Editie no. 11 - Jaargang 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2022
18 Maart 2022
Editie no. 11
 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van VIJFTIENDE maart TWEEDUIZEND TWEEENENTWINTIG, heb ik IGMAR GENARO MARTINA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolg gevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, van Curaçao, van de 14 maart 2022, A A N CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION en SUPER CAL ENGINEERING(H.K.) LTD, beiden zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao, of daarbuiten, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van maandag, 4 juli 2022, des voormiddag om 09.30 uur, ter Raadhuize ‘KAS DI KORTE’ aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ” Don” Martina # 18, teneinde de door de naamloze vennootschap SUNNY SIDE UP N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende aan de Dr. H. Fergusonweg # 5-5B, ten kantore van hunne gemachtigde de advocaat Mr. S.M. Saleh tegen hun ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd
  I.G. Martina.

 • Aankondiging

  Bekendmaking melding van een concentratie door Botika di Servisio

  De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft op 2 maart 2022 een melding ontvangen van een mogelijke concentratie. De melding is ingediend door Curaçao Botica Holding N.V ook bekend als Botika di Servisio (BDS). Curaçao Botica Holding N.V is een naamloze vennootschap gevestigd op Curaçao met 7 apotheken onder zich:

  1. Botica Nos Deseo
  2. Botica Brievengat
  3. Montagne Nobo
  4. Botica Sta Rosa
  5. Botica Juliana
  6. Botica Mahaai
  7. Botica Janwe

  BDS stelt in haar verzoek dat zij het voornemen heeft om onderstaande vijf botika’s over te nemen van Curacare Pharmacies (Curacare). BDS is voornemens om de volgende botika’s/apotheken over te nemen:

  1. Botica Jan Noorduyn N.V.
  2. Botica Plaza Nobo N.V. (ook bekend als Botica Plaza)
  3. Botica Suffisant N.V. (ook bekend als Botica Muizenberg)
  4. Botika Siberie – Tera Cora N.V. (ook bekend als Botica Brion)
  5. CuraCare Pharmacy N.V. (ook bekend als Botica Sambil)

  “Botika’s” zijn actief op verschillende markten in Curaçao, doch met name op de markt voor geneesmiddelenverstrekking/farmaceutische dienstverlening. Voor wat betreft de dienstverlening van alle eerdergenoemde apotheken/botika’s, is er geen wezenlijk verschil tussen de botika’s onderling. Onder deze werkzaamheden wordt mede begrepen de uitoefening der artsenijbereidkunde waaronder wordt verstaan het bereiden en afleveren van geneesmiddelen.

  Bevoegdheden van de FTAC bij concentraties

  Door middel van dit bericht wordt conform artikel 5.4, derde lid, van de Landsverordening inzake concurrentie de melding van deze concentratie bekend gemaakt in de Landscourant. De FTAC zal beoordelen of de gemelde transactie binnen het toepassingsbereik van hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake concurrentie valt.

  De FTAC voert haar taken uit op basis van Landsverordening inzake concurrentie. De Landsverordening geeft de FTAC niet de bevoegdheid om overnames, fusies of joint ventures te blokkeren. Wél moeten grote overnames, fusies en joint ventures bij de FTAC worden gemeld voorafgaande aan totstandkoming hiervan.

 • Liquidatie

  J AND O HOLDING COMPANY N.V.
  In liquidatie

  In de op 27 december 2021 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat er geen bekende baten of schulden meer zijn.

  Curaçao, 11 maart 2022
  De gevolmachtigde van de vereffenaar

 • Liquidatie

  DOMUS PRIVATE FOUNDATION (IN LIQUIDATION)

  Op 31 december 2021 heeft het bestuur van de stichting particulier fonds Domus Private Foundation N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres te Kaya Flamboyan 9 (de “Stichting”) besloten de Stichting te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  Bisquet Bay  N.V. (IN LIQUIDATION)

  Op 10 maart 2022 heeft het bestuur van de vennootschap Bisquet Bay  N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres te Kaya Flamboyan 9 (de “Vennootschap.”) besloten de Vennootschap te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  Stichting Pegaso Foundation
  in liquidatie

  Op 17 februari 2022 heeft het bestuur van bovengenoemde stichting besloten over te gaan tot ontbinding en vereffening van de stichting per 24 februari 2022. De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld, dat geen aan hem bekende baten aanwezig waren.

  Ingevolge Artikel 2:31 lid 7 BW eindigt de vereffening en houdt de rechtspersoon op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar zal een slotverantwoording opstellen en deze ter inzage leggen ten kantore van de rechtspersoon en het handelsregister.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  PARSONS GREEN  N.V.  (IN LIQUIDATION)

  Op 10 maart 2022 heeft het bestuur van de vennootschap Parsons Green  N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres te Kaya Flamboyan 9 (de “Vennootschap.”) besloten de Vennootschap te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  SPRINGBURN BEACH  N.V.  (IN LIQUIDATION)

  Op 10 maart 2022 heeft het bestuur van de vennootschap  Springburn Beach  N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres te Kaya Flamboyan 9 (de “Vennootschap.”) besloten de Vennootschap te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Soliusa Holdings N.V. in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de uitkering van het vermogen van de Vennootschap, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao en dat de vereffening van de Vennootschap met ingang van 18 maart 2022 is geëindigd.

   

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap John Swire & Sons (Netherlands Antilles) N.V. in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de uitkering van het vermogen van de Vennootschap, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao en dat de vereffening van de Vennootschap met ingang van 18 maart 2022 is geëindigd.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Orix (Caribbean) N.V. in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de uitkering van het vermogen van de Vennootschap, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao en dat de vereffening van de Vennootschap met ingang van 18 maart 2022 is geëindigd.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Mc Venture Finance N.V. in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de uitkering van het vermogen van de Vennootschap, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao en dat de vereffening van de Vennootschap met ingang van 18 maart  2022 is geëindigd.

   

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Real Estate Management America N.V. in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44,  (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de uitkering van het vermogen van de Vennootschap, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao en dat de vereffening van de Vennootschap met ingang van 18 maart 2022 is geëindigd.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Real Estate Management Europe N.V. in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44,  (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de uitkering van het vermogen van de Vennootschap, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao en dat de vereffening van de Vennootschap met ingang van 18 maart 2022 is geëindigd.

   

 • Liquidatie

  FLACORB N.V.(IN LIQUIDATION)

  Op 31 december 2020 heeft het bestuur van de vennootschap Flacorb N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres te Kaya Flamboyan 9 (de “Vennootschap”) besloten de Vennootschap te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar van Flacorb N.V. (in liquidatie), geeft te kennen dat de rekening en verantwoording/plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap die op 31 december 2020 werd ontbonden, ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording/plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zal liggen.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  EQUAL NET.COM, N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is beslo-ten de vennootschap per 1 maart 2022 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie-saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  BLUESHIELD PRIVATE FOUNDATION, in liquidatie

  DE REKENING EN VERANTWOORDING EN HET PLAN VAN UITKERING VAN BOVENGENOEMDE ENTITEIT ZIJN TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE VEREFFENAAR TER INZAGE NEERGELEGD GEDURENDE EEN TERMIJN VAN 30 DAGEN VANAF 15 MAART 2022.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  Stichting Harz (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 24 februari 2022 werd besloten de stichting per 24 februari 2022 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van Curacao: Stichting Harz (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Foundation”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                                                  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  GLOBAL DIGITAL MARKETING
  (in liquidatie)

  Global Digital Marketing N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met haar vestigingsadres te Penstraat 254 Unit 19, Curaçao en ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel & Nijverheid onder nummer 154682 (de “Vennootschap”).

  Rekening en verantwoording

  Bangarang S.R.L. in haar hoedanigheid van vereffenaar van de Vennootschap (de “Vereffenaar”) heeft een rekening en verantwoording van de vereffening van de Vennootschap opgesteld.

  Plan van uitkering

  De Vereffenaar heeft tijdens de vereffening van de Vennootschap vastgesteld dat de Vennootschap noch baten noch lasten bezit. De Vereffenaar verklaart dat er geen liquidatieoverschot is om aan de rechthebbenden hiervan uit te keren.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering liggen voor alle belanghebbenden ter inzage ten kantore van de Vennootschap en de Kamer van Koophandel & Nijverheid.

  Verzet tegen de rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de Vennootschap kan binnen dertig (30) dagen na deze publicatie worden ingediend bij de bevoegde rechter te Curaçao.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ITC Holding B.V.  (in liquidatie).

  Bovenvermelde rechtspersoon is op 31 December ‘21 in liquidatie getreden door besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 29 december 2021.
  De rekening en verantwoording en het plan van uitdeling liggen tot 15 april 2022 ter inzage voor een ieder ten kantore van de vennootschap, F.D. Rooseveltweg 50, Curaçao alsmede bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao Kaya Junior Salas, Curacao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Watermeerwijk Holding N.V.
  in liquidatie

  De vereffenaar van Watermeerwijk Holding N.V., in liquidatie, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap ter inzage liggen ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zullen liggen.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Fundacion Privada Binyapi (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 11 maart 2022 werd besloten de stichting per 11 maart 2022 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van Curacao: Fundacion Privada Binyapi (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar