Editie no. 2 -Jaargang 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 22
14 Januari 2022
Editie no. 02
 • Aankondiging
  AANKONDIGING FUSIE

  De besturen van Boca Huis en Hof N.V. enerzijds en Navast N.V., O.D. International Investments N.V., Boca Gentil Resort Ontwikkelingsmaatschappij N.V., Boca Gentil OG Investeringsmaatschappij B.V. anderzijds, allen ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel & Industrie te Curaçao onder respectievelijke nummers 100195, 64052, 94018, 100194 en 119209 hebben een voorstel tot fusie als bedoeld in artikel 312 Boek 2 B.W. opgesteld.

  Het voorstel tot fusie ligt ter inzage ten kantore van het Handelsregister te Curaçao; voorts liggen de stukken als bedoeld in artikel 314 lid 2 Boek 2 B.W. ter inzage ten kantore van de vennootschappen, Schouwburgweg 1, te Curaçao voor diegenen die daartoe ingevolge de wet gerechtigd zijn.

  Curaçao, 14 januari 2022.

  Boca Huis en Hof N.V., Navast N.V., O.D. International Investments N.V., Boca Gentil Resort Ontwikkelingsmaatschappij N.V., Boca Gentil OG Investeringsmaatschappij B.V.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 10 januari 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolggevend aan de beschikking van 7 januari 2022 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, MARTHA LUCIA BEDOYA CORREA, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, OPGEROEPEN om op maandag 9 mei 2022 des voormiddag om 09:30 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis “Kas di Korte” aan het adres Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina # 18 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde op de door 1. MAURILHIO CHRISTOPHER PHILOMENO NOBREGA en 2. JARZINHO JOSÉ GREGORIO tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

                                                                                                               De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de zevende januari 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaҫao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaҫao, ten verzoeke van de besloten vennootschap  CARIBBEAN  MEDICAL  UNIVERSITY  B.V., gevestigd in Curaçao, die voor deze zaak domicilie kiest in  Curaçao aan de Parkietenweg no. 5, ten kantore van de advocaat mr. M.A. van den Berg, aan  ADEL  EL  AYOUBI,  h.o.d.n.  CARIBBEAN  STRUCTURAL  DESIGNS,   zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao of in het buitenland, BETEKEND, de grosse van een vonnis d.d.  13 december 2021, gewezen door het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Bekendmaking

  The extraordinary general meeting of shareholders for Web Resorts N.V. to propose liquidation of Web Resorts N.V. will be held on Monday February 7, 2022, at the offices of Starkeast Services BV, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 24 Unit A, Curacao.
  The accompanying documents of the EGM as well as the notes to the agenda items are available on request by email to info@starkeast.com.

 • Bekendmaking
  VERKORTE BALANS VAN DE
  CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

  Gedurende de maand november 2021 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 19,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.8,7 miljoen toe door een stijging van de basis[1] waarover deze wordt berekend. Op de wekelijkse veilingen van Certificates of Deposit (CD’s) schreven de banken slechts voor de vervallende bedragen aan CD’s in. Hierdoor bleef het bedrag aan uitstaande CD’s ongewijzigd.

  De basisgeldhoeveelheid[2] nam met NAf.18,6 miljoen af door een daling van de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.14,0 miljoen) en van de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.4,6 miljoen). De daling van de rekening-couranttegoeden was vooral het resultaat van de stijging van de verplichte reserves. De overmakingen van PSB Bank N.V. (Postspaarbank), de overheid van Sint Maarten, een pensioenfonds en een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling van hun rekening bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken hebben de daling van de rekening-courant tegoeden gematigd.

  De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” steeg met NAf.20,9 miljoen voornamelijk als gevolg van de stijging van de deposito’s van de Centrale Bank van Aruba bij de Bank. De deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) namen daarentegen af voornamelijk door de overmaking van liquiditeitssteun aan de overheid van Curaçao in verband met de COVID-19 crisis gematigd door de betaling van rente op obligaties uitgegeven door Curaçao en Sint Maarten die in handen zijn van de Nederlandse Staat. Voorts namen de deposito’s van de commerciële banken in Bonaire en van een onder de noodregeling geplaatste internationale financiële instelling bij de Bank af.

  De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.62,0 miljoen verbeterd door een stijging van de deposito’s van Curaçao (NAf.79,2 miljoen) gematigd door een daling van de deposito’s van Sint Maarten (NAf.17,2 miljoen). De stijging van de deposito’s van Curaçao was voornamelijk het gevolg van de ontvangen liquiditeitssteun van Nederland en de overmaking van geïnde licentierechten (license fee) over de maand oktober 2021 door de Bank. De rentebetalingen aan de Nederlandse Staat hebben de stijging van de deposito’s van Curaçao gematigd. De daling van de deposito’s van Sint Maarten daarentegen was vooral het gevolg van rentebetalingen aan de Nederlandse Staat en overmakingen ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken.

  Voorts is de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” met NAf.5,3 miljoen gestegen wat voornamelijk het gevolg was van de gelden ontvangen door het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) van het Nederlandse Ministerie van Financiën in verband met een annuïteitenlening die in het kader van de schuldsanering door de Nederlandse Staat was overgenomen en in de portfolio van het APC zit. Overmakingen door de PSB Bank N.V. ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken hebben de stijging van deze post echter verzacht.

  Aan de activazijde van de balans steeg de post “Deviezen” met NAf.77,0 miljoen, wat voornamelijk het gevolg was van de transacties van de Centrale Bank van Aruba, hogere dollartegoeden van de commerciële banken en de overmakingen van gelden uit het buitenland door een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling, een pensioenfonds en het Nederlandse Ministerie van Financiën. De transacties van de commerciële banken in Bonaire en van een onder de noodregeling geplaatste internationale financiële instelling hebben de stijging echter verzacht.

  Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.26,5 miljoen gestegen door de hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind oktober 2021. De toename van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de hogere marktwaarde van de goudvoorraad.

  Willemstad, 6 januari 2022
  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten


  [1] Binnenlandse schuld -/- lange-termijndeposito’s.
  [2] Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank.

 • Echtscheiding
  E C H T S C H E I D I N G

  Bij exploit van de —12—  januari 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, PATRICK ELOGIO KIRINDONGO, deurwaarder voor burgerlijke zaken het Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende te Curaçao en  kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72-L, ten verzoeke van Domingo Alberto IBARRA GUEVARA, wonende te Curaçao, gemachtigde de advocaat mr. S. Da Costa Gomez, BETEKEND aan Jenly Celene FREITES RAMIREZ, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curaçao, de grosse van een beschikking en een herstelbeschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, welke beschikkingen ter terechtzitting van het Gerecht voormeld respectievelijk de 21ste december 2021 en de 22ste december 2021 in het openbaar zijn uitgesproken, waarbij de echtscheiding tussen partijen op de 14de februari 1997 te Caracas, Venezuela, binnen gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, is uitgesproken.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  P.E. Kirindongo.

 • Echtscheiding
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de  7de januari 2022, heb ik ROBERT  ALEXANDER  SIMEON  RAMAZAN, aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN,  deurwaarder, ten verzoeke van PEDRO  MANUEL  VELASQUEZ  MERCADO,   wonende in Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende in Curaçao aan de Mahaaiweg 9 A, ten kantore van de advocaat  mr. N.A. Evertsz,  aan YOELIS  KARINA  HERNÁNDEZ  GONCALVES, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curaçao, BETEKEND de grosse van een beschikking d.d. 21 december 2021, gegeven door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg  van Curaçao,  waarbij de echtscheiding tussen partijen op 11 oktober 2018 te Curacao, in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, is uitgesproken;

  De aspirant deurwaarder voornoemd,
  R.A.S. RAMAZAN.

 • Echtscheiding
  DEURWAARDERS- en INCASSOKANTOOR
  S.C.M. ERSILIA N.V.

  PRO DEO             E C H T S C H E I D I N G

  Bij exploit van IGMAR GENARO MARTINA, deurwaarder, werkzaam ten kantore van Shudeska Clemens Maria Ersilia, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de Tiende januari tweeduizend tweeenentwintig, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie die het oorspronkelijke voor “Gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van LISETTE SILVIA RAMONA DAFLAAR, wonende in Curaçao, domicilie kiezende aan de Mahaaiweg 9-A, ten kantore van de advocaat Mr. A.M.P. Perigault Monte aan SALOMON ANTONIO EVERTSZ, zonder bekende woon-of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, B E T E K E N D de grosse van een beschikking dd. 21 december 2021 gewezen door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, waarbij de echtscheiding tussen partijen op 12 mei 1999 op Curacao, in algehele gemeenschap van goederen met elkander gehuwd, is uitgesproken.

  Curaçao, 10 januari 2022
  De deurwaarder voornoemd,
  I.G. Martina.

  Pietermaaiplein No. 15, Curaçao
  T: 461-1545 / 461-1782F: 461-6839
  deurwaarderersilia@gmail.com

 • Liquidatie
  Gelri Private Foundation
  in liquidatie

  Bij schriftelijk besluit van 30 december 2021 heeft het bestuur van Gelri Private Foundation (in liquidatie) (de “Foundation”) besloten tot ontbinding van de Foundation per 31 december 2021.

  De vereffenaar van de Foundation heeft terstond bij zijn aantreden geconstateerd dat er geen aan de vereffenaar bekende baten aanwezig zijn en doet, op de wijze als bepaald in artikel 31 lid 7 jo artikel 31 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, daarvan mededeling.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie
  Fox Marine Invest N.V.
  (in liquidatie)

  In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 5 Januari 2022 werd besloten de Vennootschap per 5 Januari 2022 te ontbinden.

  INTERSIDE MANAGEMENT N.V.

 • Liquidatie

  Artemis Ventures II N.V.
  (in liquidatie)

   Bij besluit van 7 januari 2022 van de algemene vergadering van aandeelhouders van Artemis Ventures N.V. (in liquidatie), een naamloze vennootschap statutair gevestigd te Curaçao en ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Nijverheid onder nummer 158529 (de “Vennootschap”), is besloten tot ontbinding van de Vennootschap met benoeming van Emersson Orozco Suarez tot vereffenaar van de Vennootschap (de “Vereffenaar”).

  De Vereffenaar geeft hierbij de verklaring als bedoeld in artikel 2:31 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek en maakt deze verklaring hierbij bekend op de voorgeschreven wijze. 

  Geen bekende baten en slotverantwoording

  De Vereffenaar verklaart en maakt bekend dat hij terstond bij zijn aantreden heeft vastgesteld dat aan hem geen bekende baten aanwezig zijn. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld als bedoeld in artikel 2:31 lid 8 Burgerlijk Wetboek die ter inzage wordt gelegd ten kantore van het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel & Nijverheid. Per de datum van deze verklaring en bekendmaking is de vereffening geëindigd, is de Vennootschap als rechtspersoon opgehouden te bestaan en is de Vereffenaar afgetreden als vereffenaar van de Vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie
  LIQUIDATIE
  Spirits Builders B.V.

  Ontbindingsbesluit:
  Bij besluit van de buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Spirits Builders B.V. is besloten om de vennootschap per 31 december 2021 te ontbinden onder benoeming van mevrouw Marlow  De La Fuente Saez-Heijmans tot vereffenaar.

  Slotverantwoording:
  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

 • Liquidatie
  Bokkes B.V.
  in liquidatie

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar.

 • Oproeping
  HUNTER DOUGLAS N.V.
  gevestigd in Willemstad, Curaçao

  Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 8 februari 2022 op de Dokweg 19, Maduro Plaza, Willemstad, Curaçao, om 10.00 uur (lokale tijd).

  De agenda en de aandeelhouderscirculaire (die tevens dient als toelichting op de agenda)  liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij Hunter Douglas N.V., Dokweg 19, Maduro Plaza, Willemstad, Curaçao, Piekstraat 2, Rotterdam, Nederland, of bij ABN AMRO Bank N.V.  tel.nr.: +31 20 344 2000, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com en via de corporate website: http://investor.hunterdouglasgroup.com.

  Aandeelhouders die de vergadering persoonlijk of bij schriftelijk gevolmachtigde willen bijwonen kunnen zich registreren bij ABN AMRO vanaf vrijdag 14 januari 2022 tot uiterlijk vrijdag 4 februari 2022. Dit kan plaatsvinden via de instelling waar hun aandelen in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting. De instellingen waar de aandelen in administratie zijn moeten uiterlijk op zaterdag 5 februari 2022 om 11.00 uur (lokale tijd) via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een elektronische verklaring verstrekken, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder wordt gehouden op de datum van registratie en voor de vergadering wordt aangemeld. Bij de registratie worden de instellingen waar de aandelen in administratie zijn verzocht de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouder te verstrekken om een efficiënte verificatie te bewerkstelligen. De aandeelhouder ontvangt per email of per post een certificaat van registratie (‘Depotbewijs’) van ABN AMRO via de instelling waar zijn aandelen in administratie zijn. Dit Depotbewijs dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

  Aandeelhouders die niet in de gelegenheid zijn om de vergadering persoonlijk bij te wonen kunnen ervoor kiezen (a) een elektronische volmacht te verlenen via www.abnamro.com/evoting of (b) een schriftelijke volmacht te verlenen aan de vennootschap.

  De volgende personen zijn gerechtigd persoonlijk of bij schriftelijk gevolmachtigde in de vergadering stemrecht uit te oefenen:

  –  houders van aandelen op naam, ingeschreven op 5 februari 2022.

   

  Rotterdam, 14 januari 2022 Raad van Bestuur

   

  HUNTER DOUGLAS N.V.
  Established in Willemstad, Curaçao

  Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on 8 February 2022 at Dokweg 19, Maduro Plaza, Willemstad, Curaçao, 10:00 am (local time).

  The agenda and the shareholder circular (also serving as explanatory notes to the agenda) may be inspected and can be obtained free of charge at Hunter Douglas N.V., Dokweg 19, Maduro Plaza, Willemstad, Curaçao, or Piekstraat 2, Rotterdam, The Netherlands, at ABN AMRO Bank N.V. tel.nr.: +31 20 344 2000, email: corporate.broking@nl.abnamro.com and through the corporate website: http://investor.hunterdouglasgroup.com.

  Shareholders who wish to personally attend the meeting or issue a proxy to a person for representing them at the meeting may register with ABN AMRO from Friday 14 January 2022 until latest Friday 4 February 2022. This can be arranged through the Intermediary where the shares are registered or via www.abnamro.com/evoting. The Intermediaries must issue an electronic statement to ABN AMRO latest on Saturday 5 February 2022 by 11:00 am (local time) via www.abnamro.com/intermediary stating the number of shares that the shareholder holds as at the Registration date and submitted for registration. Upon registration, Intermediaries are requested to submit the full address details of the relevant shareholder in order to enable efficient verification. The shareholder will receive a certificate of registration (‘Registration Certificate’) from ABN AMRO, via the Intermediary, by email or by post. This Registration Certificate serves as the entry ticket to the meeting.

  Shareholders unable to attend the meeting in person may choose to grant (a) an electronic proxy through www.abnamro.com/evoting or (b) a written proxy to the company

  The following persons are entitled to vote at the meeting in person or by written proxy:

  –  owners of record of registered name shares as at 5 February 2022.

  Rotterdam, 14 January 2022
  Board of Directors