Editie no. 27 - Jaargang 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2022
8 Juli 2022
Editie no. 27
 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de eerste juli 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg in het Land Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie  van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Roodeweg no. 159, gevolggevende aan de beschikking van, de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 6de  april 2022 de gezamenlijke andere houders van aandelen op naam in het aandelen kapitaal van de vennootschap naar Curaçaos recht HUNTER DOUGLAS N.V., van wie de naam niet bekend is en zonder bekende woon- of verblijfplaats op  Curaçao of in het buitenland, WEDEROM OPGEROEPEN voor de terechtzitting van maandag, 5 september 2022, des voormiddags om 09.00 uur, ten Raadhuize alhier aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18, in Curaçao te verschijnen, teneinde op de door BERGSON BEHEER B.V., opgericht naar het recht van Nederland, gevestigd te Rotterdam, Nederland tegen hen ingestelde vordering te antwoorden, en dat het verzoekschrift en de bijbehorende producties op aanvraag per e-mail door de behandelend advocaten beschikbaar zullen worden gesteld aan elk van de meergenomende houders van aandelen in Hunter Douglas N.V..

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A.S. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 6 juli 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolggevend aan de beschikking van 27 juni 2022 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, JOSÉ MARIA YOLANDO CIJNTJE, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, OPGEROEPEN om op maandag 17 oktober 2022 des voormiddag om 09:30 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis “Kas di Korte” aan het adres Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina # 18 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde op de door LIVIA MARIA LUZMILA PROMES tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

                                                                                          De Gerechtsdeurwaarder,
  M.I. Bazur.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van  –06–  juli 2022 waarvan afschrift is gelaten aan de Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, PATRICK ELOGIO KIRINDONGO, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende te Curaçao en  kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72-L, gevolg gevend aan de beschikking van de 4de juli 2022 van de E.A. Rechter in het Gerecht voormeld, Rachid Pedro DEWINDT, zonder een vaste woonplaats in Curaçao OPGEROEPEN om op dinsdag, 15 november 2022, des voormiddags om 09.00 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuize in het “Kas di Korte”, vroeger KPMG gebouw te Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina No. 18, voor de E.A. Heer Rechter, teneinde op de Nadine HASSAN AYOUBI, wonende te Curaçao, de advocate mr. S.I. da Costa Gomez, tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  P.E. Kirindongo.

 • Bekendmaking

  Reglement Benoemingscommissie van de Electorale Raad

  Overwegende

  dat krachtens artikel 5, eerste lid, van de Lei Konseho Supremo Elektoral een benoemingscommissie is ingesteld ten behoeve van de benoeming, de schorsing en het ontslag van de leden van de Electorale Raad, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van diezelfde landsverordening;

  dat artikel 5, vierde lid, van de Lei Konseho Supremo Elektoral voorschrijft dat de benoemingscommissie een reglement vaststelt betreffende haar werkwijze;

  Artikel 1
  Algemeen

  In dit reglement wordt verstaan onder
  a.LvER: de Lei Konseho Supremo Elektoral;
  b.benoemingscommissie: de commissie, genoemd in artikel 5, eerste lid, van de LvER;
  c.Raad: de Electorale Raad, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de LvER
  d.minister: de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening;
  e.adviseur: de adviseur, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Landsverordening corporate governance.

  Artikel 2
  Samenstelling benoemingscommissie

  1. [1] De benoemingscommissie bestaat uit:
   a.een door de president van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, aangewezen voormalig lid van de rechterlijke macht;
   b.de rector magnificus van de University of Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez, bedoeld in de Landsverordening University of Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez[2], dan wel zijn plaatsvervanger, indien in functie; en
   c.een voormalig lid of plaatsvervangend lid van het hoofdstembureau dan wel van de Raad.
  2. [3] De benoemingscommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Zolang de benoemingscommissie niet anders heeft beslist, treedt de rector magnificus, bedoeld in het eerste lid, op als voorzitter van de benoemingscommissie.
  3. [4] Over de toelating als lid van de benoemingscommissie van een voormalig lid of plaatsvervangend lid als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt na overleg met de Raad bepaald.
  4. [5] Elk lid van de benoemingscommissie moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit, ingezetene zijn van Curaçao en tevens niet zijn        uitgesloten van het kiesrecht.
  5. [6] De benoemingscommissie meldt schriftelijk aan de minister en de Raad elke wijziging in zowel de samenstelling van de benoemingscommissie, als het voorzitterschap en het plaatsvervangend voorzitterschap.

  Artikel 3
  Vergaderingen en quorum

  1. De benoemingscommissie vergadert telkens als dat nodig is en minimaal om de 6 maanden.
  2. De benoemingscommissie vergadert als de voorzitter of een van de andere leden dat vraagt.
  3. De vergaderingen van de benoemingscommissie vinden alleen doorgang indien ten minste twee leden ter vergadering aanwezig zijn.
  4. De beslissingen van de benoemingscommissie worden bij consensus genomen. Indien de voorzitter of een van de andere leden een stemming aanvraagt, wordt de te nemen beslissing in stemming gebracht en wordt beslist met een gewone meerderheid van de aanwezige leden. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter van de benoemingscommissie.
  5. De beraadslagingen van de benoemingscommissie zijn vertrouwelijk en vinden plaats achter gesloten deuren.

  Artikel 4
  Profiel voor de leden van de Raad

  De benoemingscommissie doet in overeenstemming met de Raad voorstellen aan de minister voor het door de minister bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te stellen profiel van de leden van de Raad.

  Artikel 5
  Selectie van kandidaten voor voordracht tot benoeming als lid van de Raad

  1. [7] In verband met het openvallen van een plaats in de Raad, draagt de benoemingscommissie ter vervulling van die opengevallen plaats een            kandidaat voor aan de minister voor benoeming als lid van de Raad. De benoemingscommissie organiseert daarbij de eigen werkzaamheden        zodanig dat zo spoedig mogelijk in de opengevallen plaats wordt voorzien maar uiterlijk binnen vijf maanden nadat de plaats is opengevallen.
  2. [8] Ten behoeve van het doen van de voordracht, bedoeld in het eerste lid, voert de benoemingscommissie een selectie uit op basis van het bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgestelde profiel voor de leden van de Raad en op basis van de uit een sollicitatieoproep door de benoemingscommissie ontvangen sollicitatiebrieven.
  3. [9] De benoemingscommissie plaatst de sollicitatieoproep, bedoeld in het tweede lid, meerdere keren in ten minste twee dagbladen en in de Landscourant.
  4. De selectie wordt tevens uitgevoerd met inachtneming van artikel 7 van de LvER.
  5. 10] Kandidaten voor benoeming als lid van de Raad worden mede voorgedragen op basis van hun deskundigheid en kennis van dan wel affiniteit met het kiesrecht of de electorale procedure.
  6. De benoemingscommissie kan kandidaten verzoeken om aanvullende informatie aan te leveren die de benoemingscommissie nodig acht    voor haar oordeelsvorming.
  7. De benoemingscommissie laat kandidaten alleen in aanmerking komen voor een voordracht tot benoeming als lid van de Raad nadat de            benoemingscommissie daarmee als onderdeel van de selectieprocedure een gesprek heeft gevoerd.
  8. Indien ter zake van een in de Raad open te vallen of opengevallen plaats meerdere kandidaten naar het oordeel van de   benoemingscommissie in aanmerking zouden kunnen komen voor een voordracht tot benoeming als lid van de Raad, voert de  benoemingscommissie met elk van die kandidaten als onderdeel van de selectieprocedure een gesprek.
  9. [11] Na selectie door de benoemingscommissie van een voor benoeming als lid van de Raad voor te dragen kandidaat, stelt de voorzitter van de  benoemingscommissie de voorzitter van de Raad daarvan in kennis teneinde die kandidaat te doen onderwerpen aan het veiligheidsonderzoek, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao[12].
  10. [13] Indien het resultaat van het veiligheidsonderzoek heeft geleid tot een verklaring van geen bezwaar en de benoemingscommissie daarvan     door de Raad in kennis is gesteld gaat de benoemingscommissie er toe over de desbetreffende kandidaat aan de minister voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad. De voordracht wordt toereikend onderbouwd.
  11. [14] Indien op basis van het veiligheidsonderzoek een verklaring van geen bezwaar wordt geweigerd en de benoemingscommissie daarvan door de Raad in kennis is gesteld, selecteert de benoemingscommissie een andere kandidaat om voor benoeming als van de Raad voor te dragen en komt het negende lid ook weer tot toepassing.
  12. 15] Het elfde lid is ook van toepassing indien de minister, onder toezending van diens gemotiveerd besluit om een voorgedragen lid niet te benoemen, de benoemingscommissie het verzoek doet om een nieuwe voordracht te doen.

  Artikel 6[16]
  Tijdelijke benoeming tot behoud minimale omvang Raad

  Indien de Raad uit minder dan drie leden komt te bestaan, benoemt de benoemingscommissie, in afwijking van de procedureregels, bedoeld in artikel 6 van de LvER, binnen veertien dagen nadat deze omstandigheid zich voordoet en, in afwijking van artikel 4, zesde lid, van de LvER, op bindende voordracht, voor de duur van ten hoogste zes maanden bij landsbesluit zo veel tijdelijke leden als nodig is om de Raad uit ten minste drie leden te laten bestaan.

  Artikel 7[17]
  Nevenfuncties en zakelijke belangen

  1. De benoemingscommissie stelt de modellen vast voor de schriftelijke verklaringen, bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, van de LvER en bevordert dat die verklaringen worden afgelegd door de voor benoeming als lid van de Raad voor te dragen kandidaten onderscheidenlijk de daarvoor in aanmerking komende leden van de Raad.
  2. Op basis van een ontvangen verklaring beoordeelt de benoemingscommissie of en, zo ja, welke zakelijke belangen en overige bestanddelen, alsmede nevenfuncties dan wel nevenwerkzaamheden, ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van de functie als lid van de Raad of de handhaving van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de Raad of van het vertrouwen daarin.
  3. Indien de benoemingscommissie tot het oordeel komt dat zich een ongewenste vereniging als bedoeld in het tweede lid voordoet, stelt die commissie de betrokkene daarvan in kennis teneinde die ongewenste vereniging te doen opheffen.
  4. In verband met artikel 8, derde lid, van de LvER bericht de voorzitter van de benoemingscommissie de voorzitter van de Raad over de nevenfuncties van de leden van de Raad.

  Artikel 8[18]
  Schorsing en ontslag

   

  1. In de gevallen, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdelen a tot en met f, van de LvER doet de benoemingscommissie een voordracht aan de minister tot schorsing van het desbetreffende lid van de Raad.
  2. In de gevallen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdelen a tot en met h, van de LvER doet de benoemingscommissie een voordracht aan de minister tot ontslag van het desbetreffende lid van de Raad.
  3. Alvorens een voordracht te doen tot ontslag, anders dan in de gevallen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdelen a en b, van de LvER, stelt de benoemingscommissie de betrokkene in de gelegenheid hierover zijn mening kenbaar te maken.
  4. De benoemingscommissie ondersteunt voor zover dat mogelijk is, de minister indien bij het gerecht in eerste aanleg beroep wordt ingesteld tegen de schorsing onderscheidenlijk het ontslag.

  Artikel 9[19]
  Adviseur

  De benoemingscommissie meldt gemotiveerd een voornemen tot het doen van een voorstel als bedoeld in artikel 4, een voordracht als bedoeld in 5, tiende lid, een kennisgeving als bedoeld in artikel 7, derde lid, een voordracht als bedoeld in artikel 8, eerste lid en een voordracht als bedoeld in artikel 8, derde lid, aan de adviseur voor advies.

  Artikel 10[20]
  Kosten

  De kosten gemaakt door de benoemingscommissie ter uitvoering van haar werkzaamheden komen ten laste van de begroting van de Raad.

  Artikel 11
  Ondersteuning benoemingscommissie

  De voorzitter van de benoemingscommissie maakt afspraken met de voorzitter van de Raad en de secretaris van de Raad over:
  a.de ondersteuning door het secretariaat van de Raad bij de werkzaamheden van de benoemingscommissie;
  b.de betrokkenheid van de Raad bij de werkzaamheden van de benoemingscommissie als bedoeld in dit reglement en de LvER;
  c.de budgettering van de kosten gemaakt door de benoemingscommissie ter uitvoering van haar werkzaamheden die ten laste van de begroting  van de Raad komen.

  Artikel 12[21]
  Reglement

  De benoemingscommissie maakt dit reglement en de latere wijzigingen daarin bekend aan de minister en de Raad, alsmede in de Landscourant.


   

  [1] Artikel 5, eerste lid, LvER
  [2] P.B. 1985, no. 43, zoals laatstelijk gewijzigd bij PB. 2013, no. 96.
  [3] Artikel 5, derde lid, LvER
  [4] Volgt niet expliciet uit de LvER maar ligt wel voor de hand.
  [5] Artikelen 5, tweede lid, jo 7, eerste lid, LvER
  [6] Artikel 5, derde lid, LvER (de melding omtrent de samenstelling volgt niet uit de LvER, maar is wel logisch).
  [7] Artikelen 4, derde lid, en 12, eerste lid, LvER
  [8] Artikel 6, vierde lid, LvER
  [9] Artikel 6, derde lid, LvER
  [10] Artikel 4, zevende lid, LvER
  [11] Artikel 6, zesde en achtste lid, LvER
  [12] A.B. 2010, no.87, bijlage j.
  [13] Artikel 4, vijfde lid, LvER
  [14] Artikel 6, zevende lid, LvER
  [15] Artikel 4, zesde lid, LvER
  [16] Artikel 12, derde lid, LvER
  [17] Artikelen 8 en 9 LvER
  [18] Artikelen 10 en 11 LvER
  [19] Artikel 11a LvER
  [20] Artikel 5, vierde lid, LvER
  [21] Artikel 5, zesde lid, LvER

 • Echtscheiding

  E C H T S C H E I D I N G

  Bij exploit van  —-04—  juli 2022 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, PATRICK ELOGIO KIRINDONGO, deurwaarder voor burgerlijke zaken het Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende te Curaçao en  kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72-L, ten verzoeke van Curley Brian FECUNDA, wonende te Curaçao, gemachtigde de advocaat mr. V.R. Doekhie, kantoorhoudende aan de dr. H. Fergusonweg No. 3, BETEKEND aan Vitalina TEJADA, gerequireerde, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, de grosse van een beschikking door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, welke beschikking ter terechtzitting van het Gerecht voormeld de 22ste maart 2022 in het openbaar is uitgesproken, waarbij de echtscheiding tussen partijen op de 22ste februari 1986 te Santo Domingo, Dominicaanse Republiek, binnen gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, is uitgesproken.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  P.E. Kirindongo.

 • Liquidatie

  X-Hoogte NA.B.V. geliguideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 6 boek BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de Vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  RETAIL HOLDINGS ASIA N.V.  in liquidatie

  In de op 30 juni 2022 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van RETAIL HOLDINGS ASIA N.V. in liquidatie is besloten om met ingang van 30 juni 2022 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de Vereffenaar met ingang van 30 juni 2022 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curacao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 31 juli 2022.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Ethlyn Corporation N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De gevolmachtigde

 • Liquidatie

  Promilo N.V.
  in liquidatie (de vennootschap) 

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 20 juni 2022 te ontbinden. Het plan van uitkering ligt ter inzage op het kantoor van de vennootschap gedurende 30 dagen vanaf de datum van deze publicatie.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE 

  Coast U.S. Properties Trust N.V. in liquidatie

  In de op 4 juli 2022 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

   De gevolmachtigde

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Mountainside Development Co. N.V., (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 22 juni 2022 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Eurasia Investments Holding N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 4 juli 2022 te ontbinden (zie bijgaand kopie notulen).

  Rekening en verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  BEKENDMAKING

  Stichting Vrouwennetwerk Curaçao,
  in liquidatie.

  De vereffenaar verklaart dat er geen bekende baten meer aanwezig zijn, dat er voldaan is aan alle eisen gesteld door de artikelen 2:27 en verder van het Burgerlijk Wetboek inzake de ontbinding van de stichting en dat de vereffening derhalve is geëindigd en de stichting heeft opgehouden te bestaan.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  Stichting Arete, in liquidatie
  Gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  Bij bestuursbesluit gehouden op 1 juli 2022 is besloten de entiteit op 1 juli 2022 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de entiteit zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de entiteit.

  Plan van uitkering:
  De entiteit zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de gerechtigden zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de entiteit.

  Yvomante Corporation N.V.
  Gevolmachtigde van de Liquidator

 • Liquidatie

  INVINIO  N.V.
  (in liquidatie)

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Invinio N.V. is besloten de vennootschap per 30 juni 2022 te ontbinden.

  Slotverantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn (art. 2:31 lid 6BW) Het is gebleken dat na voldoening van alle schulden der vennootschap geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de besloten vennootschap Stratequity Holding B.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de Vennootschap, ter inzage liggen ten kantore van de Vennootschap alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 8 augustus 2022 voor een ieder ter inzage zal liggen. De vereffenaar is voornemens 30 dagen na de onderhavige aankondiging tot overdracht van het liquidatie-overschot over te gaan.

 • Liquidatie

   

  BIOeCON Curaçao N.V.
  (in liquidatie)

  Antonius J.M. Runneboom in zijn hoedanigheid van vereffenaar (de “Vereffenaar”) van BIOeCON Curaçao N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao en ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel & Nijverheid onder nummer 108094 (de “Vennootschap”) geeft hierbij de verklaring als bedoeld in artikel 2:31 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek en maakt deze verklaring hierbij bekend op de voorgeschreven wijze.

  Geen bekende baten en slotverantwoording

  De Vereffenaar verklaart en maakt bekend dat de Vereffenaar heeft vastgesteld dat er geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld als bedoeld in artikel 2:31 lid 8 Burgerlijk Wetboek die ter inzage is gelegd ten kantore van het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel & Nijverheid en op het adres waar de Vennootschap kantoor hield, zijnde Hogebrinkerweg 15e, 3871 KM Hoevelaken, Nederland. Per de datum van deze verklaring en bekendmaking is de vereffening geëindigd en is de Vennootschap als rechtspersoon opgehouden te bestaan.

  De Vereffenaar