (Curaçao) B.V. as managing director of the company as per 31 July 2022.
  4. Appointment of Dutch Caribbean Trust B.V., a company with limited liability, established and existing under the laws of Curaçao, having its registered offices at Villa Park Rooi Catootje 6, Willemstad, Curaçao and registered at the commercial register of the Chamber of Commerce in Curaçao with number 122271 (“DUCAT”), as the managing director of the company effective as of 1 August 2022.
  5. Approval of the entering into of the management agreement between the company and DUCAT and authorization of DUCAT to execute the management agreement on behalf of the company (in accordance with the draft include in the Annex to the agenda).
  6. Questions and closing.
  The documentation to be submitted to the Shareholders Meeting (if any) is available for the inspection of the shareholders at the domicile of the Company: Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2nd Floor, Willemstad, Willemstad, Curaçao.

  Willemstad, 30 June 2022
  International Business Holding Company WLL

 • Oproeping
  CALL FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF TURNHAM N.V.

  Notice is hereby given to the shareholders that the General Meeting of Shareholders of Turnham N.V. will be held on 25 July 2022 at Scharlooweg 29, Willemstad, Curaçao at 10:00 a.m. (local time). The following items are on the agenda:
  1. Opening and appointment of president and secretary of the general meeting.
  2. Annual accounts of FY 2021 of the Company:
  i. Presentation of financial results by management.
  ii. Approval of the annual accounts of FY 2021.
  iii. Discharge of management in relation to FY2021.
  3. Acknowledgment of the withdrawal of Intertrust (Curaçao) B.V. as managing director of the company as per 31 July 2022.
  4. Appointment of Dutch Caribbean Trust B.V., a company with limited liability, established and existing under the laws of Curaçao, having its registered offices at Villa Park Rooi Catootje 6, Willemstad, Curaçao and registered at the commercial register of the Chamber of Commerce in Curaçao with number 122271 (“DUCAT”), as the managing director of the company effective as of 1 August 2022.
  5. Approval of the entering into of the management agreement between the company and DUCAT and authorization of DUCAT to execute the management agreement on behalf of the company (in accordance with the draft include in the Annex to the agenda).
  6. Questions and closing.
  The documentation to be submitted to the Shareholders Meeting (if any) will be available for the inspection of the shareholders at the domicile of the Company: Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2nd Floor, Willemstad, Willemstad, Curaçao.

  Willemstad, 30 June 2022
  International Business Holding Company WLL