Editie no. 25 - Jaargang 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2021
25 Juni 2021
Editie no. 25
 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de  17de juni  2021,  waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, die de oorspronkelijke exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van  de naamloze vennootschap RBC  ROYAL  BANK  N.V. (voorheen de naamloze vennootschap RBTT BANK  N.V.) gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Schout Bij Nacht Doormanweg no. 65, ten notariskantoor Simon en Steenbaar, aan  mevrouw  OMA  DEVI  PERSAUD, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, AANGEZEGD, dat op dinsdag, 27 juli  2021, des voormiddags om 10.00 uur, ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, of diens waarnemer,  conform notariele akte, verleden op 29 november  2010, over zal gaan tot de openbare verkoop van het onroerend goed,  plaatselijk bekend als Juan Domingo no. 107-D, een en ander als in bedoeld exploit omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 21ste juni 2021, waarvan  afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie van Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8, ten verzoeke van de naamloze vennootschap MADURO & CURIEL’S  BANK N.V.,  gevestigd op Curacao,  en Mr. I.W.R.NAALDIJK,  wonende op Curacao, aan NESLY FRANCILLON, thans   zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of  daarbuiten, betekend copieën van een afschrift ener notariele akten  resp. op 3 april 2018 en 23 juli 2018  en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 26 oktober 2020, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akten te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaak aan de Harmonie kavel D-104(Grote berg kavrl D-104), op vrijdag, 6 augustus  2021, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt  verkocht.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van DRIEEENTWINTIGSTE JUNI TWEEDUIZEND ÉÉNENTWINTIG heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 14 JUNI 2021, van ALLE MOGELIJKE BELANGHEBBENDEN OP HET REGISTERGOED OP HET GRONDGEBIED VAN WILLEMSTAD CURACAO GELEGEN TE ORANJESTRAAT 111 TEN NAME VAN OLIMPIA NADAL zonder bekende woon-of verblijfplaats binnen of buiten Curacao O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van maandag, 4 OKTOBER 2021,des voormiddags om 09.30 uur, ten Raadhuize aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ” Don” Martina # 18, teneinde de door BHAGWANDAI SINGH, wonende op Curacao, domicilie kiezende aan de Schouwburgweg # 44,gemachtigde de advocaat Mr. B.L. Lie Atjam MBA tegen haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.

 • Aankondiging
  AANKONDIGING FUSIE

  Exact Software (Antilles) N.V. (de “Verkrijgende Vennootschap”) en Exact Software (International) N.V. (de “Verdwijnende Vennootschap”), beiden statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te The Triangle, Hoogstraat 18-22, kondigen aan dat bij het Handelsregister te Curaçao, alsmede op het adres van een bestuurder van de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap, te weten Puebloweg 6, Curaçao zijn neergelegd de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 respectievelijk artikel 2:314 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

  De Verkrijgende Vennootschap is voornemens bij bestuursbesluit tot fusie met de Verdwijnende Vennootschap te besluiten.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 22ste juni 2021,  waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, die het oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van  de naamloze vennootschap RBC ROYAL BANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Mercuriusstraat no. 15, ten kantore van notaris mr. M.F. Hu-A-Ng, aan GWENDELINE  ALEJANDRA  EUSTACIA, zonder bekende woon- of verblijfplaats te Curaçao of in het buitenland, AANGEZEGD, dat op donderdag, 29 juli 2021, des voormiddags om of omstreeks  11.00 uur, ten overstaan van mr. M.F. Hu-A-Ng, of diens waarnemer,  conform notariele akte, verleden op 24 april 2015, over zal gaan tot de openbare verkoop van het onroerend goed,  plaatselijk bekend als Jongbloed 6D, een en ander als in bedoeld exploit omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  BEKENDMAKING ZETELVERPLAATSING

  Hierbij wordt ingevolge artikel 3 lid 4 sub a van de Landsverordening Zetelverplaatsing Derde Landen bekend gemaakt dat Tigervest N.V., voorheen gevestigd te Curaçao, haar statutaire zetel ingaande 26 mei 2021 heeft verplaatst naar Florida, Verenigde Staten van Amerika, teneinde aldaar voortgezet te worden onder de naam Tigervest LLC.

  Het Bestuur.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 22ste juni 2021,  waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, die het oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van  de naamloze vennootschap RBC ROYAL BANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Mercuriusstraat no. 15, ten kantore van notaris mr. M.F. Hu-A-Ng, aan SOLANYIE  ANDREA MUZZOLINI VELASQUEZ, zonder bekende woon- of verblijfplaats te Curaçao of in het buitenland, AANGEZEGD, dat op donderdag, 29 juli 2021, des voormiddags om of omstreeks  10.00 uur, ten overstaan van mr. M.F. Hu-A-Ng, of diens waarnemer,  conform notariele akte, verleden op 27 mei 2016, over zal gaan tot de openbare verkoop van het onroerend goed,  plaatselijk bekend als Sunset Heights Kavel AE-46, een en ander als in bedoeld exploit omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  Bekendmaking

  Sanctiebesluit EY

  De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft op 1 juni 2021 een besluit genomen met betrekking tot het opleggen van een boete aan EY in zaaknummer: A.0018.20. Dit besluit staat vastgesteld in de “Beschikking inzake meldingsplicht concentratie EY bij het overname van (onderdelen van) KPMG h.o.d.n. KDC Interim”.

  In deze beschikking concludeert de FTAC dat Ernst & Young Caribbean Limited en/of Ernst & Young Participaties N.V. en/of het partnerschap Ernst & Young Accountants (gezamenlijk: “EY”) een overtreding van artikel 5.2 van de Landsverordening inzake concurrentie heeft begaan door een meldingsplichtige concentratie niet voorafgaand aan de totstandbrenging ervan te melden bij de FTAC. EY heeft voorafgaand de overname van (onderdelen van) KDC Interim Holding C.V. en KPMG Beheer N.V. h.o.d.n. KDC Interim Beheer (afzonderlijk als ook gezamenlijk aangeduid als “KDC  Interim” of “KDC”), niet bij de FTAC gemeld.

  Op 3 december 2020 heeft de FTAC een rapport in de zin van artikel 7.11 Landsverordening inzake concurrentie opgemaakt tegen KDC en EY waarin wordt vastgesteld dat er een redelijk vermoeden bestond dat KDC Interim, Ernst & Young Caribbean Limited en Ernst & Young Participaties N.V. handelend onder de naam EY Dutch Caribbean en het partnerschap Ernst & Young Accountants, (in deze gezamenlijk “EY”) de meldingsplicht voor concentraties, zoals opgenomen in artikel 5.2, eerste lid, van de Landsverordening inzake concurrentie, had overtreden door de overname van (onderdelen van) KDC door EY niet voorafgaand aan de totstandbrenging te melden bij de FTAC.

  Nadat het rapport is opgemaakt, heeft EY een schriftelijke zienswijze in de zin van artikel 7.11 lid 3 Landsverordening inzake concurrentie ingediend bij de FTAC. EY heeft haar schriftelijke zienswijze mondeling toegelicht tijdens een door de FTAC georganiseerde hoorzitting. Op grond van het rapport en de door EY ingediende zienswijze, komt de FTAC tot de conclusie dat EY een overtreding van artikel 5.2 van de Landsverordening inzake concurrentie heeft begaan door de overname van (onderdelen van) KDC door EY niet voorafgaand aan de totstandbrenging te melden bij de FTAC. Deze overtreding kan worden toegerekend aan Ernst & Young Caribbean Limited en/of Ernst & Young Participaties N.V. en/of het partnerschap Ernst & Young Accountants.

  De FTAC legt, conform haar boetebeleid, met haar beschikking een boete van NAf. 400.000 op aan Ernst & Young Caribbean Limited, Ernst & Young Participaties N.V. handelend onder de naam EY Dutch Caribbean en het partnerschap Ernst & Young Accountants gevestigd in Willemstad voor een overtreding van artikel 5.2 van de Landsverordening inzake concurrentie. Tegen deze beschikking van de FTAC staat bezwaar en beroep open.

  Terinzagelegging

  Conform artikel 7.13 lid 2 jo. artikel 8.1 van de Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking vanaf vijf dagen na publicatie in de Landscourant voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de FTAC. Deze beschikking is op 25 juni 2021 bekendgemaakt in de Landscourant.

  Voor belanghebbenden liggen ook de op de zaak betrekking hebbende stukken, met uitzondering van (bedrijfs-) vertrouwelijke informatie, ter inzage bij de FTAC. Er dient hiervoor een afspraak te worden gemaakt  via het telefoonnummer +5999 461 0067 of via info@ftac.cw.

 • Aankondiging

  Bekendmaking

  Sanctiebesluit KDC Interim

  De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft op 1 juni 2021 een besluit genomen met betrekking tot het opleggen van een boete aan KDC in zaaknummer: A.0018.20. Dit besluit staat vastgesteld in de “Beschikking inzake meldingsplicht concentratie KPMG h.o.d.n. KDC Interim bij de verkrijging van (onderdelen van) KDC door EY”.

  In de beschikking concludeert de FTAC dat op KDC Interim Holding C.V. en KPMG Beheer N.V. h.o.d.n. KDC Interim Beheer (hierna afzonderlijk als ook gezamenlijk aangeduid als “KDC Interim” of “KDC”) geen meldingsplicht rust ter zake de overname van (onderdelen van) KDC door EY.

  Op 3 december 2020 heeft de FTAC een rapport in de zin van artikel 7.11 Landsverordening inzake concurrentie opgemaakt tegen KDC en EY waarin wordt vastgesteld dat er een redelijk vermoeden bestond dat KDC Interim, Ernst & Young Caribbean Limited en Ernst & Young Participaties N.V. handelend onder de naam EY Dutch Caribbean en het partnerschap Ernst & Young Accountants, (in deze gezamenlijk “EY”) de meldingsplicht voor concentraties, zoals opgenomen in artikel 5.2, eerste lid, van de Landsverordening inzake concurrentie, had overtreden door de overname van (onderdelen van) KDC door EY niet voorafgaand aan de totstandbrenging te melden bij de FTAC.

  Nadat het rapport is opgemaakt, heeft KDC een schriftelijke zienswijze in de zin van artikel 7.11 lid 3 Landsverordening inzake concurrentie ingediend bij de FTAC. KDC heeft haar schriftelijke zienswijze mondeling toegelicht tijdens een door de FTAC georganiseerde hoorzitting.

  In de bovengenoemde beschikking concludeert de FTAC dat op KDC niet de verplichting rustte om de overname van (onderdelen van) KDC door EY bij de FTAC te melden. De overtreding van artikel 5.2. kan daardoor niet aan KDC worden toegerekend. Om deze reden heeft de FTAC het onderzoek gesloten en conform artikel 7.13 lid 1 Landsverordening inzake concurrentie besloten dat geen boete zal worden opgelegd.

  Terinzagelegging

  Conform artikel 7.13 lid 2 jo. artikel 8.1 van de Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking vanaf vijf dagen na publicatie in de Landscourant voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de FTAC. Deze beschikking is op 25 juni 2021 bekendgemaakt in de Landscourant.

  Belanghebbenden kunnen een afspraak maken bij de FTAC voor inzage via het telefoonnummer +5999 461 0067 of via info@ftac.cw.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 22 juni 2021, waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en aldaar kantoorhoudende aan het adres Grebbelinieweg # 84-A, ten verzoeke van DAVID RUFINO FLAVIO ZIMMERMAN, wonende op Curaçao, AAN: ANA MATILDE DE LUNA MADERA, zonder bekende woon- of verblijfplaats op Curaçao of elders, BETEKEND: de grosse van een beschikking van 29 augustus 2017 door de E.A. Heer Rechter in Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, waarbij tussen partijen, met elkander gehuwd 24 juni 2011 op Curaçao, de ECHTSCHEIDING is uitgesproken en waarbij is bepaald dat voortaan het gezag over de minderjarige Jardel Zimmerman, gezamenlijk aan beide partijen zal toekomen, een en ander zoals in voormeld exploot verder staat omschreven.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.

 • Liquidatie

  Stichting Particulier Fonds Salviminda
  in liquidatie

  Bij een schriftelijk besluit van de aandeelhouders werd besloten bovengenoemde vennootschap te ontbinden per 17 mei 2021.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap werden op 18 mei 2021 ten kantore van de vennootschap alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao gedeponeerd, alwaar deze documenten tot  18 juni 2021 voor een ieder ter inzage lagen.

  Daar gebleken is dat er geen schuldeisers in aanmerking zijn gekomen voor de verdeling van de aanwezige baten, zal de vereffenaar tot overdracht van het liquidatie-overschot overgaan.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Tiger Moth N.V., statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de uitkering van het vermogen van de Vennootschap, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao en dat de vereffening van de Vennootschap met ingang van 25 juni 2021 is geëindigd.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Blossburg Company N.V., statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de uitkering van het vermogen van de Vennootschap, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao en dat de vereffening van de Vennootschap met ingang van 25 juni 2021 is geëindigd.

 • Liquidatie

  Uzo Reto N.V
  in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:

  Bij buitengewone vergadering van aandeelhouders van 18 mei 2021 is besloten de vennootschap per 14 mei 2021 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbende ten kantore van de vennootschap.

  Plan van uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterende liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap

  “De vereffenaar”

 • Liquidatie

  Nature Resource N.V.
  in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:

  Bij buitengewone vergadering van aandeelhouders van 5 december 2020 is besloten de vennootschap per 5 december 2020 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbende ten kantore van de vennootschap.

  Plan van uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterende liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap

  “De vereffenaar”

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Temis Entertainment N.V. in liquidatie

  In de op 17 juni 2021 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is besloten om met ingang van 31 mei 2021 tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 6 jo. lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de vereffenaar haar slotverantwoording samengesteld en deze ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curacao, alsmede ten kantore van de Vennootschap.

  Curaçao, 21 juni 2021

  Mastantu N.V.
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Standard Capital N.V. (hierna te noemen “de vennootschap”) is besloten de vennootschap per 23 december 2020 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering

  De Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Standard Capital Partners N.V. (hierna te noemen “de vennootschap”) gehouden op 17 juni 2021 is besloten, het op 25 mei 2010 genomen besluit van de aandeelhouders, tot het ontbinden van de vennootschap per 25 mei 2010, te bevestigen.

  Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering

  De Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Onder curatele stelling

  Onder curatele stelling

  Bij beschikking van het gerecht in eerste aanleg zittingsplaats Curacao van 17 juni 2021 met zaaknummer CUR202100533 is de hr. Patrocinio Jaimito Caupain geboren 13 november 1934 op Curacao onder curatele gesteld. Tevens werd  bij voormelde beschikking mw. Rosemary Tecla Caupain e/v Baloche geboren op 23 september 1960 tot curator benoemd.

 • Onder curatele stelling

  Onder curatele stelling.

  Op verzoek van de echtgenoot en kinderen van mevrouw Justina Constancia Knepa e/v  Fullinck, geboren : 27 september 1931 te / op Curaçao Nederlandse Antillen, heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Willemstad in Curaçao, bij beschikking van 10 juni 2021, genummerd: CUR202100303, mevrouw Justina Constancia Knepa e/v Fullinck geboren 27 september 1931 te / op Curaçao Nederlandse Antillen, met identiteitsnummer 1931.09.27.01,  wonende te Willemstad in Curaçao, onder curatele gesteld, met  de benoeming van Ruthmila  Elvira Fullinck met identiteitsnummer : 1959.01.25.05, geboren te Willemstad in Curaçao op 25 januari 1959, tot curator.

  De curator :
  Mw. Ruthmila Elvira Fullinck
  ruthmilameulens@gmail
  edithfullinck@hotmai.com