Editie no. 24 - Jaargang 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2022
17 Juni 2022
Editie no. 24
 • Aankondiging

  FAILLISSEMENT

  Bij beschikking van 24 mei 2022 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao werd in staat van faillissement verklaard:

  de naamloze vennootschap Pincho Garden N.V. h.o.d.n. The Sushi Garden

  met benoeming van mr. O. Nijhuis tot Rechter-commissaris en aanstelling van ondergetekende tot curator. Crediteuren kunnen hun vorderingen gestaafd met bewijsstukken bij de curator indienen.

  mr. R.Ch. Luttikhuizen – curator
  Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten
  Nijmegenstraat 41
  Tel.: 461-1880
  Fax: 461-1979
  e-mail: luttikhuizen@al-advocaten.com
  www.al-advocaten.com

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van de TIENDE juni TWEEDUIZEND TWEEENENTWINTIG, heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA deurwaarder bij het Gerecht in Curaçao, gevolg gevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, van Curaçao, van de 7 juni 2022 , ANNOCIAL PAULETTE, zonder bekende woon-of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van dinsdag, 20 september 2022, des voormiddag om 09.30 uur, ten stadhuize ter Raadhuize aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ” Don” Martina # 18, teneinde op het door JONEL MATHIEU, wonende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende aan de Santa Rosaweg # 25, ten kantore van Scheperboer & Parris, gemachtigde de advocaat Mr. G.C.A. Scheperboer-Parris tegen haar ingediende verzoek te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  S.C.M. Ersilia.

 • Aankondiging

  EXECUTORIALE VERKOPING

  Op woensdag, 20 juli 2022 des morgens omstreeks tien uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. A.R. Chatlein, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore te Rooi Catootjeweg 16, alhier, de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden gehouden van:

  1. een perceel grond, gelegen in het Twee District van Curaçao, deeluitmakende van de “Plantage Brakkeput Abou Fase I, bekend als kavel 49, ter grootte van   éénduizend zevenhonderd zevenendertig vierkante meter (1.737 m2), nader omschreven in meetbrief nummer 347 van tweeduizend een, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Brakkeput Abou 136, (voorheen Brakkeput Abao kavel 49), en al hetgeen daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.
  1. een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao te “Groot Piscadera”, ter grootte van tweeduizend éénhonderd vijftig vierkante meter (2.150 m2), nader omschreven in meetbrief nummer 241 van negentienhonderd negenentachtig, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Sparrenweg 7 en al hetgeen daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.  

  De veilingvoorwaarden zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter inzage liggen ten kantore van voornoemd notaris.

  Deze voorwaarden houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingkosten of van de inzetsom vermeerderd met de veilingkosten.

  Deze veiling zal plaatsvinden bij opbod en vervolgens bij afmijning (afslag) in één zitting.

  Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke biedingen worden gericht aan het adres van voornoemde notaris. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek zonder dat echter de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

  De executant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de veiling aan- of op te houden, danwel op een nader door hem te bepalen tijdstip voort te zetten.

  Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

  Notariskantoor Chatlein
  Rooi Catootjeweg 16
  Curaçao.
  Telefoon          : 738 1414
  E-mail  : notaris@chatlein.com

 • Aankondiging

  Aankondiging voorgenomen overdracht  leven portefeuille KTB Life N.V.

  KTB Life N.V. heeft overeenstemming bereikt inzake de overdracht per 1 januari 2022 van de overlijdensrisico-, premievrijstelling bij invaliditeit en arbeidsongeschiktkheidsverzekeringsportefeuille en (grotendeels) de daaruit voortvloeiende claims van KTB Life N.V. aan Fatum Life N.V. en Fatum Life Aruba N.V. Nieuwe claims welke hun oorsprong hebben vóór 1 januari 2022, kunnen alsnog bij KTB Life N.V. ingediend worden.

  De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: CBCS) heeft aangegeven aanvankelijk geen bezwaar te hebben tegen deze overdracht en dat KTB Life N.V. derhalve zijn voornemen tot overdracht van rechten en verplichtingen (o.a.) bekend dient te maken in het blad waarin van Landswege de officiële berichten worden geplaatst, als ook in één of meer lokale dagbladen. Deze publicatie is dan ook mede bedoeld om u hiervan op de hoogte te stellen. Daarnaast zullen wij alle polishouders en claimgerechtigen aanschrijven.

  Mocht u als polishouder bezwaar hebben tegen deze overdracht, dan kunt u binnen 60 dagen na deze publicatie in bezwaar gaan bij de CBCS door het invullen van een klachtenformulier en deze dan wel op het kantoor van de CBCS in Curaçao of op Sint Maarten in te leveren of deze te e-mailen naar info@centralbank.cw. Graag verwijzen wij naar:

  https://www.centralbank.cw/applications-forms/file-a-complaint-or-report-a-signal of rechtstreekse link  in de Nederlandse taal:

  https://cdn.centralbank.cw/media/applications_forms/20210226_cbcs_klachtenformulier.pdf.

  Wij verzoeken u in dat geval ook ons hiervan op de hoogte te stellen.

  Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met:

                               KTB Life N.V.

                               Pietermaai 135

                               Willemstad, Curaçao

                               info@ktblife.com

                               KvK-nr: 136919

 • Aankondiging

  logo Nagelmakers 2xpms

  SLOTVERANTWOORDING VEREFFENING

  Aquarius Constructions B.V.
  gevestigd te Zuurzak J-9, Curaçao
  KvK-nummer: 123271 (0)
  ontbinding vennootschap

  Bij besluit buiten vergadering van de enig aandeelhouder van Aquarius Constructions B.V. is besloten om de vennootschap te ontbinden. Als vereffenaar treedt op mevrouw Danielle van Lieshout. De vereffenaar heeft terstond bij haar aantreden vastgesteld dat geen aan haar bekende baten aanwezig zijn.

 • Aankondiging

  Bekendmaking

  Melding van een concentratie door Fatum Life N.V.

  De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft op 4 maart 2022 een melding ontvangen van een mogelijke concentratie. De concentratie waarop de melding betrekking heeft, is een overname van de levensverzekeringsportefeuille van KTB Life N.V. door Fatum Life N.V. en Fatum Life Aruba N.V.

  Fatum Life N.V., KvK nummer 86454, maakt onderdeel uit van Guardian Group Fatum. Guardian Group Fatum is een op Curaçao gevestigde verzekeringsbedrijf. Fatum Life N.V. is een levensverzekerings- en pensioen maatschappij.

  KTB Life N.V., KvK nummer 136919; is een levensverzekeringsmaatschappij die onder andere de risico’s met betrekking tot overlijden en arbeidsongeschiktheid heeft (her)verzekerd voor grote ondernemingspensioenfondsen op Curaçao en Aruba.

  Bevoegdheden van de FTAC bij concentraties

  Door middel van dit bericht wordt conform artikel 5.4, derde lid, van de Landsverordening inzake concurrentie de melding van deze concentratie bekend gemaakt in de Landscourant. De FTAC zal beoordelen of de gemelde transactie binnen het toepassingsbereik van hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake concurrentie valt.

  De FTAC voert haar taken uit op basis van Landsverordening inzake concurrentie. De Landsverordening geeft de FTAC niet de bevoegdheid om overnames, fusies of joint ventures te blokkeren. Wél moeten grote overnames, fusies en joint ventures bij de FTAC worden gemeld voorafgaande aan totstandkoming hiervan.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de vijftiende  juni 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaҫao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaҫao, ten verzoeke van GUISEPPE  ANGELO  ROSSANO  PIZZIOLO,  wonende in Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende in Curaçao aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder, aan de gezamenlijke erfgenamen van wijlen EDUARDO  DE BIES,  zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curaçao, BETEKEND, een verzoekschrift, met daarop de door de E.A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao,   gestelde beschikking van de 14de juni 2022, alsmede de door mij, deurwaarder, uit kracht van voormelde beschikking opgemaakt beslag-exploit, van de  15de juni 2022, houdende CONSERVATOIR-DERDEN-BESLAG, onder de naamloze vennootschap  BANCO  DI  CARIBE N.V., gevestigd en kantoorhoudende in Curaçao, aan de Schottegatweg Oost 205, een en ander als in bedoeld exploit omschreven.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Intercrown N.V., (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 7 juni 2022 is ontbonden.

 • Liquidatie

  DINES INVESTMENT PRIVATE FOUNDATION
  In Liquidation

  By resolution of May 03, 2022 of the board of the above-mentioned private foundation, it was decided to dissolve it as of May 03, 2022. This resolution to dissolve has been presented for inspection at the offices of the Chamber of Commerce as well as at the offices of the foundation.

  The liquidator

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  SGA Société Générale Acceptance N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Asset Refinance Company B.V. ontbonden
  (hierna te noemen “de Vennootschap”)

  Hetgeen van het vermogen van de Vennootschap na voldoening van de vorderingen der schuldeisers resteerde, is aan de aandeelhouder uitgekeerd.

  De vereffenaar van de Vennootschap heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 7 B.W. en heeft zijn taak terzake neergelegd.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  LSM PRIVATE FOUNDATION
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij Bestuursbesluit d.d. 7 Juni 2022 is besloten de stichting per 7 Juni 2022 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de stichting zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de stichting ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De stichting zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie-saldo aan de begunstigden zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de stichting.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Remocur Private Foundation, geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de SPF”

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 6 boek BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de SPF opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Bahia Azul Private Foundation, geliquideerd
   Gevestigd te Curaçao

  De vereffenaar heeft bij zijn aantreden terstonds vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Emilia, gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 1 juni 2022 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Mara 38 Investments gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 1 juni 2022 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Constanza 38 C.V. gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 1 juni 2022 is ontbonden.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Fidelitas Corporation N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 17 juni 2022, is ontbonden, dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Teva Pharmaceutical Finance B.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de uitkering van het vermogen van de Vennootschap, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao en dat de vereffening van de Vennootschap met ingang van 17 juni 2022 is geëindigd.

 • Liquidatie

  SENECA FAMILY OFFICE B.V., in liquidatie
  (hierna te noemen “de Vennootschap”)

  Op 12 mei 2022 is door de algemene vergadering van aandeelhouders van Seneca Family Office B.V.  besloten de Vennootschap per diezelfde datum te ontbinden.

  De Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering

  De Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de Vennootschap alhier, gedurende een periode van dertig dagen.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  BIOeCON International Holding N.V.
  (in liquidatie)

  BIOeCON International Holding N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao en ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel & Nijverheid onder nummer 82786 (de “Vennootschap”) maakt hierbij het volgende bekend:

  Oproeping aandeelhouders

  Antonius J.M. Runneboom in zijn hoedanigheid van vereffenaar van de Vennootschap (de “Vereffenaar”) roept hierbij de aandeelhouders de heer U.A. Alexander en mevrouw E.R. Alexander beiden zonder bekende woon- of verblijfplaats om zich binnen 14 dagen na deze publicatie per e-mail, info@cellicon.nl, bij de Vereffenaar te melden om de aan hen toekomende gedeelte van het liquidatieoverschot te ontvangen. Bij gebreke hiervan wordt het liquidatieoverschot in de consignatiekas van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten geplaatst.

  De Vereffenaar