Editie no. 29 - Jaargang 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2022
22 Juli 2022
Editie no. 29
 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de veertiende juli 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg in het Land Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie  van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Roodeweg no. 159, gevolggevende aan de beschikking van, de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 12de juli 2022 SEWNARINE BHARRAT, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curaçao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van dinsdag, 25 oktober 2022, des voormiddags om 09.15 uur, ten Raadhuize alhier aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18  te verschijnen, teneinde op een door PADMINI GHARBARRAN, wonende te Curaçao, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 15 juli 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolggevend aan de beschikking van 13 juli 2022 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, SHIRLEY DIONISIA GRANVIEL, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, OPGEROEPEN om op maandag 31 oktober 2022 des voormiddag om 09:30 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis “Kas di Korte” aan het adres Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina # 18 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde op de door de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting FUNDASHON KAS POPULAR tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden

  De Gerechtsdeurwaarder,
  M.I. Bazur.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 15 juli 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolggevend aan de beschikking van 13 juli 2022 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, RIJONELLA MARIONA ASHANTI VICENTO, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, OPGEROEPEN om op maandag 31 oktober 2022 des voormiddag om 09:30 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis “Kas di Korte” aan het adres Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina # 18 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde op de door de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting FUNDASHON KAS POPULAR tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  M.I. Bazur.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 15 juli 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolggevend aan de beschikking van 13 juli 2022 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, ESTHER JUDITH RAMIREZ SANCHEZ, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, OPGEROEPEN om op maandag 31 oktober 2022 des voormiddag om 09:30 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis “Kas di Korte” aan het adres Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina # 18 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde op de door de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting FUNDASHON FIANSA POPULAR tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  M.I. Bazur.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de ACHTTIENDE JULI TWEEDUIZEND TWEEENTWINTIG, heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao,  Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, van  Curaçao, van de 13 juli 2022, AAN SHARINE DIGNA BAK, zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao, of in het buitenland,  O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van maandag, 31 oktober 2022, des voormiddags om 09.30 uur, ter Raadhuize ‘KAS DI KORTE’ aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ” Don” Martina # 18, om op de door de STICHTING FUNDASHON FIANSA POPULAR(FFP), gevestigd en kantoorhoudende aan de Plasa Mundu Merced # 3,  vertegenwoordigd door Mr. J. de Wind werzaam als bedrijfjurist tegen haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia

 • Aankondiging
  Het bestuur van Het Aambeeld N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 104608 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya Flamboyan 6, Curaçao, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Luxemburg, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.
 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van TWINTIGSTE JULI TWEEDUIZEND TWEEENTWINITIG heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats in Curaçao, die het oorspronkelijke voor “GEZIEN”heeft getekend, ten verzoeke van 1.de Stichting Particulier Fonds SPF LANDHUIS GROOT KWARTIER, 2. de Stichting Particulier Fonds LIVE STRONG PRIVATE FOUNDATION, 3. de naamloze vennootschap TRUSTMOORE (CURACAO) N.V., en 4. de naamloze vennootschap EMOORE N.V., allen gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, ten deze domicilie kiezende aan de Kaya Grandi 43-B in Kralendijk, Bonaire, ten kantore van OX & WOLF gemachtigde Mr. M.D. Van den Brink B E T E K E N D een brief van mijn requiranten, gedateerd 16 juli 2022 en gericht aan de geëxploiteerde, A A N ALVARO RAMIREZ,volgens het bevolkingsregister ingeschreven op het adres Emancipatieboulevard # 34, houdende onder meer in AANZEGGING aan de geëxploiteerde dat zij de verjaring van de dwangsommen stuiten, een en ander als in voormeld schrijven omschreven, naar de inhoud waarvan ten deze kortheidshalve wordt verwezen.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploiten van de negentiende juli 2022, waarvan afschriften zijn gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaҫao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaҫao, ten verzoeke van de rechtspersoon naar Nederlands recht DUTCH  UNITED TELECOMMUNICATION  SERVICES  N.V. en de naamloze vennootschap UNITED  TELECOMMUNICATION  SERVICES  N.V., beiden te dezer zake domicilie kiezenden in Curaçao aan het L.B. Smithplein no. 3, ten kantore van de advocaten mrs.  T.E. Matroos en M.H.M. Janssen en aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder, aan de heer ETTO  ALFONSIUS  O’NIEL, wonende in Suriname, zonder bekende woon- of verblijfplaats aldaar,  BETEKEND, een verzoekschrift, met daarop de door de E.A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao,   gestelde beschikking van de  5de juli 2022,  alsmede de door mij, deurwaarder, uit kracht van voormelde beschikking opgemaakt beslag-exploiten, van de achttiende juli 2022, houdende CONSERVATOIR BESLAG ONDER ZICH ZELVE en CONSERVATOIR-DERDEN-BESLAG, onder de naamloze vennootswchap  UNITED TELECOMMUNICATIONS SERVICES N.V., gevestigd en kantoorhoudende in Curaçao, te Berg Arrarat no. 1, een en ander als in bedoelde exploiten omschreven.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  Notice to the Special General Meeting of Shareholders of

  THE VENEZUELA RECOVERY FUND N.V.

  Banco Latino N.V., holder of all B Shares of The Venezuela Recovery Fund N.V., (“The Company”), established in Curaçao, calls on all shareholders to attend the special general meeting of shareholders (SGM) to be held on the 1st of August 2022 at 10:00 AM at Chuchubiweg 17, Curaçao.

  Agenda

  The topics to be discussed in the meeting are:

  1. Opening and announcements
  2. Acceptance of the minutes of the previous meeting
  3. Appointment of a new director for the company
  4. Questions
  5. Closure

  SGM-documents

  The agenda, the minutes of the previous meeting, the curriculum of the candidate to be appointed and a proxy document for the shareholders who wish to authorize others to represent them at the meeting, will be available upon request by sending an e-mail to vrf.cur@gmail.com.

  Registration date

  Shareholders who are registered in the shareholder’s register and who wish to attend the meeting in person or who wish to authorize others to represent them at the meeting, are required to send an e-mail to vrf.cur@gmail.com no later than July 28, 2022 with their intention to attend the meeting.

  Persons entitled to attend the meeting will be asked for identification before being admitted to the meeting and are therefore requested to bring a valid proof of identity.

  Willemstad, 19 July, 2022
  Banco Latino N.V.

 • Aankondiging

  Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of
  Lorentz Company N.V.
  (“the Company”)

  The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“EGM”) will be held on 28 July 2022 at Pareraweg 45, Curaçao, at 09:00am.

  The agenda for the EGM is deposited for the shareholders for inspection at the registered office of the Company (Pareraweg 45, Curaçao).

  Shareholders may be represented at the EGM by a proxy empowered in writing.

  The Company,
  Pareraweg 45, Curaçao.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de twintigste juli 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaҫao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaҫao, ten verzoeke van de rechtspersoon naar Nederlands recht DUTCH  UNITED TELECOMMUNICATION  SERVICES  N.V. en de naamloze vennootschap UNITED  TELECOMMUNICATION  SERVICES  N.V., beiden te dezer zake domicilie kiezenden in Curaçao aan het L.B. Smithplein no. 3, ten kantore van de advocaten mrs.  T.E. Matroos en M.H.M. Janssen en aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder, aan de heer ETTO  ALFONSIUS  O’NIEL, wonende in Suriname, zonder bekende woon- of verblijfplaats aldaar,  BETEKEND, een verzoekschrift, met daarop de door de E.A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao,   gestelde beschikking van de  12de juli 2022,  alsmede de door mij, deurwaarder, uit kracht van voormelde beschikking opgemaakt beslag-exploiten, van de achttiende en twintigste juli 2022, houdende CONSERVATOIR-DERDEN-BESLAG, onder STICHTING DERDEN-GELDEN SOLIANA BONAPART & AARDENBURG, gevestigd en kan-toorhoudende in Curaçao, te Pietermaai no. 23 en CONSERVATOIR-BESLAG OP AANDELEN, in het aandelen kapitaal van  de naamloze vennootschap ALFO MANAGEMENT & CONSULTANCY N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao te Admiraalsweg no. 33, een en ander als in bedoelde exploiten omschreven.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de negentiende juli 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg in het Land Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie  van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Roodeweg no. 159, gevolggevende aan de beschikking van, de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 18de juli 2022 de gezamenlijke Erfgenamen van Wijlen EDUARDO DE BIES, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curaçao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van maandag, 7 november 2022, des voormiddags om 09.30 uur, ten Raadhuize alhier aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18  te verschijnen, teneinde op een door GUISEPPE ANGELO ROSSANO PIZZIOLO, wonende te Curaçao, tegen hen ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Liquidatie

  GOMERA N.V. in liquidatie

  In de op 1 juli 2022 gehouden Bestuursbesluit van GOMERA N.V., is besloten om met ingang van 1 juli 2022 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 18 juli 2022 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming aan eenieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 15 augustus 2022.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  Private Foundation Caribbean Food and Cuisine Society
  In liquidatie, gevestigd op Curacao

  Besluit tot Ontbinding:
  Bij besluit van het bestuur van de bovengenoemde Stichting Particulier Fonds is besloten de Stichting per 8 juli 2022 te ontbinden.

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  VDL Capital N.V. in liquidatie

  In de op 8 juli 2022 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

   De vereffenaar

 • Liquidatie

  Stichting Economische Ontwikkeling
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  In een op 16 juli 2015 getekend bestuursbesluit van Stichting Economische Ontwikkeling werd besloten tot ontbinding van de stichting over te gaan.

  De Vereffenaars hebben thans vastgesteld dat er geen aan hen bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao is de vereffening derhalve geëindigd en is de stichting opgehouden te bestaan per 22 juli 2022. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld en heeft deze ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de stichting, Pos Cabai Office Park, Schouwburgweg Z/N Curaçao.

  De Vereffenaar