Editie no. 13 - Jaargang 2020 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2020
27 Maart 2020
Editie no. 13
 • Aankondiging

   

   

   

   

  Bekendmaking

  Beleidsregel Prioriteiten bij handhavingsonderzoeken door de Fair Trade Authority Curacao

  Beleidsregel ingevolge artikel 2.16 van de Landsverordening inzake concurrentie aangaande prioriteitenstelling bij handhavingsonderzoeken door de Fair Trade Authority Curacao.

  De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) ontvangt meer klachten en signalen over mogelijke overtredingen van de Landsverordening inzake concurrentie, dan zij gelet op haar onderzoekscapaciteit in onderzoek kan nemen. Hierdoor is het voor de FTAC noodzakelijk keuzes te maken over welke signalen en klachten zij zal onderzoeken. Die keuzes maakt de FTAC aan de hand van een prioriteringsbeleid.

  De FTAC bepaalt aan de hand van de volgende vragen de prioriteit van een onderzoek naar een klacht over een mogelijke overtreding:

  • Hoe groot is het consumentenbelang dat met de mogelijke overtreding is gemoeid?
  • Hoe groot is het economisch en maatschappelijk belang dat met de mogelijke overtreding is gemoeid?
  • Is het optreden van de FTAC tegen de mogelijke overtreding effectief en doelmatig?

  Hiermee bereikt de FTAC dat de prioriteit van alle (ambtshalve) onderzoeken naar aanleiding van signalen en onderzoeken naar aanleiding van klachten tegen elkaar worden afgewogen.

  Als een klacht wordt afgewezen wegens gebrek aan prioriteit, zal de FTAC aangeven waarom zij de inzet van haar onderzoekscapaciteit naar aanleiding van de klacht in het licht van de prioriteringscriteria niet opportuun acht. Dit besluit wordt openbaar gemaakt.

  Conform artikel 9.1 van de Landsverordening inzake concurrentie is het Beleidsregel Prioriteiten bij handhavingsonderzoeken van de FTAC ook te vinden op de website van de FTAC, www.ftac.cw

 • Aankondiging

  Speedol Holding N.V.

  Gevolg gevend aan artikel 2:304 BW wordt bekend gemaakt dat de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Speedol Holding N.V. het voornemen heeft zich om te zetten in een rechtspersoon naar het recht van Spanje en tegelijkertijd haar zetel en kantoor zal vestigen in Spanje.

 • Aankondiging

  Dortolea B.V.

  Gevolg gevend aan artikel 2:304 BW wordt bekend gemaakt dat de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Dortolea B.V. het voornemen heeft zich om te zetten in een rechtspersoon naar het recht van Spanje en tegelijkertijd haar zetel en kantoor zal vestigen in Spanje.

 • Aankondiging

  Bisondra B.V.

  Gevolg gevend aan artikel 2:304 BW wordt bekend gemaakt dat de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Bisondra B.V. het voornemen heeft zich om te zetten in een rechtspersoon naar het recht van Spanje en tegelijkertijd haar zetel en kantoor zal vestigen in Spanje.

 • Aankondiging

  Analis B.V.

  Gevolg gevend aan artikel 2:304 BW wordt bekend gemaakt dat de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Analis B.V. het voornemen heeft zich om te zetten in een rechtspersoon naar het recht van Spanje en tegelijkertijd haar zetel en kantoor zal vestigen in Spanje.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de 24ste  maart 2020, waarvan afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Gerecht in Eerste anleg op het eiland Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Roodeweg no. 159, ten verzoeke van de naamloze vennootschap BANCO  DI  CARIBE  N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Pietermaai no. 23, ten kantore van de advocaten mrs. A.C. van Hoof en  B.L.J. Zending en aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van  R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder, aan CLARA LUISA  ROSALES, voorheen wonend op Curaçao aan het adres Masbangoestraat 21, thans wonende in Nederland,  te ’s-Gravenhage, zonder bekend adres, BETEKEND een verzoekschrift  met daarop de door de E.A. Heer  Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, gestelde beschikking van  de 20ste maart 2020, alsmede een door mij, deurwaarder, uit kracht van voormelde beschikking opgemaakte beslagexploit, van de 24ste maart 2020, houdende CONSERVATOIR-DERDEN-BESLAG, onder de besloten vennootschap  NOTARIS-KANTOOR  MOERDIJK  &  PALM  B.V., gevestigd en kantoorhou-dende op Curaçao, aan de Rooi Catootjeweg no. 1, een en ander als in bedoeld exploit omschreven.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  A AN K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de  ondergetekende deurwaarder van de 24ste maart 2020, waarvan afschrift is gelaten aan de  E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die het oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap CENTRALE HYPOTHEEKBANK  N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de  Kaya Flamboyan no. 14A, ten kantore van  notaris  mr.  E. Steenbaar, aan de heer C.V. LIENDO,  zonder bekende woon-  of verblijfplaats in Curacao of  elders, BETEKEND, een schrijven van  requirante, gedateerd  23 maart 2020, betreffende  executoriale verkoop  van het registergoed, plaatselijk bekend als  Kaya O.C. Bernabela no. 20, een en ander zoals  in voormeld schrijven nader omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,

 • Aankondiging

  Het bestuur van Global Machinery Finance N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 133113 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Pareraweg 45, Curaçao, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Panama, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.

 • Aankondiging

  PENZA HOLDING N.V.
  (the “Company”)

   ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS

  On 10 April 2020 at 2:00 pm at Schout bij Nacht Doormanweg 40 Damacor Office Building 2nd Floor, Willem­stad, Curaçao (“the Meeting”)

  AGENDA

  1. Opening
  2. The proposal to dismiss and discharge Mark Christopher Cooper as director A with immediate effect and to appoint Ms. Alona Olga Golling as managing director A of the Company as per date of the Meeting
  3. The proposal to approve the amendment of the articles of association as per draft deed of amendment dated 24 March 2020
  4. The proposal to authorize the Notary Kleinmoedig & Alexander and all its employees and/or TMF Curacao N.V. to pass the deed of amendment of the articles of association and to do further everything necessary in connection therewith
  5. To approve for the application of the transparent status of the Company effective 1 January 2020
  6. Any other business that may come up during this meeting
  7. Closing

  The articles of association of the Company offer the shareholders the opportunity to be represented at the meeting by a power of attorney in writing. Completed filled in and signed powers of attorney must be delivered no later than 10 April 2020 at 2:00 pm at the following address via fax or email.

 • Liquidatie

  Liquidatie Pegasus-on-the-rock B.V.

  Ontbindingsbesluit:

  Bij besluit van de buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Pegasus-on-the-rock B.V. is besloten om de vennootschap per 31 december 2019 te ontbinden onder benoeming van de heer Marinus Leonardus Matheus Beckers tot vereffenaar.

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

 • Liquidatie

  Liquidatie Pegasus-at-work B.V.

  Ontbindingsbesluit:

  Bij besluit van de buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Pegasus-at-work B.V. is besloten om de vennootschap per 31 december 2019 te ontbinden onder benoeming van de heer Marinus Leonardus Matheus Beckers tot vereffenaar.

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

 • Liquidatie

  DIMAT CORPORATION N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 7 februari 2020 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore vande vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE
  FIREBEATZ N.V.
  (in liquidatie)

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  MISTA N.V., in liquidatie

  In de op 31 december 2019 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Mista  N.V., in liquidatie is besloten om met ingang van 31 december 2019 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 19 maart 2020 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming aan een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 20 april 2020.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  Aankondiging
  Bekendmaking
  BIAS Investment B.V.
  In liquidatie.

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 27 december 2019 te ontbinden.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  Liquidatie
  Hietbrink Enterprise B.V.

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap op 18 februari 2020 is besloten om de vennootschap op 18 februari 2020 te ontbinden onder benoeming van mevrouw E.F. Hietbrink tot vereffenaar.

  SLOTVERANTWOORDING

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen, aan haar bekende, baten meer aanwezig zijn (art 2:31, lid 6, BW)

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Liquidatie
  Stichting Particulier Fonds Purple Rain

  Bij besluit van het bestuur van de Stichting Particulier Fonds Purple Rain op 20 februari 2020 is besloten om de Stichting Particulier Fonds te ontbinden onder benoeming van P.J.C. Orij tot vereffenaar.

  SLOTVERANTWOORDING

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen, aan hem bekende, baten meer aanwezig zijn (art 2:31, lid 6 BW)

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Quota Rabbico N.V.
  in liquidatie

  De vereffenaar van Quota Rabbico N.V., in liquidatie, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap ter inzage liggen ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zullen liggen.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Quastro N.V.
  in liquidatie

  De vereffenaar van Quastro N.V., in liquidatie, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap ter inzage liggen ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zullen liggen.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Mazars Paardekooper Hoffman Curaçao N.V.
  Liquidatie

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Mazars Paardekooper Hoffman Curaçao N.V. d.d. 5 maart 2020 is Mazars Paardekooper Hoffman Curaçao N.V. ontbonden en is een vereffenaar benoemd.
  Bij zijn aantreden heeft de vereffenaar geconstateerd dat er geen baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Liquidation
  Muskaan BV (in liquidation)

  The liquidator of a public limited company, Muskaan BV, in liquidation, with its registered office in Curaçao, with address Kaya Venezia 11, Willemstad, Curaçao (the “Company”), indicates that the Company has been dissolved on March 27, 2020, that it has not found any income or debts, and that the Company ceased to exist as of March 27, 2020.

 • Liquidatie

  Medicam Private Foundation, in liquidatie
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Stichting”

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de stichting zijn en heeft daarvan een overzicht opgemaakt, hetwelk ter inzake ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de stichting.

  Plan van uitkering:

  De stichting zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterende liquidatie saldo aan de begunstigden zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de stichting.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Bali Private Foundation, in liquidatie
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Stichting”

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de stichting zijn en heeft daarvan een overzicht opgemaakt, hetwelk ter inzake ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de stichting.

  Plan van uitkering:

  De stichting zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterende liquidatie saldo aan de begunstigden zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de stichting.

  De Vereffenaar

 • Onder curatele stelling

  Curatele

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg, Zittingsplaats Curaçao van 19 maart 2020 met zaaknummer CUR201904045, werd de heer Cesario Efrén IGNACIO, geboren op 1 februari 1957 te Curaçao en wonende te Curaçao, onder curatele gesteld. Tevens werd bij voormelde beschikking mevrouw Mercedes Leonilia IGNACIO geboren op 5 september 1942 te Curaçao tot curator benoemd.