Editie no. 21 - Jaargang 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2022
25 Mei 2022
Editie no. 21
 • Aankondiging

  EXECUTORIALE VERKOPING

  Op woensdag, 22 juni 2022 des morgens omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. A.R. Chatlein, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore te Rooi Catootjeweg 16, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van:

  1. een perceel grond, gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao, kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie A nummer 3250, ter grootte van driehonderd negenenzestig vierkante meter (369m²), met het daarop gebouwde huis en verder toebehoren achter het huis, plaatselijk bekend als VAN RADERSTRAAT NUMMER 25 EN 27 en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort;

  2.A.  een perceel grond, gelegen aan de WERFSTRAAT, kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie A nummer 6208, ter grootte van zeshonderd veertig vierkante meter (640m²), met de daarop staande opstallen ter Inspectie der Belastingen, plaatselijk bekend als WERFSTRAAT 10,12,14,16,18,20 en 24 en VAN RADERSTRAAT NUMMER 15, b,c,e,f,g en h en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort;

  1. twee gangen, gelegen ten noorden van het perceel sub 2.A. genoemd in het Stadsdistrict van Curaçao, elk ter grootte van éénhonderd dertien vierkante meter (113m²), kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie A nummers 2189 en 2190 en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort;
  2. een perceel grond, gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao, ter grootte van éénduizend driehonderd veertig vierkante meter (1.340m²), kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie A nummer 970, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als WERFSTRAAT 42, 42A en 44 en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort;
  3. een perceel grond, gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao ter grootte van driehonderd zevenenvijftig vierkante meter (357m²), kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie A nummer 967, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als WERFSTRAAT 46 HOEK BARGESTRAAT NUMMER 2 en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort;
  4. een perceel grond, gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao, ter grootte van éénhonderd achtenvijftig vierkante meter (158m²), kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie A nummer 4223, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als VAN RADERSTRAAT 25, zonder nummer, 29 en 31 en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort;
  5. een perceel grond, gelegen aan de BARGESTRAAT op Curaçao, ter grootte van zeshonderd vijfentachtig vierkante meter (685m²), kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie A nummer 968, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als BARGESTRAAT NUMMERS 2A, 4,6,8,10,12,14,16,18,20 en 22 en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort,

  De veilingvoorwaarden zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemd notaris.

  Deze voorwaarden houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingkosten of van de inzetsom vermeerderd met de veilingkosten.

  Deze veiling zal plaatsvinden bij opbod en vervolgens bij afmijning (afslag) in één zitting.

  Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke biedingen worden gericht aan het adres van voornoemde notaris. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek zonder dat echter de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

  De executant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de veiling aan- of op te houden, danwel op een nader door hem te bepalen tijdstip voort te zetten.

  Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

  Notariskantoor Chatlein
  Rooi Catootjeweg 16
  Curaçao.
  Telefoon          : 738 1414
  E-mail  : notaris@chatlein.com

 • Aankondiging

  VERKORTE BALANS VAN DE
  CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

  Gedurende de maand maart 2022 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 19,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.41,0 miljoen toe door een stijging van de basis[1] waarover deze wordt berekend. Het bedrag aan uitstaande Certificates of Deposit (CD’s) daalde met NAf.35,0 miljoen doordat de commerciële banken voor een lager bedrag hadden ingeschreven op de wekelijkse veilingen van CD’s met een looptijd van twee weken.

  De basisgeldhoeveelheid[2] nam met NAf.32,8 miljoen af door een daling van de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.41,1 miljoen), gematigd door een stijging  van de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.8,3 miljoen). De daling van de rekening-couranttegoeden was vooral het resultaat van de netto aankoop van deviezen en de opname van dollartegoeden door de commerciële banken bij de Bank. Ook de stijging van de verplichte reserve droeg bij aan de afname van de rekening-couranttegoeden. Deze afname werd echter verzacht door de terugbetaling van vervallen CD’s door de Bank, en de overmakingen van de Postspaarbank N.V. (PSB Bank), de overheid van Sint Maarten en een pensioenfonds van hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken.

  De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” steeg met NAf.8,3 miljoen voornamelijk als gevolg van de stijging van de deposito’s van de commerciële banken in Bonaire en de Centrale Bank van Aruba bij de Bank. Tevens heeft de toename van de deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) door de betaling van rente op obligaties uitgegeven door Curaçao die in handen zijn van de Nederlandse Staat aan de stijging bijgedragen. Deze stijging werd echter gematigd door een daling van de deposito’s van een onder de noodregeling geplaatste internationale financiële instelling bij de Bank.

  De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.4,6 miljoen verslechterd door een daling van de deposito’s van Sint Maarten (NAf.7,2 miljoen), gematigd door een stijging van de deposito’s van Curaçao (NAf.2,6 miljoen). De daling van de deposito’s van Sint Maarten was vooral het gevolg van overmakingen ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken in verband met de wederopbouw van Sint Maarten. De deposito’s van Curaçao stegen daarentegen voornamelijk als gevolg van de overmaking van geïnde licentierechten (license fee) over de maand februari 2022 door de Bank, gematigd door de betaling van rente aan de Nederlandse Staat.

  De post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” bleef vrijwel onveranderd doordat de daling van de deposito’s van de PSB Bank N.V. en een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling teniet werd gedaan door een stijging van de deposito’s van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC). De daling van de deposito’s van de PSB Bank was het gevolg van overmakingen ten gunste van haar rekeningen bij de commerciële banken terwijl een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling overmakingen naar het buitenland verrichtte. De deposito’s van het APC namen toe door ontvangen gelden van het Nederlandse Agentschap van de Generale Thesaurie in verband met de betaling van rente en aflossing van vervallen schuldpapier dat in de portefeuille van het APC zat.

  Aan de activazijde van de balans daalde de post “Deviezen” met NAf.29,1 miljoen, wat voornamelijk kan worden toegerekend aan de netto aankoop van deviezen en de opname van dollartegoeden door de commerciële banken bij de Bank, en de overmakingen naar het buitenland van onder de noodregeling geplaatste financiële instellingen. De overmakingen van gelden uit het buitenland door het Nederlandse ministerie van Financiën en een pensioenfonds, en de transacties van de commerciële banken in Bonaire hebben de daling  van de post “Deviezen” echter gematigd.

  Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.24,3 miljoen gestegen door de hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind februari 2022. De hogere marktwaarde van goud kan worden verklaard door de toegenomen onzekerheid op de internationale financiële markten als gevolg van de opgelopen geopolitieke spanningen, in het bijzonder de inval van Oekraïne door Rusland. Goud wordt door beleggers als een veilige haven beschouwd in onzekere tijden. De toename van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de hogere marktwaarde van de goudvoorraad.

  Willemstad, 16 mei 2022
  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten


  [1] Binnenlandse schuld -/- lange-termijndeposito’s.
  [2] Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van IGMAR GENARO MARTINA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in eerste Aanleg van Curaçao, wonende in Curaçao en kantoorhoudende aan het Pietermaaiplein No. 15, van de 20 mei 2022 waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg, van Curaçao, die het oorspronkelijke voor “GEZIEN” heeft getekend, is ten verzoeke van DE MINISTER van VERKEER, VERVOER & RUIMTELIJKE PLANNING, gevestigd en kantoorhoudende in Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende te zijne kantore in de WTC-Building IBC.II.C-D aan de besloten vennootschap HBH LAND B.V., zonder bekende woon-of verblijfplaats binnen  en buiten Curaçao van welke vennootschap de directie gevoerd wordt door SE CURACO B.V., met als bestuurders de heren ALEXANDER DARON SILVERMAN en ANDREW DAVID SILVERMAN, beiden zonder bekend adres binnen noch buiten Curaçao, B E T E K E N D een schrijven gedateerd 29 april 2022 (zaaknummer 2022-010187), houdende onder meer in aanzegging van het voornemen tot opzegging van het daarin vermeld erfpachtperceel.

  De deurwaarder voornoemd,
  I.G.Martina.

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Inbema N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De gevolmachtigde

 • Liquidatie

  HUBRA N.V.
  IN LIQUIDATIE, GEVESTIGD OP CURAçAO

  Besluit tot ontbinding:

  Bij algemeen besluit van de aandeelhouders d.d. 9 mei 2022  is besloten HUBRA N.V. per 9 mei 2022 te ontbinden;

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap zijn.  Alle schulden van  bekende schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen andere aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  BEVERGIANNI HOLDING B.V.
  IN LIQUIDATIE, GEVESTIGD OP CURAçAO

  Besluit tot ontbinding:

  Bij algemeen besluit van de aandeelhouders d.d. 9 mei 2022  is besloten BEVERGIANNI HOLDING B.V. i.l.. per 9 mei 2022 te ontbinden;

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap zijn.  Alle schulden van  bekende schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen andere aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  BRAAM ADVIESBUREAU N.V.
  IN LIQUIDATIE, GEVESTIGD OP CURAçAO

  Besluit tot ontbinding:

  Bij algemeen besluit van de aandeelhouders d.d. 9 mei 2022  is besloten BRAAM ADVIESBUREAU N.V. i.l. per 9 mei 2022 te ontbinden;

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap zijn.  Alle schulden van  bekende schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen andere aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  De Vereffenaar

 • Onder curatele stelling

  Bekendmaking

  Het Gerecht van Curaçao heeft ingaande 20 mei 2022  de heer John Eric Donk, geboren op 4 april 1947  onder curatele gesteld en daarbij tot curator benoemd

  mevrouw Margariet I. Donk

 • Onder curatele stelling

  CURATOR

  Bij beschikking -d.d. 19 mei 2022- van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, zittingsplaats Curaçao, werd tot curator over de heer Gerardus Petrus Cornelis Tolenaar, geboren op 1 maart 1931 en wonende op Curaçao, benoemd mw. mr. V.S. La Fleur.

  Mw. mr. V.S. La Fleur
  Adres: Passaatstraat #8C
  Email: lafleur@lafleur-associates.com

  Telefoon: (+5999) 465-5732 / (+5999) 565-5706

   

 • Onder curatele stelling

  ONDER CURATELE STELLING

  Bij beschikking d.d. 19 mei 2022 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao de heer Gabriel Donovan Lofton, geboren op 6 augustus 1994 te San Diego, U.S.A., wonende op Curaçao, onder curatele gesteld, met benoeming van mw. Gigiola Veroushka Hylène De Lain, tot curator.

  De curator,
  Mw. Gigiola Veroushka Hylène De Lain