Editie no. 17, Jaargang 2020 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2020
24 April 2020
Editie no. 17
 • VELCRO INDUSTRIES N.V.
  In Liquidation
  Established in Curaçao
  at Castorweg 22-24

   

  During a general meeting of shareholders, held on 17 December 2019, it was decided to dissolve the Velcro Industries N.V. as of 20 December 2019.

  The Liquidator

 • Aankondiging

   

   

   

   

   

   

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van  —–21—- april 2020 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Heer Officier van Justitie bij het Geecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, PATRICK ELOGIO KIRINDONGO, deurwaarder voor burgerlijke zaken het Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende in Curaçao en  kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72L, ten verzoeke van Nigelia Margaritha CICILIA, wonende in Curaçao, BETEKEND aan Ronald GARRITSEN, zonder bekende woon- en of verblijfplaats te Curaçao of daarbuiten, de grosse van een vonnis door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, welk vonnis ter terechtzitting van het Gerecht voormeld de 6de april 2020 in het openbaar is uitgesproken, met bevel om binnen twee (2) maanden na heden aan de inhoud daarvan te voldoen.

  De Gerechtesdeurwaarder,
  P.E. Kirindongo.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 22ste april 2020, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 9de april 2020, JOSÉ ALEJANDRO LUGO ROMAN, thans zonder bekens adres binnen noch buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van  18 augustus 2020, des voormiddags om 10.00 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door SHANELA LOURDES BERNADET THIELMAN, wonende te Curacao, tegen  hem ingestelde vordering  te  antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de 26ste maart  2020, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaçao, ten verzoeke van de  vereniging van BLUE BAY RESORT EIGENAREN,  gevestigd en kantoorhoudende op  Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de  Nijmegenstraat no. 41, ten kantore van de advocaat mr.  J.G.  Giel, aan  JESUS  SALVADOR  VILLEGAS SANCHEZ,  zonder bekende woon- en of  verblijfplaats in Curacao of elders, BETEKEND, de grosse van een vonnis  d.d.  9 maart 2020, gewezen door de  E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A.  RAMAZAN.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploiten van de  15de  april  2020, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaçao, ten verzoeke van JEROEN  JAN  HENDRIK SANDERINK,  wonende in Nederland, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao in de Trias Building, aan de  Hanchi Snoa  no. 19, ten kantore van de advocaat  mr.  E. Bokkes, aan BENJAMIN  JOHANNES  GERARDUS SCHREUR, wonende in Nederland, zonder bekend adres en de besloten vennootschap  naar de recht van Curaçao  BJGSCHREUR  B.V., zonder bekende vestigingsplaats hier te lande of elders, BETEKEND, de grosse van een vonnis d.d.  9 maart 2020, gewezen door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A.  RAMAZAN.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de  ondergetekende deurwaarder van de 22ste  april 2020, waarvan afschrift is gelaten aan de  E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die het oorspronkelijke exploit voor “gezien” heeft getekend,  is ten verzoeke van de naamloze vennootschap RECTOUR  CORPORATION  N.V., gevestigd en kantoorhoudende op  Curacao aan de Seru Fortunaweg z/n,  aan  De heer  ERWIN  BENJAMIN  MARTIS, zonder bekende woon- en of  verblijfplaats in  Curacao of daarbuiten, BETEKEND, een schrijven gedateerd  20  april  2020, betreffende gerequireerdes ongeoorloofd verzuim op het werk vanaf  30  november  2019 en waarbij gerequireerde tevens officieel  wordt ontslagen van het werk, een en ander zoals  in voormeld schrijven nader omschreven;

  De  deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,

 • Aankondiging

   

   

   

   

  Bekendmaking

  De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft op 6 april 2020 vastgesteld de beleidsregel “Beleid voor het opleggen van bestuurlijke boeten door de Fair Trade Authority Curacao (Boetebeleid FTAC)”.

  Het sluitstuk van de handhaving door de FTAC is de bevoegdheid om bij bepaalde overtredingen een bestuurlijke boete op te leggen. In de Beleidsregel Boetebeleid FTAC, heeft de FTAC beschreven hoe zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken en hoe de boetes zullen worden berekend. Het doel dat de FTAC hiermee heeft is ervoor te zorgen dat boetes eenduidig worden vastgesteld en het vooraf voor iedereen transparant is welke boetes bij overtredingen kunnen worden opgelegd. De publicatie van een boetebeleid maakt het tevens toetsbaar of de hoogte van de opgelegde boetes evenredig zijn aan de aard en ernst van de overtredingen.

  De beleidsregel wordt conform artikel 9.1 Landsverordening inzake concurrentie op het internet beschikbaar gesteld, op de website van de FTAC www.ftac.cw. Tevens is op de website van de FTAC een nadere toelichting op het vastgestelde boetebeleid te vinden.

 • Bekendmaking

  MINISTERIËLE BESCHIKKING

  van 24ste april 2020

  De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur

  Gelet op:

  het Tijdelijk landsbesluit aanwijzing COVID-19 virus als besmettelijke ziekte als bedoeld in de quarantaine-verordening[1];
  het Tijdelijk landsbesluit aanwijzing COVID-19 virus als besmettelijke ziekte[2];
  artikel 5, van de Verordening van den 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten[3];
  artikel 5, van de quarantaine-verordening[4];
  de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao;

  H e e f t  b e s l o t e n:

  Artikel 1

  1. Als geneeskundige, belast met de uitvoering van de Verordening van den 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten en met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens die wet bepaalde, wordt aangewezen de heer I. Gerstenbluth.
  2. Als geneeskundige, belast met de uitvoering van de quarantaine-verordening en met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens die wet bepaalde, wordt aangewezen de heer I. Gerstenbluth.
  3. Bij diens afwezigheid wordt hij vervangen door de heer J. Alcalá.

  Artikel 2

  Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant.

  Artikel 3

  Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan en werkt terug tot en met 1 februari 2020.

   

            Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:
  –    de Secretaris-generaal van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur,
  –    Geneeskunde en Gezondheidszaken,
  –    Landelijk rampencoördinator, en
  –    de belanghebbende.

   

  Willemstad, 24 april 2020
  De Minister van Gezondheid,
  Milieu en Natuur,
  S.F. CAMELIA- RÖMER

  Uitgegeven de 24ste april 2020
  De Minister van Algemene Zaken,
  E.P. RHUGGENAATH

   


  [1] P.B. 2020, no. 11.
  [2] P.B. 2020, no. 12.
  [3] P.B. 1921, no. 66.
  [4] P.B. 1917, no. 42.

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Alasol N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar

 • Onder curatele stelling

  ONDER CURATELE STELLING

  Op verzoek van Micheal Heliodoro Andres Lichtenberg, wonende op Curaçao, heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao bij beschikking d.d. 26ste maart 2020, Filomena Sebastiana Lichtenberg-Heyer, wonende te Curaçao, onder curatele gesteld, met benoeming van Micheal Heliodoro Andres Lichtenberg, tot curator.

   

 • Onder curatele stelling

  ONDER CURATELE STELLING

  Op verzoek van Ramez Richard SINGER, geboren op 9 maart 1966 te Curaçao, heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao bij beschikking d.d. 9 april 2020, Hyacinthe Eugenie Regina Esser, geboren op 20 december 1940 te Curaçao, onder curatele gesteld, met benoeming van Ramez Richard SINGER, tot curator.