Editie no. 31 - Jaargang 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2022
5 Augustus 2022
Editie no. 31
 • Aankondiging

  PRO-DEO                                                                                                       A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 28 juli 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolggevend aan de beschikking van 25 juli 2022 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, SANDRA MOTA, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, OPGEROEPEN om op dinsdag 22 november 2022 des voormiddag om 09:00 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis “Kas di Korte” aan het adres Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina # 18 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde op de door SHARLON EDWARD LEVEROCK tegen hem/haar/hen ingestelde vordering te antwoorden.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  M.I. Bazur.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 29ste juli 2022, Heb ik, ROBERT ALEXANDER SIMEON RAMAZAN,  aspirant deurwaarder werkzaam ten kantore van ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, kantoorhoudende op Curaçao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 26ste juli 2022, mevrouw ESMELDIN MIGUELINA HERNANDEZ, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curaçao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van dinsdag, 25 oktober 2022, des voormiddags om 10.30 uur,  ten  Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18, in Curaçao, teneinde op de door de heer COLBERT RICHINEL MINGUEL WEGER, tegen haar ingestelde vordering  te  antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A.S. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  AANKONDIGING

  Mevrouw Jenny Josefina Weijters-Cortez Martinez, wonende te Curaҫao, heeft zich per verzoekschrift d.d. 23 augustus 2021, gewend tot Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao, met het verzoek om toestemming te verlenen om de geslachtsnaam van haar dochter Katherine Ashanti Doris “Mambi” te veranderen in “Weijters”.
  Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een bezwaarschrift aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao tegen dit verzoek om geslachtsnaamsverandering verzetten.

  Willemstad, 28 juli 2022
  de Secretaris-Generaal, a.i.
  van het Ministerie van Justitie,
  mevr. Mr. D.M.C. Lai- Promes

 • Aankondiging

  P R O – D E O

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van    —01—   augustus 2022 waarvan afschrift is gelaten aan de Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, PATRICK ELOGIO KIRINDONGO, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende te Curaçao en  kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72-L, gevolg gevend aan de beschikking van de 1ste maart 2022 van de E.A. Heer/Vrouwe Rechter in het Gerecht voormeld, Mevrouw Patrick Kasseen Perra WILLIAMS, gerequireerde, zonder bekende woon- en/of verblijplaats te Curaçao noch in het Koninkrijk, waarschijnlijk wonende in de Verenigde Staten van Amerika, OPGEROEPEN om op dinsdag, 22 november 2022, des voormiddags om 09.15 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuize in het “Kas di Korte”, vroeger KPMG gebouw te Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina No. 18, voor de E.A. Heer Rechter, teneinde op de door Glenn Vicente ELISA, wonende te Curaçao, gemachtigde de advocate mr. E.A. Knoppel, kantoorhoudende te Pietermaai No. 43, tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

   De deurwaarder voornoemd,
  P.E. Kirindongo.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 2de augustus 2022, waarvan  afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouwe Officier van Justitie op Curaçao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Dr. M.J.Hugenholtzweg no. 61,  gevolggevende aan de beschikking van de E.A.Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van  Curaçao, van  de 26ste juli 2022,  ten verzoeke van de heer JOSE AGUSTIN CUENTAS NIEBLES, wonende op Curacao,   tegen mevrouw PAOLA ANDREA URIBE RIOS, zonder bekende woon-en/of verblijfplaats op Curacao of daarbuiten,  O P G E R O E P E N  voor de terechtzitting van dinsdag, de 6DE december  2022, des voormiddags om 09.15 uur te Kas di Korte , aan de Emancipatie Boulevard F.”Don”Martina no. 18 op Curacao  te verschijnen voor de mondelinge behandeling.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  De Griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao maakt bekend dat bij beschikking van het Gerecht van 27 juli 2022 de bij beschikking van 21 juli 2022 uitgesproken noodregeling krachtens artikel 28 Landsverordening Toezicht Bank- en Kredietwezen (LTBK) ten aanzien van ALGEMENE SPAAR- EN KREDIETCOOPERATIE ACU op de voet van artikel 29 lid 3 LTBK is ingetrokken.

  Curaçao, 1 augustus 2022.

  De deurwaarder bij het Gerecht,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de tweede augustus  2022, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, heb ik ROBERTICO  ALEJANDRIO  RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaçao, ten verzoeke van  CLINT  LEON  TJON, wonende in Frankrijk, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder, aan NICOLE  SOEKARNIE  TJON-D’AGUIAR, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, de dwangsommen aangezegd, zulks krachtens vonnis d.d. 27 november 2012 gewezen door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  BEWINDVOERDER/MENTOR

  Bij beschikking -d.d. 21 juli 2022- van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, zittingsplaats Curaçao, werd tot bewindvoerder en mentor over de heer Ronald Bartholomé Koeiman, geboren op 24 augustus 1940 en wonende op Curaçao, benoemd mw. mr. V.S. La Fleur.

  Mw. mr. V.S. La Fleur
  Adres: Passaatstraat #8C
  Email: lafleur@lafleur-associates.com
  Telefoon: (+5999) 465-5732 / (+5999) 565-5706

 • Aankondiging

  Lost Bearer Shares Certificates
  Curacaosche Onroerende Goederen en Effecten Maatschappij N.V.
  (  C.O.G.E.M. N.V. )
  Breedestraat # 33 (P)
  Postbus 138, Curacao

  Notice is hereby given that the original share certificates numbered 3,4,5 and 6 ( hereinafter: the “lost share certificates”) of the abovementioned company have been lost. Anyone with any knowledge of the present whereabouts of the lost share certificates is requested to contact the Company as soon as possible but no later than two ( 2 ) weeks after the date of publication of this notice. In case no information is received by then, the Company’s Board of Managing Directors will consider the lost share certificates as cancelled and issue new share certificates as replacement for the lost share certificates. As from that moment, no third party can derive any rights from the lost share certificates towards the company.

  The Managing Director
  Mark Steven van der Kwast
  Curacaosche Onroerende Goederen en Effecten Maatschappij N.V.
  ( C.O.G.E.M.  N.V. )
  Breedestraat # 33 (P)
  Telephone nr. + 5999 4612143

 • Echtscheiding

  E C H T S C H E I D I N G

  Bij exploot van SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de Eerste Augustus tweeduizend tweeënentwintig, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie die het oorspronkelijke voor “Gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van VENEL LOUISDAUTE, wonende in Curaçao, domicilie kiezende aan de Pietermaaiplein # 15, ten kantore van de Deurwaarderkantoor S.C.M. Ersilia N.V., aan LISETTE PIERRE, zonder bekende woon-of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, B E T E K E N D de grosse van een beschikking dd. 1 februari 2022 gewezen door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, waarbij de echtscheiding tussen partijen op 17 april 2003 te Curacao, in algehele gemeenschap van goederen met elkander gehuwd, is uitgesproken.

  Curaçao, 1 augustus 2022.

  De deurwaarder voornoemd,
  S.C.M. Ersilia.

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Pebbleton Corporation N.V. in liquidatie

  In de op 31 mei 2022 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

   De vereffenaar

 • Liquidatie

  MONTSERA B.V., in liquidatie

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 28 juli 2022 haar Slotverantwoording ter kennisneming neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de Vereffenaar.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Virgo Infinito, gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 8 juli 2022 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Verso Infinito C.V. gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 8 juli 2022 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Verso Infinito gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 8 juli 2022 is ontbonden.

 • Liquidatie

  TRIANGLE PRIVATE FOUNDATION, in liquidatie

  IN DE OP 27 JULY 2022 GEHOUDEN BESTUURSBESLUIT IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 27 JULI 2022 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE GAAN.

  DE REKENING EN VERANTWOORDING EN HET PLAN VAN UITKERING ZIJN TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE VEREFFENAAR TER INZAGE NEERGELEGD GEDURENDE EEN TERMIJN VAN 30 DAGEN VANAF 29 JULI 2022.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  NuStar Terminals International N.V., geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 6 boek BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de Vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelregister.

  De gevolmachtigde van de Vereffenaar

 • Liquidatie

  Balkan Accession Management Company N.V., in liquidatie
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 22 juli 2022 is besloten de Vennootschap per 22 juli 2022 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De gevolmachtigde van de Vereffenaar

 • Liquidatie

  Pontville Corporation N.V.
  (in liquidatie)

  In een Algemene vergadering van Aandeelhouders van de op Curacao gevestigde naamloze vennootschap Pontville Corporation N.V. is besloten de vennootschap per 1 augustus 2022 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording

  De Vereffenaar heeft vastgelegd wat de omvang is van de rechten en verplichtingen van de vennootschap en heeft daarvan een balans opgesteld, welke ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering

  Het resterende saldo van activa wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar verhouding van ieders aandelenbezit.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Bolder Corporate Services (Curaçao) N.V. in liquidatie

  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap gehouden op 29 juli 2022, is besloten tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap per 29 juli 2022 over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW, heeft de Vereffenaar van de naamloze  vennootschap Bolder Corporate Services (Curaçao) haar Plan van Uitkering en slotverklaring ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ter kantore van het Handelsregister als ten kantore van de vennootschap.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  PERU CAPITAL INVESTMENTS N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 2 augustus 2022 te ontbinden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Merkandile B.V.
  in liquidatie, gevestigd te Presidente Romulo Betancourt Boulevard 16, Office-B, Curaçao.

  Bij besluit van de Buitengewone  Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 7 juli 2022 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de vennootschap en het handelsregister is neergelegd.

 • Liquidatie

  Patroclus Private Foundation
  in liquidatie, gevestigd te Presidente Romulo Betancourt Boulevard 16, Office-B

  Bij besluit van de Bestuursleden van de stichting particulier fonds was besloten de stichting per 24 mei 2022 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de stichting en het handelsregister is neergelegd.

 • Liquidatie

  Stichting Coin gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 1 maart 2022 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Coin C.V. gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan  9, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 1 maart 2022 is ontbonden.

 • Liquidatie

  BIOeCON International Holding N.V.
  (in liquidatie)

  Antonius J.M. Runneboom in zijn hoedanigheid van vereffenaar (de “Vereffenaar”) van BIOeCON International Holding N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao en ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel & Nijverheid onder nummer 82786 (de “Vennootschap”) geeft hierbij de verklaring als bedoeld in artikel 2:31 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek en maakt deze verklaring hierbij bekend op de voorgeschreven wijze.

  Geen bekende baten en slotverantwoording

  De Vereffenaar verklaart en maakt bekend dat de Vereffenaar heeft vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording opgesteld als bedoeld in artikel 2:31 lid 8 Burgerlijk Wetboek die ter inzage is gelegd ten kantore van het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel & Nijverheid en op het adres waar de Vennootschap kantoor hield, zijnde Hogebrinkerweg 15e, 3871 KM Hoevelaken, Nederland. Per de datum van deze verklaring en bekendmaking is de vereffening geëindigd en is de Vennootschap als rechtspersoon opgehouden te bestaan.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  INTERCAPS  N.V.
  (in liquidatie per 3 augustus 2022)

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van INTERCAPS N.V. gehouden op 3 augustus 2022 is besloten om de Vennootschap per 3 augustus 2022 te ontbinden en is Dutch Antilles Management N.V  benoemd tot Vereffenaar, die bij zijn aantreden heeft geconstateerd dat er geen hem bekende baten zijn.

   De Vereffenaar:
  Dutch Antilles Management N.V.