Editie no. 22 - Jaargang 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2022
3 Juni 2022
Editie no. 22
 • Aankondiging

   

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van    —23–     mei 2022 waarvan afschrift is gelaten aan de Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, PATRICK ELOGIO KIRINDONGO, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende te Curaçao en  kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72-L, gevolg gevend aan de beschikking van de 19de mei 2022 van de E.A. Rechter in het Gerecht voormeld, Sharine Josefa IBLE, wonende in Nederland, thans zonder bekende woonplaats aldaar OPGEROEPEN om op maandag, 5 september 2022, des voormiddags om 09.30 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuize in het “Kas di Korte”, vroeger KPMG gebouw te Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina No. 18, voor de E.A. Heer Rechter, teneinde op de Susan Filome IBLE, wonende te Curaçao, gemachtigde de aqdvocaat mr. A.V.G. Rooijer, tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

   De deurwaarder voornoemd,
  P.E. Kirindongo.

 • Aankondiging

   

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van    —23–     mei 2022 waarvan afschrift is gelaten aan de Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, PATRICK ELOGIO KIRINDONGO, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende te Curaçao en  kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72-L, gevolg gevend aan de beschikking van de 19de mei 2022 van de E.A. Rechter in het Gerecht voormeld, Ruthmila Francisca IBLE, wonende in Nederland, thans zonder bekende woonplaats aldaar OPGEROEPEN om op maandag, 5 september 2022, des voormiddags om 09.30 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuize in het “Kas di Korte”, vroeger KPMG gebouw te Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina No. 18, voor de E.A. Heer Rechter, teneinde op de Susan Filomene IBLE, wonende te Curaçao, gemachtigde de aqdvocaat mr. A.V.G. Rooijer, tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  P.E. Kirindongo.

 • Aankondiging

  FAILLISSEMENT

  Bij beschikking van 12 mei 2022 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao werd in staat van faillissement verklaard:

  de naamloze vennootschap Street Mart N.V.

  met benoeming van mr. O. Nijhuis tot Rechter-commissaris en aanstelling van ondergetekende tot curator. Crediteuren kunnen hun vorderingen gestaafd met bewijsstukken bij de curator indienen.

  mr. R.Ch. Luttikhuizen – curator
  Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten
  Nijmegenstraat 41
  Tel.: 461-1880
  Fax: 461-1979
  e-mail: luttikhuizen@al-advocaten.com

  www.al-advocaten.com

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de vijf en twintigste mei 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg in het Land Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie  van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Roodeweg no. 159, gevolggevende aan de beschikking van, de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 12de mei 2022 ADRIANA CUENCA, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curaçao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van donderdag, 25 augustus 2022, des voormiddags om 10.00 uur, ten Raadhuize alhier aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18, in Curaçao te verschijnen voor de behandeling van het door NELSON MADALENA DE SOUSA, tegen haar ingediend verzoekschrift.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de vijfentwintigste  mei 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curaçao, die het oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft  getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap VIDANOVA  BANK  N.V., (als rechtsopvolger van de naamloze vennootschap  SFT  BANK  N.V.), gevestigd en kantoorhoudende op Curaҫao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao, aan de Rooi Catootjeweg no. 1, ten kantore van notaris mr. M.J.O.  Moerdijk,  aan mevrouw  SHARINE  THERESE  PAULINA,  zonder bekende woon- of verblijfplaats hier  te lande of elders, AANGEZEGD, dat op  donderdag, 30 juni  2022, des voormiddags om 10.00 uur, ten overstaan van mr. M.J.O. Moerdijk, diens waarnemer of opvolger, krachtens akte d.d. 24 september  2010, over zal gaan  tot de openbare verkoop van het onroerend goed, plaatselijk bekend als Barber  no. 61, een en ander als in bedoeld exploit omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  E C H T S C H E I D I N G

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 24ste mei 2022 is tussen REMIE SOELIMIN AROEMAN , wonende op Curacao, als verzoeker en MILDRED KARWOFODI , wonende te Para Onverwacht aan de Locostraat no.10, als verweerster, partijen op 8 april 1998 te Para, Suriname  met elkander gehuwd, echtscheiding is uitgesproken.

                                                                                                 De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 25 mei 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolggevend aan de beschikking van 19 mei 2022 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, ALEJANDRA MARIANA BENNETT, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, OPGEROEPEN om op maandag 5 september 2022 des voormiddag om 09:30 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis “Kas di Korte” aan het adres Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina # 18 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde op de door GUIDO MARIO ROJER tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

                                                                                                De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.

 • Liquidatie

  Twofold Corporation N.V. (“de vennootschap”)

  in liquidatie

  SLOTVERANTWOORDING

  Op 20 mei 2022 heeft de Directie van de vennootschap besloten om de vennootschap te ontbinden per 20 mei 2022.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aanstelling geconstateerd dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  SENECA FAMILY OFFICE B.V., in liquidatie
  (hierna te noemen “de Vennootschap”)

  Op 12 mei 2022 is door de algemene vergadering van aandeelhouders van Seneca Family Office B.V.  besloten de Vennootschap per diezelfde datum te ontbinden.

  De Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering

  De Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de Vennootschap alhier, gedurende een periode van dertig dagen.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Gioblessed Bedding Curacao B.V., Liquidated
  Established in Curaçao

  DISSOLUTION DECISION

  In a shareholder’s resolution of May 31, 2022, the entity was decided on to dissolve that same date.

  FINAL ACCOUNT

  Immediately upon taking office, the liquidator established that none was known to him income is present and that therefore the liquidation of the entity has been terminated pursuant to article 2:31 paragraph 7 of the Netherlands Civil Code Curacao.

  The Liquidator

 • Liquidatie

  Enghold N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 13 mei 2022 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  Yvomante Corporation N.V.
  Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  IBEROTRADE ANL N.V. in liquidatie

  In de op 5 mei 2022 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Gajolijak Holding N.V.

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 30 september 2021 te ontbinden en twee vereffenaars te benoemen.

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaars hebben vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en hebben daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  Elise Krijt Vereffenaar
  Daniel Krijt Vereffenaar

 • Liquidatie

  Notice of Appointment of a Liquidator under Section 204
  of the
  BVI Business Company Act.

   Ennia International Holdings LTD.
  (“the Company”)
  (In Voluntary Liquidation)
  Company No. 1439087

  NOTICE is hereby given pursuant to section 204 (1) (b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on the 23rd day of May 2022.

  The Liquidator is Mr. Edison A. Martina of Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curacao.

  Liquidator

 • Liquidatie

  CLOUDMINE HOLDING B.V. (in liquidatie)

  Bij besluit van een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap gehouden op 15 Februari 2022 is besloten de vennootschap te ontbinden per 15 Februari 2022.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Mededeling van indiening van
  het verzoek tot rechterlijke ontbinding van
  Bulwark Investment N.V. 

  Ondergetekenden hebben op 1 juni 2022 op grond van artikel 2:24, eerste lid onder sub d, Burgerlijk Wetboek een verzoekschrift ingediend voor de gerechtelijke ontbinding van Bulwark Investment N.V., een naamloze vennootschap naar het recht van Curaçao met geregistreerd adres te Kaya Tuturutu Kavel 42, Curaçao en geregistreerd in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao onder nummer 64000 (de “Vennootschap”). Mededeling van de indiening van het voornoemde verzoekschrift op grond van artikel 2:24, vierde lid, BW wordt hierbij gedaan.

  Tevens is opgave van de indiening van het verzoek tot rechterlijke ontbinding van de Vennootschap op grond van artikel 2:24, vierde lid, BW ten kantore van het handelsregister ter inschrijving gedaan.

  P. Barends
  P.S. Barends

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap SSC Entertainment N.V., in liquidatie statutair gevestigd te Curaçao, geeft te kennen dat in de op 25 mei 2022 gehouden Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders is besloten om met ingang van 25 mei 2022 over te gaan tot ontbinding van de vennootschap.

  De Vereffenaar,
  Mastantu N.V.

 • Onder curatele stelling

  ONDERCURATELESTELLING

  Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao heeft bij beschikking van 24 mei 2022, genummerd:CUR202200965, mevrouw Severiana Lucrecia MENZIES-MARTIS, geboren te Curacao op 8 november 1948 onder curatele gesteld, met benoeming van mevrouw Rebecca Francis MENZIES, als curator.

                                                                                                                                      De Curator:
  Mw. Rebecca Francis MENZIES