Editie no. 28 – Jaargang 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2022
15 Juli 2022
Editie no. 28
 • Aankondiging

   

   

   

   

   

  Gedurende de maand mei 2022 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 19,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.13,2 miljoen toe door een stijging van de basis¹ waarover deze wordt berekend. Het bedrag aan uitstaande Certificates of Deposit (CD’s) steeg met NAf.100,0 miljoen doordat de commerciële banken voor een hoger bedrag hadden ingeschreven op de wekelijkse veilingen van CD’s met een looptijd van twee weken.

  De basisgeldhoeveelheid² nam met NAf.129,6 miljoen af door een daling van de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.132,8 miljoen), gematigd door een stijging  van de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.3,2 miljoen). De daling van de rekening-couranttegoeden was vooral het resultaat van de netto aankoop van CD’s, de netto aankoop van deviezen en de toename van de verplichte reserves. De afname van de basisgeldhoeveelheid werd echter verzacht door overmakingen van Gi-Ro Settlement Holding (GSH N.V.) naar Girobank N.V in verband met de afwikkeling van deze instelling, PSB Bank N.V. (Postspaarbank) en pensioenfondsen van hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken.

  De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” steeg met NAf.22,8 miljoen voornamelijk als gevolg van de toename van de deposito’s van de commerciële banken in Bonaire bij de Bank. Ook stegen de deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) door de betaling van rente op obligaties uitgegeven door Curaçao en Sint Maarten die in handen zijn van de Nederlandse Staat. Een daling van de deposito’s van de Centrale Bank van Aruba bij de Bank heeft de stijging van de post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” echter gematigd.

  De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.21,0 miljoen verbeterd door een stijging van de deposito’s van zowel Sint Maarten (NAf.16,4 miljoen) als Curaçao (NAf.4,6 miljoen). De stijging van de deposito’s van Sint Maarten was vooral het gevolg van ontvangen gelden van de Europese Investeringsbank (EIB) gerelateerd aan de financiering van het herstel van de Princess Juliana International Airport, gematigd door de betaling van rente aan de Nederlandse Staat. De deposito’s van Curaçao  stegen voornamelijk als gevolg van de overmaking van geïnde licentierechten (license fee) over de maand april 2022 door de Bank. Deze stijging werd echter gematigd door de betaling van rente aan de Nederlandse Staat.

  Voorts is de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” met NAf.71,1 miljoen gestegen wat vooral het gevolg was van een overmaking vanuit het buitenland door een onder toezicht geplaatste financiële instelling ten gunste van haar rekening bij de Bank. Ook droeg de betaling van het Nederlandse Ministerie van Financiën aan het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) in verband met een annuïteitenlening die in het kader van de schuldsanering door de Nederlandse Staat was overgenomen en in de portefeuille van dit pensioenfonds zit hieraan bij. De stijging werd echter gematigd door de overmakingen van het APC en PSB Bank N.V. ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken en van GSH N.V. naar Girobank N.V.

  Aan de activazijde van de balans steeg de post “Deviezen” met NAf.102,3 miljoen, wat voornamelijk kan worden toegerekend aan de overmaking van gelden uit het buitenland door een onder toezicht geplaatste financiële instelling, de commerciële banken in Bonaire, de EIB, het Nederlandse Ministerie van Financiën en een pensioenfonds. De netto aankoop van deviezen door de commerciële banken bij de Bank en de transacties van de Centrale Bank van Aruba hebben de stijging  van de post “Deviezen” echter gematigd.

  Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.54,7 miljoen gedaald door de lagere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind april 2022. De afname van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de lagere marktwaarde van de goudvoorraad.

  Willemstad, 5 juli 2022
  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten


  [1] Binnenlandse schuld -/- lange-termijndeposito’s.
  [2] Gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Bank.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 6de juli 2022,  waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, die het oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van  de naamloze vennootschap CENTRALE HYPOTHEEKBANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Schout Bij Nacht Doormanweg no. 65, ten notariskantoor Simon en Steenbaar, aan CHARLTON  VINCENT  LIENDO, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, AANGEZEGD, dat op dinsdag, 30 augustus 2022, des voormiddags om 10.00 uur, ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, of diens waarnemer,  conform notariele akte, verleden op 28 december 2011, over zal gaan tot de openbare verkoop van het onroerend goed,  plaatselijk bekend als Kaya O.C. Bernabela no. 20, een en ander als in bedoeld exploit omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  FUNDASHON CAS ABAU ZEEGENING
  BEKENDMAKING         

  Blijkens beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao van 15 juni 2022 en herstelbeschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao van 4 juli 2022 is tot vereffenaar van de onbeheerde nalatenschap van JOHANNES JOSEPH , ook genoemd JOHANNES JOZEF RAFAELA, ook genoemd JOHANNES JOZEF, overleden op  13 maart 1928 in Curaçao, laatst wonende in Curaçao, benoemd de in Curaçao gevestigde stichting Fundashon Cas Abau Zeegening, hierna te noemen “de vereffenaar”.
  De vereffenaar roept een ieder op, die meent rechten in hoedanigheid schuldeiser te kunnen doen gelden op de genoemde nalatenschap, zich schriftelijk te melden door indiening van zijn vordering per brief aan de vereffenaar onder vermelding van Registratienummer CUR202201023 en wel uiterlijk op 22  juli 2022.

  De vereffenaar

  Fundashon Cas Abau Zeegening
  POB 3393
  Curaçao
  Tel: 5999 9 5668053
  Email : fundashoncasabauzeegening@gmail.com

 • Aankondiging
  Het bestuur van Louisiana Land Investments N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 11112 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya Flamboyan 9, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Louisiana, Verenigde Staten van Amerika, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.
 • Aankondiging

  Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of
  Lorentz Company N.V.
  (“the Company”)

  The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“EGM”) will be held on (date) at Pareraweg 45, Curaçao, at 09:00am.

  The agenda for the EGM is deposited for the shareholders for inspection at the registered office of the Company (Pareraweg 45, Curaçao).

  Shareholders may be represented at the EGM by a proxy empowered in writing.

  The Company,
  Pareraweg 45, Curaçao.

 • Aankondiging

  CONVENING NOTICE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
  UBAC CURAÇAO N.V.

  In accordance with the Articles 16, 17 and 19.5 of the Articles of Association of Ubac Curaçao N.V. (the “Company”), the Chairman of the Board of Directors of Ubac Curaçao N.V. hereby convenes a General Meeting of Shareholders to be held at Johan van Walbeeckplein 11, Willemstad, Curaçao, on 1st of August 2022 at 11:00 a.m. to discuss and resolve on the following items:

  1. to approve and confirm the audited annual accounts for the 43rd financial year which ended 31 December 2021;
  2. to release from liability the Members of the Board of Directors for their management of the affairs of the Company during the 43rd financial year;
  3. to add profits for the year 2021 to the Reserves;
  4. to confirm the resignation as per May 28th, 2021 of Mrs. Lobna Hilal as a director of the Company (representative of Central Bank of Egypt in the Board of Directors of Ubac Curaçao N.V.);
  5. to confirm the appoint of Mr. Tarek Amer, as a director of the Company (as the new representative of Central Bank of Egypt in the Board of Directors of Ubac Curaçao N.V.) as from May 28th, 2021;
  6. to appoint Grant Thornton Curaçao as auditors to examine the books for the year 2022.

  Curaçao, 8th July 2022
  By order of the Chairman

 • Aankondiging

  AANKONDIGING FUSIE

  Ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alsmede ten kantore van ieder van de vennootschappen Kwan International N.V., een naamloze vennootschap gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, Curaçao, ingeschreven in het handelsregister te Curaçao onder nummer 40586 (de Verdwijnende Vennootschap), en Kwan International, een vennootschap naar het recht van de Kaaiman Eilanden, met adres Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Kaaiman Eilanden, ingeschreven in het Kaaimaneilanden Register van Bedrijven onder nummer 389898 (de Verkrijgende Vennootschap), is ter inzage gelegd een voorstel tot grensoverschrijdende juridische fusie met steeds de daarbij vereiste stukken, als bedoeld in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Aankondiging
  Het bestuur van UST Global International N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 41865 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2de verdieping, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Singapore, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.
 • Liquidatie

  LIQUIDATIE
  Aggreko Curaçao B.V.
  in liquidatie

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de bovengenoemde vennootschap is besloten om de vennootschap per 30 juni 2022 te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat ingevolge artikel 31 lid 7 boek 2 BW van Curaçao de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De vereffenaar

   

 • Liquidatie

  HAVANNA COFFEE COMPANY B.V.
  IN LIQUIDATIE, GEVESTIGD OP CURAçAO

  Besluit tot ontbinding:
  Bij algemeen besluit van de aandeelhouders d.d. 21 april 2022 is besloten HAVANNA COFFEE COMPANY B.V. per 21 april 2022 te ontbinden;

  Slotverantwoording:
  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap zijn. Alle schulden van bekende schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen andere aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  POLS ADVIESBUREAU N.V.
  IN LIQUIDATIE, GEVESTIGD OP CURAçAO

  Besluit tot ontbinding:
  Bij algemeen besluit van de aandeelhouders d.d. 18 mei 2022  is besloten POLS ADVIESBUREAU N.V. per 18 mei  2022 te ontbinden;

  Slotverantwoording:
  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap zijn. Alle schulden van  bekende schuldeiserszijn voldaan en er zijn geen andere aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  RISAMJO B.V.
  IN LIQUIDATIE, GEVESTIGD OP CURAçAO

  Besluit tot ontbinding:
  Bij algemeen besluit van de aandeelhouders d.d. 18 mei 2022 is besloten RISAMJO B.V.  per 18 mei  2022 te ontbinden;

  Slotverantwoording:
  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap zijn. Alle schulden van bekende schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen andere aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ANTILLIAANS-NEDERLANDSE INVESTERINGS EN HANDELMAATSCHAPPIJ (ANIH) N.V.
  IN LIQUIDATIE, GEVESTIGD OP CURAçAO

  Besluit tot ontbinding:
  Bij algemeen besluit van de aandeelhouders d.d. 25 juni 2022  is besloten ANTILLIAANS-NEDERLANDSE INVESTERINGS EN HANDELMAATSCHAPPIJ (ANIH) N.V. per 25 juni  2022 te ontbinden;

  Slotverantwoording:
  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap zijn. Alle schulden van bekende schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen andere aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  LA SANTA TRUST FOND, in liquidatie

  In de op 1 mei 2022 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van La Santa Trust Fond, in liquidatie is besloten om met ingang van 1 mei 2022 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 5 juli 2022 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 16 augustus 2022.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  GM KIP Private Foundation (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 31 Maart 2022 werd besloten de Stichting per 31 Maart 2022 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van GM KIP Private Foundation (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

 • Liquidatie

  All Electric Curaçao B.V.
  In liquidatie

  De vereffenaar van All Electric Curacao B.V., in liquidatie geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgelijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap ter inzage liggen ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het handelregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zullen liggen.

  De Vereffenaar, Cornelis De Jong

 • Onder curatele stelling

  AANKONDIGING

  Het Gerecht:

  stelt Maria Beatrice MICHEL, geboren op 24 augustus 1935 in Curaçao onder curatele, benoemt tot curator Hensley Geovanio MICHEL, geboren op 11 december 1963 in Curaçao, De beschikking is gegeven door mr. M.C.B. Hubben, rechter en op 7 juli 2022 in het openbaar uitgesproken, in aanwezigheid van de griffier.