Editie no. 03- Jaargang 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2022
21 Januari 2022
Editie no. 03
 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 12de januari 2022,   waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, die het oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van  de naamloze vennootschap BANCO  DI  CARIBE  N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Schout Bij Nacht Doormanweg no. 65, ten notariskantoor Simon en Steenbaar, aan  de naamloze vennootschap  VASAN REAL ESTATE  &  HOLDING  N.V., zonder bekende vestigingsplaats te Curaçao of daarbuiten, AANGEZEGD, dat op donderdag, 17 februari 2022, des voormiddags om 10.00 uur, ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, of diens waarnemer,  conform notariele akte, verleden op 25 november 2008, over zal gaan tot de openbare verkoop van het onroerend goed,  plaatselijk bekend als De Ruyterkade 29, 30 en 30B, een en ander als in bedoeld exploit omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  Aankondigingnieuwe datum stemmen over het ontwerpakkoord van
  Botica Jan Noorduyn N.V.
  Botica Plaza Nobo N.V.
  Botica Suffisant N.V. h.o.d.n. Botica Muizenberg

  Bij beschikking van 7 januari 2022 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao in de definitieve surseances van betaling van bovengenoemde rechtspersonen is een nieuwe datum voor het stemmen over het ontwerpakkoord bepaald. De nieuwe datum voor het stemmen over het ontwerpakkoord is 21 februari 2022.

  Mw. mr. V.P. Maria
  Chuchubiweg 17, Curaçao                                                            Telefoon    :   8440004
  valerie@vpm-law.com                                                                    Telefax       :   8440044
  Voor info: www.vpm-law.com

 • Bekendmaking

   

   

  Bekendmaking
  Melding van een concentratie door United Group Holdings B.V.

   

  De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft op 7 december 2021 een melding ontvangen van een mogelijke concentratie. In de melding is aangegeven dat op 11 september 2021 een koopovereenkomst is getekend tussen de verkopende partij Ennia Caribe Holding N.V. (ECH) – vertegenwoordigd door de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) – en United Group Holdings B.V. (United) met als strekking het verwerven van alle aandelen in het kapitaal van Banco di Caribe N.V. (Banco di Caribe). De overname omvat alle bancaire activiteiten van Banco di Caribe op Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint-Maarten alsmede de verzekerings- en investeringsactiviteiten van Van der Lubbe Assurantiën N.V., Bancarib Real Insurance Curaçao N.V. en BdC Investments B.V.

  De betrokken ondernemingen voeren volgens de melding de volgende activiteiten in Curaçao uit:

  Banco di Caribe: biedt lokale particulieren en zakelijke cliënten particuliere – en commerciële bancaire diensten aan.

  United: is een passieve houdstervennootschap en houdt (in)direct belangen in het kapitaal van dochtermaatschappijen. United heeft 11 dochtermaatschappijen welke statutair zijn gevestigd op Curaçao. Deze dochtervennootschappen zijn actief in de internationale financiële dienstverlening en bieden onder andere trustdiensten aan. Eén van de dochtervennootschap van United is United International Bank N.V., zijnde een zelfstandig opererende bank met een internationaal klantenbestand.

  Voorafgaand aan de verwerving van alle aandelen van Banco di Caribe dient schriftelijk goedkeuring van de toezichthoudende autoriteiten, de CBCS en de Centrale Bank van Aruba (CBA) te zijn verkregen. Op het moment van melding waren ECH en United nog in afwachting van de schriftelijke goedkeuring van de CBCS en de CBA.

  De FTAC zal beoordelen of de gemelde transactie binnen het toepassingsbereik van hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake concurrentie valt.

  Bevoegdheden van de FTAC bij concentraties

  De FTAC voert haar taken uit op basis van Landsverordening inzake concurrentie. De Landsverordening geeft de FTAC niet de bevoegdheid om overnames, fusies of joint ventures te blokkeren. Wél moeten grote overnames, fusies en joint ventures voorafgaande aan de totstandkoming hiervan bij de FTAC worden gemeld. De FTAC zal nu gaan beoordelen of de door United gemelde transactie binnen het toepassingsbereik van hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake concurrentie valt.

 • Bekendmaking
  BEKENDMAKING ZETELVERPLAATSING

  Hierbij wordt ingevolge artikel 3 lid 4 sub a van de Landsverordening Zetelverplaatsing Derde Landen bekend gemaakt dat Cival Holdings N.V., voorheen gevestigd te Curaçao, haar statutaire zetel ingaande 8 december 2021 heeft verplaatst naar Nevis, teneinde aldaar voortgezet te worden onder de naam SIMPLY INVEST INC.

  Het Bestuur.

 • Bericht
  HUNTER DOUGLAS N.V.
  Established in Willemstad, Curaçao
  SHAREHOLDERS INFORMATION

  The board of Hunter Douglas N.V. (the “Board”) confirms it has received a notice under articles 4, 5 and 8 of the Curaçao National Ordinance on the control of listed companies (Landsverordening van de 22ste januari 1991 inzake de verkrijging van een belang of de zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen) from Arrow Acquisition BidCo B.V. (“BidCo”), as well as from certain affiliates of Mr. Ralph Sonnenberg, in connection with the transactions contemplated by Block Trade Agreement and Support Agreement as further discussed in Hunter Douglas’ press release dated 30 December 2021 (the “Transaction”).

  The Board, after having consulted with BidCo and Mr. Ralph Sonnenberg, has resolved to exempt BidCo and the relevant affiliates of Ralph Sonnenberg from any obligation to launch a public offer in respect of Hunter Douglas N.V. under applicable Curaçao law insofar as such obligation may arise as a result of the Transaction.For more information on the Transaction, please refer to the press release dated 30 December 2021 and the Shareholder Circular dated 14 January 2022, which are available on http://investor.hunterdouglas.com.

  Rotterdam, 21 January 2022 Board of Directors

 • Echtscheiding
  E C H T S C H E I D I N G

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao van de 21ste december 2021 en een herstelbeschikking van de 6de januari 2022 is tussen Alejandria BARBY, wonende te Curaçao, gemachtigde de advocaat mr. S. Da Costa Gomez en Benjamin Paulo AMANDA, wonende te Curaçao, partijen op de 4de juli 2000 te Curaçao, binnen gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, de echtscheiding uitgesproken.

  De gemachtigde,
  mr. S. Da Costa Gomez.

 • Echtscheiding
  E C H T S C H E I D I N G

  Bij exploit van de —12—  januari 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, PATRICK ELOGIO KIRINDONGO, deurwaarder voor burgerlijke zaken het Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende te Curaçao en  kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72-L, ten verzoeke van John Henry HEWITT, wonende te Curaçao, gemachtigde de advocaat mr. S. Da Costa Gomez, BETEKEND aan Jenly Celene FREITES RAMIREZ, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curaçao, de grosse van een beschikking en een herstelbeschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, welke beschikkingen ter terechtzitting van het Gerecht voormeld respectievelijk de 21ste december 2021 en de 22ste december 2021 in het openbaar zijn uitgesproken, waarbij de echtscheiding tussen partijen op de 14de februari 1997 te Caracas, Venezuela, binnen gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, is uitgesproken.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  P.E. Kirindongo.

 • Liquidatie
  WereldKado B.V., in liquidatie

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie
  N.V. Kontiki, in liquidatie
  Gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  In de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 december 2021 is besloten de vennootschap per die datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  Yvomante Corporation
  N.V.Vereffenaar

 • Liquidatie
  LIQUIDATIE Tres Bolas B.V.

  Ontbindingsbesluit:

  Bij besluit van de buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Tres Bolas B.V. is besloten om de vennootschap per 31 december 2021 te ontbinden onder benoeming van de heer Ronald De La Fuente Saez tot vereffenaar.

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

 • Liquidatie
   SurFra B.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  Curaçao,
  De vereffenaar

 • Liquidatie
  Bluxome N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  Curaçao,
  De Vereffenaar

 • Liquidatie
  Schop Beheer B.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  Curaçao,
  De vereffenaar

 • Liquidatie
  Fox Marine Invest N.V. (in liquidatie)

  In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 5 Januari 2022 werd besloten de Vennootschap per 5 Januari 2022 te ontbinden.

 • Liquidatie
  Klein Laren Investments B.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  Curaçao,
  De vereffenaar

 • Liquidatie
  STICHTING PARTICULIER FONDS SEMPER MAGIS
  IN LIQUIDATIE, GEVESTIGD OP CURAçAO

  Besluit tot ontbinding:
  Bij bestuursbesluit van 14 december 2021 is besloten de Stichting Particulier Fonds Semper Magis
  per 15 december 2021 te ontbinden;

  Slotverantwoording:
  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang
  van de rechten en verplichtingen van de Stichting Particulier Fonds zijn.  Alle schulden van  bekende
  schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen andere aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie
  Fourgirls B.V.
  (geliquideerd)

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de op Curaçao gevestigde besloten vennootschap Fourgirls B.V. d.d. 20 december 2021 is Smallfire B.V. ontbonden en is een vereffenaar benoemd.
  Bij zijn aantreden heeft de vereffenaar geconstateerd dat er geen baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie
  GLOBAL DIGITAL MARKETING N.V.
  (in liquidatie)

  Global Digital Marketing N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met haar vestigingsadres te Penstraat 254 Unit 19, Curaçao en ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel & Nijverheid onder nummer 154682 (de “Vennootschap”).

   Besluit van ontbinding

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 14 januari 2022 is besloten tot ontbinding van de Vennootschap. Bangarang S.R.L. is benoemd tot vereffenaar van de Vennootschap (de “Vereffenaar”).

  De Vereffenaar

 • Liquidatie
  LUCIA PRIVATE FOUNDATION
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij Bestuursbesluit d.d. 19 januari 2022 is besloten de stichting per 28 december 2021 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de stichting zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de stichting ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:
  De stichting zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie-saldo aan de begunstigden zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de stichting.

  De Vereffenaar

 • Oproeping
  HUNTER DOUGLAS N.V.
  Established in Willemstad, Curaçao

  Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on 8 February 2022 at Dokweg 19, Maduro Plaza, Willemstad, Curaçao, 10:00 am (local time).

  The agenda and the shareholder circular (also serving as explanatory notes to the agenda) may be inspected and can be obtained free of charge at Hunter Douglas N.V., Dokweg 19, Maduro Plaza, Willemstad, Curaçao, or Piekstraat 2, Rotterdam, The Netherlands, at ABN AMRO Bank N.V. tel.nr.: +31 20 344 2000, email: corporate.broking@nl.abnamro.com and through the corporate website: http://investor.hunterdouglasgroup.com.

  Shareholders who wish to personally attend the meeting or issue a proxy to a person for representing them at the meeting may register with ABN AMRO from Friday 14 January 2022 until latest Friday 4 February 2022. This can be arranged through the Intermediary where the shares are registered or via www.abnamro.com/evoting. The Intermediaries must issue an electronic statement to ABN AMRO latest on Saturday 5 February 2022 by 11:00 am (local time) via www.abnamro.com/intermediary stating the number of shares that the shareholder holds as at the Registration date and submitted for registration. Upon registration, Intermediaries are requested to submit the full address details of the relevant shareholder in order to enable efficient verification. The shareholder will receive a certificate of registration (‘Registration Certificate’) from ABN AMRO, via the Intermediary, by email or by post. This Registration Certificate serves as the entry ticket to the meeting.

  Shareholders unable to attend the meeting in person may choose to grant (a) an electronic proxy through www.abnamro.com/evoting or (b) a written proxy to the company

  The following persons are entitled to vote at the meeting in person or by written proxy:
  –  owners of record of registered name shares as at 5 February

  Rotterdam, 14 January 2022
  Board of Directors

   

  HUNTER DOUGLAS N.V.
  gevestigd in Willemstad, Curaçao

  Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 8 februari 2022 op de Dokweg 19, Maduro Plaza, Willemstad, Curaçao, om 10.00 uur (lokale tijd).

   De agenda en de aandeelhouderscirculaire (die tevens dient als toelichting op de agenda)  liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij Hunter Douglas N.V., Dokweg 19, Maduro Plaza, Willemstad, Curaçao, Piekstraat 2, Rotterdam, Nederland, of bij ABN AMRO Bank N.V.  tel.nr.: +31 20 344 2000, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com en via de corporate website: http://investor.hunterdouglasgroup.com.

  Aandeelhouders die de vergadering persoonlijk of bij schriftelijk gevolmachtigde willen bijwonen kunnen zich registreren bij ABN AMRO vanaf vrijdag 14 januari 2022 tot uiterlijk vrijdag 4 februari 2022. Dit kan plaatsvinden via de instelling waar hun aandelen in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting. De instellingen waar de aandelen in administratie zijn moeten uiterlijk op zaterdag 5 februari 2022 om 11.00 uur (lokale tijd) via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een elektronische verklaring verstrekken, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder wordt gehouden op de datum van registratie en voor de vergadering wordt aangemeld. Bij de registratie worden de instellingen waar de aandelen in administratie zijn verzocht de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouder te verstrekken om een efficiënte verificatie te bewerkstelligen. De aandeelhouder ontvangt per email of per post een certificaat van registratie (‘Depotbewijs’) van ABN AMRO via de instelling waar zijn aandelen in administratie zijn. Dit Depotbewijs dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

  Aandeelhouders die niet in de gelegenheid zijn om de vergadering persoonlijk bij te wonen kunnen ervoor kiezen (a) een elektronische volmacht te verlenen via www.abnamro.com/evoting of (b) een schriftelijke volmacht te verlenen aan de vennootschap.

  De volgende personen zijn gerechtigd persoonlijk of bij schriftelijk gevolmachtigde in de vergadering stemrecht uit te oefenen:
  –  houders van aandelen op naam, ingeschreven op 5 februari 2022.

  Rotterdam, 14 januari 2022
  Raad van Bestuur